ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ การควบค ม และการจ าหน ายพ สด - PDF

Description
ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 4 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT แผนภ ม แสดงข นตอนการด าเน นการควบค มและการจ าหน ายพ สด การให ส วนราชการอ น หร อบ คคลย มพ สด ไปใช ในก จการท เป น ประโยชน ต อ ทางราชการ ตามข อ พ สด ของส วนราชการไม ว าจะได มาด วยประการใด ด าเน นการควบค มและเก บร กษา ตามข อ หน วยงานท ต องการใช พ สด และหน วยพ สด ท ควบค ม ด าเน นการเบ ก จ าย ตามข อ ส วนราชการหร อหน วยงานท ม พ สด ไว จ าย ด าเน นการตรวจสอบพ สด ประจ าป ตามข อ ด าเน นการจ าหน ายในกรณ ท ปรากฏว า ม พ สด หมดความจ าเป น หร อหากใช ในราชการต อไปจะส นเปล องค าใช จ ายมาก หร อส ญไป โดยไม ม ผ ร บผ ด ตามข อ ลงจ ายพ สด ท จ าหน ายแล วออกจากบ ญช หร อ ทะเบ ยนควบค ม ตามข อ 160 ด าเน นการในกรณ ท พ สด เก ดการช าร ด เส อมค ณภาพหร อ ส ญไป หร อไม จ าเป น ต องใช ในราชการต อไป ก อนการตรวจสอบ พ สด ประจ าป ตามข อ 161 ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT การควบค มและการจ าหน ายพ สด ส วนท 1 การย ม 3 หมวด ส วนท 2 การควบค ม ส วนท 3 แบ งเน อหาออกเป น การจ าหน าย ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT ส วนท 1 การย มพ สด หมายถ ง การท บ คคล / น ต บ คคล ซ งเร ยกว าผ ให ย ม ให บ คคล / หร อน ต บ คคล ซ งเร ยกว าผ ย ม ย มใช ทร พย ส น โดยตกลงว าจะค นทร พย ส นน น เม อได ใช เสร จแล ว การให ย ม หร อ น าพ สด ไปใช ในก จการ ซ งม ใช เพ อประโยชน ของทางราชการจะกระท าม ได (ข อ 146) ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT หล กเกณฑ การย มพ สด ของส วนราชการ 1 แบ งออก 2 การย มพ สด ประเภทใช คงร ป หมายถ ง การย มพ สด ท ม ล กษณะคงทน ถาวร อาย การใช งานย นนาน ได แก คร ภ ณฑ หร อว สด ท ใช แล วไม หมดไป เป นต น เป น 2 ประเภท การย มพ สด ประเภทใช ส นเปล อง หมายถ ง การย มพ สด ท ม ล กษณะโดย สภาพเม อใช งานแล ว ส นเปล องหมดไป หร อไม คง สภาพเด มอ กต อไป เช น ว สด ส าน กงาน เป นต น ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT 1 การย มพ สด ประเภทใช คงร ป 1. การย มระหว างส วนราชการ ต องได ร บอน ม ต จากห วหน าส วนราชการผ ให ย ม 2. การให บ คคลย ม ข อ 147 ย มใช ภายในสถานท ราชการเด ยวก น ต องได ร บอน ม ต จากห วหน าหน วยงานซ งร บผ ดชอบพ สด น น ย มใช นอกสถานท ราชการ ต องได ร บอน ม ต จากห วหน าส วนราชการ ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT 2 การย มพ สด ประเภทใช ส นเปล อง ม หล กเกณฑ ค อ ข อ ผ ย มม ความจ าเป นต องใช พ สด น นๆ เป นการร บด วน 2. ผ ย มไม สามารถด าเน นการจ ดหาพ สด น นๆ ได ท น 3. ผ ให ย มม พ สด น นๆ พอท จะให ย มได โดยไม เส ยหาย แก ราชการ 4. ต องม หล กฐานการย มเป นลายล กษณ อ กษร ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT ข อ 148 ผ ย มต องน าพ สด ท ย มน นมาส งค น ในสภาพท ใช การได เร ยบร อย หากเก ดการช าร ด เส ยหาย ให ผ ย มจ ดการแก ไขซ อมแซมให คง สภาพเด ม โดยเส ยค าใช จ ายของตนเอง ชดใช เป นพ สด ประเภท ชน ด ขนาด ล กษณะและค ณภาพอย างเด ยวก น หร อใช การไม ได หร อส ญหายไป ชดใช เป นเง นตามราคาท เป นอย ในขณะย มตามหล กเกณฑ ท กระทรวงการคล งก าหนด ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT ข อ 150 ผ ย ม เม อครบก าหนดย ม ให ผ ให ย มหร อผ ร บหน าท แทน ม หน าท ต ดตามทวงพ สด ท ให ย มไปค น ภายใน 7 ว น น บแต ว นครบก าหนด ต ดตาม ทวงถาม ผ ให ย ม ส งค นเม อ ครบ ก าหนด ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT ส วนท 2 การควบค ม การควบค มพ สด ของส วนราชการแบ งออกได เป น 3 ส วน ค อ 1. การเก บร กษา 2. การเบ กจ าย 3. การตรวจสอบพ สด พ สด ของส วนราชการไม ว าจะได มาด วยประการใด ให อย ใน ความควบค มตามระเบ ยบน เว นแต ม ระเบ ยบของทางราชการ หร อกฎหมายก าหนดไว เป นอย างอ น (ข อ 151) ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT เม อเจ าหน าท พ สด ได ร บมอบพ สด แล ว ข อ 152 ให ด าเน นการ ด งน 1. ลงบ ญช หร อทะเบ ยนเพ อควบค มพ สด แล วแต กรณ แยกเป นชน ดและ แสดงรายการตามต วอย างท กวพ. ก าหนด โดยม หล กฐานการร บเข า บ ญช หร อทะเบ ยนไว ประกอบรายการเป นหล กฐานด วย * ส าหร บพ สด ประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดท กชน ด ในบ ญช เด ยวก นก ได 2. เก บร กษาพ สด ให เป นระเบ ยบเร ยบร อย ปลอดภ ย และให ครบถ วน ถ กต องตรงตามบ ญช หร อทะเบ ยน ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT เจ าหน าท พ สด จะต องปฏ บ ต ตาม หน งส อส าน กงบประมาณ ด วนท ส ด ท นร 0702/ว 51 ลงว นท 20 มกราคม 2548 เร อง หล กการจ าแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ ท ก าหนดว าอะไรเป นว สด อะไรเป นคร ภ ณฑ เพ อประโยชน ในการลงบ ญช หร อการลงทะเบ ยน ควบค มทร พย ส น ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT กรมบ ญช กลาง ได ม หน งส อท กค /ว 48 ลว. 13 ก.ย เร อง การบ นท กบ ญช ว สด หร อคร ภ ณฑ ไว ด งน ว สด หมายถ ง ส นทร พย ท หน วยงานม ไว เพ อใช ในการด าเน นงานตามปกต โดยท วไป ม ม ลค าไม ส ง และไม ม ล กษณะคงทนถาวร เช น ว สด ส าน กงาน เป นต น คร ภ ณฑ หมายถ ง ส นทร พย ท หน วยงานม ไว เพ อใช ในการด าเน นงาน ม ล กษณะคงทน และม อาย การใช งานเก นกว า 1 ป โดยบ นท กรายละเอ ยดของคร ภ ณฑ ในทะเบ ยนค มทร พย ส น และให ค านวณค าเส อมราคาประจ าป ด วย ส าหร บว สด ท ม ม ลค าไม ถ ง 5,000 บาท และม ล กษณะคงทนถาวร ให บ นท กเป นค าใช จ ายประเภทค า คร ภ ณฑ ม ลค าต ากว าเกณฑ และให บ นท กรายละเอ ยดของว สด ด งกล าวในทะเบ ยนค มทร พย ส นเพ อ ประโยชน ในการควบค มรายการทร พย ส นของทางราชการโดยไม ต องค านวณค าเส อมราคาประจ าป ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT การลงทะเบ ยนควบค มพ สด ของทางราชการ ให ปฏ บ ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กค(กวพ) /ว 129 ลงว นท 20 ต.ค. 49 เร อง การลงทะเบ ยนควบค มพ สด ของทางราชการ โดยยกเล กทะเบ ยนคร ภ ณฑ และให ใช ทะเบ ยนค มทร พย ส นแทน ว สด ต ากว า 5,000 บาท ให บ นท กในบ ญช ว สด ตามแบบเด มท กวพ. ก าหนด ยกเล ก ทะเบ ยนคร ภ ณฑ แล วให ใช ทะเบ ยนค มทร พย ส น ส าหร บบ นท กควบค มคร ภ ณฑ และว สด ท ม ล กษณะคงทนถาวรซ ง ม ราคาต อหน วยไม เก น 5,000 บาท การลงทะเบ ยนควบค มพ สด ของทางราชการ ว สด คร ภ ณฑ ว สด ท คงทนถาวร ท ด น ส งก อสร าง บ ญช ว สด (ระเบ ยบฯ ข อ152 + ท นร(กวพ)1202/ ว 116 ลว. 1 เม.ย. 35) ทะเบ ยนค มทร พย ส น (ระเบ ยบฯ ข อ152 + ท นร(กวพ) /ว 129 ลว. 20 ต.ค. 49) ทะเบ ยนท ราชพ สด (ตาม พรบ. ท ราชพ สด ) ตามท กวพ. ก าหนด ตามท กรมบ ญช กลาง ก าหนด ตามท กรมธนาร กษ ก าหนด ค า อ ธ บ า ย ยกเล ก โดย ว. 129 ค า อ ธ บ า ย ค า อ ธ บ า ย ค า อ ธ บ า ย ความหมายของท ราชพ สด พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ.2518 ได น ยามท ราชพ สด ไว ว า มาตรา 4 ท ราชพ สด หมายความว า อส งหาร มทร พย อ นเป น ทร พย ส นของแผ นด นท กชน ด เว นแต สาธารณสมบ ต ของแผ นด น ด งต อไปน 1) ท ด นรกร างว างเปล า และท ด นซ งม ผ เวนค น หร อทอดท ง หร อ กล บมาเป นของแผ นด นโดยประการอ นตามกฎหมายท ด น 2) อส งหาร มทร พย ส าหร บพลเม องใช หร อสงวนไว เพ อประโยชน ของ พลเม องร วมก น เป นต นว า ท ชายตล ง ทางน า ทางหลวง ส วนอส งหาร มทร พย ของร ฐว สาหก จท เป นน ต บ คคล และ เป นของ องค การปกครองท องถ นไม ถ อว าเป นท ราชพ สด ความหมายของท ราชพ สด (ตามมาตรา 4 แห ง พ.ร.บ.ท ราชพ สด พ.ศ.2518) ท ราชพ สด อส งหาร มทร พย ของ แผ นด นท กชน ด ยกเว น - ท ด นรกร างว างเปล า - ท ด นส าหร บพลเม องใช ร วมก น - อส งหาร มทร พย ของร ฐว สาหก จ และขององค กรปกครองส วนท องถ น หร อม กฎหมายเฉพาะยกเว น ทร พย ส น - ท ด นท ใช เพ อประโยชน ของ แผ นด น - ท ด นท เป นทร พย ส นของแผ นด น - ส วนควบของท ด น เช น อาคาร ส งปล ก สร าง ไม ย นต น - ส งปล กสร างของร ฐท อย บนท ด นอ น ทร พยส ทธ อ นเก ยวก บท ด น เช น แดนกรรมส ทธ (ส ทธ เหน อ ใต พ นด น) หร อส ทธ ในภารจ ายอม เป นต น อ านาจตามพระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด กระทรวงการคล งถ อกรรมส ทธ (มาตรา 5 และมาตรา 11) คณะกรรมการท ราชพ สด ก าหนดนโยบาย หล กเกณฑ ว ธ การ ในการปกครอง ด แล และบ าร งร กษาท ราชพ สด (มาตรา 6,7และ12) การโอนกรรมส ทธ (มาตรา 8) การถอนสภาพฯหร อถอนการหวงห ามฯ (มาตรา 9) การได มาซ งท ราชพ สด 1. ร ฐบาลซ อด วยเง นงบประมาณ 2. ประกาศสงวนหวงห ามไว ใช ในราชการ 3. เอกชนบร จาคหร อยกให ร ฐบาล 4. ตกเป นของร ฐบาลเน องจากค างช าระภาษ อากร หร อ ย ดทร พย ตามกฎหมาย ปปง. 5. โบราณสถาน ก าแพงเม อง ค เม อง : ถ อเป นส งท ร ฐสร างข น เพ อประโยชน ของร ฐในการป องก นข าศ ก ศ ตร 6. โดยผลของกฎหมาย เช น กรณ ท งอกจากท ราชพ สด 7. โดยค าส งนายกร ฐมนตร ตามธรรมน ญการปกครอง เช น กรณ ทร พย ส นท ย ดมาจากจอมพลสฤษด 8. ร ฐจ ดท าข นโดยใช เง นงบประมาณ เช น ท าเร อ 9. ตกเป นของแผ นด นโดยค าพ พากษา หร อค าส งของศาล 10. โดยกฎหมายพ เศษ เช น พ.ร.บ.เวนค นอส งหาร มทร พย เพ อน ามาใช ประโยชน ราชการ 11. โดยประการอ น ๆ หน าท ของส วนราชการในการใช ท ราชพ สด 1. ส ารวจรายการท ด นและอาคารข นทะเบ ยนท ราชพ สด (กฎกระทรวง ฯพ.ศ ข อ 5) โดยส งปล กสร างต องข นทะเบ ยน ท ราชพ สด ภายใน 30 ว น น บแต ว นสร างเสร จ (กฎกระทรวง พ.ศ ข อ 6)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks