รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ - PDF

Description
40 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 6 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
40 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๑) ช อโครงการ / ก จกรรม โครงการส งเสร มสน บสน นและจ ดการแข งข นก ฬาและน นทนาการของเทศบาลเม องศร สะเกษ ประกอบด วย ก จกรรมการแข งข นก ฬาฟ ตบอล พระนางศร ค พ ก จกรรมการเข าร วมแข งมหกรรมก ฬาไทค พ ก จกรรมจ ดการแข งข นก ฬาว ายน า ศร สะเกษสว มม งค พ ก จกรรมเข าร วมการแข งข นก ฬาน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นแห งประเทศไทย ๒) สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๓) แนวทางการพ ฒนาท ๑.๑ ส งเสร มให คนม ส ขภาพท ด ๔) ว ตถ ประสงค ปล กฝ งให เด ก เยาวชน ประชาชน ได ออกก าล งกาย เล นก ฬา ม ส ขภาพร างกายแข งแรง ร จ กใช เวลาว าง ให เก ดประโยชน ๕) ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม จ ดการแข งข นก ฬาฟ ตบอล พระนางศร ค พ ก ฬาว ายน า ศร สะเกษสว มม งค พ ก จกรรมการจ ดงานเข าร วม การแข งข นมหกรรมก ฬาไทค พ เข าร วมการแข งข นก ฬาน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นแห งประเทศไทย เด ก เยาวชน ประชาชนได ออกก าล งกาย เล นก ฬาตามความถน ด เก ดความร กความสาม คค ในหม คณะ ๖) กล มเป าหมาย เด กน กเร ยน เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ๗) ต วช ว ดของผลล พธ / ผลผล ตการด าเน นโครงการ ๗.๑ ต วช ว ด ร อยละของเด กน กเร ยน เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลม ส ขภาพร างกาย ส ขภาพจ ตท ด เก ดความร กความสาม คค ในหม คณะ ๗.๒ ผลผล ตท ได จ ดการแข งข นก ฬาและเข าร วมการแข งข นก ฬาท าให ส ขภาพร างกายแข งแรง ๗.๓ ผลล พธ ท ได เก ดความร ก ความสาม คค ในหม คณะ ๗.๔ ค าเป าหมาย / ด าเน นการจร ง เด กน กเร ยนเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ๗.๕ ระยะเวลาด าเน นการ - ม นาคม ๒๕๕๔ จ ดการแข งข นก ฬาฟ ตบอลพระนางศร ค พ - ต ลาคม ๒๕๕๓ เข าร วมการแข งข นมหกรรมก ฬาไทค พ - ม ถ นายน ๒๕๕๔ จ ดการแข งข นก ฬาว ายน า - พฤศจ กายน ๒๕๕๓ เข าร วมการแข งข นก ฬาน กเร ยนฯ ๘) ผ เก ยวข องท ได ร บผลกระทบ (ท งในเช งบวกและเช งลบ) เด กน กเร ยน เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล 41 ๙) งบประมาณท ใช ด าเน นการ ๙.๑ ได ร บอน ม ต ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๙.๒ เบ กจ ายจร ง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๙.๓ แหล งท มาของงบประมาณ เง นรายได ๑๐) อ ปสรรคในการด าเน นงาน งบประมาณในการด าเน นงานไม เพ ยงพอ ๑๑) ผ ร บผ ดชอบโครงการ งานก ฬาและน นทนาการ ส าน กการศ กษา เทศบาลเม องศร สะเกษ ๙) งบประมาณ... *********** 42 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๑) ช อโครงการ / ก จกรรม โครงการข จ กรยานออกก าล งกายรอบเกาะห วยน าค าเพ อส ขภาพ ๒) สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๓) แนวทางการพ ฒนาท ๑.๑ ส งเสร มให คนม ส ขภาพท ด ๔) ว ตถ ประสงค ส งเสร มสน บสน นให ผ เข าไปใช สวนเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห วยน าค า) ได ออกก าล งกาย โดยการข บข จ กรยานเพ อส ขภาพส งเสร มให เยาวชนว ยท างานม การออก ก าล งกายอย างสม าเสมอ ๕) ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ประชาชนท วไปได ออกก าล งกายเพ อส ขภาพด วยการข บข จ กรยาน เทศบาลสามารถบร หารจ ดการให ประชาชนได หม นเว ยนส บเปล ยนในการใช จ กรยานส วนกลางข บข ออกก าล งกายท าให ประชาชนใช เวลาว างให เป น ประโยชน ต อต วเอง ช วยลดภาวะโลกร อน และประชาชนท มาข บข จ กรยานออกก าล งกายแล วย งเป นการเท ยวชม ภายในสวนเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห วยน าค า) ๖) กล มเป าหมาย ประชาชนท วไป กล มเยาวชน กล มคนท างานท งภาคร ฐ และเอกชน ๗) ต วช ว ดของผลล พธ / ผลผล ตการด าเน นโครงการ ๗.๑ ต วช ว ด ร อยละของประชาชนท ใช บร การย มจ กรยานในเกาะห วยน าค าได ร บความอ านวยความสะดวก ปลอดภ ย ๗.๒ ผลผล ตท ได จ ดซ ออ ปกรณ ซ อมรถจ กรยาน จ ดซ อว สด ซ อมแซมทางจ กรยาน โรงซ อมและจอด รถจ กรยาน ๗.๓ ผลล พธ ท ได ประชาชนท วไปม พ นท ออกก าล งกายด วยการข บข จ กรยาน ท สะดวกปลอดภ ย ประหย ด แก ป ญหาภาวะโลกร อน ส งเสร มความร กความสาม คค ในครอบคร วได ท าก จกรรมร วมก น และได เท ยวชมพ นท ต าง ๆ ได อย างท วถ งกว าการเด นทาง ๗.๔ ค าเป าหมาย / ด าเน นการจร ง จ ดหาจ กรยานข บข เพ อส ขภาพ จ านวน ๕๐ ค น ส าหร บใช ข บข รอบเกาะห วยน าค า ๗.๕ ระยะเวลาด าเน นการ ต ลาคม ๒๕๕๓ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ๘) ผ เก ยวข องท ได ร บผลกระทบ (ท งในเช งบวกและเช งลบ) เพ อส งเสร มในท องถ นม ส ขภาพพลาน ยท แข งแรง และส ขภาพด ประกอบก บจ ดม งหมายให ด าเน นการบร การ รถจ กรยานฟร แก ประชาชน เพ อได ออกก าล งกาย และเท ยวชมบร เวณสวนเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระ 43 เจ าอย ห วเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห วยน าค า) ได ม การจ ดท าทางจ กรยานส าหร บออกก าล งกาย ให แก ประชาชนใช จ กรยานข บข ออกก าล งกายมากข น สร างความร กความสาม คค ในครอบคร วได ท าก จกรรมร วมก น และในโอกาสเด ยวก นเป นการส งเสร มให ผ ม จ กรยานได ม พ นท ข บข จ กรยานด วยความสะดวกภายใต สวนสาธารณะอ น ร มร นชมท ศน ยภาพท ด ย งข น ๙) งบประมาณ... ๙) งบประมาณท ใช ด าเน นการ ๙.๑ ได ร บอน ม ต ๓๐,๐๐๐ บาท ๙.๒ เบ กจ ายจร ง ๓,๕๐๐ บาท ๙.๓ แหล งท มาของงบประมาณ เง นรายได ๑๐) อ ปสรรคในการด าเน นงาน - ๑๑) ผ ร บผ ดชอบโครงการ ส าน กการช าง *********** 44 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๑) ช อโครงการ / ก จกรรม โครงการส งเสร มส ขภาพด ว ถ ไทย ๒) สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ ๓) แนวทางการพ ฒนาท ๑.๑ ส งเสร มให คนม ส ขภาพท ด ๔) ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มส ขภาพประชาชนท กกล มเป าหมายให ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง เพ อสน บสน นให ช มชนในเขตศ นย ส ขภาพช มชน ๓ เก ดช มชนส ขภาพด ว ถ ไทย ๕) ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม กล ม ๐-๖ ป จ ดซ อนม UHT แก เด กน าหน กน อยกว าเกณฑ และเด กเต ย ๔,๐๐๐ กล อง เย ยมบ านและให โภชนาการศ กษาครอบคร วเด กท พโภชนาการ ๑๒ ช มชน กล มเด กเยาวชนและว ยร น จ ดค ายแกนน าป องก นเอดส ๑ ร น ๑๕๐ คน กล มอาย ๓๕ ป ข นไป จ ดค ายกล มเส ยง ๑ ร น ๑๕๐ คน กล มผ ส งอาย ตรวจส ขภาพผ ส งอาย ในเขตศ นย ส ขภาพช มชน ๓ จ านวน ๓๖๕ คน กล มโรคต ดต อ จ ดอบรมแกนน าว ณโรค ๑ ร น ๑๖๐ คน ๖) กล มเป าหมาย ประชาชนใน ๑๒ ช มชนในเขตศ นย ฯ ๓ ๗) ต วช ว ดของผลล พธ / ผลผล ตการด าเน นโครงการ ๗.๑ ต วช ว ด ๑. จ านวนนม UHT ท จ ดซ อ ๒. จ านวนผ ส งอาย ท ได ร บการตรวจส ขภาพ ๓. จ านวนกล มเส ยงท เข าค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ๔. จ านวนแกนน าว ณโรคท เข าร บการอบรม ๕. จ านวนแกนน าเอดส ท เข าร บการอบรม ๖. เด ก ๐-๖ ป ท ม ภาวะท พโภชนการได ร บการตรวจส ขภาพโภชนศ กษาเย ยมบ านและให นม UHT ร อยละ ๑๐๐ ๗. ร อยละผ ส งอาย ท ม ส ขภาพด 45 ๘. ภาวะส ขภาพ... ๘. ภาวะส ขภาพกล มเส ยงหล งการเข าค ายปร บเปล ยนม ภาวะส ขภาพและพฤต กรรมส ขภาพด ข น ๙. คะแนนความร ของแกนน าว ณโรคหล งการอบรม ๑๐. คะแนนความร และท ศนคต ของแกนน าเอดส หล งการอบรม ๗.๒ ผลผล ตท ได ๑. นม UHT ๔,๐๐๐ กล อง ๒. ๓๖๕ คน ๓. ๑๕๐ คน ๔. ๑๖๐ คน ๕. ๑๕๐ คน ๗.๓ ผลล พธ ท ได ๑. ๖๒ คน - จ านวนเด กท ช งน าหน ก ๓๕๗ คน - น าหน กตามเกณฑ ๒๑๕ คน ร อยละ ๖๐.๙๑ - ค อนข างน อย ๔๔ คน ร อยละ ๑๒.๔๖ - น อยกว าเกณฑ ๕๒ คน ร อยละ ๑๔.๗๓ - ค อนข างมาก ๗ คน ร อยละ ๑.๘๙ - มากเก นเกณฑ ๓๙ คน ร อยละ ๙.๙๒ ๒. โภชนาการ BMI ปกต ร อยละ ๔๐.๖, ต ากว า ร อยละ ๑๐.๑, เก น ร อยละ ๑๘.๐, อ วน๑ ร อยละ ๒๕.๖, อ วน๒ ร อยละ ๕๔.๕, เอวปกต ร อยละ ๔๕.๕, เอวเก นร อยละ ๕๔.๕ ๓. ก อน / หล งเข าค าย ด ชน มวลกาย (BMI) - ปกต ร อยละ ๓๓.๓ / ๓๒.๑, ต า ร อยละ ๖.๓ / ๓.๗, เก น ร อยละ ๒๒.๒ / ๑๓.๖, อ วน๑ ร อยละ ๒๒.๒ / ๓๘.๓, อ วน๒ ร อยละ ๑๕ง๙ / ๑๒.๓ - ความด นโลห ต กล ม๑ ปกต ร อยละ ๔๖/๕๐.๖, กล ม๒ เส ยง ร อยละ ๔๒.๙ / ๔๐.๗, กล ม๓ สงส ย ร อยละ ๑๑.๑ / ๘.๖, รอบเอวเฉล ย ชาย ๘๐/๘๔ ซม. หญ ง ๘๓/๘๕ ซม. - พฤต กรรมส ขภาพ ระด บด ร อยละ ๕๑.๘/๗.๔, ระด บปานกลาง ร อยละ ๔๘.๒ / ๔๖.๘, ระด บต า ร อยละ ๐ / ๓๕.๘ ๔. คะแนนความร ก อนการอบรมเฉล ย คะแนน ๑๓.๓ คะแนน (เต ม ๒๐), หล งการอบรมเฉล ย ๑๕.๕ คะแนน (เต ม ๒๐) ๕. คะแนนความร ก อนการอบรมเฉล ย คะแนน ๑๕ คะแนน (เต ม ๒๓), หล งการอบรม เฉล ย ๘๓ คะแนน (เต ม ๒๓), ด านท ศนคต ก อนการอบรม เฉล ย ๘๓ คะแนน (เต ม ๑๐๘), หล งการอบรม เฉล ย ๘๘ คะแนน (เต ม ๑๐๘) ๗.๔ ค าเป าหมาย / ด าเน นการจร ง 46 ๑. ๔,๐๐๐ / ๔,๐๐๐ กล อง ๒. ๕๐๐ คน / ๕๐๐ คน ๓. ๑๕๐ คน / ๑๕๐ คน ๔. ๑๖๐ คน / ๑๖๐ คน ๕. ๑๕๐ คน... ๕. ๑๕๐ คน / ๑๕๐ คน ๖. ๔๐ คน / ๔๐ คน ๗. น าหน กปกต ร อยละ ๙๐ / ร อยละ ๖๐.๙๑ ๘. โภชนาการปกต ไม ต ากว า ร อยละ ๖๐ / ๔๐.๖ ๙. อย างน อยด ข นร อยละ ๒๐ /-๑.๒ ๑๐. อย างน อยด ข นร อยละ ๒๐ / ๔.๖ ๑๑. อย างน อยด ข นร อยละ ๒๐ / ๔๔.๔ ๑๒. อย างน อยร อยละ ๘๐ / ๗๗.๕ ๑๓. อย างน อยร อยละ ๘๐ / ๗๖.๙ ๑๔. อย างน อยร อยละ ๘๐ / ๘๓ ๑๕. อย างน อยร อยละ ๘๐ / ๘๑.๕ ๗.๕ ระยะเวลาด าเน นการ ต ลาคม ๒๕๕๓ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ๘) ผ เก ยวข องท ได ร บผลกระทบ (ท งทางบวกและเช งลบ) การด าเน นงานส ขภาพด ว ถ ไทย ต องใช กระบวนการม ส วนร วมจากภาค เคร อข ายหลาย ๆ ส วนจ งจะประสบ ผลส าเร จ ๙) งบประมาณท ใช ด าเน นการ ๙.๑ ได ร บอน ม ต ๒๔๕,๐๐๐ บาท ๙.๒ เบ กจ ายจร ง ๑๗๕,๐๐๐ บาท ๙.๓ แหล งท มาของงบประมาณ งบ สปสช. ๑๐) อ ปสรรคในการด าเน นงาน กล มอาย ๐-๖ ป - ผ ปกครอง เด กท ม ภาวะท พโภชนการไม น าเด กมาช งน าหน กตามน ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks