โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย งไม ได ร บการจ ดสรรอ ปกรณ การศ กษาทางไกล ผ านดาวเท ยม งบประมาณ จานวน 80,000 บาท ประกอบด วยอ ปกรณ ด งต อไปน 1.1 โทรท ศน แอล อ ด ขนาดข นต า 32 น ว จานวน 6 เคร อง ราคาเคร องละ 10,000 บาท 1.2 ช ดร บส ญญาณรายการโทรท ศน ผ านดาวเท ยม จานวน 3 ช ด ราคาช ดละ 5,000 บาท 1.3 อ ปกรณ เก บข อม ลคอมพ วเตอร ชน ดพกพา ขนาดความจ 2 TB จานวน 1 ต ว ราคา 5,000 บาท 1.4 สายส ญญาณ RG-6 ภายนอก-ภายใน, สายไฟ, อ ปกรณ ประกอบการต ดต ง พร อมต ดต งอ ปกรณ ในข อ 1.1 และ1.2 จานวน 6 ห องเร ยน กล มท 2 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ได ร บการจ ดสรรอ ปกรณ การศ กษาทางไกล ผ านดาวเท ยม และแจ งอ ปกรณ ชาร ดเส ยหาย งบประมาณผ นแปรไปตามจานวนอ ปกรณ ท ชาร ด ประกอบด วยอ ปกรณ ด งต อไปน 2.1 โทรท ศน แอล อ ด ขนาดข นต า 32 น ว (เปล ยนใหม แทนท ว 21 น วท งหมด) จานวน 6 เคร อง ราคาเคร องละ 10,000 บาท 2.2 จานร บส ญญาณดาวเท ยมพร อมห วร บ (LNB V/H) แบบ 2 ข ว ราคาช ดละ 3,000 บาท 2.3 เคร องร บส ญญาณดาวเท ยม (IRD) ราคาเคร องละ 1,000 บาท 2.4 สายส ญญาณ RG-6 ภายนอก-ภายใน, สายไฟ, อ ปกรณ ประกอบการต ดต ง ต ดต งทดแทนท เส ย 2.5 อ ปกรณ เก บข อม ลคอมพ วเตอร ชน ดพกพา ขนาดความจ 2 TB จานวน 1 ต ว ราคา 5,000 บาท 2.6 ค าจ างปร บปร งระบบขยายส ญญาณไปย งห องเร ยนตามท จ ายจร ง โรงเร ยนละไม เก น 5,000 บาท /ข นตอน... -2- ข นตอนการจ ดซ อจ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา 1. การซ อหร อการจ างคร งหน งไม เก น 100,000 บาท ดาเน นการโดยว ธ ตกลงราคา ตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ข อ เม อได ร บจ ดสรรงบประมาณแล ว เจ าหน าท พ สด ต องตรวจสอบรายละเอ ยดค ณล กษณะ เฉพาะอ ปกรณ และคร ภ ณฑ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ตาม SPEC ท สพฐ. กาหนด 3. เจ าหน าท พ สด จ ดทารายงานขอซ อขอจ าง (ระเบ ยบฯ ข อ 27) (เอกสารแนบ 1) พร อมท ง เสนอแต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด ประกอบด วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อย างน อย 2 คน โดยปกต ให แต งต งข าราชการต งแต ระด บ 3 หร อเท ยบเท าข นไป ในกรณ จาเป น หร อเพ อประโยชน ของทางราชการจะแต งต งบ คคลท ม ใช ข าราชการร วมเป นกรรมการด วยก ได เพ อเสนอผ อานวยการสถานศ กษาให ความเห นชอบ โดยผ านห วหน าเจ าหน าท พ สด ตามรายการ ด งต อไปน - เหต ผลและความจาเป นท ต องซ อหร อจ าง - รายละเอ ยดของพ สด ท จะซ อหร อจ าง ได แก ค ณล กษณะเฉพาะ จานวนของพ สด ท ต องการซ อหร อจ าง - ราคามาตรฐาน หร อราคากลางของทางราชการ หร อราคาท เคยซ อหร อจ างคร ง หล งส ดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ (ถ าม ) - วงเง นงบประมาณท จ ดซ อหร อจ าง - กาหนดเวลาท ต องการใช พ สด น นหร อให งานน นแล วเสร จ - ว ธ ท จะซ อหร อจ าง และเหต ผลท ต องซ อหร อจ างโดยว ธ น น - ข อเสนออ น ๆ เช น การแต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด (ระเบ ยบฯ ข อ34) 4. เม อผ อานวยการสถานศ กษา ให ความเห นชอบตามรายงานขอซ อขอจ างแล ว ให เจ าหน าท พ สด ไปต ดต อตกลงราคาก บผ ขายโดยตรง (ระเบ ยบ ฯ ข อ 39) พร อมท งขอใบเสนอราคา โดยต อรองราคา และพ จารณาค ดเล อกผ ขายซ งเสนอราคาท เหมาะสมยอมร บได แล วให ห วหน าเจ าหน าท พ สด /ดาเน นการ... -3- ดาเน นการจ ดซ อจ ดจ างภายในวงเง นท ได ร บความเห นชอบจากผ อานวยการสถานศ กษา (ระเบ ยบ ฯ ข อ 29) โดยใบเสนอราคา (เอกสารแนบ 2) ม รายละเอ ยด ด งต อไปน - ช อ ท อย เลขประจาต วผ เส ยภาษ ของผ เสนอราคา - รายละเอ ยด/รายการอ ปกรณ และคร ภ ณฑ ท จ ดซ อ - จานวนหน วยท ซ อ/ราคาท เสนอต อหน วย/จานวนเง น (ต องไม เก นราคากลางท กาหนด) - กาหนดระยะเวลาย นราคา/กาหนดส งมอบพ สด /ว นท เสนอราคา - ลายม อช อผ เสนอราคา 5. เม อค ดเล อกผ ขายได แล ว ให เจ าหน าท พ สด จ ดทารายงานผลการพ จารณาและขออน ม ต ส งซ อส งจ าง (เอกสารแนบ 3) เพ อเสนอความเห นต อผ อานวยการสถานศ กษา พร อมแนบเอกสาร ใบเสนอราคาและรายงานขอซ อขอจ าง เพ อให ผ อานวยการสถานศ กษาอน ม ต ส งซ อส งจ าง **6. เจ าหน าท พ สด ไปดาเน นการบ นท กข อม ลการจ ดซ อจ ดจ างในระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (ระบบ e-gp) โดยว ธ ตกลงราคาตามลาด บข นตอน ด งต อไปน 6.1 เข าระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (ระบบe-GP) ท เว บไซต 6.2 ข นตอนการจ ดทาโครงการ เล อก เพ มโครงการ โดยให กรอกข อม ลด งน (1) รายละเอ ยดรายการท จ ดซ อ ได แก ช อหน วยงาน/ ว ธ การจ ดหา/ ประเภท การจ ดหา/ พ สด ท จ ดหา/ ป งบประมาณ/ ช อโครงการจ ดซ ออ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม/ การเบ กจ ายเง นผ าน GFMIS และอ น ๆ ให ครบถ วน (2) ข อม ลงบประมาณ ได แก รห สแหล งของเง น/รห สงบประมาณ/จานวนเง น (3) เม อบ นท กข อม ลข นตอนการจ ดทาโครงการเสร จเร ยบร อยแล วจะได เลขท โครงการ จากระบบ e-gp เพ อนาไปใช อ างอ งการเบ กจ ายเง นในระบบ GFMIS ต อไป 6.3 ข นตอนท 1 จ ดท ารายงานขอซ อขอจ างและแต งต งคณะกรรมการ โดยบ นท ก ข อม ลรายละเอ ยดรายงานขอซ อขอจ าง ได แก เหต ผลความจาเป น / รายละเอ ยดพ สด / วงเง นซ อหร อจ าง / /กาหนดว น... -4- กาหนดว นส งมอบพ สด และอ น ๆ ให ครบถ วน และบ นท กข อม ลการแต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด ได แก รายช อคณะกรรมการ / เลขท บ ตรประจาต วประชาชน 13 หล ก /ตาแหน งสถานท ต ดต อ และ Address และอ น ๆ ให ครบถ วน พร อมท งจ ดทาร างคาส งแต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด 6.4 ข นตอนท 2 บ นท กเลขท และว นท ของเอกสารและค าส ง โดยบ นท กว นท และ เลขท เอกสารในรายงานขอซ อขอจ าง และว นท และเลขท ของคาส งแต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด 6.5 ข นตอนท 3 บ นท กราคาผ เสนอราคา โดยบ นท กข อม ลรายช อผ เสนอราคาท กราย/ เลขบ ตรประจาต วผ เส ยภาษ อากร / ราคาท เสนอ 6.6 ข นตอนท 4 จ ดทาหน งส ออน ม ต ส งซ อส งจ าง โดยบ นท กรายช อผ ชนะการเสนอ ราคา และจานวนเง นท ตกลงซ อ และบ นท กข อม ลรายละเอ ยดการจ ดทารายงานผลการพ จารณาและ ขออน ม ต ส งซ อส งจ าง 7. เม อบ นท กข อม ลการจ ดซ อจ ดจ างในระบบ e-gp ตามข อ เร ยบร อยแล ว ให เจ าหน าท พ สด ดาเน นการแจ งผ ขาย โดยให ห วหน าเจ าหน าท พ สด เป นผ จ ดซ อจ ดจ างทาข อตกลง เป นใบส งซ อ (เอกสารแนบ 4) ก บผ ขายท ได ร บการพ จารณา (ระเบ ยบฯ ข อ133) 8. เม อผ ขายได ส งมอบพ สด ตามว นท ครบกาหนด หร อก อนว นครบกาหนดเร ยบร อยแล ว ให เจ าหน าท พ สด แจ งคณะกรรมการตรวจร บพ สด เพ อทาการตรวจร บพ สด ให เสร จส นโดยเร ว (ระเบ ยบ ฯ ข อ 71 (3) ) 9. เม อคณะกรรมการตรวจร บพ สด ดาเน นการตรวจร บพ สด ถ กต องครบถ วนตามใบส งซ อแล ว ให จ ดทาใบตรวจร บพ สด (เอกสารแนบ 5) โดยคณะกรรมการลงลายม อช อในใบตรวจร บพ สด ไว เป นหล กฐานให ครบถ วนท กคน และส งมอบใบตรวจร บพ สด ให เจ าหน าท พ สด พร อมท งรายงาน ผลการตรวจร บพ สด (ระเบ ยบ ฯ ข อ 71 (4) )ให ผ อานวยการสถานศ กษาทราบ 10. เจ าหน าท พ สด รวบรวมหล กฐานการจ ดซ อท งหมด ได แก รายงานขอซ อขอจ าง, ใบเสนอราคา, รายงานผลการพ จารณาอน ม ต ส งซ อส งจ าง, ใบส งซ อ, ใบส งของ /ใบแจ งหน และ /ใบตรวจร บ... -5- ใบตรวจร บพ สด ส งให เจ าหน าท การเง น โดยเจ าหน าท การเง นจ ดทาบ นท กเสนอผ อานวยการสถานศ กษา เพ อขออน ม ต จ ายเง นให ก บผ ขายต อไป (เอกสารแนบ 6) **11. ภายหล งจากดาเน นการตาม ข อ 7-10 เร ยบร อยแล ว ให ไปบ นท กข อม ลการจ ดซ อจ ดจ าง ในระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (ระบบ e-gp) ในเว บไซต และดาเน นการต อจากข อ 6 ด งต อไปน 11.1 ข นตอนท 5 จ ดทาร างส ญญา โดยเจ าหน าท พ สด บ นท กข อม ลรายละเอ ยดใบส งซ อ ได แก ช อ /ท อย ผ ซ อ/ ผ ขาย/ ราคาท ตกลงซ อ/ ระยะเวลาการส งมอบ/ สถานท ส งมอบ/งวดเง นและ รายละเอ ยดการชาระเง น/ ช อบ ญช และเลขท บ ญช ธนาคารของผ ขาย/ อ ตราค าปร บ / เลขท และว นท ใบส งซ อ และอ น ๆ ให ครบถ วน 11.2 ข นตอนท 6 ตรวจสอบหล กประก นส ญญาและจ ดท าส ญญา โดยห วหน า เจ าหน าท พ สด ดาเน นการจ ดซ อจ ดจ างในระบบ e-gp 11.3 ข นตอนท 7 บ นท กข อม ลสาระส าค ญในส ญญา โดยห วหน าเจ าหน าท พ สด ดาเน นการนาข อม ลใบส งซ อประกาศทางเว บไซต โดยจะได เลขท ค มส ญญา จากระบบ e-gp เพ อนาไปใช อ างอ งการเบ กจ ายเง นในระบบ GFMIS ต อไป 11.4 ข นตอนท 8 บร หารส ญญา โดยเจ าหน าท พ สด บ นท กข อม ลการส งมอบพ สด ข อม ลการตรวจร บพ สด และข อม ลการเบ กจ ายเง นพร อมท งจ ดทาหน งส อต งเบ ก 12. สถานศ กษารวบรวมเอกสารหล กฐานการจ ดซ อจ ดจ างท งหมด ส งเบ กเง นท สาน กงาน เขตพ นท การศ กษา เพ อเบ กจ ายเง นให ผ ขายต อไป ท งน สถานศ กษาจะต อง ระบ เลขท โครงการ และ เลขท ค มส ญญา ไว ด วย 13. เม อตรวจร บพ สด เร ยบร อยแล ว ให เจ าหน าท พ สด บ นท กควบค มพ สด ท จ ดซ อให ครบถ วน ท กรายการไว ในทะเบ ยนค มทร พย ส น (เอกสารแนบ 7) หมายเหต ** สาหร บ ข อ 6 และข อ 11 สถานศ กษาจะต องดาเน นการบ นท กข อม ลการจ ดซ อจ ดจ าง ในระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (ระบบ e-gp) ให ครบถ วน ท กข นตอน ต วอย างแบบฟอร ม การจ ดซ อจ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา เอกสารแนบ 1 บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงเร ยน... ท... ว นท... เร อง รายงานขอ ( ) ซ อ ( ) จ าง... เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน ด วยโรงเร ยน...ม ความจาเป นท จะต อง ( ) ซ อ ( ) จ าง เน องจาก...จานวน...รายการ กาหนดใช งานภายใน...ว น จ งรายงานขอซ อขอจ างตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และท แก ไขเพ มเต ม ข อ 27 และขอดาเน นการขอซ อขอจ างโดยว ธ ตกลงราคา ตามข อ 19 และข อ 39 จากเง นงบประมาณแผนงานขยายโอกาส และพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนส มาตรฐาน ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส ขภาพ น กเร ยนในโรงเร ยนขนาดเล ก โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม จานวนเง น...บาท ด งน ท รายการ จานวนหน วย ราคามาตรฐาน หร อราคากลาง จานวน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks