รายงานผลการปฏ บ ต งาน - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งาน งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม ประจ าเด อนม นาคม 2557 ด าเน นการโดย งานภ น แ งละส อม กองกายภาพและส งแวดล อม มหาว ทยาล ยมห ดล งานภ ม ทม ศ ทน แ ศละส แวดล งอมแวดล กองกายภาพและส

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 5 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งาน งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม ประจ าเด อนม นาคม 2557 ด าเน นการโดย งานภ น แ งละส อม กองกายภาพและส งแวดล อม มหาว ทยาล ยมห ดล งานภ ม ทม ศ ทน แ ศละส แวดล งอมแวดล กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม ณ ส นเด อนม นาคม 2557 ด วยงานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม ม ภารก จหล กในการด แล บ าร งร กษา สภาพภ ม ท ศน ต นไม ไม ดอก ไม ประด บ ภายในมหาว ทยาล ยให สวยงามอย สม าเสมอ รวมท งด แลร กษาความ สะอาดพ นท ส วนกลางของมหาว ทยาล ยให เป นไปด วยความเร ยบร อย ในการน งานภ ม ท ศน และส งแวดล อมขอรายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าเด อนม นาคม 2557 ด งน 1. งานด แลร กษาความสะอาดพ นท ส วนกลาง เช น 1.1 การด แลร กษาความสะอาดบนพ นผ วถนนการจราจร 1.2 การด แลร กษาความสะอาดบร เวณจ ดพ กขยะ 1.3 การด แลร กษาความสะอาดตามพ มไม ในมหาว ทยาล ย 1.4 การเช ดท าความสะอาดถ งขยะท ต งบนพ นท ส วนกลางในมหาว ทยาล ย 1.5 ก าก บด แล และประสานงานก บเทศบาลต าบลศาลายา เร องการจ ดเก บขยะในมหาว ทยาล ย 2. งานให บร การ 2.1 บร การให ย มโต ะ เก าอ คล เลอร น า พ ดลม และถ งขยะ แก น กศ กษา บ คลากร หร อหน วยงาน ต างๆ เพ อใช ส าหร บการจ ดก จกรรมในมหาว ทยาล ย 2.2 บร การให ใช สถานท ส วนกลาง เช น ลานมห ดล ลานเป ดขาว ศาลา 8 เหล ยม ถนนคนเด น สนามฟ ตบอลหล งหอพ กน กศ กษาพยาบาลรามาธ บด ฯลฯ 2.3 บร การรถยนต พร อมพน กงานข บรถยนต ในการขนย ายส งของหร ออ ปกรณ ต างๆ 2.4 บร การจ ดสถานท เวท โต ะ เก าอ งานพ ธ การต างๆ ให บร การอ ปกรณ ต างๆ ในก จกรรมต อไปน อ าลาศาลายา ร นท 32 สาธ ตการเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตรในร ปแบบของการจ ดท น งบ ณฑ ตแบบหม นเว ยนท น ง คอนเส ร ตวงโตเก ยวฟ ลฮาร โมน กออร เคสตร า พ ธ วางศ ลาฤกษ การก อสร างอาคารโรงเร ยนสาธ ตนานาชาต มหาว ทยาล ยมห ดล ก จกรรมตลาดน ดปล อยของ OP สร ปงานบร การเด อนม นาคม รวมท งส น 5 งาน รายงานการให บร การ ประจ าเด อนม นาคม 1. โต ะ จ านวน 8 คร ง 2. เก าอ จ านวน 8 คร ง 3. พ ดลม จ านวน 3 คร ง 4. ถ งขยะ จ านวน 2 คร ง งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 2 5. คล เลอร น า จ านวน 4 คร ง 6. รถยนต และพน กงานข บรถยนต จ านวน 20 คร ง 7. พน กงานขนย าย จ านวน 4 คร ง 8. ให บร การต นไม จ านวน 3 คร ง 9. ผ าคล มระบายโต ะ จ านวน 2 คร ง 3. งานด แลภ ม ท ศน ในมหาว ทยาล ย เช น 3.1 งานจ ดจ างผ ร บเหมาด แลสวนหย อมต นไม สนามหญ า และค คลอง 3.2 งานประด บตกแต งต นไม ภายในอาคารส าน กงานอธ การบด 3.3 งานปล กซ อมแซมต นไม และพ ฒนาพ นท สวนหย อม 3.4 งานให บร การ จ ดประด บตกแต งต นไม ไม ดอก ไม ประด บ ในงานพ ธ การต างๆ ในมหาว ทยาล ย 4. โครงการก จกรรมอน ร กษ ส งแวดล อม ด วยงานภ ม ท ศน และส งแวดล อม ได ให ความส าค ญก บป ญหาท เก ดข นจากขยะประเภทต างๆ ไม ว าจะ เป นขยะจากเศษพ ช หร อขยะจากการอ ปโภคบร โภคของประชากรในพ นท จ งได เร มด าเน นก จกรรมเพ อเป น การอน ร กษ ส งแวดล อมและบรรเทาป ญหาต างๆ ตามโครงการด งน 4.1 โครงการธนาคารขยะร ไซเค ล 4.2 โครงการป ยหม ก ระบบกองเต มอากาศ 4.3 โครงการน าหม กช วภาพ 4.4 โครงการ MU GARDEN 4.1 โครงการธนาคารขยะร ไซเค ล งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม เร มด าเน นโครงการต งแต เด อนต ลาคม 2552 จนถ งป จจ บ น ภายใต การ ก าก บด แลของคณะกรรมการจ ดการขยะ ภ ม ท ศน และการอน ร กษ พล งงาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1. รณรงค สร างจ ตส าน กในความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ตลอดจนสร างว น ยในการแยก และท งขยะให ก บน กศ กษาและบ คลากร 2. สร างการม ส วนร วมของน กศ กษาและบ คลากรในการด แลร กษาสภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ย โดยการลดภาระการจ ดการขยะม ลฝอยและป ญหามลพ ษจากขยะม ลฝอย 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการขยะของมหาว ทยาล ยมห ดล ศาลายาให ม ประส ทธ ภาพ ลดปร มาณขยะ และสามารถเปล ยนขยะให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ 4. สร างภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยในด านท เป นสถาบ นการศ กษาท ตระหน กถ งป ญหา ส งแวดล อมและร บผ ดชอบต อส งคม งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 3 ธนาคารขยะร ไซเค ล เป ดท าการท กว นท อาคารอน ร กษ ส งแวดล อม เวลา น. และท กว น พฤห สบด ต งแต เวลา น. ได จ ดเจ าหน าท มาให บร การ ณ บร เวณอาคารส งแวดล อมพ ฒนดล คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ป จจ บ นม สมาช กเข าร วมโครงการธนาคารขยะร ไซเค ล ท งส น 2,276 ราย สร ปการด าเน นงาน โครงการธนาคารขยะร ไซเค ล ประจ าเด อน ม นาคม 2557 สมาช กเพ มข น = 6 สมาช ก ปร มาณขยะร ไซเค ลร บฝาก = 26, ก โลกร ม ยอดร บฝาก (รวมเป นเง น) = 118, บาท ยอดจ าหน ายให ร านร บซ อ = 142, บาท ก าไรจากการจ าหน าย = 23, บาท แผนภ ม แสดงผลการด าเน นงานโครงการธนาคารขยะร ไซเค ล เด อนมกราคม-ม นาคม พ.ศ แผนภ ม เปร ยบเท ยบยอดรายได โครงการธนาคารขยะร ไซเค ล เด อนมกราคม-ม นาคม พ.ศ งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 4 4.2 โครงการผล ตป ยหม กจากเศษพ ช (ระบบกองเต มอากาศ) งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม เร มด าเน นโครงการผล ตป ยหม กจากเศษพ ช (ระบบกองเต มอากาศ) ต งแต เด อนก นยายน 2552 โดยท าการศ กษาว ธ การท าป ยจากเศษพ ชและพบว าการผล ตป ยหม กแบบไม พล กกล บกอง ม ความเหมาะสมท จะน ามาใช เพ อการแก ป ญหาขยะจากเศษพ ชได ด ท ส ด และสามารถผล ตได ในระยะเวลาเพ ยง 30 ว น กระบวนการท างานง าย ไม ต องม โรงเร อน การหม กป ยด วยระบบกองเต มอากาศเป นกระบวนการย อย สลายอ นทร ย สารทางช วภาพด วยจ ล นทร ย ชน ดท ใช ออกซ เจน ท าให ได ป ยหม กท ไม ม กล น ม ล กษณะน มม อ ร วนซ ย ม ประโยชน ในการปร บด นท เส อมสภาพให สมบ รณ ว ตถ ประสงค ของการด าเน นโครงการ เพ อ 1. สร างระบบการผล ตป ยหม กจากเศษพ ชด วยระบบกองเต มอากาศ 2. น าขยะจากเศษก งไม ใบไม กล บมาใช ให เก ดประโยชน และเป นการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 3. เป นต นแบบในการแก ไขป ญหาสภาพแวดล อมภายในมหาว ทยาล ยมห ดล ศาลายา ร ปแบบการจ าหน าย แบบผง : แบบผง จ าหน ายก โลกร มละ 5 บาท : บรรจ ถ งเล ก ถ งละ 4 ก โลกร ม จ าหน ายราคา 20 บาท/ถ ง : บรรจ ถ งใหญ ถ งละ 10 ก โลกร ม จ าหน ายราคา 50 บาท/ถ ง แบบอ ดเม ด : บรรจ แบบเม ด ถ งละ 2 ก โลกร ม จ าหน ายราคา 30 บาท/ถ ง สถานท จ าหน าย 1. อาคารอน ร กษ ส งแวดล อม 2. อาคารเพาะช า 3. ร าน The Harmony by MU อาคารส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมห ดล ผลการด าเน นงานประจ าเด อน ม นาคม ป ยหม กในโรงป ย ยอดยกมา ณ 28 ก.พ จ านวน 200 ก โลกร ม ยอดผล ตเด อน ม.ค จ านวน 5,028 ก โลกร ม รวม จ านวน 5,228 ก โลกร ม ห ก ยอดเบ กป ยหม กเพ อบรรจ ถ ง จ านวน 4,228 ก โลกร ม ห ก ยอดจ าหน ายแบบผง จ านวน 1,000 ก โลกร ม ยอดคงเหล อ จ านวน - ก โลกร ม งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 5 แผนภ ม แสดงรายได โครงการป ยหม กจากเศษพ ช(ระบบกองเต มอากาศ) เด อน มกราคม ม นาคม พ.ศ รายได จากการจ าหน าย มกราคม 2557 จ านวน 22,470 บาท รายได จากการจ าหน าย ก มภาพ นธ 2557 จ านวน 21,020 บาท รายได จากการจ าหน าย ม นาคม 2557 จ านวน 26,140 บาท แผนภ ม เปร ยบเท ยบรายได โครงการป ยหม กจากเศษพ ช(ระบบกองเต มอากาศ) เด อน มกราคม-ม นาคม พ.ศ งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 6 แผนภ ม แสดงผลการผล ตโครงการป ยหม กจากเศษพ ช(ระบบกองเต มอากาศ) เด อน มกราคม-ม นาคม พ.ศ เด อนมกราคม 2557 : ยอดผล ต 4,018 ก โลกร ม เด อนก มภาพ นธ 2557 : ยอดผล ต 4,300 ก โลกร ม เด อนม นาคม 2557 : ยอดผล ต 5,028 ก โลกร ม 4.3 โครงการน าหม กช วภาพ งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม ได ร วมม อก บการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย เร มด าเน นโครงการน า หม กช วภาพต งแต ประมาณเด อนพฤษภาคม 2552 โดยในเบ องต นการไฟฟ าฯ ได มาให ความร เก ยวก บ ประโยชน ของน าหม ก ว ธ ด าเน นการ ตลอดจนสน บสน นถ งไฟเบอร บรรจ น าช วภาพ ขนาด 1,000 ล ตร 2 ถ ง และถ งไฟเบอร บรรจ ห วเช อน าช วภาพ ขนาด 300 ล ตร จ านวน 1 ถ ง ว ตถ ประสงค ของการด าเน นโครงการ เพ อ 1. กระต นให เจ าหน าท บ คลากร และน กศ กษา ม ความเข าใจถ งผลกระทบต อส งแวดล อม 2. ลดป ญหาการใช สารเคม 3. ขจ ดกล นเหม นจากขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ลบร เวณท พ กขยะ 4. ลดแหล งเพาะพ นธ ย งและแมลง 5. พ ฒนาสภาพแวดล อมให ด ข น ป จจ บ น นอกจากการผล ตเพ อใช ในพ นท ตามว ตถ ประสงค ด งกล าวข างต นแล ว ย งสามารถผล ตเพ อ แจกจ ายให แก เจ าหน าท และบ คคลท วไป โดยน าภาชนะมาขอร บน าหม กช วภาพได ท อาคารอน ร กษ ส งแวดล อม ในว น และเวลาราชการ ต นท นการผล ตน าหม กช วภาพ ค าห วเช อ E.M. จ านวน 20 ล ตรๆ ละ 85 บาท รวม 1,700 บาท (ต อเช อใช ผล ตได อ ก 7 คร ง) ค ากากน าตาล จ านวน 30 ล ตรๆ ละ 12 บาท รวม 360 บาท งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 7 ต นท นการผล ตน าหม กช วภาพ ปร มาณ 1,000 ล ตร ค าห วเช อ E.M. โดยเฉล ย (1,700 บาท/8 คร ง) จ านวนเง น บาท ค ากากน าตาล 30 ล ตรๆ ละ 12 บาท จ านวนเง น บาท รวมต นท นในการผล ต จ านวนเง น บาท รวมต นท นในการผล ต / ปร มาณผลผล ตท ได ร บ = ( / 1,000 = ) ต นท นการผล ตน าหม กช วภาพ = บาท/ล ตร สร ปการให บร การน าหม กช วภาพ ประจ าเด อน ม นาคม 2557 จ านวนผ มาขอร บบร การ 20 คร ง ปร มาณน าหม กช วภาพท ให บร การ 470 ล ตร (ไม เส ยค าใช จ าย) บวก น าหม กช วภาพท จ าหน าย 76 ล ตร รวม ปร มาณน าหม กช วภาพท งส น 546 ล ตร รายได จากการจ าหน าย 380 บาท แผนภ ม แสดงผลการด าเน นโครงการน าหม กช วภาพ เด อนมกราคม-ม นาคม พ.ศ เด อนมกราคม 2557 : ผ ร บบร การท งส น 35 ราย ปร มาณ 1,818 ล ตร รายได 350 บาท เด อนก มภาพ นธ 2557 : ผ ร บบร การท งส น 38 ราย ปร มาณ 737 ล ตร รายได 350 บาท เด อนม นาคม 2557 : ผ ร บบร การท งส น 20 ราย ปร มาณ 546 ล ตร รายได 380 บาท งานภ ม ท ศน และส งแวดล อม กองกายภาพและส งแวดล อม หน า 8 แผนภ ม เปร ยบเท ยบรายได โครงการน าหม กช วภาพ เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks