รายงานความก าวหน า การด าเน นงาน โครงการสายใยร กแห งครอบคร ว อ าเภอราม น จ งหว ดยะลา - PDF

Description
I II สารบ ญ เร อง หน า ı สมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว 1 ı ก จกรรมบ รณาการค ณภาพช ว ต 8 ส าน กงานเกษตรอ าเภอราม น 9 กล มสมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว 10 กล มแม บ านเกษตรกรสายใยร กแห งครอบคร ว 11 กล มแม บ านงานคร

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 11 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
I II สารบ ญ เร อง หน า ı สมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว 1 ı ก จกรรมบ รณาการค ณภาพช ว ต 8 ส าน กงานเกษตรอ าเภอราม น 9 กล มสมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว 10 กล มแม บ านเกษตรกรสายใยร กแห งครอบคร ว 11 กล มแม บ านงานคร วสายใยร กแห งครอบคร ว 12 กล มพ อบ านเกษตรกรสายใยร กแห งครอบคร ว 12 กล มย วเกษตรกรสายใยร กแห งครอบคร ว 12 ส าน กงานประมงอ าเภอราม น 13 กระทรวงพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย 14 ศ นย ผ ส งอาย 23 กระทรวงสาธารณส ข 27 ชมรมสายใยร กแห งครอบคร ว ต าบลกาย บอเกาะ 29 โครงการพ ฒนาค ณภาพช ว ตสมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว 30 คล น กนมแม 33 ศ นย ร บเล ยงเด กเล ก โรงพยาบาลราม น 35 โรงพยาบาลสายใยร กแห งครอบคร ว 36 ı แผนงานป 1 สมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว อ าเภอราม น ป จจ บ นม จ านวนสมาช กท งส น 116 คน คลอดบ ตรแล ว 116 คน ซ งท กคนจะได ร บความร เก ยวก บการเล ยงล กด วยนมแม ตามหล กส ตรในโครงการโรงเร ยนพ อแม โดยเน นการเล ยงล กด วยนมแม อย างเด ยวนาน 6 เด อน ตลอดจนต ดตามด แลต งแต การฝากครรภ คลอด และหล งคลอด จนกระท งล ก อาย ถ ง 6 เด อน ท งน สมาช กท กคนจะได ร บการประเม น แบบ สร. 01 โดยเกษตรอ าเภอ ซ งสามารถ แบ งกล มได ด งน กล มส เข ยว จ านวน 19 หล งคาเร อน กล มส เหล อง จ านวน 54 หล งคาเร อน กล มส แดง จ านวน 43 หล งคาเร อน จ านวนสมาช กท งหมดประกอบด วย ผ ส งอาย จ านวน 39 คน ผ พ การ จ านวน 3 คน เด กอาย 0-5 ป จ านวน 125 คน รวมท งส น 167 คน โดยเฉพาะกล มบ านส แดง ม จ านวนท งส น 43 หล งคาเร อน ประกอบด วย ผ ส งอาย ผ พ การ และเด กอาย 0-5 ป ซ งได ม การพบปะ พ ดค ย และส ารวจข อม ลเพ มเต ม โดยหน วยงานต างๆ ประสาน หน วยงานท เก ยวข องในการเย ยมเย ยน เพ อส ารวจความต องการ ตลอดจนให ความช วยเหล อตามสภาพ ป ญหาท พบต อไป เช น การด แลเร องส ขภาพ, การส งเสร มอาช พในคร วเร อน, มอบเง นสงเคราะห แก ผ ส งอาย เป นต น 2 N แผนท แสดงท ต งของบ านสมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว อ าเภอราม น จ งหว ดยะลา อ.ท งยางแดง จ.ป ตตาน อ.กะพ อ จ.ป ตตาน อ.ยะร ง จ.ป ตตาน บ านเกาะ ต.ท าธง ต.เกะรอ อ.เม อง จ.ยะลา ต.ว งพญา ต.เน นงาม ต.กอตอต อระ ต.บาโงย ต.กาล ป ง ต.โกตาบาร ต.อาซ อง ต.กาย บอเกาะ รพ.ราม น ต.ตะโละหะลอ ต.จะกว ะ อ.บาเจาะ จ.นราธ วาส ต.บ อม ง ต.ยะต ะ ต.บาลอ อ.ร อเสาะ จ.นราธ วาส ต.กาลอ อ.บ นน งสตา จ.ยะลา 3 ท ช อ - สก ล อาย สมาช กกล มบ านส แดง ท อย สมาช ก กล มเป าหมาย (ป ) เลขท หม ต าบล ในบ าน เด ก 0-5ป ผส. ผ พ การ 1 นางรอก เย าะ มะด อราน ง กาย บอเกาะ นางรอก เย าะ สะราวอ กาย บอเกาะ นางปาต เม าะ สาแม 24 81/1 5 กาย บอเกาะ นางพ มพ นารา เจร ญก ตต น นท กาย บอเกาะ นางอายน เจะซอ /4 4 กาย บอเกาะ นางอาม เนาะ บอสะมาโอ ะ 36 99/1 2 กาย บอเกาะ นางมาร ย ะ กะสะหะ กาย บอเกาะ นางอ าไพ บ รณร กษ 36 12/1 1 กาย บอเกาะ นางใยนะ วาแมด ซา กาย บอเกาะ นางน ไลลา กาแจ กาย บอเกาะ นางรอฮาน แปตาล กาย บอเกาะ นางอาซ ซะ มะดอ กาย บอเกาะ นางส วรรณดา รอแม กาย บอเกาะ นางอาซ ซ ะ ไซลาม กาย บอเกาะ นางมาส เต าะ เระรอน ง 30 9/2 5 กาย บอเกาะ นางโรสนาน น การ 21 3/6 6 กาย บอเกาะ นางคอล เย าะ หะย สะฮ /1 2 กาย บอเกาะ นางฟาร ดา สะมะแอ กาย บอเกาะ นางรอมาล ะ ตาบาร 30 99/4 1 กาย บอเกาะ นางนาย ฮ ะ ดอมอลอ 26 12/2 1 กาย บอเกาะ นางเจ ะมาร นา อาแว 38 11/1 6 กาย บอเกาะ นางสาร นา อาด แว /1 3 กาย บอเกาะ นางสะป เย าะ เจะโด กาย บอเกาะ นางซ ร ยดา ดอล เน นงาม นางรอม อละ แวอาล 38 1/8 1 จะกว ะ นางยารอด ะ สามะแก ยะต ะ นางรอฮาน อ ซอม ซอ 26 55/1 1 เน นงาม 6 1 4 ท ช อ - สก ล สมาช กกล มบ านส แดง อาย ท อย สมาช ก กล มเป าหมาย (ป ) เลขท หม ต าบล ในบ าน เด ก 0-5ป ผส. ผ พ การ 27 นางรอฮาน อ ซอม ซอ 26 55/1 1 เน นงาม นางรอยฮาน มะเกะ กอตอต อร ะ นางหาล เม าะ ย มาน กาล ป ง นางอาม เนาะ หะย ด อราแม กาลอ นางรอฮ มะห ยะผา บาลอ นางรอบ อา ย ต วา 26 15/2 5 บาลอ นางอาซ เย าะ ปะสะตอ บาลอ นางมาสน ย สะเตาะ บาลอ นางมาร แย หะย ดอเล าะ 37 9/1 5 บาลอ นางปาต มะห โตะสอนอ ยะต ะ นางอายน เจ ะเละ ยะต ะ นางฮาบ เบ าะ เจะเละ 36 68/3 3 ยะต ะ นางสะป น ะ โกตาบาร 24 7/10 5 ว งพญา นางอาย ซ ะ มะเจ ะมะ 28 73/1 4 ว งพญา นางสะป น ะ โตะเจะน 23 66/1 3 ว งพญา นางเฟาซ ยะ ย โซ ะ 22 96/1 4 กาย บอเกาะ นางซ ไฮน กาโบ ะ กาย บอเกาะ 14 1 รวม 5 ท ช อ - สก ล อาย สมาช กกล มบ านส เหล อง ท อย สมาช ก กล มเป าหมาย (ป ) เลขท หม ต าบล ในบ าน เด ก 0-5ป ผส. ผ พ การ 1 นางพาบ ละห มะยานา 31 3/1 2 โกตาบาร นางรอฮาน มะล 29 15/1 3 ท าธง นางซ ต คอล เย าะ ล เก ยก 21 31/2 4 กาล ป ง นางน ร ยาน ละล อมอสะแล กอตอต อร ะ นางพ อ ะ เจ ะแต 38 62/1 3 กอตอต อร ะ นางส ว ยบ ะ มามะย แซ กอตอต อร ะ นางสาก น ะ มะด กอตอต อร ะ นางอาม เนาะ สาร กอตอต อร ะ นางสะน ะ บ อแน /1 4 ตะโล ะหะลอ นางอาซ เซาะ เจะแม กาย บอเกาะ นางน รไอมาน เจะมะ กาย บอเกาะ นางรอบ อ ะ เจะยอ 36 30/1 1 กาย บอเกาะ นางรอสน ะ จะเนาะ 27 49/1 2 กาย บอเกาะ นางรอยนา นะดาราน ง /1 3 กาย บอเกาะ นางรอหาน ะ สาวา กาย บอเกาะ นางส ไฮน ง ดาโอะ กาย บอเกาะ นางซาร พ ะ ส ละ กาย บอเกาะ นางส ต มาร แย แซมะ 27 23/1 4 กาย บอเกาะ นางร สเมาะ นอจ กาย บอเกาะ นางสาแลฮะ ราแดง กาย บอเกาะ นางพาต เมาะ เจ ะซอ กาย บอเกาะ นางรอซาตา มะส ละ กาย บอเกาะ นางรอเม าะ กาหง กาย บอเกาะ นางน น บ ตาเละ กาย บอเกาะ นางนาย อล ะ เจ ะโอ ะห กาย บอเกาะ นางฮาส อเม าะ ตาเยะ กาย บอเกาะ นางม น เร าะ ย โซ ะ กาย บอเกาะ 6 1 6 ท ช อ - สก ล อาย ท อย สมาช ก กล มเป าหมาย (ป ) เลขท หม ต าบล ในบ าน เด ก 0-5ป ผส. ผ พ การ 28 นางคอป อเส าะ โดมะดา ยะต ะ นางฮาม ด ะ มะเซ ง ยะต ะ นางร สนา ด อเร ะ 22 32/1 5 ยะต ะ นางรอฮาน ย โซ ะ ยะต ะ นางรอฮานา สะนะ จะกว ะ นางวาซ น ย เจ ะเต ะ บ อม ง นางฟาซ ยะ แมะเหาะแด 29 13/2 1 จะกว ะ นางน รมา หะย ด อแน 21 39/2 5 จะกว ะ นางอาม เนาะ ฮะตะมะ จะกว ะ นางส มาร ยะห เจะเม ง 26 73/1 1 เกะรอ นางรอส ย ะ กาจ เจ ะแย กาลอ นางสาพ เย าะ อ ชะม 25 79/2 2 กาล ป ง นางม ม น ะ สะลอ 31 43/1 1 อาซ อง นางมาซ เตาะ ยะสาโก ะ /5 6 อาซ อง นางนาถอนงค มะม ง /7 3 บาลอ นางคอร เยาะ ตอแลมา 26 40/2 2 บาลอ นางมาส เตาะ สะและมะ บ อม ง นางต วนซาร นา ก ป ตตาน 22 41/1 6 บ อม ง นางมาร แย สะอ 22 89/1 4 ว งพญา นางกอมาร ย ะ สะตาเฮ 23 67/1 3 ว งพญา นางมาซ เตาะ ตามะดะ 20 56/1 5 เน นงาม นางแมะเต ะ เจะแต 35 13/2 2 บาลอ นางพาร ดา แยะ ยะต ะ นางคอร เยาะ มะม ง บาลอ นางน ร ฮ ดา หะระต 31 40/1 2 กาลอ นางน ร ยาน ย โซ ะ บ อม ง นางซาร พ ะ กามาเซ ะ กาย บอเกาะ 6 1 รวม 7 ท ช อ - สก ล อาย สมาช กกล มบ านส เข ยว ท อย สมาช ก กล มเป าหมาย (ป ) เลขท หม ต าบล ในบ าน เด ก 0-5ป ผส. ผ พ การ 1 นางส ไลณ อ มา 28 24/1 1 ยะต ะ นางน สร น อ เซ ง 21 28/4 3 ตะโล ะหะลอ นางอาเดะซง อ อะแต ตะโล ะหะลอ นางสาร ฮะ อ เซ ง ตะโล ะหะลอ นางเจ ะบ งอ สะน 31 28/11 5 ตะโล ะหะลอ นางยารอน ะ เจ ะเตะ กาย บอเกาะ นางซ ลฟาณ ย ลงซา กาย บอเกาะ นางแวแอเสาะ มาตาเจ ะอาแซ กาย บอเกาะ นางรอฮาน หะแว กาย บอเกาะ นางดร ณ กาเจ กาย บอเกาะ นางแวม รน ย เพ ชรร ตน /1 1 กาย บอเกาะ นางยาร ยะ ซาเด ง กาย บอเกาะ นางรอม อล ะ วาล กาย บอเกาะ นางซ หานา กะสะหะ กาย บอเกาะ นางอาซ ซ ะ กะดะแซ 31 22/1 4 กาย บอเกาะ นางก อซง กะดะแซ 38 15/3 5 กาย บอเกาะ นางร ศม อ บด ล กาย บอเกาะ นางรอฮ นน มะล 33 15/2 4 เกะรอ นางฟาซ ยะ หะส แม 31 46/3 2 จะกว ะ 5 1 รวม 8 ก จกรรมบ รณาการ พ ฒนาค ณภาพช ว ต สมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว อ าเภอราม น 9 ศาลาเร ยนร และแปลงเกษตร ส าน กงานเกษตร อ าเภอราม น ให นมบ ตร แปลงเร ยนร ปล กพ ชผ กท ให ค ณค าทางอาหาร และโภชนาการส าหร บหญ งต งครรภ และ ม การปล กพ ชหม นเว ยนตลอดเวลา เพ อเป นแหล งเร ยนร แก ผ ท มาร บบร การท โรงพยาบาล จ ดให ม การให ความร แก สมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว เป นประจ าท กเด อน เพ อเป นการ เสร มอาช พแก กล มสมาช กฯ 10 กล มสมาช กสายใยร กแห งครอบคร ว ม การอบรมความร ด านเกษตรสมบ รณ เพ มพ นส ขภาพแม ล ก ด าเน นการจ ดอบรมให ความร ตามความต องการของสมาช กโครงการฯ จ านวน 96 ราย ส แดง 43 ราย ส เหล อง 53 ราย การสน บสน นป จจ ยด านการเกษตรสมบ รณ เพ มพ นส ขภาพแม ล กให การสน บสน นป จจ ยด าน การเกษตรให สมาช กโครงการฯ ตามความต องการ จ านวน 96 ราย ด งน ส แดง สน บสน นป จจ ยการผล ต รายละ 400 บาท/คน ส เหล อง สน บสน นป จจ ยการผล ต รายละ 184 บาท/คน การสน บสน นด านอาช พเสร มเพ มรายได ด าเน นการในกล มสมาช กโครงการสายใยร กแห ง ครอบคร ว บ านพงจ อน อเร ะ หม ท 3 ต าบลกาย บอเกาะ อ าเภอ ราม น จ งหว ดยะลา จ านวนสมาช ก 10 ราย 11 กล มแม บ านเกษตรกรโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว จากด าเน นการจ ดต งกล มฯ จ านวน 15 กล ม ม สมาช กท งส น จ านวน 279 ราย ได เก ดก จกรรม ต างๆ ด งน แปรร ปผลผล ตทางการเกษตร เช น กล วยกรอบแก ว ม นเทศกรอบแก ว กระเป าสาน ล กหย ฉาบ ฯลฯ จ านวน 7 กล ม ผล ตภ ณฑ ใช ในคร วเร อน เช น น ายาล างจาน น ายาซ กผ า ฯลฯ จ านวน 14 กล ม ขนมเบอร เกอร เช น โรต กรอบ เค ก ฯลฯ จ านวน 4 กล ม ปล กผ กสวนคร วเพ อบร โภค จ านวน 14 กล ม 12 กล มแม บ านงานคร วโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว ม จ านวน 1 กล ม ต งอย บ านตะโล ะมางาแบ หม ท 2 ต าบลว งพญา อ าเภอราม น ม สมาช กจ านวน 21 ราย ก จกรรม ประกอบอาหารในโอกาสต าง ๆ ด งน เล ยงประชาชนและเจ าหน าท ในการร บเสด จฯ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าศร ร ศม พระวรชายา ในสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร คร วโรงเร ยนเกษตรเพ ออาหารกลางว น กรณ โรงเร ยนในช มชนม ความประสงค จ ดท าอาหาร กลางว นเล ยงเด กน กเร ยน กล มพ อบ านเกษตรกรโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว ม จ านวน 1 กล ม ต งอย บ านตะโล ะมางาแบ หม ท 2 ต าบลว งพญา อ าเภอราม น ม สมาช กจ านวน 35 ราย ก จกรรมม ด งน รวมกล มเล ยงแกะเพ อจ าหน าย ปล กผ กสวนคร ว, เพาะเห ด เพ อบร โภค กล มย วเกษตรกรโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว ม จ านวน 1 กล ม ค อ กล มย วเกษตรกรโครงการสายใยร กแห งครอบคร วธารส นต ต ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks