รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 3 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ ซ งได ก าหนดนโยบายใน การบร หารเทศบาลเม องเขลางค นครไว รวม ๔ ด าน ด งน ๑. นโยบายด านการบร หารจ ดการ ๒ นโยบายด านสาธารณ ปโภคและส งแวดล อม ๓. นโยบายด านการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ๔. นโยบายด านสาธารณส ขและส งเสร มค ณภาพช ว ต เพ อปฏ บ ต ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท แก ไขเพ มเต มถ ง ฉบ บท ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ก าหนดให นายกเทศมนตร จ ดท ารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาเทศบาลเป นประจ าท กป จ งขอสร ปผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายรอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด งน ๑. นโยบายด านการบร หารจ ดการ ๑.๑ ย ดหล กธรรมาภ บาลในการบร หารให ม ความเสมอภาค สร างความร ก ความสาม คค ปรองดอง เอ ออาทรซ งก นและก น หล กเล ยงการแตกแยกในองค กรและช มชน ๑.๒ น าระบบค ณธรรมในการบร หาร ให ข าราชการ พน กงานล กจ าง ม ความม นคง ก าวหน า ในหน าท การงาน ใช ความร ความสามารถเพ อพ ฒนาเทศบาลฯ ให ม ประส ทธ ภาพมากข นและค าน งถ ง ผลประโยชน ของประชาชนเป นหล ก ๑.๓ ให ประชาชนม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น เพ อเป นแนวทางการจ ดสรร งบประมาณให ช มชนต างๆ อย างเสมอภาค ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบการใช จ าย งบประมาณเพ อให เก ดความโปร งใส ประหย ด ค มค า และเก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชน ๑.๔ จ ดศ นย บร การร บแจ งให การช วยเหล อฉ กเฉ นและข อร องเร ยนต างๆ ตลอด ๒๔ ช วโมง ๑.๕ เป ดโอกาสและสน บสน นให ช มชนร เร มโครงการพ ฒนาช มชนของตนเอง ตามความ เหมาะสม ๑.๖ จ ดหาส าน กงานเพ อรองร บการให บร การประชาชน ได ร บความสะดวก รวดเร ว ประท บใจและเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลแก ประชาชน การด าเน นโครงการ ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๗๘,๖๐๓.๔๐.-บาท รายละเอ ยด ด งน ท โครงการ งบประมาณ หมายเหต ๑ โครงการประช มผ น าช มชนเทศบาลเม องเขลางค นคร ๑๔๙,๐๑๖.- ๒ โครงการจ ดต งช มชนและการเล อกต งคณะกรรมการช มชน ๙๗,๙๘๓.- เทศบาลเม องเขลางค นคร ๓ โครงการอบรมคณะกรรมการช มชน และแกนน าช มชนเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐.- เม องเขลางค นคร ๔ โครงการฝ กอบรมส มมนาเพ อพ ฒนาบ คลากรเทศบาลเม อง ๓๖๐,๘๒๗.- เขลางค นคร ๕ โครงการจ ดงานว นเทศบาล ๙๙,๙๗๙.- ๖ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๓๒,๙๐๕.- คอมพ วเตอร เร อง การส อสารและเข าถ งข อม ลต าง ๆ ท วโลก ๗ โครงการฝ กอบรม อปพร ๒๔๔,๔๒๕.- ๘ โครงการพ ฒนาเทศบาลเป นองค กรแห งการเร ยนร ๑๑๙,๐๕๗.๔๐.- ๙ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเม องเขลางค นคร ๗๑,๙๑๕.- ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๐ โครงการบ รณาการระบบเลขท บ านก บระบบสารสนเทศทาง ๒๕๐,๐๐๐.- ภ ม ศาสตร เทศบาลเม องเขลางค นคร (ต อเน องจากโครงการจ ดท าระบบฐานข อม ลสารสนเทศ ภ ม ศาสตร การพ ฒนาช มชนเม องเพ อการบร หารฯ) ๑๑ โครงการเผยแพร ผลงานการด าเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน ๕๐,๐๐๐.- บนระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) ของเทศบาล ๑๒ โครงการอบรมพ ฒนาศ กยภาพและศ กษาด งานผ ประกาศ ๑๐๓,๗๘๖.- หอกระจายข าวและผ ปฏ บ ต งานด านการประชาส มพ นธ ประจ าป ๒๕๕๔ ๑๓ โครงการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาเทศบาลเม อง ๙,๔๖๐.- เขลางค นครภายในป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑๔ โครงการจ ดประช มประชาคมเม องในเขตเทศบาลเม อง ๔๕,๐๐๐.- เขลางค นคร ๑๕ โครงการประช มคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนา ๔,๒๕๐.- เทศบาลและคณะกรรมการพ ฒนาเทศบาลเม องเขลางค นคร ๑๖ โครงการปร บปร งสถานท ท างานกองสว สด การส งคม ๗๔๐,๐๐๐.- ก อสร างโรงจอดรถพร อมลานจอดรถส าหร บผ มาต ดต อราชการ และข าราชการฯบร เวณด านหล งอาคารโรงเร ยนบ านดอนต น (เด ม) รวมงบประมาณ ๒,๘๗๘,๖๐๓.๔๐.- ๒ ๒. นโยบายด านสาธารณ ปโภคและส งแวดล อม ๒.๑ จ ดต งศ นย รถด บเพล ง รถน าประจ าท กต าบลเพ อให บร การประชาชนเม อเก ดภ ยพ บ ต ต างๆ ประชาชนจะได ร บความปลอดภ ยท งช ว ตและทร พย ส น ๒.๒ ด แลร กษาส งแวดล อมโดยเน นการร กษาความสะอาด ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย รวมท งปร บปร งภ ม ท ศน ให เป นช มชนส เข ยว น าอย น าเย ยมชม และลดภาวะโลกร อน ๒.๓ ด แล ร กษา ซ อมแซม ไฟฟ าตามถนน ตรอกซอย ให ม ความสว าง ประชาชนได ร บความ ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น จะด าเน นการขยายเขตไฟฟ าให ครอบคล มท กช มชน ๒.๔ จะด าเน นการสร างถนนและซ อมแซม บ าร งร กษาถนนหนทาง ท เป นหล มเป นบ อ ให ม สภาพด เพ อให ประชาชนได ใช ส ญจรไปมาอย างปลอดภ ย ๒.๕ จ ดหาน าสะอาดส าหร บอ ปโภคบร โภค ตลอดจนน าเพ อท าการเกษตร ด แลร กษาแหล ง น าในช มชนท ขาดแคลน เช น จ ดต งเคร องส บน าด วยพล งไฟฟ า ท าประปาหม บ านตามความเหมาะสม ของช มชน ๒.๖ ก าจ ดขยะ ส งปฏ ก ล น าเส ย น าข ง อย างเป นระบบ การด าเน นโครงการ ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๕๙๔,๐๕๐.๙๑.-บาท รายละเอ ยด ด งน ท โครงการ งบประมาณ หมายเหต ๑ ก อสร างถนนล กร งบดอ ดแน นภายในช มชนป าต นก มเม อง ๖๓๗,๗๐๐.- หม ท ๔ ต าบลปงแสนทอง ๒ ก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล กภายในช มชนป ากล วย ๒๔๕,๐๐๐.- หม ท ๔ ต าบลปงแสนทอง ๓ ก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล กภายในช มชนหนองปล อง ๕๒๖,๕๐๐.- หม ท ๕ ต าบลพระบาท ๔ ก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล กภายในช มชนกอกช ม หม ท ๖ ๑๕๑,๕๐๐.- ต าบลพระบาท ๕ ก อสร างถนนแอสฟ ลท ต กคอนกร ตในช มชนกล วยม วง หม ท ๓ ๖๘๔,๗๐๐.- ต าบลกล วยแพะ ๖ ก อสร างปร บปร งถนนด วยแอสฟ ลท ต ก คอนกร ตสายใน ๓๔๙,๐๐๐.- ช มชนย าเป า ซอย ๓ สาม คค พ ฒนา หม ท ๑ ต าบลชมพ ๗ ปร บปร งถนนด วยแอสฟ ลท ต กคอนกร ตภายในช มชนบ านร อง ๙๒๐,๐๐๐.- หม ท ๑๒ ต าบลชมพ ๘ ก อสร างปร บปร งถนนเด มด วยแอสฟ ลท ต กคอนกร ตสายใน ๖๐๓,๔๐๐.- ช มชนผาลาด หม ท ๔ ต าบลพระบาท ๙ ก อสร างระบบระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กภายใน ๑๘๓,๖๐๐.- ช มชนศร ก า หม ท ๑ ต าบลปงแสนทอง ๑๐ ก อสร างระบบระบายน าภายในช มชนล าปางกลางฝ งตะว นตก ๑,๑๐๐,๐๐๐.- หม ท ๓ ต าบลปงแสนทอง ๑๑ ก อสร างระบบระบายน าข ามล าเหม องช มชนบ านหลวง หม ท ๕ ต าบลปงแสนทอง ๕๔๘,๐๐๐.- ๓ ท โครงการ งบประมาณ หมายเหต ๑๒ ก อสร างระบบระบายน าพร อมเทคอนกร ตท บหล งท อ ๔๓๗,๐๐๐.- ช มชนสบต ย หม ท ๘ ต าบลปงแสนทอง ๑๓ ก อสร างระบบระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กพร อมเทคอนกร ต ๑,๑๐๗,๐๐๐.- ท บหล งท อ ภายในช มชนสบต ย หม ท ๘ ต าบลปงแสนทอง ๑๔ ก อสร างระบบระบายน าภายในช มชนบ านแม ก ย หม ท ๙ ๕๒๐,๐๐๐.- ต าบลปงแสนทอง ๑๕ ก อสร างระบบระบายน าและถนนคอนกร ตเสร มเหล กสายใน ๑,๙๓๕,๐๐๐.- ช มชนศร หมวดเกล า ๑ หม ท ๔ ต าบลชมพ ๑๖ ก อสร างระบบระบายน าสายในช มชนศร หมวดเกล า ๒ หม ท ๔ ๑,๖๐๖,๐๐๐.- ต าบลชมพ ๑๗ ก อสร างระบบระบายน า ในช มชนกล วยกลาง หม ท ๕ ๔๕๐,๐๐๐.- ต าบลกล วยแพะ ๑๘ ก อสร างลานอเนกประสงค และปร บปร งถนนเด มด วย ๓๖๘,๐๐๐.- แอสฟ ลท ต กคอนกร ตในช มชนกล วยหลวง หม ท ๑ ต าบลกล วยแพะ ๑๙ จ ดซ อว สด ก อสร างเพ อใช ในการปร บปร งซ อมแซมถนนล กล กร ง ๙๘๓,๕๐๐.- สายข างป มน าม นซ สโก ช มชนล าปางกลาง(ตะว นออก) หม ท ๑๑ ต าบลชมพ เช อมต อก บต าบลกล วยแพะ ๒๐ ข ดเจาะบ อบาดาลภายในช มชนผาลาด หม ท ๔ ๔๐๐,๐๐๐.- ต าบลพระบาท ๒๑ ข ดเจาะบ อบาดาลพร อมต ดต งเคร องส บน าภายใน ๓๒๕,๐๐๐.- ช มชนกล วยแพะ หม ท ๒ ต าบลกล วยแพะ ๒๒ อ ดหน นงบประมาณให ก บการประปาส วนภ ม ภาคจ งหว ดล าปาง ๙๖๕,๐๐๐.- ส าหร บขยายเขตประปาภ ม ภาคภายในช มชนบ านฟ อน หม ท ๒ ต าบลชมพ ๒๓ อ ดหน นงบประมาณให ก บการไฟฟ าส วนภ ม ภาคจ งหว ดล าปาง ๙๘,๔๕๓.๙๑.- เพ อขยายเขตระบบจ าหน ายไฟฟ าสาธารณะ ช มชนหนองห าตะว นออก หม ท ๗ ต าบลพระบาท ๒๔ โครงการประกวดช มชนส เข ยวและสะอาด ๑๕๖,๓๖๕.- ๒๕ โครงการรณรงค ค ดแยกขยะอ นตราย ๒๔,๓๔๐.- ๒๖ โครงการจ ดก จกรรมตรวจสอบค ณภาพน า ๒๙,๙๙๒.- ๒๘ โครงการปร บปร งสถานท ท างานกองสว สด การส งคม ๒๓๙,๐๐๐.- ก อสร างถนนลาดยางแอสฟ ลท ต กบร เวณหน าอาคารโรงเร ยน บ านดอนต น(เด ม) รวมงบประมาณ ๑๕,๕๙๔,๐๕๐.๙๑.- ๔ ๓. นโยบายด านการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ๓.๑ พ ฒนาศ นย เด กเล กในเขตเทศบาลฯ ให ท นสม ย ปลอดภ ยให เป นท ไว วางใจของ ผ ปกครองท น าบ ตรหลานไปฝากเล ยง ๓.๒ จ ดต งศ นย ผ ส งว ย หร อผ ส งอาย ให ม ก จกรรมท ท าร วมก น ๓.๓ สน บสน น ส งเสร ม ให ประชาชนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๓.๔ ส งเสร มสถานศ กษา (โรงเร ยน) ให ม ศ นย การเร ยนร เฉพาะเร องให ก บน กเร ยนและ ผ ท สนใจ ๓.๕ ส งเสร มบ คลากรทางการศ กษา (คร อาจารย ) เพ มความร และท กษะเพ อให ม ประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอน ๓.๖ ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ท องถ นให ม เอกล กษณ เพ อส บทอดค ช มชน เช น ประเพณ สงกรานต ประเพณ ลอยกระทง ๓.๗ ส งเสร มก จกรรมทางศาสนาเพ อคงอย ค ส งคมไทย เช น แห เท ยนพรรษา เป นต น ๕ การด าเน นโครงการ ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๕,๗๒๕,๔๘๔.-บาท รายละเอ ยด ด งน ท โครงการ งบประมาณ หมายเหต ๑ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา ๑๓๐,๐๔๐.- ๒ โครงการจ ดก จกรรมของศ นย การเร ยนร เทศบาล ๑๓๐,๒๙๕.- เม องเขลางค นคร ๓ โครงการอบรมค ณธรรมจร ยธรรมให แก เด กและเยาวชนใน ๘๖,๕๑๓.- เขตเทศบาลเม องเขลางค นคร ๔ เง นอ ดหน นส าหร บสน บสน นอาหารกลางว นศ นย พ ฒนา ๓๘๕,๘๔๐.- เด กเล กว ดกล วยหลวง ๕ โครงการจ ดน ทรรศการแสดงผลงานการจ ดน ทรรศการ ๔๗,๙๖๙.- การศ กษา ๖ เง นอ ดหน นโครงการอาหารกลางว นโรงเร ยนในเขตเทศบาล ๒,๙๕๖,๒๐๐.- เม องเขลางค นคร ๗ โครงการปร บปร งศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านกาด หม ท ๗ ๘,๐๐๐.- ต าบลปงแสนทอง ๘ โครงการปร บปร งศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks