รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน - PDF

Description
1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 11 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป 3 ว ธ ดาเน นการ 4 โครงสร างกล มงานบร หารท วไป 5 ผลการดาเน นงาน 6 งานพ ฒนาองค กร 7 งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 8 งานอาคารสถานท และส งแวดล อม 9 งานอนาม ยโรงเร ยน 13 งานประชาส มพ นธ การศ กษา 16 งานโภชนาการ 17 งานบร การช มชนและสาธารณะ 19 งานสหกรณ โรงเร ยน 21 3 แนวค ดหล กในการบร หารกล มงานบร หารท วไป การบร หารงานท วไป เป นงานท เก ยวข องก บการจ ดระบบบร หารองค กร ให บร การ บร หารงานอ น ๆ ให บรรล ผลตามมาตรฐาน ค ณภาพและเป าหมายท กาหนดไว โดยม บทบาท หล กในการประสานส งเสร ม สน บสน นและอานวยความสะดวกต าง ๆ ในการบร หาร การศ กษาท กร ปแบบ ม งพ ฒนาสถานศ กษาให ได ใช นว ตกรรมและเทคโนโลย อย างเหมาะสม ส งเสร มในการบร หารและจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ตามหล กการบร หารงานท ม งเน น ผลส มฤทธ ของงานหล กเป นหล ก โดยเน นความโปร งใส ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ทางานเป นท ม ตลอดจนการม ส วนร วมของบ คคล ช มชนและองค กรท เก ยวข อง เพ อให การ จ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บร การ สน บสน น ส งเสร ม ประสานงานและอานวยความสะดวกให การปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษาเป นไปด วยความ เร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. เพ อประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสารและผลงานของสถานศ กษาต อสาธารณชน ซ ง ก อให เก ดความร ความเข าใจ เจตคต ท ด เล อมใส ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ด การศ กษา 4 ว ธ ดาเน นการ กล มบร หารงานท วไปเป นฝ ายหน งท ม ขอบข ายและภาระงานการบร หารงานต าง ๆ ท ร บผ ดชอบและเก ยวข องก บงานหล ก ๆ ค อ งานสาน กงานฝ าย งานอาคารสถานท งานส อ เทคโนโลย ทางการศ กษา งานอนาม ย งานโภชนาการ งานประสานช มชน เป นต น ซ งล วน เป นงานบร การให การสน บสน นด านว ชาการ บ คลากร เป นงานช วยพ ฒนาการจ ดการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น ด งน นคณะทางานการจ ดการท กงานจ งต องม กระบวนการทางานท ช ดเจนจนสามารถ ประเม นผลได ม ผลงานท เก ดประส ทธ ภาพแก ผ เร ยน อย างแท จร ง งานท เก ยวข องท กงานจ งต องม แผนปฏ บ ต งานเพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งาน ให ม ประส ทธ ภาพย งข น คณะทางานจ งต องย ดหล กการทางานอย างม ข นตอน ใช กระบวนการเช งระบบ PDCA ซ งเร มจากการวาแผน จ ดทาแผนงาน โครงการต าง ๆ / อย าง ช ดเจนผ านการว เคราะห สภาพป ญหาป จจ บ น ปฏ บ ต งานด วยความร บผ ดชอบ ตรวจสอบการ ทางานได และนาผลการปฏ บ ต มาปร บปร ง พ ฒนางานให ด ข นตลอดเวลา 5 โครงสร างกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน งานท กล มงานบร หารงานท วไป ร บผ ดชอบม ด งน 1. การจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร 2. งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 3. งานส งเสร ม สน บสน น ด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและบร หารท วไป 4. การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 5. งานประชาส มพ นธ งานการศ กษา 6. งานบร การสาธารณะและช มชน 7. งานสหกรณ โรงเร ยน 8. งานอนาม ยโรงเร ยน 9. งานท ไม ได ระบ ไว ในงานอ น ๆ 6 ผลการดาเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร กล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน (ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557) 7 1. งานพ ฒนาองค กร 1. ร วมก บคณะกรรมการบร หารเพ อวางแผนการดาเน นการเป นไปตามค ม อการบร หาร สถานศ กษาท เป นน ต บ คคล 2. ด แลและให คาปร กษา แนะนาเก ยวก บองค ความร หร อข อม ลเก ยวก บการพ ฒนา / องค กรเพ อให ตอบสนองต อเป าหมายขององค กร 3. นาเสนอความเห นเพ อปร บปร งเคร องม อ ระบบใหม ๆ /ว ธ การทางาน/ ด านพ ฒนา องค กร เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค ณภาพผลผล ตในองค กร ผลท ได ร บ 1. ระบบการบร หารงานโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพส งข น งานกล มงานต าง ๆ ได ร บการ พ ฒนาอย างเป นระบบมากข น 2. โรงเร ยนม นโยบายในการดาเน นงานท ม ง พ ฒนาคน พ ฒนางาน และพ ฒนาองค กร อย างประสานสอดคล อง เพ อให บรรล ผลส มฤทธ การดาเน นงานของโรงเร ยน 8 22/ 2. งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 1. ให บร การและสน บสน นระบบแสง เส ยงในการจ ดก จกรรมต าง ๆ ของน กเร ยน โรงเร ยนและช มชน ท กก จกรรม ท งทางด านดนตร ก ฬาและว ชาการ 2. ให บร การห องประช มประธานราษฎร น กร และห องประช มค ร ว ฒน จานวนคร งท ให บร การในการสน บสน นการจ ดก จกรรม และการประช ม อบรม ส มมนา จานวน 38 คร ง ผลท ได ร บ 1. น กเร ยนได แสดงออกได อย างเต มศ กยภาพของตนเองท งในด านดนตร ก ฬา ว ชาการและช มชนม ส วนร วมในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนได อย าง เต มท 2. บ คลากรภายในและหน วยงานภายนอกการจ ดประช ม ส มมนา/อบรม/ และ ก จกรรมอ น ๆ ท เก ยวข อง ในการพ ฒนาองค กรเพ อร วมม อในการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยน 9 3. งานอาคารสถานท และส งแวดล อม 1. จ ดก จกรรมได จ ดแบ งพ นท ร บผ ดชอบท งในระด บพ นท ในบร เวณโรงเร ยนและห องเร ยน ประจา โดยการม ส วนร วมของน กเร ยนประเม นความสะอาดของแต ละพ นท และห องเร ยนประจา 2. จ ดก จกรรม Big-Cleaning Day ภาคเร ยนละ 1 คร ง 3. จ ดก จกรรมเท ดพระเก ยรต ในโอกาสต าง ๆ โดยการจ ดสถานท ลงนามถวายพระพร การ ประด บธงเพ อให คร และน กเร ยนได แสดงถ งความจงร กภ กด ต อสถานบ นพระมหากษ ตร ย 4. จ ดสถานท ในการทาก จกรรมต าง ๆ เพ อส งเสร มศ กยภาพในด านต าง ๆ ของน กเร ยนในการ แสดงออกได อย างเต มศ กยภาพ เช น การแสดงดนตร งานเป ดบ านว ชาการ งานก ฬา การสอบ น กธรรม การสอบ O-Net ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป นต น 5. จ ดสถานท ในการประช ม อบรม ส มมนา ในการพ ฒนาคร น กเร ยน และผ ปกครองน กเร ยน 6. การจ ดทาหล งคาทางเด นทางเข าโรงเร ยน 7. การปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค เช น ระบบไฟฟ า น าด มให ม มาตรฐานสาธารณส ข 8. การปร บปร งป อ ฐต วหนอนหน าอาคารเร ยน 2 และหล งอาคารเร ยน 1 เพ อให โรงเร ยน ฯ ม บรรยากาศและส งแวดล อมท ด 9. การจ ดสถานท ภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน และสน บสน นการจ ด การศ กษา เช น จ ดน ทรรศการตามโครงการห องเร ยน MEP ท อบจ.สงขลา 10. จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมท ด ในโรงเร ยนให สะอาด สวยงาม ร มร น เช น ปล กต นไม ปร บปร งพ นท สวนหย อม สนามหญ า สนามฟ ตบอล เป นต น ผลท ได ร บ 1. ช วยสร างเสร มล กษณะน ส ยท ด งามและความม ระเบ ยบว น ยให แก ผ เร ยน ม ส วนร วมร บผ ดชอบ ในการด แลสถานท และส งแวดล อม 2. ช วยส งเสร มให การเร ยนการสอนดาเน นไปอย างราบร น น กเร ยนเก ดความคล องต วในการทา ก จกรรมร วมก น 3. ช วยให น กเร ยนเก ดความร บผ ดชอบ และม ว น ยในตนเอง และสามารถร บความร ได เต มท จาก ก จกรรม และประสบการณ ต าง ๆ ท สถานศ กษาจ ดให ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. น กเร ยนได แสดงออกซ งความสนใจ ความถน ด และพ ฒนาความสามารถพ เศษได อย างเต ม ศ กยภาพ 5. อาคารสถานท และส งแวดล อมเป นป จจ ยสาค ญท ส งผลต อประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร สภาพแวดล อม และบรรยากาศท ด ย อมส งผลต อความร ส กเช งบวกของผ ใช ท ม ต อ โรงเร ยนด าน ความเช อม น ศร ทธา 10 11 ประมวลภาพก จกรรมงานอาคารสถานท ปปปรรlllป ก จกรรมด แลความสะอาดพ นท และBig Cleaning Day ก จกรรมพ ฒนางานอาคารสถานท 12 จ ดก จกรรมนอกสถานท จ ดสถานท งานราชพ ธ งานปร บปร งภาพแวดล อม 13 4. งานอนาม ยโรงเร ยน 1. การตรวจส ขภาพบ คลากรท กภายในโรงเร ยน 2. การบร จาคโลห ตก บสภากาชาดไทย 3. โครงการแปรงฟ นน กเร ยน ม. 1 เพ อการม ส ขภาพฟ นท ด 4. การด แล ร กษาน กเร ยนเจ บป วยและส งต อ ผลท ได ร บ 1. ป องก นการเจ บป วยและแก ไขป ญหาส ขภาพท เป นอ ปสรรคต อการเร ยนของเด กน ก เร ยน 2. น กเร ยนเสร มสร างปร บเปล ยนพฤต กรรมท เบ ยงเบนไปให กล บมา ม พฤต กรรมท ถ กต อง 3. โรงเร ยนสามารถการให บร การด านส ขอนาม ย การป องก น /การเฝ าระว ง/การตรวจส ขภาพ / โรคแก น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนได อย างท วถ ง 4. ผ เร ยนและบ คลากรม ความร ในการด แลส ขภาพตนเองม ส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตและส ขน ส ยท ด 5. โรงเร ยนสามารถประเม นผ านเกณฑ โรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บทองได 14 ประมวลภาพก จกรรมงานอนาม ย ตรวจส ขภาพคร ก จกรรมบร จาคโลห ต ภาพการประเม นโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บทองป 16 llllllllllll 5. งานประชาส มพ นธ การศ กษา 1. จ ดรายการเส ยงตามสายเพ อเผยแพร ข าวสารและให บร การทางการศ กษา 2. ปร บปร งระบบเส ยงตามสายเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการประชาส มพ นธ 3. ประชาส มพ นธ ก จกรรม และผลงานการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เช น การร บสม ครน กเร ยน การจ ดก จกรรมงานว ชาการ โครงการพ เศษต าง ๆ ผลการสอบเข ามหาว ทยาล ย ก จกรรมก ฬาท ชนะเล ศ ก จกรรมเท ดพระเก ยรต เป นต น ผลท ได ร บ 1. โรงเร ยนได เผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงานคร น กเร ยน ค ณภาพการจ ดการศ กษา อย างท วถ งท ง ภายในและภายนอกโรงเร ยน เพ อผ ปกครอง และช มชนได ร บทราบ 2. ม ระบบเส ยงตามสายภายในโรงเร ยน การประกาศข าวสารประชาส มพ นธ การจ ดก จกรรม หน าเสาธงได อย างจ ดเจน ท วถ ง และผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน 3. ประชาชน และช มชนท วไปได ทราบกระบวนการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ช มชนเก ดความ ประท บใจและม ภาพพจน ท ด ต อหน วยงาน ม ความน ยมศร ทธาท จะเอ ออานวยประโยชน ต อ โรงเร ยน 17 6. งานโภชนาการ 1. การจ ดทาโครงการอาหารสมองช นม ธยมศ กษาป ท 1 2. โครงการอาหารกลางว นโดยสารวจน กเร ยนท ม น าหน กต ากว าเกณฑ 3. การอบรมแม ค าผ จาหน ายอาหาร ผลท ได ร บ 1. น กเร ยนเห นความสาค ญของอาหารเช า ซ งเป นม อสาค ญสาหร บว ยเร ยนควรการได ร บ สารอาหารท ม ประโยชน ต อร างกาย โดยโรงเร ยนในการค ดเล อกเด กท ขาด แคลนและม ฐานะ ยากจนเพ อร บประทา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks