การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ - PDF

Description
ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล ด านปร มาณ ด านค ณภาพ ข นตอนด

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล ด านปร มาณ ด านค ณภาพ ข นตอนด าเน นการ/ก จกรรมส าค ญ ก จกรรม / งานส าค ญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ.... ต วอย างการเข ยนโครงการ ช อโครงการ พ ฒนาคร ส ม ออาช พ แผนงาน ว ชาการ. ล กษณะโครงการ ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ.. ระยะเวลาด าเน นการ.. สอดคล องก บมาตรฐาน 7 หล กการและเหต ผล ย อหน าแรก กล าวถ ง หล กการ ความส าค ญ ความจ าเป น ท เก ยวข องก บงาน / โครงการ. ย อหน าท 2 กล าวถ งสภาพป จจ บ น ป ญหา / ความต องการพ ฒนาของโรงเร ยน เช น - จากรายงานผลการประเม นค ณภาพภายนอกด านต วคร พบว าคร ย งไม สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ ได แก ขาดความร ความสามารถเก ยวก บการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ สอนไม ตรงว ชาเอก/ว ชาโทหร อความถน ด... ซ งจากสภาพป ญหาด งกล าว จะส งผลถ ง จ าเป นอย างย งท จะต องม การเร งร ด ส งเสร ม สน บสน น ตลอดจนจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพของคร เพ อให สามารถพ ฒนาผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาความร ความสามารถของคร ด านการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ (การเข ยน อาจม ได หลายข อ สอดคล องก บส งท ต องการพ ฒนา ควรเข ยนเช งพฤต กรรม สามารถมองเห นถ งว ธ การว ดและประเม นผลด วย) 1. คร ผ สอนท กคนได ร บการพ ฒนาตามศ กยภาพ ความต องการและความจ าเป น 2. คร ผ สอนร อยละ 75 จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ผ ม ส วนเก ยวข องร อยละ 90 ม ความพ งพอใจต อก จกรรมพ ฒนาคร ข นตอนด าเน นการ/ก จกรรมส าค ญ ก จกรรม / งานส าค ญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. วางแผนด าเน นการ - ขออน ม ต โครงการ - แต งต งคณะท างาน - จ ดท าปฏ ท นปฏ บ ต งาน - ประช มช แจง 2. ด าเน นการตามแผน 2.1 ประช มว ชาการ ส ปดาห ละ 1 คร ง 2.2 ประช ม/อบรม/ส มมนาภายในโรงเร ยน - การสอนแบบบ ณาการ - การสอนแบบโครงงาน - ว จ ยในช นเร ยน - การพ ฒนาส อ จฉร ยะ - พ ฒนาส อเทคโนโลย - ฯลฯ 2.3 ศ กษาด งาน 2.4 ค ายว ชาการ 2.5 เวท แสดงศ กยภาพคร 2.6 คร ด ท หน ร ก 2.7 วางท กงานอ านท กคน 2.8 ประช ม/อบรม/ส มมนาร วมก บ หน วยงานภายนอก 3. น เทศ ต ดตามและประเม นผล 4. สร ปและรายงานผล การประเม นผล ต วบ งช ความส าเร จ ว ธ การว ดและประเม นผล เคร องม อ 1. ร อยละของคร ผ สอนท ได ร บการพ ฒนาตามศ กยภาพ ความต องการและความจ าเป น 2. ร อยละของคร ผ สอนท จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ผ ม ส วนเก ยวข องร อยละ 90 ม ความพ งพอใจต อ ก จกรรมพ ฒนาคร ส ารวจ ประเม น ประเม น แบบส ารวจ แบบประเม น แบบประเม น 1. ผ เร ยนม ค ณภาพได ตามมาตรฐาน 2. คร ผ สอนจ ดการเร ยนร ได อย างม มาตรฐาน ต วอย างโครงสร างการเข ยนรายงานผลการด าเน นงานโครงการ โครงการ รายงานโครงการ หล กการและเหต ผล ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ข นตอนด าเน นการ/ก จกรรมส าค ญ ส วนท 2 งบประมาณ การประเม นผล ว ธ ด าเน นงาน 1. เข ยนอธ บายกระบวนการด าเน นงานโครงการให เห นภาพว า ท าอะไร ก บใคร อย างไร เม อไร ใช งบประมาณเท าไร หากโครงการม ก จกรรมย อย ๆ ควรเข ยนอธ บายว ธ การ ของท กก จกรรม ในล กษณะเด ยวก น 2. ว ธ ว ดและประเม นผล - ว ธ เก บรวบรวบข อม ล - เคร องม อท ใช รวบรวบข อม ล - ว ธ ว เคราะห ข อม ล ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน 1. น าเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด วยตารางประกอบ ค าอธ บาย ตาราง หร อพรรณนาความ เร ยงล าด บตาม/ ของโครงการ/ต วบ งช ความส าเร จ 2. จ ดเด น / จ ดด อย / ป ญหา /อ ปสรรค 3. แนวทางการพ ฒนา ภาคผนวก - โครงการ - เคร องม อเก บรวบรวมข อม ล - ภาพถ ายก จกรรม - เอกสารท เก ยวข อง ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการอย างง าย การรายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล การปฏ ร ปการศ กษาท ส าค ญท ส ดและม ผลต อการพ ฒนาคนให เป นคนด คนเก งและสามารถด ารง ตนในส งคมได อย างม ความส ขได น น ได แก การปฏ ร ปการเร ยนการสอน โดยคร ผ สอนท กคนต องม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ เปล ยนว ฒนธรรมการเร ยนร โดยเน นประโยชน ท ผ เร ยนจะได ร บ พร อมท งค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล ปล กฝ งให ผ เร ยนร จ กแสวงหาความร ด วย ตนเอง ใฝ ร ใฝ เร ยน ม น ส ยร กการเร ยนร ตลอดช ว ต รวมท งคร ควรสามารถพ ฒนากระบวนการเร ยนร และ จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ม การประก นค ณภาพภายในผสมผสานอย ในกระบวนการ เร ยนร และการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างต อเน องตลอดเวลา จากรายงานผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามด านต วคร พบว าคร ย งไม สามารถจ ดการ เร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ ได แก ขาดความร ความสามารถเก ยวก บการจ ดการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ... ซ งจากสภาพป ญหาด งกล าว จะส งผลถ งค ณภาพน กเร ยนท งด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ค ณล กษณะอ น พ งประสงค และท กษะท จ าเป นต าง ๆ จ าเป นอย างย งท จะต องม การเร งร ด ส งเสร ม สน บสน นตลอดจนจ ด ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพของคร เพ อให สามารถพ ฒนาผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อรายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ 1. คร ผ สอนท กคนได ร บการพ ฒนาตามศ กยภาพ ความต องการและความจ าเป น 2. คร ผ สอนร อยละ 75 จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ผ ม ส วนเก ยวข องร อยละ 90 ม ความพ งพอใจต อก จกรรมพ ฒนาคร 1. ผ เร ยนม ค ณภาพได ตามมาตรฐาน 2. คร ผ สอนจ ดการเร ยนร ได อย างม มาตรฐาน ส วนท 2 ว ธ ด าเน นงาน 2 การด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พด าเน นการในป การศ กษา 2553 ระหว างเด อน พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ม ด งน ข นตอนและก จกรรมส าค ญ 1. การวางแผนด าเน นการ โดยด าเน นการในเด อนพฤษภาคม 2553 ด งน - ขออน ม ต โครงการ - แต งต งคณะท างาน ประกอบด วย... - จ ดท าปฏ ท นปฏ บ ต งาน ด งต อไปน... - ประช มช แจง 2. การด าเน นการตามโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ ม ก จกรรมส าค ญตามล าด บด งน 2.1 จ ดประช มว ชาการ ส ปดาห ละ 1 คร ง ท กว นศ กร เวลา น. โดยผ ร วม ประช มได แก ผ บร หารโรงเร ยน คร ว ชาการ ห วหน าสายช น สาระการประช มเป นเร องเก ยวก บการพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา (รายละเอ ยดตามสม ดบ นท กการประช มว ชาการ) 2.2 ประช ม/อบรม/ส มมนาภายในโรงเร ยน จ านวน 4 คร ง โดยใช ห องประช มของโรงเร ยน เพ อให คร ม ความร ความเข าใจ และสามารถปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน คร งท เร อง กล ม เวลา งบประมาณ ว ทยากร 1. การสอนแบบบ ณาการ คร ท กคน 2 ว น 4,000 ศน การสอนแบบโครงงาน (ว นท 1-2 พ.ค. 53) บาท คร 2. ว จ ยในช นเร ยน คร ท กคน 2 ว น 3,000 ผอ พ ฒนาส อเทคโนโลย ต วแทนสาย ช นละ 2 คน รวม 12 คน (ว นท 15,22 ม.ย. 53) 10 ช วโมง (ท กว น จ นทร เวลา น.) 4. ระบบประก นค ณภาพ คร ท กคน 1 ว น (ว นท 30 ม.ย. 53) บาท 1,000 บาท 3,000 บาท คร... ศน การศ กษาด งาน ได จ ดก จกรรมการศ กษาด งานในเร องท ตรงก บความต องการพ ฒนา ได 3 คร ง ด งน 1) การจ ดห องสม ดม ช ว ต โรงเร ยนว ดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 ว นท 22 ก.ค. 53 ผ เก ยวข องในการไปศ กษาด งานได แก ห วหน าฝ ายว ชาการ ต วแทนกล มสาระการเร ยนร ผ ร บผ ดชอบห องสม ดโรงเร ยน และน กเร ยนห องละ 1 คน ใช งบประมาณ 8,000 บาทเป นค าใช จ ายด งน - จ ดท าค ม อการศ กษาด งาน 500 บาท - ค าพานะเด นทาง 3,500 บาท - ค าอาหารกลางว น อาหารว างและเคร องด ม 4,000 บาท - ค าของท ระล ก 500 บาท 2)... (น าเสนอก จกรรมอ น ๆ ท ท า...คล ายก บข อ 1)) 2.4 น าเสนอก จกรรมอ น ๆ ตามโครงการคล าย ข อ การน เทศ ต ดตามและประเม นผล...(เข ยนอธ บายเก ยวก บว ธ การ ระยะเวลาฯลฯ) 4. สร ปและรายงานผล...(เข ยนอธ บายเก ยวก บว ธ การ ระยะเวลาฯลฯ) ว ธ ว ดและประเม นผล ว ธ ว ดและประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ เก บรวบรวบข อม ลโดยใช เคร องม อด งน 1. แบบส ารวจการได ร บการพ ฒนาของคร โรงเร ยน แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร ของคร 3. แบบส งเกตการสอน 4. แบบประเม นความพ งพอใจของคร และน กเร ยน ว ธ ว เคราะห ข อม ล โดยการหาค าเฉล ย ค าร อยละ และเท ยบก บเกณฑ ท ก าหนด 3 (ว ธ ว ดและประเม นผล สามารถเพ มเต มรายละเอ ยดเก ยวก บล กษณะเคร องม อ รายละเอ ยด ประเด นของแบบส ารวจ แบบประเม น รายละเอ ยดเก ยวก บเกณฑ ท ก าหนดไว หร ออ น ๆ ท เก ยวข อง ตามท เห นสมควร) ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน 4 ผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ สร ปได ด งน 1. คร ผ สอนโรงเร ยน...ท กคน ได ร บการพ ฒนาตามศ กยภาพ ความต องการและความจ าเป น เฉล ยอย างน อย คนละ 3 คร ง เวลาเฉล ยการได ร บการพ ฒนาคนละ 32 ช วโมง รายละเอ ยดด งตารางท... ตารางท...แสดงจ านวนคร งและเวลาการได ร บการพ ฒนาของคร โรงเร ยน... ช อ - สก ล จ านวนคร งท ได ร บการพ ฒนา เวลา(ช วโมง) หมายเหต จากตารางพบว า คร ผ สอนท กคนผ านเกณฑ การประเม นการจ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยคร ผ สอน ร อยละ 80 ผ านเกณฑ การประเม นจ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพระด บ ด มาก รายละเอ ยดด งตาราง ท... ตารางท...แสดงผลการประเม นประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนร ความร ค ณภาพแผน ค ณภาพ ช อ - สก ล ความ การจ ดการ การสอน เข าใจ เร ยนร ค ณภาพ น กเร ยน รวม ระด บ ค ณภาพ จากตารางพบว า... 3. ผ ม ส วนเก ยวข องร อยละ 95 ม ความพ งพอใจต อก จกรรมพ ฒนาคร ส ม ออาช พระด บ มากท ส ด รายละเอ ยดด งตารางท... 5 รายการ 1. เน อหาสาระท ได ร บการพ ฒนาตรงก บความต องการ/จ าเป น 2. ความร ความเข าใจ ท กษะท ได ร บจากการพ ฒนา 3. ความสามารถในการน าความร ความเข าใจท ได ร บจาก การพ ฒนาไปใช ในการพ ฒนางาน 4. ว ทยากร/ผ ให ความร /ผ น าแลกเปล ยนเร ยนร 5. เทคน ค/ว ธ การพ ฒนา 6. ส อ ว สด อ ปกรณ ประกอบ 7. สถานท /แหล งการเร ยนร 8. การบร การต าง ๆ ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย จากตารางพบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks