ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ - PDF

Description
ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อส ง ให คอมพ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อส ง ให คอมพ วเตอร ท างาน เราต องการให เคร องคอมพ วเตอร ท าอะไรก เข ยนเป นค าส งท จะต องส งเป น ข นตอน และแต ละข นตอนต องท าอย างละเอ ยดและครบถ วนก จะเร ยกว า น กเข ยนโปรแกรม (Programmer) ส าหร บการเข ยนโปรแกรมด งกล าวใช ภาษาท ใช ในการเข ยนโปรแกรมโดยเฉพาะ หร อหมายถ ง ภาษาท เคร องคอมพ วเตอร สามารถเข าใจได เช น ภาษาเบส ก ภาษาโคบอล ภาษา ปาสคาล เป นต น โปรแกรมท เข ยนข นมาก จะน าไปใช ในงานเฉพาะอย าง เช น โปรแกรมสต อก ส นค าคงคล ง โปรแกรมค านวณภาษ โปรแกรมค ดเง นเด อนพน กงาน เป นต น ประเภทของซอฟต แวร ซอฟต แวร จะแบ งออกเป นประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท ค อ ซอฟต แวร ระบบ(System Software) และซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซ งม รายละเอ ยด ด งน 1. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) หมายถ ง โปรแกรมท ม หน าท ควบค มการท างานของฮาร ดแวร ท กอย างและอ านวย ความสะดวกให ก บผ ใช เคร องคอมพ วเตอร แบ งออกเป นโปรแกรมตามหน าท การท างานด งน 1.1 OS (Operating System) ค อ โปรแกรมระบบท ท าหน าท ควบค มการใช งานส วนต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร เช น ควบค มหน วยความจ า ควบค มหน วยประมวลผล ควบค มหน วยร บและ ควบค มหน วยแสดงผล ตลอดจนแฟ มข อม ลต าง ๆ ให ม ประส ทธ ภาพในการท างานส งท ส ด และ สามารถใช อ ปกรณ ท กส วนของคอมพ วเตอร และช วยจ ดการกระบวนการพ นฐานท ส าค ญ ๆ ภายใน เคร องคอมพ วเตอร เช นการเป ด หร อป ดไฟล การส อสารก นระหว างช นส วนต าง ๆ ภายในเคร อง การส งข อม ลออกส เคร องพ มพ หร อส จอภาพ เป นต น ก อนท คอมพ วเตอร แต ละเคร องจะสามารถ อ านไฟล ต าง ๆ หร อสามารถใช ซอฟต แวร ต าง ๆ ได จะต องผ านการด งระบบปฏ บ ต การออกมาฝ งต ว อย ในหน าวความจ าก อน ป จจ บ นน ม โปรแกรมระบบบอย หลายต วด วยก นซ งแต ละต วน นก เป น โปรแกรมระบบปฏ บ ต การเหม อนก น แต ต างก นท ล กษณะการท างานจะไม เหม อนก น ด งน DOS (Disk operating System) เป นระบบปฏ บ ต การท น ยมใช ก นมาต งแต ใน อด ตออกมาพร อมก บเคร องพ ซ ของไอบ เอ มร นแรก ๆ จากน นก ม การพ ฒนาร นใหม ออกมา เร อย ๆ จนกระท งถ งเวอร ช นส ดท ายค อ เวอร ช น 6.22 หล งจากท ม การประกาศใช ว นโดวส 95 ก คงจะไม ผล ต DOS เวอร ชช นใหม ออกมาแล ว โดยท วไปจะน ยมใช ว นโดวส 3.x ซ งถ อ ว าเป นโปรแกรมเสร มชน ดหน งท ใช ในดอส UNIX เป นระบบ OS ท สามารถใช ร วมก นได หลายคน (Multiuse) หร อเป น ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย โดยท ผ ใช แต ละคนจะต องม ช อและพาสเว ร ดส วนต ว และ สามารถเช อมโยงถ งก นได ท วโลก โดยผ านทางสายโทรศ พท และม Modem เป นต วกลางใน การร บส งข อม ลหร อโอนย ายข อม ล น ยมใช อย างแพร หลายในมหาว ทยาล ย หน วยงาน ร ฐบาล หร อบร ษ ทเอกชนท ม ระบบคอมพ วเตอร ใหญ ๆ ใช ในระบบย น กซ เองก ม ว นโดวส อ กชน ดหน งใช เร ยกว า X Windows ส าหร บผ ท ต องการใช ระบบย น กซ ในเคร องพ ซ ท บ านก ม เวอร ช นส าหร บพ ซ เร ยกว า Linux ซ งจะม ค าส งพ นฐานคล าย ๆ ก บระบบย น กซ LAN เป นระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข ายเช นเด ยวก น แต จะใช เช อมโยงก นใน ระยะใกล ๆ เช น ในอาคารเด ยวก นหร อระหว างอาคารท อย ใกล ก น โดยใช สาย Lan เป นต ว เช อมโยง WINDOWS เป นระบบปฏ บ ต การท ก าล งน ยมใช ก นมากในป จจ บ น ซ งพ ฒนา มาถ งร น Windows 2000 แล ว บร ษ ทไมโครซอฟต ได เร มประกาศใช MS Windows 95 คร ง แรกเม อ 24 ส งหาคม ค.ศ.1995 โดยม ความค ดท ว าจะออกมาแทน MS-DOS และ ว นโดวส 3.X ท ใช ร วมก นอย ล กษณะของว นโดวส 95 จ งคล ายก บเป นระบบโอเอสท ม ท งดอสและ ว นโดวส อย ในต วเด ยวก น แต เป นว นโดวส ท ม ล กษณะพ เศษกว าว นโดวส เด ม เช น ม ค ณสมบ ต เป น Plug and play ซ งสามารถจะร จ กฮาร ดแวร ต าง ๆ ท ต ดต งอย ในเคร องได โดย อ ตโนม ต ม ล กษณะเป นระบบ 32 บ ต ในขณะท ว นโดวส เด มเป นระบบ 16 บ ต เป นต น บร ษ ทไมโครซอฟต ไม ได หย ดเพ ยงแค ว นโดวส 95 แต ได ม การพ ฒนาเพ มฟ งก ช นใหม ๆ เข าไป ในท ส ดก ออกระบบโอเอสต วถ ดมาเป น MS Windows 98 และ MS Windows 2000 ตามล าด บโดยท ม การต ดต ง และการใช งานท ม พ นฐานไม แตกต างก นมากน ก จ งง ายส าหร บ ผ ใช ในการปร บต วเข าก บระบบโอเอสใหม ๆ Windows NT เป นระบบ OS ท ผล ตจากบร ษ ทไมโครซอฟต เช นเด ยวก น เป น ระบบ 32 บ ต ม ร ปล กษณ เป นกราฟ กท ต องใช เมาส คล ายก บว นโดวส ท วไป แต น ยมใช ใน ระบบเว ร กสเตช นมากกว าในเคร องพ ซ ท ว ไป OS/2 เป นระบบ OS ท ผล ตออกมาจากบร ษ ท IBM เป นระบบ 32 บ ต ท ม ร ปล กษณ เป นกราฟฟ กท ต องใช เมาส คล ายก บว นโดวส ท วไปเช นก น 1.2 Translation Program ค อโปรแกรมท ท าหน าท ในการแปลโปรแกรมหร อช ดค าส งท เข ยนด วยภาษาท ไม ใช ภาษาเคร อง หร อภาษาเคร องท ไม เข าใจให เป นภาษาท เคร องสามารถร เร อง เข าใจ และน าไปปฏ บ ต ได เช น ภาษา BASIC,COBOL,C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เป นต น ส าหร บต วแปลน นจะม 3 แบบค อ Assembler เป นโปแกรมท ใช แปลภาษาแอสแซมบล ซ งม ล กษณะการแปลท ละ ค าส ง เม อท าตามค าส งน นเสร จแล ว ก จะแปลค าส งถ ดไปเร อย ๆ จนจบ Interpreter เป นโปรแกรมท ใช แปลภาษาเบส ก โดยจะแปลท ละค าส งแล วท าตาม ค าส งน น แล วแปลต อไปเร อย ๆ จนจบโปรแกรม Compiler เป นโปรแกรมท ใช แปลภาษาระด บส งให เป นภาษาเคร อง ซ งจะแปลท ง โปรแกรมให เสร จก อน จากน นจ งจะปฏ บ ต ตามค าส งท ละค าส ง 1.3 Utility Program ค อ โปรแกรมระบบท ท าหน าท ในการอ านวยความสะดวกให ก บ ผ ใช เคร องคอมพ วเตอร ให สามารถท างานได สะดวก รวดเร วและง ายข น เช น โปรแกรมท ใช ในการ เร ยงล าด บข อม ล โปรแกรมโอนย ายข อม ลจากชน ดหน งไปย งอ กชน ดหน ง โปรแกรมรวบรวมข อม ล 2 ช ดเข าด วยก น โปรแกรมค ดลอกข อม ลเป นต น 1.4 Diagnostic Program ค อ โปรแกรมระบบท ท าหน าท ตรวจสอบข อผ ดพลาดในการ ท างานของอ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร ได แก โปแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON เป นต น และเม อพบข อผ ดพลาดก จะแจ งข นบนจอภาพให ทราบ 2. ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) หมายถ ง โปรแกรมท ผ ใช คอมพ วเตอร เป นผ เข ยนมาใช งานเอง เพ อส งให คอมพ วเตอร ท างานอย างใดอย างหน งตามท ต องการ ซ งแบ งได ด งน 2.1 User Program ค อ โปรแกรมท ผ ใช เข ยนมาใช เอง โดยใช ภาษาระด บต าง ๆ ทาง คอมพ วเตอร เช น ภาษา BSDIC, COBOL, PSDCSL, C, ASSEMBLY FORTRAN ฯลฯ ซ งการท จะ เล อกใช ภาษาใดน นก ข นอย ก บความเหมาะสมของงานเหล าน นด วย เช น โปรแกรมระบบบ ญช, โป แกรมควบค มสต อกส นค า, โปแกรมแฟ มทะเบ ยนประว ต โปรแกรมค านวณภาษ,โปรแกรมค ด เง นเด อน เป นต น 2.2 Package Program ค อ โปรแกรมส าเร จร ปซ งเป นโปรแกรมท ถ กสร างหร อเข ยนข นมา โดยบร ษ ทต าง ๆ เสร จเร ยบร อยแล วพร อมท จะน าไปใช งานต าง ๆ ได ท นท ต วอย างเช น Word Processor โปรแกรมท ช วยในการท าเอกสาร พ มพ งานต าง ๆ เช น เว ร ด จ ฬา, เว ร ดราชว ถ, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro เป นต น Spreadsheet โปรแกรมท ใช ในการค านวณข อม ล ม ล กษณะเป นตาราง เช น Lotus 1-2-3, Microsoft Excel เป นต น Database โปรแกรมท ใช ในการท างานทางด านฐานข อม ลจะใช เก บรวบรวม ข อม ลต าง ๆ ท ม ขนาดใหญ และม ข อม ลเป นจ านวนมาก เช น dbase lll Plies, Foxbase, Microsoft Access, FoxPro, Visual Foxpro เป นต น โปรแกรมท ใช ในการท างานทางด านการสร างร ปภาพและกราฟฟ กต าง ๆ รวมท งงานทางด านส งพ มพ การท าโบรช วร แผ นพ บ นามบ ตร เช น CorelDraw, Photoshop, Harvard Graphic, Freelance Graphic, PowerPoint, PageMaker เป นต น จากข างต นเป นต วอย างของ Package Program ท น ยมใช งานก นในป จจ บ น ท จร งแล ว Package Program สามารถแบ งออกได เป น 9 ประเภทด วยก น ส าหร บรายละเอ ยดของโปรแกรมแต ละประเภทน น ม รายละเอ ยดด งน 1. โปรแกรมทางด าน Word Processor โปรแกรมทางด าน Word Processor น น เป นโปรแกรมท ท างานเก ยวก บทางด านการ ประมวลผลค า สามารถจ ดท าเอกสาร รายงาน จดหมาย หน งส อต าง ๆ ได ท าให ได งานท ม ประส ทธ ภาพ สวยงาม เน องจากสามารถจ ดร ปแบบงานตามต องการได รวมท งย งแก ไขงานท ท าได ด วย อ กท งย งช วยประหย ดเวลาในการแก ไขงาน และสามารถค นหาข อความต าง ๆ ได อย างสะดวก โปรแกรมท จ ดอย ในกล ม Word Processor ม ด งน ค อ WordStar, ราชว ถ เว ร ด เว ร ดจ ฬา โปรแกรมเหล าน จะเป นโปรแกรมท ท างานบน Dos นอกจากน นย งม โปรแกรมท ท างานบนว นโดวส อ กด วย ค อ Word Perfect, Microsoft Word และAmiPro โปรแกรมเหล าน จะใช งานง าย สะดวก สามารถจ ดร ปแบบต าง ๆ ได ตามต องการ รวมท งสามารถน าภาพมาประกอบก บงานเอกสาร หร อ น าเอกสารจากโปรแกรมอ นมาจ ดร ปแบบในโปรแกรมเหล าน ก ได 2. โปรแกรมทางด าน Spreadsheet โปรแกรมทางด าน Spreadsheet เป นโปรแกรมท ม ล กษณะเป นกระดาษท าการขนาดใหญ หร อ เร ยกว า Worksheet ประกอบด วยส วนท เป น Row หร อแถวตามแนวนอนและส วนท เป น Column หร อแถวตามแนวต ง ซ งใช ในด านการค านวณเป นส วนมาก นอกจากน นย งม การน าเสนอ ข อม ลออกมาในร ปของกราฟโดยสร างเป นกราฟ 2 ม ต และ 3 ม ต ได อ กด วย โปรแกรม Spreadsheet เหมาะก บการท างานในด านการบ ญช การเง น การว เคราะห ข อม ล หร องานการค ดคะแนนและเกรด ของน กศ กษา เป นต น ส าหร บโปแกรมท อย ในกล มน ได แก โปรแกรม Lotus ซ งม ท งท ท างานบน Dos และบน Windows, โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมเหล าน สามารถจ ดร ปแบบต วอ กษรและก าหนด ขนาดต วอ กษร รวมท งสามารถต กรอบ สร างตารางระบายส ลงในเซลล ต าง ๆ ได นอกจากน นย ง สามารถน าร ปกราท สร างไว มารวมก บข อม ลท อย ใน Worksheet เด ยวก นได ท าให ได งานท สมบ รณ ข น 3. โปรแกรมทางด าน Database โปรแกรมประเภทน เป นโปรแกรมท ท างานทางด านการจ ดการฐานข อม ล ช วยจ ดเก บข อม ล แก ไข ค นหา เพ มเต ม รวมท งการจ ดเร ยงข อม ล ท าให ผ ใช สะดวกรวดเร วสามารถท างานได เป น ระบบ โปรแกรม Database เหมาะก บการท างานท ม ข อม ลมาก ๆ เช น การเก บสต อกส นค าคงคล ง การเก บประว ต พน กงาน การเก บรายช อน กศ กษาในโรงเร ยน การเก บรายช อหน งส อในห องสม ด เป นต น โปแกรมท อย ในกล มน ได แก โปรแกรม dbase lll Plus ซ งท างานบน Dos โปรแกรม Foxpro ซ งม หน าท ท างานบน Dos และ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks