ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ - PDF

Description
ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 4 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๑ คำนำ โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ เป นนโยบายสาค ญของเจ าประค ณสมเด จพระมหาร ชม งคลาจารย ผ ปฏ บ ต หน าท สมเด จพระส งฆราช ท ด าร ให ก บ คณะสงฆ ท กจ งหว ด และสาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ได ร วมในการน าหล กของศ ล ๕ ให เข าถ งประชาชนท กระด บ ครอบคล มท กพ นท โดยให จ ดท าในร ปของโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรม ทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ เพ อถวายเป นพระราชก ศลแด พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ เพ อสร างความสาม คค ปรองดองและประโยชน ส ขของประชาชน และเพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด โดยย ดม นตามค าสอนทางพระพ ทธศาสนา อ นจะส งผลให ประเทศชาต ม ความสงบร มเย น ซ งท ผ านมาส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ได ร วมก บจ งหว ดต างๆ เป ดโครงการน าร อง และข บเคล อนการด าเน นงานในหลายพ นท โดยม เจ าคณะจ งหว ด เจ าคณะอ าเภอ เจ าคณะต าบล เจ าอาวาส ผ ว าราชการจ งหว ด ส วนราชการ สถาบ นการศ กษา องค กรปกครองส วนท องถ น องค กรภาคเอกชน ก าน น ผ ใหญ บ าน และองค กรเคร อข ายต างๆ ในพ นท ร วมข บเคล อนโครงการ ท งน การด าเน นงานโครงการด งกล าว ได ม ด าร ให ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนโครงการ ในล กษณะการบ รณาการร วมก บจ งหว ด คณะสงฆ ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาจ งหว ด และหน วยงานท กภาคส วนในพ นท โดยเป นการขยายผลการด าเน นงานต อยอดจาก ภารก จของหน วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ซ งเป นภารก จท ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ด าเน นการร วมก บคณะสงฆ ตามระเบ ยบมหาเถรสมาคม ว าด วยการต งหน วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ.๒๕๔๖ ซ งสอดคล องก บนโยบายของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) เก ยวก บเร องการสร าง ความปรองดองสมานฉ นท จ งได น าโครงการด งกล าว ก าหนดเป นนโยบายเร งด วนให ส าน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ได ร วมก บคณะสงฆ และภาคส วนต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ขยายผล การด าเน นลงไปส ระด บครอบคร ว ช มชน หม บ าน ต าบล อ าเภอ และจ งหว ด เพ อม งหว งให ประชาชนในชาต ม ความร กและเท ดท นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และเสร มสร างความสาม คค ปรองดองของประชาชน ในชาต โดยใช กลไกทางพระพ ทธศาสนา (นายนพร ตน เบญจว ฒนาน นท ) ผ อานวยการสาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๒ สำรบ ญ หน า คานา บทท ๑ บทนา ๕ ความเป นมาและความสาค ญ ๕ ว ตถ ประสงค ๕ เป าหมายการดาเน นงาน ๖ ว ธ ดาเน นการ ๖ ประโยชน ท จะได ร บ ๗ ข นตอนการดาเน นโครงการ ๗ ก จกรรม ๘ กรอบปฏ ท นการดาเน นงาน ๙ บทท ๒ การดาเน นงานโครงการ ๑๐ การแต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน ๑๐ การข บเคล อนดาเน นงาน ๑๓ การประเม นผลและรายงายผล ๑๔ บทท ๓ บทบาทและหน าท ของคณะสงฆ หน วยงานและองค กรท เก ยวข อง ๑๕ คณะสงฆ ๑๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ๑๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาจ งหว ด ๑๖ แนวทางการม ส วนร วมของสถาบ นการศ กษา ๑๗ แนวทางการม ส วนร วมของหน วยงานราชการท ม ส วนเก ยวข อง ๑๗ แนวทางการม ส วนร วมของภาคเอกชนท เก ยวข อง ๑๘ หม บ าน/ช มชน ๑๘ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๓ สำรบ ญ หน า บทท ๔ ร ปแบบใบสม ครและแบบรายงานสาหร บใช ดาเน นงาน ๑๙ แบบฟอร มสาหร บใช สม ครเข าร วมโครงการ ๑๙ แบบฟอร มสาหร บใช รายงานผลการดาเน นงาน ๑๙ ภาคผนวก ๔๑ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๔ บทท ๑ บทนา ความเป นมาและความสาค ญ จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป ญหามากมาย ประกอบด วย การกระท าผ ดกฎหมาย ป ญหาอาชญากรรม การท าลายทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม การระบาดของส งเสพต ด และอบายม ข การแตกแยกทางความค ด การเห นประโยชน ส วนตนมากกว าประโยชน ส วนรวม และการจาบจ วง ด หม นสถาบ นหล กของชาต ซ งป ญหาเหล าน ล วนเก ดจากการขาดสต จ ตส าน ก ศ ลธรรมและค ณธรรมจร ยธรรม อ นจะส งผลให ส งคมเก ดความข ดแย ง คณะสงฆ โดย เจ าประค ณสมเด จพระมหาร ชม งคลาจารย ผ ปฏ บ ต หน าท สมเด จพระส งฆราช ม ด าร ท จะเสร มสร างความปรองดองและสมานฉ นท ของคนในชาต ให เก ดความสงบ ส นต ส ข ม ความสาม คค กลมเกล ยว ก น โดยให พ ทธศาสน กชนได น อมน าหล กศ ล ๕ มาประพฤต ปฏ บ ต ในการด าเน นช ว ตประจ าว น กอรปก บ คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) ได ให แนวทางในการแก ไขป ญหาด งกล าว ด วยการให ท กภาคส วน ในประเทศร วมม อก นด าเน นการสร างความปรองดองสมานฉ นท และท าให ประชาชนม ความร กความสาม คค ก น โดยเร มจากครอบคร ว หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ซ งจะนาพาประเทศก าวไปข างหน าอย างปลอดภ ยย งย น ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต ในฐานะหน วยงานราชการท ม ภารก จในการส งเสร มให ส งคมไทย ม ศ ลธรรม และค ณธรรมจร ยธรรม ตามแนวทางของพระพ ทธศาสนาจ งได ก าหนดก จกรรมในการสน บสน น ส งเสร มให เด ก เยาวชน และประชาชนท กเพศท กว ยได น าหล กธรรมค าสอนทางพระพ ทธศาสนาไปพ ฒนาช ว ต ครอบคร ว ช มชน และส งคม โดยเน นการรณรงค ส งเสร ม และสน บสน นให ม หม บ านร กษาศ ล ๕ ข นในท กส วน ของประเทศ ตามด าร ท เจ าประค ณสมเด จพระมหาร ชม งคลาจารย ได ประทานโอวาทไว เม อว นท ๑๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ความว า อ นว าศ ล ๕ เป นการส าค ญมน ษย เม อท กคนม ศ ล ๕ ด วยก น ส งคมน นๆ ค อ ประชาชน ย อมจะอย เย นเป นส ข เม อเป นไปได ขอให ช อหม บ านน นว า หม บ านร กษาศ ล ๕ ซ งสอดคล องก บนโยบาย ของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) ท มอบหมายภารก จให ส วนราชการสร างความปรองดองสมานฉ นท แก ประชาชนในชาต โดยกาหนดพ นท เป าหมายในการดาเน นการพร อมก นท ง ๗๖ จ งหว ด ว ตถ ประสงค ๑. เพ อถวายเป นพระราชก ศลแด พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ๒. เพ อเสร มสร างความปรองดองสมานฉ นท ลดป ญหาความข ดแย ง สร างความม นคง ความปลอดภ ย ในช ว ตและทร พย ส น ให ก บประชาชนในประเทศ ๓. เพ อให ประชาชนได นาหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนามาใช ในการดาเน นช ว ตอย างม ความส ข ๔. เพ อปล กฝ งจ ตสาน กและสร างความตระหน ก ร กและเช ดช สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ให เป นสถาบ นหล กของประเทศอย างม นคง ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๕ เป าหมายการดาเน นงาน ครอบคล ม จ านวน ๗,๒๕๕ ต าบล ๗๔,๖๙๓ หม บ าน และประชากร ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน (ภายใน ระยะเวลา ๔ ป ต งแต ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๖๐) เป าหมายเช งปร มาณ ด าเน นการรณรงค ให ประชาชนท กคนร กษาศ ล ๕ ครอบคล มพ นท ท วประเทศ จ านวน ๗,๒๕๕ ต าบล ๗๔,๙๖๓ หม บ าน ๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน โดยแบ งระยะการดาเน นงานเป นสองระยะ ด งน ๑. ระยะเร งด วน ต งแต เด อนม ถ นายน ส งหาคม ๒๕๕๗ จะต องด าเน นการ ให ม การลงนามข อตกลง ในการข บเคล อนการด าเน นการโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ เพ อสร างความปรองดองสมานฉ นท ครอบคล มท กพ นท ๒. ระยะปานกลาง ต งแต เด อนต ลาคม ๒๕๕๗ ก นยายน ๒๕๕๘ จะต องด าเน นการ ประชาส มพ นธ รณรงค เช ญชวน ให พ ทธศาสน กชนสม ครเป นสมาช กครอบคร ว หม บ าน สถานศ กษา และหน วยงาน สม ครเข าร วมโครงการและร กษาศ ล ๕ ไม น อยกว าร อยละ ๕๐ ของหม บ าน/ช มชน และสม ครร วมเป นอาสาสม คร ปกป องพระพ ทธศาสนา ไม น อยกว าร อยละ ๑๕ ๓. ระยะยาว ต งแต เด อนต ลาคม ๒๕๕๘ ก นยายน ๒๕๖๐ จะต องด าเน นการ ประชาส มพ นธ รณรงค เช ญชวน ให พ ทธศาสน กชนสม ครเป นสมาช กครอบคร ว หม บ าน สถานศ กษา และหน วยงานสม ครเข าร วม โครงการและร กษาศ ล ๕ ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ของหม บ าน/ช มชน และม องค กรเคร อข ายปกป อง พระพ ทธศาสนาเก ดข นท กหม บ าน/ช มชน เป าหมายเช งค ณภาพ พ ทธศาสน กชนท กหม เหล าท ปฏ บ ต ตามหล กธรรมค าสอนทางพระพ ทธศาสนาโดยการปฏ บ ต ตาม หล กศ ล ๕ เก ดความปรองดองสมานฉ นท ลดป ญหาความข ดแย ง สร างความม นคง ความปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส นของประชาชน ทาให ส งคมสงบ ร มเย น และม ความส ขอย างย งย น ว ธ การดาเน นงาน ๑. ส งเสร มความร วมม อระหว างว ด บ าน โรงเร ยน บวร เพ อให เก ดความตระหน กในบทบาทหน าท ของก นและก น ๒. ส งเสร มความร ความเข าใจ ท จะปฏ บ ต ตนให เก ดประโยชน ต อชาต บ านเม อง ๓. ออกแบบการจ ดก จกรรมท จะส งเสร มความภาคภ ม ใจให แก บ คคล สถาบ น หน วยงานท เข าร วม โครงการอย างต อเน องและย งย น ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ หน า ๖ ประโยชน ท จะได ร บ ๑. ประชาชนม จ ตส าน กและได แสดงออกถ งความร บผ ดชอบ ม ส วนร วมในการสร างสรรค ส งคม ถ นก าเน ดของตนเอง ด วยการสร างความร กความสาม คค ความเข าใจในการอย ร วมก นในส งคมอย างม ความส ข เพ อถวายเป นพระราชก ศลแด พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ๒. ประชาชนไทยท กหม บ าน ช มชน ต าบล และส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks