สร ปรายงานผลการด าเน นงานด านการประช ม คณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป ๒๕๕๖ - PDF

Description
สร ปรายงานผลการด าเน นงานด านการประช ม คณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป ๒๕๕๖ ประช ม คร งท ๑/๒๕๕๖ ว นอ งคารท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - พ จารณาเร อง นายเจษฎา ช านาญป า ขอข อม ลข

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปรายงานผลการด าเน นงานด านการประช ม คณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป ๒๕๕๖ ประช ม คร งท ๑/๒๕๕๖ ว นอ งคารท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - พ จารณาเร อง นายเจษฎา ช านาญป า ขอข อม ลข าวสารของส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา : เอกสารเก ยวก บ โครงการเสร มสร างส มพ นธภาพ ในการท างาน การส มมนาเพ อเสร มสร าง ส มพ นธภาพและการท างานเป นท ม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บ านภ ม พฤกษ ๒ อ าเภอแก งกระจาน จ งหว ดเพชรบ ร จ านวน ๑๐ ร น โดยย นหน งส อขอข อม ล จ านวน ๒ ฉบ บ ฉบ บท ๑ : ลงว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ขอเอกสารเก ยวก บโครงการ เสร มสร างส มพ นธภาพในการท างาน การส มมนาเพ อเสร มสร างส มพ นธภาพ และการท างานเป นท ม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด งน ๑. โครงการและก าหนดการตาม ท เลขาธ การว ฒ สภาอน ม ต ๒. ประมาณการค าใช จ ายของ โครงการ ๓. ใบเสนอราคา ซ งประกอบด วย ค าเช าท พ ก ค าอาหาร ค าอาหารว างและ เคร องด ม ค าเช ารถบ สปร บอากาศ เป นต น ๔. เอกสารอ น ๆ ท เก ยวข องก บ การอน ม ต โครงการส มมนาด งกล าว - มต ท ประช ม ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา เป ดเผยเอกสาร เก ยวก บโครงการเสร มสร างส มพ นธภาพในการท างาน การส มมนาเพ อเสร มสร างส มพ นธภาพและการท างาน เป นท ม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บ านภ ม พฤกษ ๒ อ าเภอแก งกระจาน จ งหว ดเพชรบ ร ได แก ๑. ส าเนาโครงการและก าหนดการตามท เลขาธ การว ฒ สภาอน ม ต ๒. ส าเนาประมาณการค าใช จ ายของโครงการ ๓. ส าเนาใบเสนอราคา ซ งประกอบด วย ค าเช าท พ ก ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร องด ม ค าเช ารถบ ส ปร บอากาศ ๔. ส าเนาเอกสารอ น ๆ ท เก ยวข องก บการอน ม ต โครงการส มมนาด งกล าวให ผ ขอ พร อมร บรองส าเนา ถ กต องท กแผ น ๕. ส าเนาบ นท กรายงานผลการตรวจสอบข อม ล และข อเท จจร งเก ยวก บโครงการฯ ท กล มตรวจสอบ ภายในเสนอเลขาธ การว ฒ สภา ๖. ส าเนาบ นท กการช แจงเก ยวก บการใช งบประมาณของโครงการฯ ระหว างส าน กพ ฒนา ทร พยากรบ คคล ก บ กล มตรวจสอบภายใน ฝ ายเลขาน การ คณะกรรมการ ข อม ลข าวสารฯ กล มงานบร หารท วไป ส าน กบร หารงานกลาง - ๒ - ฉบ บท ๒ : ลงว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอเอกสารเพ มเต มเก ยวก บโครงการ เสร มสร างส มพ นธภาพในการท างาน การส มมนาเพ อเสร มสร างส มพ นธภาพ และการท างานเป นท ม จ านวน ๒ รายการ ด งน ๑. รายงานผลการตรวจสอบข อม ล และข อเท จจร งเก ยวก บโครงการด งกล าว ของกล มตรวจสอบภายใน ส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา ๒. เอกสารหร อรายงานการช แจง เก ยวก บการใช งบประมาณของโครงการ ด งกล าว ท ได เสนอต อกล มตรวจสอบ ภายใน ซ งจ ดท าโดยส าน กพ ฒนา ทร พยากรบ คคล - ๓ - ประช ม คร งท ๒/๒๕๕๖ ว นอ งคารท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๖ - พ จารณาเร อง รายการข อม ล น กการเม องท เป ดเผยได ในฐานข อม ล น กการเม องระหว างส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา ก บ ส าน กงาน ป.ป.ช. ตาม ร างบ นท กข อตกลงว าด วยความร วมม อ เพ อเช อมโยงและแลกเปล ยนข อม ล น กการเม องระหว างส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา ก บ ส าน กงานคณะกรรมการ ป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต - ท ประช มได ม ความเห นและม ข อส งเกต ๑. สมาช กว ฒ สภาได ให ความย นยอมเป นหน งส อ ให เป ดเผยข อม ลข าวสารส วนบ คคลท ให ไว ก บ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได แก ช อ สก ล, ว นเด อนป เก ด, การศ กษา, สถานท ต ดต อราชการ, หมายเลขโทรศ พท /หมายเลขโทรศ พท เคล อนท, อาช พก อนได ร บการเล อกต ง/การสรรหา, ประสบการณ ในการท างาน และ การได ร บ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ช นส งส ด ท งน เพ อใช ประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการ ตามอ านาจหน าท ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา เช น จ ดท าหน งส อท าเน ยบสมาช กว ฒ สภา การต ดต อราชการ และส ทธ ประโยชน อ นอ นพ ง จะได ร บในการด ารงต าแหน งสมาช กว ฒ สภา รวมท งการเผยแพร ทางเว บไซต ของว ฒ สภา ๒. การเช อมโยงและแลกเปล ยนข อม ล น กการเม องระหว างส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และส าน กงาน ป.ป.ช. สามารถด าเน นการท า บ นท กข อตกลง (MOU) ระหว างก นได เพ อเป น การป องก นข อกล าวอ างว าไม ให ความร วมม อต อ การด าเน นการตรวจสอบการท จร ตของน กการเม อง ๓. หน วยงานและองค กรอ นท จะเช อมโยงและ แลกเปล ยนข อม ลน กการเม อง จะต องม หล กเกณฑ ว ธ การ รวมท งก าหนดระด บช นในการเข าถ งและ การใช ประโยชน จากข อม ลข าวสารด งกล าว เพ อ ควบค มและค มครองการใช ข อม ลน กการเม อง กล มงานพ ฒนา ระบบงาน คอมพ วเตอร ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ตามหน งส อท สว ๐๐๑๖.๑๖/๓๕๑ ลงว นท ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๔-๔. ควรศ กษาด วยว าหน วยงานและองค กรอ น ท ได ร บการแต งต งเป นคณะอน กรรมการฐานข อม ล น กการเม อง ตามค าส งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท ๒๐/๒๕๕๖ ลงว นท ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ได แก ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการ การเล อกต ง สถาบ นพระปกเกล า และกรมส งเสร ม การปกครองท องถ น ได ม การจ ดท าบ นท กข อตกลง (MOU) ก บ ส าน กงาน ป.ป.ช. อย างไร และข อม ล ใดบ างท ม การเช อมโยงระหว างก น ๕. ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ควรน าข อม ล ของสมาช กว ฒ สภาท จะท าบ นท กข อตกลง (MOU) ด งกล าว กราบเร ยนประธานว ฒ สภา เพ อพ จารณา เน องจากเป นข อม ลของสมาช กว ฒ สภาท อย ใน ความครอบครองของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ซ งการเป ดเผยข อม ลด งกล าวต องกระท าด วยความ รอบคอบและระม ดระว ง เพ อป องก นป ญหาท อาจจะเก ดข นระหว างสมาช กว ฒ สภาก บส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา ด งน น ส าน กงานฯ ควรจ ดท า หน งส อเร ยนสมาช กว ฒ สภา เพ อให ความย นยอมใน การเป ดเผยข อม ลข าวสารของสมาช กว ฒ สภา รายการใดบ าง และต องเร ยนท านด วยว าการ เป ดเผยข อม ลของท าน ส าน กงานฯ จะน าใช แบบใด หร อน าส งให ใคร/หน วยงานใด และหากไม ให ความ ย นยอม ให สมาช กว ฒ สภา ม หน งส อเป นลายล กษณ อ กษรค ดค านมาย งส าน กงาน ท งน ควรก าหนด ระยะเวลาในการย นหน งส อค ดค านให ช ดเจน - ๕-๖. หากส าน กงาน ป.ป.ช. ต องการข อม ลข าวสาร ส วนบ คคลของสมาช กว ฒ สภาท ให ไว ก บส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา ส าน กงาน ป.ป.ช. จะต องด าเน นการ ตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ อส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภาจะได ม หน งส อขออน ญาตไปย งสมาช กว ฒ สภาท กท าน ๗. ข อม ลข าวสารส วนบ คคลของสมาช กว ฒ สภา อย ในความครอบครองของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ถ อว าเป นหน วยงานของร ฐต องปฏ บ ต ตาม พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๒๓ (๕) การจ ดระบบร กษาความปลอดภ ย ให แก ระบบข อม ลข าวสารส วนบ คคลตามความ เหมาะสม เพ อป องก นม ให ม การน าไปใช โดยไม เหมาะสมหร อเป นผลร ายต อเจ าของข อม ล และ มาตรา ๒๔ หน วยงานของร ฐจะเป ดเผยข อม ลข าวสาร ส วนบ คคลท อย ในความควบค มด แลของตนต อ หน วยงานของร ฐอ นหร อผ อ น โดยปราศจากความ ย นยอมเป นหน งส อของเจ าของข อม ลท ให ไว ล วงหน า หร อในขณะน นม ได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks