รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด โครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น โรงเร ยนบ านเขาพระ ป การศ กษา 2554 ๑. หล กการและเหต ผล น กเร ยนเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของประเทศ ซ งจะเจร ญเต บโตเป

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด โครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น โรงเร ยนบ านเขาพระ ป การศ กษา 2554 ๑. หล กการและเหต ผล น กเร ยนเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของประเทศ ซ งจะเจร ญเต บโตเป นผ ใหญ และเป นผ ท ส บทอดในการ ร กษาชาต บ านเม องให ด ารงอย และม ความเจร ญก าวหน าต อไป แต ในป จจ บ นน กเร ยนม กร บเอาว ฒนธรรม ส ง มอมเมา ส งย วย ต าง ๆ โดยขาดการไตร ตรองก อน โดยเฉพาะส งเสพต ดให โทษ ภ ยอ นตรายเหล าน อาจจะเก ดก บ น กเร ยนได ตลอดเวลา เพ อให น กเร ยนได ม การเจร ญเต บโตเป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพ ความสมบ รณ ท งร างกายและ จ ตใจ และเน องในวโรกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมาย ครบ ๘๔ พรรษา โรงเร ยนบ านเขา พระจ งจ ดให ม โครงการห องเร ยนส ขาว ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให น กเร ยนประพฤต ปฏ บ ต อย ในระเบ ยบว น ยและศ ลธรรมอ นด งาม ๒. เพ อให คร น กเร ยน และช มชนม ส วนร วมในการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด การพน น ส อ ลามก และการทะเลาะว วาทให ม ผลเช งปฏ บ ต และต อเน อง ๓. เพ อให น กเร ยนม ส ขภาพกายและจ ตใจท สมบ รณ ๔. เพ อเฉล มฉลองในวโรกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมาย ครบ ๘๔ พรรษา ๓. เป าหมาย ๓.๑ ผลผล ต (Output) เช งปร มาณ (๑) น กเร ยนปลอดจากส งเสพต ดและอบายม ข ร อยละ ๙๐ (๒) น กเร ยนม ความประพฤต และปฏ บ ต อย ในระเบ ยบว น ยและศ ลธรรมอ นด งาม ร อยละ ๙๐ (๓) คร น กเร ยน และช นชนม ส วนร วมป องก นและแก ไปป ญหายาเสพต ด การพน น ส อลามก อนาจารและการทะเลาะว วาท ร อยละ ๘๐ เช งค ณภาพ น กเร ยนม ส ขภาพกายและจ ตใจท สมบ รณ แข งแรงท กคน ๓.๒ ผลล พธ (Outcomes) เช งปร มาณ น กเร ยนปลอดจากส งเสพต ดและอบายม ข ร อยละ ๙๐ เช งค ณภาพ น กเร ยนม ส ขภาพกายและจ ตใจท สมบ รณ แข งแรง และสามารถอย ในส งคมได อย างม ความส ข ๔. ว ธ การด าเน นงาน ๑. ขออน ม ต โครงการต อผ บ งค บบ ญชา ๒. ก จกรรมเฝ าระว งตามย ทธศาสตร รอบร วโรงเร ยน ข นตอนการด าเน นก จกรรม - แต งต งคณะกรรมการตามย ทธศาสตร รอบร วโรงเร ยน - ก าหนดพ นท ส มเส ยง - แต งต งคณะกรรมการและผ ปฏ บ ต หน าท ด แลน กเร ยนในช วงพ กกลางว น - คณะกรรมการและผ ปฏ บ ต หน าท ด แลน กเร ยนในช วงพ กกลางว นบ นท กรายงานผล การปฏ บ ต งานต อผ บร หาร - แต งต งคณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครองน กเร ยน - ประช มคณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครองน กเร ยน เพ อก าหนดแนวทางในการ ปฏ บ ต งานร วมก นระหว างเคร อข ายและสถานศ กษา ๓. ก จกรรมค ดกรองกล มเส ยงด านยาเสพต ด ข นตอนการด าเน นก จกรรม - แต งต งคณะกรรมการค ดกรองน กเร ยนกล มเส ยงด านยาเสพต ด - รายงานผลการค ดกรองให ผ บร หารทราบ - ตรวจหาสารเสพต ดในป สสาวะน กเร ยนกล มเส ยง เด อนละ 1 คร ง - แจ งผ ปกครอง - ส งต อบ าบ ด ๔. ก จกรรมอบรมน กเร ยนปกต /กล มเส ยงช น ป.๔ - ม.๓ ข นตอนการด าเน นก จกรรม - แต งต งคณะกรรมการจ ดอบรมยาเสพต ดตามโครงการห องเร ยนส ขาว เท ดไท องค ราช น - ด าเน นก จกรรม - สร ป รายงานผลก จกรรมต อผ บร หาร ๕. ก จกรรมเช งสร างสรรค - ก จกรรมลานดนตร ต านยาเสพต ด - ก จกรรมก ฬาต านยาเสพต ด - ก จกรรมล กเส อต านยาเสพต ด - ก จกรรมสภาน กเร ยน - ศ นย เพ อนใจว ยร น ๖. น เทศ - ต ดตามการด าเน นงาน ๗. สร ปรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการ ๕. ระยะเวลาด าเน นการ ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓-๓๐ ก นยายน ๒๕๕๔ ๖. สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนบ านเขาพระ ๗. ก จกรรม - จ ดก จกรรมค ดกรองน กเร ยนกล มเส ยงโดยคร ประจ าช นค ดกรองน กเร ยน ลงทะเบ ยนน กเร ยนกล มเส ยง เข าระบบด แลน กเร ยนกล มเส ยง น กเร ยนกล มเส ยงพ ฒนาตน (อาช พ/ก ฬา) สร ปและรายงานผล - จ ดก จกรรมอบรมน กเร ยนกล มปกต กล มเส ยง ช น ป.๔ - ม.๓ อบรมจร ยธรรมส ดส ปดาห จ ดอบรม น กเร ยนกล มเส ยง ก จกรรมฐานค ณธรรม ๘ ประการ ชมรมดนตร ต านยาเสพต ด เข าค ายฟ ตบอลต านยาเสพต ด อบรมต านยาเสพต ดเท ดไท องค ราช น - ก จกรรมเช งสร างสรรค ลานดนตร ต านยาเสพต ด ก ฬาต านภ ยยาเสพต ด ก จกรรมสภาน กเร ยน ศ นย เพ อนใจว ยร น ล กเส อต านยาเสพต ด - ก จกรรมเฝ าระว งตามย ทธศาสตร รอบร วโรงเร ยน - ก จกรรมพ เศษตามโครงการ ๘๔ พรรษา เท ดไท องค ราช น เอาชนะยาเสพต ด ในเด อนธ นวาคม (เด อน แห งการข บเคล อนเพ อแสดงความจงร กภ กด ) ถ งเด อนมกราคม ๒๕๕๕ และตามย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะ ยาเสพต ด ๑) ก จกรรมอบรมน กเร ยนกล มปกต ๒) ก จกรรมอบรมน กเร ยนกล มเส ยง ๓) ก จกรรมรวมพล ง ประกาศเอาชนะยาเสพต ดเท ดไท องค ราช น ๘. งบประมาณ เง นอ ดหน นเง นอ ดหน นรายห วประถมศ กษา จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท ม ธยมศ กษา จ านวน ๑๓,๔๕๐ บาท - ค าจ ดซ อว สด ค าว สด ๘,๐๐๐ บาท - ค าใช สอยการค ดกรองน กเร ยน ๒,๐๐๐ บาท - ค าตอบแทน ค าใช สอย การอบรมน กเร ยนกล มเส ยง/ปกต ๒๔,๔๕๐ บาท - ค าเด นรณรงค ต อต านยาเสพต ด ค าใช สอย ๕,๐๐๐ บาท - ค าใช จ ายท กรายการสามารถถ วเฉล ยก นได ๙. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายสมภาพ บ ญแต ง ๑๐. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. น กเร ยนม ความร ความเข าใจและร วมเป นเคร อข ายในการป องก นป ญหายาเสพต ดภายในโรงเร ยน ช มชนได ๒. คร น กเร ยน ผ ปกครองและหน วยงานต าง ๆ ม ส วนร วมในการป องก นยาเสพต ดภายในโรงเร ยนและ ช มชน ๓. โรงเร ยนม ความเข มแข งและปลอดจากยาเสพต ดอย างย งย น ภาพการด าเน นงานของโครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น ก จกรรมค ดกรองน กเร ยนกล มเส ยงด านยาเสพต ด โดยการตรวจหาสารเสพต ดในป สสาวะ ตรวจหาสารเสพต ดใน ป สสาวะ ก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมน กเร ยนกล มเส ยง อบรมยาเสพต ดตามโครงการห องเร ยนส ขาวเท ดไท องค ราช น จ ดอบรมเพ อเสร ม/ ปร บเปล ยนพฤต กรรม อบรมยาเสพต ดตามโครงการห องเร ยนส ขาวเท ดไท องค ราช น ก จกรรมเช งสร างสรรค อบรมยาเสพต ดเท ดไท องค ราช น อบรมยาเสพต ดเท ดไท องค ราช น ค ายก ฬาต านยาเสพต ด ก จกรรมล กเส อต านยาเสพต ด ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน ลานดนตร ต านยาเสพต ด จ ดก จกรรมเช งสร างสรรค เพ อให น กเร ยนห างไกล ก จกรรมฝ กท กษะช ว ตม งส อาช พ งานประด ษฐ เสร มรายได ค ายก ฬาต านยาเสพต ด จ ดก จกรรมการเร ยนร ฝ ก ท กษะช ว ต เกษตรตามหล กเศรษฐก จปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks