รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา - PDF

Description
รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 11 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร สวนจ ตรลดา พระราชว งด ส ต กร งเทพฯ โทรศ พท , โทรสาร ค าน า โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ได ด าเน นการต อเน องมาเป นเวลากว า 30 ป ม งหว งให เด กและเยาวชนท เป น ทร พยากรส าค ญของประเทศชาต เป นผ ม โภชนาการด ส ขภาพแข งแรง ร จ กใฝ เร ยนร ม ความซ อส ตย ประหย ด และอดทน ม ความร และท กษะทางว ชาการและการอาช พท เป นพ นฐานการด ารงช ว ต ม ความร กและหวงแหน ทร พยากรธรรมชาต ภาคภ ม ใจในว ฒนธรรมท องถ นและความเป นไทย และม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนของตน และประเทศชาต ด าเน นก จกรรมท สอดคล องก บสภาพป ญหาของแต ละพ นท และเป นการพ ฒนาพร อมก นท กๆ ด าน ท งด านโภชนาการและส ขภาพ การศ กษา อาช พ การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ และส บทอดว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น โดยม หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนร วมด าเน นการ และให การสน บสน นการด าเน นงาน ในแต ละป การศ กษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร โปรดเกล าฯ ให ส าน กงาน โครงการ ฯ ร วมก บกองบ ญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและส วนราชการท เก ยวข อง จ ดการประช มส มมนา โครงการตามพระราชด าร ให ก บคร ใหญ โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร วมประช ม ม ความเข าใจเก ยวก บงานโครงการตามพระราชด าร และเป นการเพ มพ นความร ในการพ ฒนางาน รวมถ งได ทราบ ถ งความก าวหน าของการด าเน นงานท ผ านมา ตลอดจนม โอกาสได พบปะแลกเปล ยนประสบการณ ก บหน วยงาน ต างๆ ท ให การสน บสน น เพ อวางแผนการปฏ บ ต งานในป การศ กษาต อไป ส าหร บป การศ กษา 2555 การ ประช มส มมนาก าหนดจ ดข นระหว างว นท เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพมหานคร และ ในโอกาสน ส าน กงานโครงการฯ ได จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ฉบ บน ข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ทราบผลการด าเน นงานในป การศ กษาท ผ านมา และใช เป นแนวทางเพ อพ ฒนาการด าเน นงานในป ต อไป ข อม ลในรายงานฉบ บน ได มาจากแบบรายงานโครงการท แต ละ โรงเร ยนจ ดท าและส งมาย งส าน กงานโครงการ ฯ ในป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการ ฯ ขอขอบค ณผ ร วมปฏ บ ต งานโครงการตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ท ม ส วนร วมในการพ ฒนาเด กและเยาวชนในพ นท ร บผ ดชอบของกองบ ญชาการต ารวจตระเวน ชายแดน ให เต บโตเป นผ ใหญ และพลเม องท ม ค ณภาพซ งจะเป นก าล งส าค ญในการช วยพ ฒนาท องถ นและ ประเทศชาต ส บไป ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เมษายน 2556 สารบ ญ ค าน า ความเป นมา 1 พ นท ด าเน นการและกล มเป าหมาย 2 ผลการด าเน นงาน ว ตถ ประสงค ท 1 ส งเสร มโภชนาการและส ขภาพอนาม ยของเด กและเยาวชนเร มต งแต ในครรภ มารดา 3 ว ตถ ประสงค ท 2 ส งเสร มและสน บสน นการเพ มโอกาสทางการศ กษาให แก เด กและเยาวชน 19 ว ตถ ประสงค ท 3 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการเร ยนร ทางว ชาการ 26 ว ตถ ประสงค ท 4 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนทางการอาช พ 34 ว ตถ ประสงค ท 5 ปล กฝ งจ ตส าน กและพ ฒนาศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว ตถ ประสงค ท 6 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการอน ร กษ และส บทอด ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น การเสด จพระราชด าเน นเพ อทรงต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานโครงการฯ ในพ นท โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ป การศ กษา ความเป นมา โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) เป นโรงเร ยนในส งก ดกองบ ญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส าน กงานต ารวจแห งชาต ม ภารก จในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให แก เด กและเยาวชนในพ นท ตามแนวชายแดน ท รก นดารห างไกลการคมนาคม ต งแต ป 2523 เป นต นมาโรงเร ยนได ร บพระมหากร ณาธ ค ณจากสมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร พระราชทานแนวพระราชด าร ในการพ ฒนาเด กและเยาวชนให แก โรงเร ยน เพ อให เด กและเยาวชนท เข าร บการศ กษาใน ร.ร.ตชด. ตลอดจนในช มชนโดยรอบได ร บโอกาสในการพ ฒนาตนเอง อย างสมด ลก น ท งการม ภาวะโภชนาการและส ขภาพด ม ความร ทางว ชาการ การงานอาช พ และม จ ตส าน กต อ ส วนรวม เป นคนม ค ณภาพของช มชนและส งคมต อไป ในป การศ กษา 2555 ร.ร.ตชด. ท งหมด 178 โรง ประกอบด วยโรงเร ยนประถมศ กษา 158 โรง ศ นย การ เร ยน ตชด. (จ ดการศ กษาระด บประถมศ กษา) 16 แห ง โรงเร ยนขยายโอกาส 2 โรง และโรงเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา 2 โรง ได ด าเน นโครงการหล ก 8 โครงการ ได แก โครงการเกษตรเพ ออาหารกลางว นโครงการควบค ม โรคขาดสารไอโอด น โครงการส งเสร มค ณภาพการศ กษา โครงการน กเร ยนในพระราชาน เคราะห โครงการ ฝ กอาช พ โครงการส งเสร มสหกรณ โครงการส งเสร มโภชนาการและส ขภาพอนาม ยแม และเด กในถ นท รก นดาร และโครงการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การด าเน นงานท ง 8 โครงการจะช วยพ ฒนาเด กและ เยาวชนให บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร ตามพระราชด าร ระยะท 4 (พ.ศ ) ค อ - ว ตถ ประสงค ท 1 ส งเสร มโภชนาการและส ขภาพอนาม ยของเด กและเยาวชนเร มต งแต ในครรภ มารดา - ว ตถ ประสงค ท 2 ส งเสร มและสน บสน นการเพ มโอกาสทางการศ กษาให แก เด กและเยาวชน - ว ตถ ประสงค ท 3 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการเร ยนร ทางว ชาการ - ว ตถ ประสงค ท 4 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนทางการอาช พ - ว ตถ ประสงค ท 5 ปล กฝ งจ ตส าน กและพ ฒนาศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - ว ตถ ประสงค ท 6 เสร มสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในการอน ร กษ และส บทอดว ฒนธรรมและ ภ ม ป ญญาท องถ น ความก าวหน าของการพ ฒนาเด กและเยาวชนใน ร.ร.ตชด. ในป การศ กษา 2555 สามารถสร ปจากแบบ รายงาน กพด. ท ร.ร.ตชด. ได เก บรวบรวมข อม ลตามต วช ว ดความก าวหน าของแต ละว ตถ ประสงค ตามแผนพ ฒนา เด กและเยาวชนถ นท รก นดาร ตามพระราชด าร ได ด งน กล มเป าหมายและพ นท ด าเน นการ ในป การศ กษา 2555 ม กล มเป าหมายประกอบด วย เด กท เข าร บการศ กษาใน รร.ตชด.ท งระด บปฐมว ย ระด บประถม และระด บม ธยม จ านวน 23,376 คน เด กท อย ในช มชนท เป นเด กในครรภ มารดา จ านวน 3,052 คน และเด กแรกเก ดถ ง 3 ป อ กจ านวน 10,683 คน ส าหร บพ นท ด าเน นการประกอบด วยช มชนท เป นท ต งของ ร.ร.ตชด. และช มชนท อย ในเขตบร การการศ กษาของโรงเร ยน รวมท งส น 540 แห ง ม ประชากรท งหมด 275,209 คน รายละเอ ยดตามตารางท 1, 2 และ 3 1 ตารางท 1 จ านวน โรงเร ยน น กเร ยนบ คลากร เขตบร การ ป การศ กษา 2555 ล าด บ ส งก ด สถานศ กษา จ านวนน กเร ยน บ คลากร เขตบร การ (แห ง) ปฐมว ย ประถม ม ธยม รวม คร อ นๆ หม บ าน คร วเร อน ประชากร 1 กก.ตชด ,295 11,495 2 กก.ตชด , , ,605 33,304 3 กก.ตชด ,816-2, ,459 23,266 4 กก.ตชด ,061-1, ,444 11,815 รวม บก.ตชด.ภาค ,627 4, , ,803 79,880 5 กก.ตชด , ,240 10,651 6 กก.ตชด , ,364 13,550 7 กก.ตชด ,240 13,393 8 กก.ตชด ,536 14,913 รวม บก.ตชด.ภาค ,117 3,000-4, ,380 52,507 9 กก.ตชด , กก.ตชด , , ,776 18, กก.ตชด ,690-2, ,186 16, กก.ตชด , , ,004 9,894 รวม บก.ตชด.ภาค ,992 5, , ,718 47, กก.ตชด ,045-1, ,104 29, กก.ตชด กก.ตชด ,560-2, ,608 47, กก.ตชด ,037-1, ,538 16,868 รวม บก.ตชด.ภาค ,262 3,704-4, ,337 94,905 รวม บช.ตชด ,998 16, ,376 1, , ,209 2 ผลการด าเน นงานตามว ตถ ประสงค ท 1 เพ อส งเสร มโภชนาการและส ขภาพอนาม ยของเด กและเยาวชนเร มต งแต ในครรภ มารดา เป าหมายการด าเน นงาน 1. เด กต งแต ในครรภ มารดาท กคนได ร บบร การเบ องต นจนเก ดรอดปลอดภ ย 2. เด กปฐมว ยท กคนได ร บการส งเสร มด านโภชนาการและม พ ฒนาการตามว ย 3. เด กท กคนได ร บอาหารกลางว นท ม ค ณค าทางโภชนาการและถ กส ขล กษณะและได ด มนม อย างน อยว นละ 1 แก ว ท กว นเร ยน 4. เด กท กคนม น าหน กและส วนส งตามเกณฑ มาตรฐานของเด กไทยและม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 5. ลดอ ตราคอพอกในน กเร ยนประถมศ กษาลงจนไม เป นป ญหาสาธารณส ข 6. ลดอ ตราป วยด วยโรคมาลาเร ยและโรคหนอนพยาธ ในน กเร ยนลงจนไม เป นป ญหาสาธารณส ข 7. เด กและเยาวชนท กคนม พฤต กรรมในการเล อกบร โภคอาหารท เหมาะสม 8. เด กและเยาวชนท กคนม ส ขน ส ยท พ งประสงค 9. น กเร ยนต งแต ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 เป นต นไปได ร บการเตร ยมความพร อมในการเป นพ อและแม ท ด ผลการด าเน นงาน ในการต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานและประเม นผลความส าเร จของการพ ฒนาตาม ว ตถ ประสงค ท 1 ได ใช ต วช ว ดด งน ต วช ว ดท 1 อ ตราตายของทารกต อการเก ดม ช พ 1,000 คน ต วช ว ดท 2 ร อยละของทารกแรกเก ดม น าหน กน อยกว า 2,500 กร ม ต วช ว ดท 3 ร อยละของภาวะน าหน กน อยกว าเกณฑ ของเด กแรกเก ด - 3 ป ต วช ว ดท 4 ร อยละของภาวะเต ยของเด กแรกเก ด - 3 ป ต วช ว ดท 5 ร อยละของเด กแรกเก ด - 3 ป ม พ ฒนาการตามว ย ต วช ว ดท 6 ร อยละของภาวะน าหน กน อยกว าเกณฑ ของเด กปฐมว ย ต วช ว ดท 7 ร อยละของภาวะเต ยของเด กน กเร ยน ต วช ว ดท 8 ร อยละของภาวะผอมของเด กน กเร ยน ต วช ว ดท 9 ร อยละของภาวะอ วนของเด กน กเร ยน ต วช ว ดท 10 ร อยละของการม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของเด กน กเร ยน ต วช ว ดท 11 ร อยละของน กเร ยนประถมศ กษาท เป นโรคคอพอก ต วช ว ดท 12 อ ตราป วยด วยโรคมาลาเร ยในน กเร ยน ต วช ว ดท 13 อ ตราความช กของโรคหนอนพยาธ ในน กเร ยน ต วช ว ดท 14 อ ตราป วยด วยโรคต ดเช อในน กเร ยน ต วช ว ดท 15 ร อยละของน กเร ยนท บร โภคอาหารได ถ กต อง ต วช ว ดท 16 ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks