ค าน า นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ตง าน โครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ป งบประมาณ 2553 มาตรฐานการศ กษาข น( พ น( ฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช , , , 5.3,

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 7 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ตง าน โครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ป งบประมาณ 2553 มาตรฐานการศ กษาข น( พ น( ฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช , , , 5.3, ด านการเร ยนการสอน มาตรฐานท 9,10 ต วบ งช ,10.1, 10.3,10.7 ด านการบร หารและการจ ดการ มาตรฐานท 14,15, 16 ต วบ งช 14.4,14.7, 15.2, 16.5 ด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร มาตรฐานท 16,17 ต วบ งช ท 16.3, 16.4, 17.1 ด านการด ารงเอกล กษณ จง หว ดพ ษณ โลก มาตรฐานท - ต วบ งช กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ยพ ษณ โลก ส งก ดส าน กงานเขตพ น( ท 0การศ กษาพ ษณ โลกเขต1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น( พ น( ฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ก ค าน า รายงานน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการส งเสร มสน บสน นความเป น เล ศทางด านว ทยาศาสตร ของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการ ด าเน นงานตามงบประมาณป 2553 ในรายงานน เป นการใช งบประมาณด าเน นการในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 ซ งเป นระยะการด าเน นงาน ระยะท 2 ของงบประมาณป 2553 เป นการสนองกล ย ทธ โรงเร ยนส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล บ ดน การด าเน นงานตามโครงการด งกล าวได เสร จส น เร ยบร อยแล ว ด งน นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร จ งรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการเพ อใช ในการพ จารณาถ งความส าเร จและอ ปสรรค ต าง ๆ ของการด าเน นงานตามโครงการของโรงเร ยน ผ รายงานหว งเป นอย างย งว า ผลในรายงานปฏ บ ต งานน จะก อให เก ดประโยชน ในทางสร างสรรค ต อ องค กร เพ อการพ ฒนาท ย งย นต อไป นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน ข สารบ ญ หน า ค าน า ก บ นท กข อความ 1 สร ปรายงานผลการด าเน นการตามโครงการ 3 หล กการและเหต ผล 6 ว ตถ ประสงค 7 เป าหมาย 7 รายละเอ ยดก จกรรม และค าช แจงประมาณการงบประมาณ 10 ม งส ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 11 สภาพความส าเร จของผลผล ต (Output) 12 ตารางการจ ดสรรงบประมาณและการใช งบประมาณ 13 ว ธ ด าเน นการ 13 บ คลากรผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ 14 รายละเอ ยดของงบประมาณ(Input) 15 ผลการด าเน นงาน 17 ป ญหาและอ ปสรรค 18 ภาพก จกรรม 19 ภาคผนวก - บ นท กข อความอน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง - บ นท กข อความขอเวลาเร ยน - ค าส ง - โครงการ - เก ยรต บ ตร 2 3 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 1 3 พ.ย. 52 ไวน ล,อ ปกรณ โครงงาน 1,438 89,580 อ.ณ ฐภ สสร 2 3 พ.ย. 52 น าน กเร ยนแข งข นตอบป ญหาเคม 11,440 78,140 อ.ณ ฐภ สสร ณ ม.เกษตรศาสตร 3 16 พ.ย. 52 น าน กเร ยนร วมแข งข นก จกรรม 1,260 76,880 อ.ร ชน,อ.จ ราภา,อ.ภ ร ศ, ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนเฉล มขว ญ อ.ถน ดศร น กเร ยน 21 คน 4 24 พ.ย. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นความ ,340 อ.ภ ร ศ,อ.จ ราภา,อ.ถน ดศร สามารถด านว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยน เฉล มขว ญสตร น กเร ยน 9 คน 5 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นอ จฉร ยภาพ 1,750 74,590 อ.ภ ร ศ,น กเร ยน 3 คน ทางว ทยาศาสตร 6 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนไปแข งข นงานศ ลปห ตถ- 2,110 72,480 น.ส.จ ราภา,น กเร ยน 6 คน กรรมน กเร ยน ร.ร.นครสวรรค 7 7 ธ.ค. 52 อ ปกรณ ว ทยาศาสตร - สารเคม 3,492 68,988 อ.ณ ฐภ สสร 8 7 ม.ค. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นตอบป ญหา ,268 อ.อน โรม, น กเร ยน 12 คน ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนพ ษณ โลก พ ทยาคม 9 11 ม.ค. 53 เปล ยนตล บหม ก,ท าความสะอาดเคร อง 1,500 66,768 อ.ณ ฐภ สสร เคล ยซ บหม ก ต อท อเคร องปร นเตอร, ซ อมต ล าโพง ม.ค. 53 แสดงผลงานส งประด ษฐ เคร องป ม 10,869 55,899 อ.จ ราภา ส ญญากาศพล งม อ,เคร องเขย าเล อด, อ.จาร วรรณและ รถเข นคนพ การ ณ อ มแพ คเม องทอง ธาน จ.นนทบ ร น กเร ยน 9 คน หมายเหต 4 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 11 3 ก.พ. 53 หน งส อ,อ ปกรณ ประกอบการเร ยน/สอน 2,498 53,401 อ.ณ ฐภ สสร ก.พ. 53 ป ายไวน ลโครงงาน 2,000 51,401 อ.ณ ฐภ สสร ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรม 2,170 49,231 อ.อณ โรม ว ทยาศาสตร เคร องบ นกระดาษพ บ น กเร ยน 7 คน โรงเร ยนส โขท ยว ทยาคม จ.ส โขท ย ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมโครงการจ ดอบรม 10,634 38,597 อ.จาร วรรณ ปฏ บ ต การบ มเพาะน กประด ษฐ ร นใหม น กเร ยน 2 คน ณ ม.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย ม.ย. 53 ป ายไวน ลน ทรรศการ บ รณาการ, ประกวดโครงงานในโรงเร ยน 2,250 36,347 อ.จ ราภา ม.ย. 53 ค าว สด โครงงาน 6,290 30,057 อ.ณ ฐภ สสร อ ปกรณ อ เล คทรอน คส 6,290 บาท ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปประกวดการแสดงทาง 2,250 27,807 อ.ร ชน ว ทยาศาสตร นครสวรรค ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปร วมแข งข นตอบป ญหา 5,500 22,307 อ.จ ราภา ช วว ทยา 19 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นโครงงานว ทยาศาสตร ,827 อ.อณ โรม ท ม.ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 20 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร 7,760 14,067 อ.ณ ฐภ สสร เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร 21 6 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร ,947 อ.ร ชน เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร ท ม.เทคโนโลย ราชมงคลล านนา ก.ย. 53 ค ดเล อกน กเร ยนเข าโครงการส งเสร ม 1,000 12,947 อ.ณ ฐภ สสร และพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทย หมายเหต ยกยอดมา จาก โครงการ จ ดซ ออ ปกรณ 5 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช ก.ย. 53 ค าน าม นเช อเพล ง (น าน กเร ยนเข าร วม 2,000 10,947 อ.ณ ฐภ สสร การแข งข นว ทยาศาสตร (สอวน + อ จฉร ยภาพ ว ทย, คณ ต) ก.ย. 53 พาน กเร ยนประกวดโครงงาน 14,950-4,013 อ.ณ ฐภ สสร ระด บประเทศ ( - ร บยอดเง นมาจากโครงการส งเสร มคร ม ออาช พ 2,392 - งบมห ดลอ ก 645 บาท - ส งเสร มสน บสน นก จกรรมการเร ยนการสอน 966 บาท) หมายเหต ช อโครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ก จกรรม ก จกรรมท 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน ก จกรรมท 2 ก จกรรมส งเสร ม สอวน โอล มป กว ชาการและ ความสามารถทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน ก จกรรมท 3 ก จกรรมแข งข นความสามารถด านว ทยาศาสตร (ตอบป ญหาว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และอ น ๆ ) ก จกรรมท 4 ก จกรรมแข งข นจรวดขวดน า ก จกรรมท 5 ก จกรรมการร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว ก จกรรมท 6 ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร กล มงาน ว ชาการ(กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ) แผนงาน (ถ าม ) ส งเสร มผ เร ยนให ม ม ความเล ศทางว ชาการ สนองกลย ทธ โรงเร ยน - ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล ตอบสนองกลย ทธ สพท.พล. เขต 1 กลย ทธ ข อท 2 เพ มและสร างโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง กลย ทธ ข อท 3 พ ฒนาการศ กษาให ม ค ณภาพส มาตรฐาน ผ ร บผ ดชอบ คร อาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระยะเวลาด าเน นงาน ต ลาคม 2552 ต ลาคม 2553 สถานท ด าเน นงาน โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาศาสตร และหน วยงานภายนอกโรงเร ยนท เก ยวข อง งบประมาณ 91,018 บาท 1. หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท ปร บปร งเพ มเต ม ในส วนของ หมวด 1 มาตรา 6 และ 7 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได 6 7 อย างม ความส ข ม ความร ท เป นสากล ม ความร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง และในหมวด 4 มาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ มาตรา 24 และ 25 ซ งระบ เก ยวก บ กระบวนการจ ดการเร ยนร ว า ควรจ ดเน อหาสาระและก จกรรมท ให สอดคล องก บความสนใจและความ ถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง ปล กฝ งค ณล กษณะอ นพ งประสงค จ ด บรรยากาศ สภาพแวดล อม ส อการเร ยน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได ตลอดเวลา และเก ดการเร ยนร ได ท กสถานท ม การน าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการเร ยนการสอน น กเร ยนม โอกาส แสวงหาความร จากแหล งต าง ๆ รอบต ว ม ว ธ การเร ยนร ของตนเอง สามารถเร ยนร ร วมก บผ อ นและสน ก ก บการเร ยน ใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งในและนอกสถานศ กษา จ ดก จกรรมส งเสร มและ ตอบสนองความสามารถทางว ชาการ ให น กเร ยนม ท กษะในการจ ดการ การท างานร วมก บผ อ น ม ความ อดทน ท างานอย างม ความส ข สามารถว เคราะห ส งเคราะห สร ปเป นความค ดรวบยอด ม ความค ด สร างสรรค จ นตนาการ แก ไขป ญหา อย างม สต สามารถส อความค ดผ านการพ ด เข ยน หร อน าเสนอ ด วยว ธ การต าง ๆ ร จ กต งค าถามเพ อหา เหต ผล สนใจในความเจร ญก าวหน าทางว ทยาศาสตร 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ได แสดงออกซ งความสามารถด านว ทยาศาสตร โดยการส งเสร มให น กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรมด าน ว ทยาศาสตร และประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในระด บโรงเร ยน จ งหว ด ภาคและประ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks