ฉบ บปร บปร ง พ.ศ PDF

Description
หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ GENERAL EDUCATION SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY 2011 REVISED EDITION (รองปก) หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 9 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ GENERAL EDUCATION SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY 2011 REVISED EDITION (รองปก) หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ GENERAL EDUCATION SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY 2011 REVISED EDITION ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน เม อว นท 26 ต ลาคม พ.ศ. 2554 หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม เล ม จ ดพ มพ เผยแพร โดย สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน 272 ถ.ส ราษฎร -นาสาร ต.ข นทะเล อ.เม อง จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท โทรสาร Website: คานา หมวดว ชาศ กษาท วไปฉบ บน จ ดปร บปร งข นเพ อให สอดคล องตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ โดยได ปร บปร งรายละเอ ยดแต ละรายว ชา ภายในหมวดศ กษาท วไปให ครอบคล มผลการเร ยนร อย างน อย 5 ด าน ค อ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ด าน ความร ด านท กษะทางป ญญา ด านความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ และด านการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยการผสมผสานเน อหาว ชาท ครอบคล มสาระของกล มว ชา ส งคมศาสตร มน ษยศาสตร ภาษาและการส อสาร และกล มว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในส ดส วนท เหมาะสม เพ อนาไปใช ก บหล กส ตรใหม และหล กส ตรปร บปร งท เป ดทาการ สอน ต งแต ป การศ กษา 2555 เป นต นไป เพ อให หมวดว ชาศ กษาท วไปฉบ บน สามารถอานวยความสะดวกก บอาจารย และน กศ กษาท ง ชาวไทยและชาวต างประเทศ คณะผ จ ดทาจ งได จ ดทาร ปแบบการพ มพ เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ รวมไว ภายในเล มเด ยวก น โดยแบ งเน อหาเป น 2 ตอน ค อ ตอนท 1 ฉบ บภาษาไทย และ ตอนท 2 ฉบ บ ภาษาอ งกฤษ การดาเน นงานปร บปร งหมวดว ชาศ กษาท วไปคร งน ได ร บความอน เคราะห ในการให แนวค ด และให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ในการจ ดทา เร ยบเร ยงท งภาคภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ จาก ผ ทรงค ณว ฒ และผ เช ยวชาญหลายสาขา ด งรายช อท ปรากฏในภาคผนวก คณะกรรมการบร หารหมวด ว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ขอขอบค ณท กท านเป นอย างส ง คณะกรรมการบร หารหมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน 2554 PREFACE The present General Education Manual was revised in accordance with the notification of the Ministry of Education, Subject: Thai Qualification Framework for Higher Education The details of courses under General Education were improved in order to cover at least 5 learning outcomes as follows: ethics and morality, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and responsibilities, and numerical analysis, communication and information technology skills. The appropriate integration of subject contents from Social Sciences, Humanities, Language and Communication, and Science and Technology were applied into the new curriculum and the revised curriculum which has been used since In order to facilitate Thai and foreign teachers and students, the Board of General Education provided both Thai and English versions in the same volume which were divided into 2 parts: Part 1 Thai Version and Part 2 English Version. The operation of General Education Manual revision was kindly supported in terms of useful ideas and suggestions and well-organized Thai and English version arrangements from experts and specialists in many fields, as shown in the appendix. The Board of General Education, Suratthani Rajabhat University, therefore, would like to express the deepest gratitude and appreciation to everyone. Board of General Education Suratthani Rajabhat University 2011 สารบ ญ (Contents) หน า คานา ก สารบ ญ ข ตอนท 1 ฉบ บภาษาไทย 1 หมวดว ชาศ กษาท วไป 2 ช อหล กส ตร 2 หน วยงานท ร บผ ดชอบ 2 หล กการและเหต ผล ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของว ชาศ กษาท วไป 2 กาหนดการใช หมวดว ชาศ กษาท วไป 3 โครงสร างหมวดว ชาศ กษาท วไป 3 การพ ฒนาผลการเร ยนร แต ละด าน 5 มาตรฐานผลการเร ยนร ของหมวดว ชาศ กษาท วไป 9 แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา 11 คาอธ บายประกอบรห สว ชา 13 คาอธ บายรายว ชา 14 ภาคผนวก ก ตารางเปร ยบเท ยบข อแตกต างระหว างรายว ชาในหมวดว ชาศ กษาท วไป ฉบ บ พ.ศ.2549 และ ฉบ บปร บปร ง พ.ศ ภาคผนวก ข ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว าด วย การศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ ภาคผนวก ค กระบวนการจ ดทาหมวดว ชาศ กษาท วไป ฉบ บปร บปร ง พ.ศ ภาคผนวก ง คณะกรรมการจ ดทาหมวดว ชาศ กษาท วไป ฉบ บปร บปร ง พ.ศ CONTENTS Preface Contents Part 1: Thai version 1-53 Part 2: English version 54 General Education Courses 55 Curriculum 55 Responsible Office 55 Rationale, Philosophy, and Objective of General Education 55 Schedule of General Education Courses 56 Structure of General Education Courses 56 Development of Each Learning Outcome 57 Standards of Learning in General Education Courses 61 Course Code Description 62 Course Description 63 Appendix A The Undergraduate Study Regulations of 67 Suratthani Rajabhat University Appendix B The Board of General Education Revised Edition Preparation. ตอนท 1 ฉบ บภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ ฯลฯ + ภาคผนวก ก-ง Part 2 English Version GENERAL EDUCATION SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY (SRU) 2011 REVISED EDITION. Etc. + Appendix A D Appendix A The Undergraduate Study Regulations of Suratthani Rajabhat University 2009. Appendix B The Board of General Education 2011 Revised Edition Preparation.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks