การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน - PDF

Description
การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 4 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว างประเทศม ล ขส ทธ ตามระเบ ยบข อ 2 ของอน ส ญญาล ขส ทธ สากล อย างไร ก ตามเน อความบางส วนของส งพ มพ เหล าน อาจทำซ ำข นได โดยไม ต องขออน ญาตถ าม การระบ แหล งข อม ล สำหร บส ทธ ใน การทำซ ำหร อแปลน นสามารถขอได ท ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland หร อขอทางอ เมลท สำน กงานแรงงานระหว างประเทศย นด ร บคำ ขอเช นน ห องสม ด สถาบ น และผ ใช อ นๆ ซ งลงทะเบ ยนอย ในสหราชอาณาจ กรก บ Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [โทรสารหมายเลข (+44) (0) อ เมล ในสหร ฐอเมร กาก บ Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA [โทรสารหมายเลข (+1) (978) อ เมล หร อในประเทศอ นๆ ก บ Reproduction Rights Organizations อาจถ ายเอกสารได ตามใบ อน ญาตท ได ร บเพ อการน ISBN พ มพ คร งแรก พ.ศ ข อความท ใช ในส งพ มพ ของ ILO ซ งเป นไปตามว ธ ปฏ บ ต ขององค การสหประชาชาต และการนำเสนอเน อหาต างๆ ในท น ม ใช การแสดงใดๆ ของสำน กงานแรงงานระหว างประเทศอ นเก ยวก บสถานะทางกฎหมายหร อผ ม อำนาจของ ประเทศ พ นท หร ออาณาเขตใดๆ หร อเก ยวก บการจำก ดเขตแดนของประเทศ พ นท หร ออาณาเขตใดๆ ท แสดงไว ในบทความ ผลการศ กษา และงานเข ยนอ นๆ ท ม การลงนามเป นความร บผ ดชอบแต เพ ยงฝ ายเด ยว ของผ เข ยน และการเผยแพร ข อเข ยนม ได หมายความว าสำน กงานแรงงานระหว างประเทศจะเห นพ องก บท แสดงอย ในข อเข ยนน น การอ างถ งช อของบร ษ ทและผล ตภ ณฑ เช งพาณ ชย ตลอดจนกระบวนการต างๆ ม ได หมายความว าสำน กงานแรงงาน ระหว างประเทศจะร บรองบร ษ ท ผล ตภ ณฑ และกระบวนการเหล าน น และการท ไม ได กล าวถ งบร ษ ท ผล ตภ ณฑ เช ง พาณ ชย หร อกระบวนการใดก ม ได หมายถ งการไม ยอมร บ ส งพ มพ ต างๆของ ILO สามารถหาได จากผ ค าหน งส อรายใหญ หร อสำน กงาน ILO ในหลายประเทศ หร อจาก ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland ได โดยตรง สามารถร บรายการหร อรายช อส งพ มพ ออกใหม ได จากท อย ข างต นหร อจากอ เมล โดยไม เส ยค าใช จ าย ใดๆ ชมเว บไซต ของเราได ท พ มพ โดยสำน กงานแรงงานระหว างประเทศ เจน วา สว ตเซอร แลนด เตร ยมต นฉบ บเพ อการพ มพ ท สว ตเซอร แลนด คำนำ ในขณะท คนพ การก าวเข าส ตลาดการจ างงานซ งม การแข งข นเป นจำนวนมากข น น น ส งท ปรากฏช ดค อพวกเขาสามารถเป นล กจ างช นเล ศหร อเป นทร พยากรท ม ค าอย างย งของ นายจ างถ าพวกเขาได ทำงานในตำแหน งท เหมาะสมก บท กษะ ความสามารถและความสนใจ ของตน นายจ างจำนวนมากท วโลก ท จ างคนพ การย นย นความจร งข อน นายจ างรายอ นๆ ก เต มใจจะจ างคนพ การทำงานแต ต องการการสน บสน นในเร องน เพราะอาจไม แน ใจว าควรจะ ให ทำงานตำแหน งใด การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงานน าจะช วยหางานท เหมาะสมในสถานประกอบการรวมถ งทำให เก ดการปร งปร งและการอำนวยความสะดวกซ ง อาจจำเป น นอกจากน ย งน าจะช วยให เล อกท กษะและความสามารถของผ หางานซ งเป นคน พ การท เหมาะก บความต องการของงานได ง ายข นด วย คำแนะนำต างๆ ในหน งส อ การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน น เก ดจากคำขอท ILO ได ร บในขณะทำก จกรรมส งเสร มการจ างงานคนพ การ คำแนะนำเหล าน ทำข นเพ อสน บสน นบร การจ ดหางานและผ ให บร การท งหลายท ต องการพ ฒนาความสามารถ ในการส งเสร มการจ างงานคนพ การและการร กษางานให ผ ทำงานท กลายเป นคนพ การ คำ แนะนำเหล าน เป นเคร องม ออย างหน งในช ดส งพ มพ ท ILO ใช ส งเสร มการหางานให คนพ การท ต องการทำงาน ได แก หน งส อ Assisting Disabled Persons in Finding Employment (ช วย คนพ การหางาน) ซ งเป นคำแนะนำของ ILO สำหร บผ ซ งทำหน าท จ ดหางาน หน งส อ ILO Resource Book ซ งเป นข อม ลท ILO รวบรวมไว ให ก บผ ฝ กสอนเจ าหน าท จ ดหางาน และ หน งส อ Placement of Job Seekers with Disabilities Elements of an Effective Service (การจ ดหางานให คนพ การท ต องการทำงาน องค ประกอบของบร การท ม ประส ทธ ผล) ซ งให คำแนะนำแก ผ กำหนดนโยบายและผ จ ดการด านบร การจ างงาน ILO สน บสน นให ม การแปล หน งส อเหล าน เป นภาษาต างๆ และย นด ร บคำแนะนำเพ อปร บปร งหน งส อเหล าน ต อไป คำแนะนำในหน งส อเล มน จ ดทำโดยโรเบ ร ต เฮรอน อด ตผ เช ยวชาญอาว โสด านการ บร หารแรงงานของสำน กงาน ILO ท กร งเทพ ร วมก บบาร บารา เมอเรย จากแผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO ท เจน วา ผลงานช นน ได ร บการสน บสน นจากเพกก า เอ โร อด ตผ อำนวยการแผนกท กษะของ ILO ผ ท เส ยช ว ตไปแล วแต เคยให ความสำค ญก บ บทบาทของ ILO ในการส งเสร มโอกาสการทำงานท เสมอภาคให แก คนพ การด วยการทำงาน ว จ ย พ ท กษ ส ทธ และให บร การ หว งว าคำแนะนำเหล าน จะได ร บการปฏ บ ต อย างกว างขวาง เพ อเพ มโอกาสการม งานทำให แก คนพ การท วโลก เอ มเพนกา คาบ นด ผ อำนวยการ แผนกท กษะและความสามารถท จะได งานทำของ ILO เจน วา พฤศจ กายน 2548 การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเพ อการจ ดหางานให ผ หางานท เป นคนพ การ บทนำ บทท 1 1 ใครสามารถว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงานได บทท 2 3 ร จ กตลาดแรงงาน บทท 3 5 การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงานค ออะไร บทท 4 7 ว ธ ว เคราะห ล กษณะของงาน บทท 5 11 ข อด ของการว เคราะห ประเภทของงาน บทท 6 17 องค ประกอบในการว เคราะห ประเภทของงาน บทท 7 21 ว ธ ว เคราะห ประเภทของงาน บทท 8 การเตร ยมรายการข อม ลเพ อว เคราะห ประเภทของงาน 37 บทนำ คำนำ ในขณะท คนพ การก าวเข าส ตลาดการจ างงานซ งม การแข งข นเป นจำนวนมากข น น น ส งท ปรากฏช ดค อพวกเขาสามารถเป นล กจ างช นเล ศหร อเป นทร พยากรท ม ค าอย างย งของ นายจ างถ าพวกเขาได ทำงานในตำแหน งท เหมาะสมก บท กษะ ความสามารถและความสนใจ ของตน นายจ างจำนวนมากท วโลก ท จ างคนพ การย นย นความจร งข อน นายจ างรายอ นๆ ก เต มใจจะจ างคนพ การทำงานแต ต องการการสน บสน นในเร องน เพราะอาจไม แน ใจว าควรจะ ให ทำงานตำแหน งใด การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงานน าจะช วยหางานท เหมาะสมในสถานประกอบการรวมถ งทำให เก ดการปร งปร งและการอำนวยความสะดวกซ ง อาจจำเป น นอกจากน ย งน าจะช วยให เล อกท กษะและความสามารถของผ หางานซ งเป นคน พ การท เหมาะก บความต องการของงานได ง ายข นด วย คำแนะนำต างๆ ในหน งส อ การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน น เก ดจากคำขอท ILO ได ร บในขณะทำก จกรรมส งเสร มการจ างงานคนพ การ คำแนะนำเหล าน ทำข นเพ อสน บสน นบร การจ ดหางานและผ ให บร การท งหลายท ต องการพ ฒนาความสามารถ ในการส งเสร มการจ างงานคนพ การและการร กษางานให ผ ทำงานท กลายเป นคนพ การ คำ แนะนำเหล าน เป นเคร องม ออย างหน งในช ดส งพ มพ ท ILO ใช ส งเสร มการหางานให คนพ การท ต องการทำงาน ได แก หน งส อ Assisting Disabled Persons in Finding Employment (ช วย คนพ การหางาน) ซ งเป นคำแนะนำของ ILO สำหร บผ ซ งทำหน าท จ ดหางาน หน งส อ ILO Resource Book ซ งเป นข อม ลท ILO รวบรวมไว ให ก บผ ฝ กสอนเจ าหน าท จ ดหางาน และ หน งส อ Placement of Job Seekers with Disabilities Elements of an Effective Service (การจ ดหางานให คนพ การท ต องการทำงาน องค ประกอบของบร การท ม ประส ทธ ผล) ซ งให คำแนะนำแก ผ กำหนดนโยบายและผ จ ดการด านบร การจ างงาน ILO สน บสน นให ม การแปล หน งส อเหล าน เป นภาษาต างๆ และย นด ร บคำแนะนำเพ อปร บปร งหน งส อเหล าน ต อไป คำแนะนำในหน งส อเล มน จ ดทำโดยโรเบ ร ต เฮรอน อด ตผ เช ยวชาญอาว โสด านการ บร หารแรงงานของสำน กงาน ILO ท กร งเทพ ร วมก บบาร บารา เมอเรย จากแผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO ท เจน วา ผลงานช นน ได ร บการสน บสน นจากเพกก า เอ โร อด ตผ อำนวยการแผนกท กษะของ ILO ผ ท เส ยช ว ตไปแล วแต เคยให ความสำค ญก บ 1 การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน บทบาทของ ILO ในการส งเสร มโอกาสการทำงานท เสมอภาคให แก คนพ การด วยการทำงาน ว จ ย พ ท กษ ส ทธ และให บร การ หว งว าคำแนะนำเหล าน จะได ร บการปฏ บ ต อย างกว างขวาง เพ อเพ มโอกาสการม งานทำให แก คนพ การท วโลก เอ มเพนกา คาบ นด ผ อำนวยการ แผนกท กษะและความสามารถท จะได งานทำของ ILO เจน วา พฤศจ กายน ใครสามารถว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงานได บทนำ การจ ดหางานให ผ หางานท เป นคนพ การอย างได ผลน นต องเล อกค ณสมบ ต ความ สนใจ และความคาดหว งของผ หางานให ตรงก บความต องการของสถานประกอบการมากท ส ดตามท ระบ ไว ในหน าท และรายละเอ ยดของงานท ว างอย ในการหางานให เหมาะสมน นจะต องร ข อม ลของผ หางานท เป นคนพ การเป นอย างด ท งน เพ อจะได ร ว าผ หางานน นม ประสบการณ ท กษะ ความสนใจ และความสามารถท วไปเป น อย างไร นอกจากน ย งต องร ข อม ลเก ยวก บงานเป นอย างด อ กด วย ยกต วอย างเช น ต องร ว างาน น นม เน องานเป นอย างไร ต องทำอะไรบ างโดยเฉพาะ มาตรฐานของผลงานท ต องการเป น อย างไร สภาพการทำงานและสภาพขององค กรซ งเป นสถานท ทำงานน นเป นอย างไร กระบวนการจ ดหางานต องม รายละเอ ยดของงานในตำแหน งงานว างและราย ละเอ ยดเฉพาะของงานซ งแจงความต องการโดยท วไปและความต องการเฉพาะสำหร บ ตำแหน งงานว าง รายละเอ ยดของงานและรายละเอ ยดเฉพาะของงานน นได จากการว เคราะห ประเภทของงาน ถ าปราศจากการว เคราะห ประเภทของงานท ด แล วการบรรยายล กษณะ ของตำแหน งงานว างจะคล มเคร อไม ช ดเจน ให ข อม ลโดยท วไปและไม เจาะจง และเป นการ อธ บายอย างคร าวๆ และไม ม รายละเอ ยด ทำให คนพ การย งเส ยเปร ยบมากข นในการหางานท เหมาะสม เม อการอธ บายรายละเอ ยดของงานม ความคล มเคร อหร อไม ม รายละเอ ยดใดเลยก จะทำให หางานท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks