ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ - PDF

Description
ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร เข าร บหน าท ให นายกเทศมนตร แถลงนโยบายต อสภาเทศบาล โดยไม ม การลงมต และให นายกเทศมนตร จ ดทารายงานและแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาเทศบาลเป น ประจาท กป และให ประกาศไว โดยเป ดเผยท สาน กงานเทศบาล ซ งนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม ได แถลง นโยบายต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม เม อว นท 1 เมษายน 2554 น น บ ดน นายกเทศมนตร ต าบลเสลภ ม ได จ ดทารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบาย ประจาป งบประมาณ 2554 เสร จเร ยบร อยแล ว จ งประกาศให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 10 เด อน มกราคม พ.ศ (นายธนว ฒน อร ญภ ม ) นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม สร ปรายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด คาปรารภ เทศบาลตาบลเสลภ ม เป นหน วยงานบร หารราชการส วนท องถ น ม หน าท ในการพ ฒนา ท องถ น และบาบ ดท กข บาร งส ขของประชาชนในท องถ น ซ งในการพ ฒนาหร อการบร หารงานเทศบาลใน ป จจ บ นต องม การปร บปร งเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา เพ อให แนวทางการพ ฒนาสอดคล องก บการพ ฒนา จ งหว ด และการพ ฒนาประเทศ น บต งแต ข าพเจ า นายธนว ฒน อร ญภ ม นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม ท มาจากการ เล อกต งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม และได แต งต งคณะผ ช วยบร หารเทศบาล ประกอบด วย ตาแหน งรองนายกเทศมนตร 2 ท าน ค อ ว าท ร.ต.เฉล มเก ยรต มาตผล และ นายว ฒ พงษ เว ยงนนท ตาแหน งเลขาน การนายกเทศมนตร 1 ท าน ค อ นายศ รว ชญ ธงทอง และตาแหน งท ปร กษา นายกเทศมนตร ค อ นายแปลก อ ตภ ม เข ามาบร หารงานเทศบาล โดยได ตระหน กถ งภารก จหน าท ท ได ร บ มอบหมายจากประชาชนในเขตพ นท ให มาพ ฒนาอย างต อเน อง จ งได กาหนดนโยบายการบร หารเช งร กและ โปร งใสโดยเน นให ประชาชนม ส วนร วมผ านต วแทนประชาชน ค อ กาน น/ผ ใหญ บ าน อาสาสม ครสาธารณส ข ช มชนในเขตเทศบาล และสมาช กสภาเทศบาล เพ อให ประชาชนได ร บบร การสาธารณะอย างรวดเร วท วถ ง และเพ อสนองตอบนโยบายร ฐบาลประกอบก บพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ แก ไขเพ มเต มถ ง(ฉบ บท 13) พ.ศ กาหนดให นายกเทศมนตร ก อนเข าร บหน าท ต องแถลงนโยบายและจ ดทารายงานและ แสดงผลการปฏ บ ต งานเป นประจาท กป และให ประกาศให ประชาชนทราบด วย ซ งการจ ดทารายงานผลการ ปฏ บ ต งาน ด งกล าวประจาป งบประมาณ 2554 ได เสร จเร ยบร อยแล ว การบร หารงานของนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม อาจไม สาเร จล ล วงหากปราศจากความ ร วมม อ ร วมใจ การเส ยสละและความว ร ยะอ ตสาหะในการปฏ บ ต หน าท ของสมาช กสภาเทศบาล องค กร ต างๆ พน กงานเทศบาล ล กจ างประจาและพน กงานจ างเทศบาลท กคน ตลอดจนส วนราชการและ หน วยงานท เก ยวข อง จ งขอกราบขอบพระค ณท านนายอาเภอเสลภ ม ท านปล ดอาเภอท กท าน ส วนราชการ หน วยงานของภาคร ฐและเอกชน กาน น ผ ใหญ บ าน อาสาสม ครสาธารณส ข อปพร. และประชาชน ในเขต เทศบาลตาบลเสลภ ม ท กท านท ให การสน บสน นการบร หารของเทศบาลให สาเร จล ล วงไปด วยด มา ณ โอกาสน ด วย (นายธนว ฒน อร ญภ ม ) นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม สารบ ญ หน า โครงสร างของเทศบาลตาบลเสลภ ม โครงสร างองค กรเทศบาลตาบลเสลภ ม - ห วหน าส วนการบร หารของเทศบาลตาบลเสลภ ม - อานาจหน าท ของเทศบาลตาบลเสลภ ม นโยบายการบร หารงานและผลการพ ฒนาเทศบาลตาบลเสลภ ม นโยบายการบร หารเทศบาลตาบลเสลภ ม - ผลการพ ฒนาประจาป งบประมาณ 2554 ************************************* -1- โครงสร างของเทศบาลตาบลเสลภ ม เทศบาลตาบลเสลภ ม ประกอบด วย 1. ฝ ายน ต บ ญญ ต หมายถ ง สภาเทศบาลประกอบด วยสมาช กสภาเทศบาล จานวน 12 คน ซ งมาจากการเล อกต งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล ตามกฎหมายเล อกต งสมาช กสภาท องถ นหร อ ผ บร หารท องถ น ม วาระการดารงตาแหน งคราวละ 4 ป ทาหน าท ฝ ายน ต บ ญญ ต พ จารณาออกกฎหมาย ท องถ นเร ยกว า เทศบ ญญ ต และควบค มการบร หารงานของฝ ายบร หาร สมาช กสภาเทศบาลท งหมดจะ ทาการเล อกสมาช กสภาเทศบาลด วยก นเองท าหน าท เป นประธานสภาเทศบาล 1 คน และรอง ประธานสภาเทศบาล 1 คน ประกอบด วย 1. นายประส ทธ สารเสวก ประธานสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. นายส ภ กด น ลใย รองประธานสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 3. นายว ระว ฒน ภาคมฤค สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 4. นายพาน ช หาญชาน สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 5. นายประส ทธ สารเสวก สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 6. นายน ต พงษ สนทาธร สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 7. นายส ภ กด บ วระบ ต สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 8. นายว ร ตน ถ งแสง สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 9. นายจ รว ฒน แพงอน นต สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 10. นายศ ภชาต อน นตว ธ สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 11. นายธนาร กษ ราโช สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 12. นายส ภ กด น ลใย สมาช กสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. ฝ ายบร หาร ประกอบด วย นายกเทศมนตร 1 คน มาจากการเล อกต งโดยตรงของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ตามกฎหมายเล อกต งสมาช กสภาท องถ นหร อผ บร หารท องถ น ม วาระการดารง ตาแหน งคราวละ 4 ป น บแต ว นเล อกต งและได แต งต ง รองนายกเทศมนตร เลขาน การนายกเทศมนตร และ ท ปร กษานายกเทศมนตร ประกอบด วย 1. นายธนว ฒน อร ญภ ม นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 2. ว าท ร.ต.เฉล มเก ยรต มาตผล รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 3. นายว ฒ พงษ เว ยงนนท รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 4. นายแปลก อ ตภ ม ท ปร กษานายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 5. นายศ รว ชญ ธงทอง เลขาน การนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 3. เจ าหน าท ฝ ายประจา ร บผ ดชอบงานท วไปของเทศบาล ปฏ บ ต งานให เป นไปตามนโยบายและ การบร หารงานของฝ ายบร หาร ประกอบด วย พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง ซ งม ปล ดเทศบาลเป นห วหน าและม ส วนราชการต างๆ ของเทศบาลเป นผ ปฏ บ ต งานในแต ละส วนท เก ยวข อง ประกอบด วย ห วหน าส วน... -2- ห วหน าส วนราชการของเทศบาลตาบลเสลภ ม 1. นายรณย ทธ หอมหวล ปล ดเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. นางสมร ชานาญภ ม ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล 3. นางฉว วรรณ วรรณภ กด ผ อานวยการกองคล ง 4. นายสารวย พาลาร ตน ผ อานวยการกองช าง 5. นางอ งส ธา อ งเรขพาณ ชย ผ อานวยการกองสาธารณส ขและส งแวดล อม 6. นางศ ร ร ตน สายเช อ ผ อานวยการกองการศ กษา อานาจหน าท ของเทศบาลตาบลเสลภ ม เทศบาลตาบลเสลภ ม เป นองค กรปกครองส วนท องถ น ม อานาจหน าท ในการบาบ ดท กข บาร งส ข ของประชาชน ในการบร การสาธารณะบร การข นพ นฐานอ นตามท กฎหมายกาหนด ด งน 1. อานาจหน าท ตามาตรา 50 และมาตรา 51 แห งพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 แก ไข เพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลม หน าท ต องทาในเขตเทศบาลด งต อไปน (1) ร กษาความสงบเร ยบร อยของประชาชน (2) ให ม และบาร งทางบกทางน า (3) ร กษาความสะอาดของถนนหร อทางเด นและท สาธารณะ รวมท งการก าจ ดม ลฝอยและส ง ปฏ ก ล (4) ป องก นและระง บโรคต ดต อ (5) ให ม เคร องใช ในการด บเพล ง (6) ให ราษฎรได ร บการศ กษาอบรม (7) ส งเสร มการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ (8) บาร งศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น (9) หน าท อ นตามท กฎหมายบ ญญ ต ให เป นหน าท ของเทศบาล มาตรา51 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจ ดทาก จการใดๆในเขตเทศบาล ด งต อไปน (1) ให ม น าสะอาดหร อการประปา (2) ให ม โรงฆ าส ตว (3) ให ม ตลาด ท าเท ยบเร อและท าข าม (4) ให ม ส สานและฌาปนสถาน (5) บาร งและส งเสร มการทามาหาก นของราษฎร (6) ให ม และบาร งสถานท ทาการพ ท กษ ร กษาคนเจ บไข (7) ให ม และบาร งการไฟฟ าหร อแสงสว างโดยว ธ อ น (8) ให ม และบาร งทางระบายน า (9) เทศพาณ ชย 2.อานาจหน าท... 2. อานาจหน าท ตามพระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ มาตรา 16 ให เทศบาล เม องพ ทยา และองค การบร หารส วนตาบล ม อานาจหน าท ในการจ ดระบบ การบร การสาธารณะเพ อประโยชน ของประชาชนในท องถ นของตนเองด งน (1) การจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง (2) การจ ดให ม การบาร งร กษาทางบก ทางน า และทางระบายน า (3) การจ ดให ม และควบค มตลาด ท าเท ยบเร อ ท าข าม และท จอดรถ (4) การสาธารณ ปโภคและการก อสร างอ นๆ (5) การสาธารณ ปการ (6) การส งเสร ม การฝ ก และประกอบอาช พ (7) การพาณ ชย และการส งเสร มการลงท น (8) การส งเสร มการท องเท ยว (9) การจ ดการศ กษา (10) การส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ตเด ก สตร คนชรา และผ ด อยโอกาส (11) การบาร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด งามของ ท องถ น (12) การปร บปร งแหล งช มชนแออ ดและการจ ดการเก ยวก บท อย อาศ ย (13) การจ ดให ม และบาร งร กษาสถานท พ กผ อนหย อนใจ (14) การส งเสร มก ฬา (15) การส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค และส ทธ เสร ภาพของประชาชน (16) ส งเสร มการม ส วนร วมของราษฎรในการพ ฒนาท องถ น (17) การร กษาความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง (18) การกาจ ดม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย (19) การสาธารณส ข การอนาม ยครอบคร ว และการร กษาพยาบาล (20) การจ ดให ม และควบค มส สานและฌาปณสถาน (21) การควบค มการเล ยงส ตว (22) การจ ดให ม และควบค มการฆ าส ตว (23) การร กษาความปลอดภ ย ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย และการอนาม ยโรงมหรสพ และ สาธารณสถานอ นๆ (24) การจ ดการ การบ าร งร กษา และการใช ประโยชน จากป าไม ท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (25) การผ งเม อง (26) การขนส งและการว ศวกรรมจราจร (27) การด แลร กษาท สาธารณะ (28) การควบค มอาคาร (29) การป องก นและบรรเทาส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks