การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร - PDF

Description
การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ. /010 มาตรา // ก าหนดแนวทางในการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และ พ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนส าค ญท 4ส ดโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาข Fนพ Fนฐาน นอกจากจะม งปล กฝ งด าน ป ญญา พ ฒนาการค ดของผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณแล ว ย งม งพ ฒนา ความสามารถทางอารมณ โดยการปล กฝ งให ผ เร ยนเห นค ณค าของตน เข าใจตนเอง เข าใจผ อ 4น สามารถแก ป ญหา ข อข ดแย งทางอารมณ ได อย างถ กต องเหมาะสม การจ ดกระบวนการเร ยนร ต องค าน งพ ฒนาการทางด านร างกาย สต ป ญญา ว ธ การเร ยนร ความสนใจ ความสามารถของผ เร ยน โดยใช ร ปแบบว ธ การท 4หลากหลายเน นการจ ดการ เร ยนการสอนตามสภาพจร ง เร ยนร ด วยตนเอง เร ยนร ร วมก น เร ยนร จากธรรมชาต เร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง และ เร ยนร แบบบ รณาการ ด งน Fน ผ บร หารสถานศ กษาต องบร หารจ ดการให คร และผ สอนเปล 4ยนบทบาทจากการเป น ผ ช Fน า ผ ถ ายทอดความร ไปเป นผ ช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นผ เร ยนในการแสวงหาความร จากส 4อและ แหล งเร ยนร ต าง ๆ และให ข อม ลท 4ถ กต องแก ผ เร ยน เพ 4อน าข อม ลเหล าน Fนไปใช สร างสรรค ความร ของตนเอง (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01P ข) ความหมายของแหล งเร ยนร กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได ให ความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4อท 4อย รอบต วเราท 4 ผ เร ยนและผ สอนสามารถใช ศ กษาค นคว าหาความร ด วยตนเอง เช น ส 4อธรรมชาต ส 4อส 4งพ มพ ส 4อเทคโนโลย และเคร อข ายการเร ยนร ท 4ม อย ในท องถ 4น ช มชนและแหล งอ 4น ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) ให ความหมายของแหล งเร ยนร หร อแหล งว ทยาการว า หมายถ ง บ คคล สถานท 4 ธรรมชาต หน วยงานองค การ สถานประกอบการ ช มชน และอ 4น ๆ ท 4ม ท Fงในห องเร ยน นอกห องเร ยน ท Fงท 4เป นธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน ซ 4งจะเป นแหล งเร ยนร ให แก ผ เร ยน ผ สอน ผ สนใจ สามารถศ กษาค นคว าหาความร ได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P) ได สร ปความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4งท 4ม อย ในส งคมรอบต วเราท Fงส 4งม ช ว ตและส 4งไม ม ช ว ตเป นส 4งท 4ม อย ในธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน เป นแหล ง ความร ท 4ท าให คนในส งคมเก ดการเร ยนร และเก ดประสบการณ ในการเร ยนร อย างต อเน 4อง จากความหมายต าง ๆ สร ปได ว าแหล งเร ยนร หมายถ ง คน ส 4งของ สถานท 4 และส 4งประด ษฐ ท 4สามารถ ให ความร เฉพาะต วและเช 4อมโยงความร เป นความร และประสบการณ ใหม ให แก บ คคลท กระด บท กเพศและท ก ว ยท 4สนใจจะเร ยนร F ความส าค ญและความจ าเป นของแหล งเร ยนร ด เรก พรส มา (/01S) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า เป นแหล งความร ท 4น กเร ยนสามารถไป ค นคว าหาความร ได ท Fงในเวลาก อนและหล งเล กเร ยนและในว นหย ดราชการและย งเน นแหล งเร ยนร ท 4น กเร ยน จากหลายช มชนมาใช ร วมก นได ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (/01S) ได กล าวถ งความส าค ญในล กษณะของการใช แหล งเร ยนร สน บสน นการจ ดการเร ยนว า ช วยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างม ความส ข เร ยนร แบบองค รวม ได ฝ กค ด และฝ กปฏ บ ต จร ง ได เร ยนร ร วมก บบ คคลอ 4นและได เร ยนร ตามความถน ดของตนเอง ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษา (/010) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า การท 4ผ เร ยนได เร ยนร จาก แหล งต าง ๆ จากผ คนท 4หลากหลาย จะท าให ผ เร ยนและผ สอนสามารถเช 4อมโยงการเร ยนการสอนเข าก บว ถ ช ว ต ม ความผ กพ นก บท องถ 4น เห นค ณค าและอน ร กษ ว ฒนธรรมและส 4งแวดล อมและย งสามารถบ รณาการภ ม ป ญญา ไทยและสากลเพ 4อน าปร บใช ก บว ถ ไทยได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว าเป นแหล งว ทยาการ ส าหร บน กเร ยนได ฝ กส บค นข อม ล ฝ กท กษะการส งเกต ฝ กค ด ฝ กพ ฒนาการ ช วยให ผ เร ยนเห นค ณค าของความ งาม ความส นทร ย และก อให เก ดความสามารถทางการเร ยนร แบบองค รวมท Fงด านความร ความค ด ท กษะ กระบวนการ และค ณล กษณะน ส ย ซ มซ บส 4งท 4ด งามจาก ภ ม ป ญญา หล อหลอมจ ตใจเก ดความร ก ความศร ทธา และหวงแหนทร พยากรของประเทศชาต จากความส าค ญของแหล งเร ยนร ด งกล าว ท าให สร ปความส าค ญของแหล งเร ยนร ได ว า เป นแหล งให ความร ท 4แต ละบ คคลต องการแสวงหา สามารถหาความร ได ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต นก าเน ดเฉพาะด านและ สามารถเช 4อมโยงความร ไปส ความร อ 4นได อย างหลากหลาย เป นการส งเสร มให เก ดเร ยนร ท Fงในระบบ และนอก ระบบตลอดช ว ต หล กการและว ตถ ประสงค ของแหล งเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) กล าวว า หล กการของแหล งเร ยนร ม 0 ประการ ด งน T. สนองกล มเป าหมายท กเพศท กว ยข Fนอย ก บความสนใจใฝ ร ความพอใจของผ เร ยน /. สอดคล องก บว ถ ช ว ต และเร ยนร ได ตลอดเวลาท Fงท 4เป นทางการและไม เป นทางการ จะต Fงใจ หร อไม ต Fงใจก ตาม S. บรรยากาศเอ Fออ านวยให บ คคลได เร ยนร ตามความสนใจ ความต องการของตนเอง 1. ส งเสร มด านการอ าน การเข ยน การพ ด การฟ ง การค ดว เคราะห และการน าความร น Fนไปใช ประโยชน F F 0. ไม ย ดต ดร ปแบบใด ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ข) กล าวว า ว ตถ ประสงค หล กของการจ ดแหล งเร ยนร ค อ เพ 4อพ ฒนาท กษะความสามารถด านต าง ๆ ของประชาชน และผ สนใจท กระด บได เร ยนร อย างอ สระ เป นการ เร ยนร ตลอดช ว ตตามความสนใจอย างเต มศ กยภาพและเต มความสามารถ โดยม ว ตถ ประสงค ย อย ด งน T. เพ 4อจ ดกระบวนการเร ยนร ให เหมาะสมก บความแตกต างระหว างบ คคล /. เพ 4อหาแนวทางการเร ยนร หลากหลายร ปแบบ S. เพ 4อจ ดหาโอกาสสร างประสบการณ การเร ยนร จากส 4อ 1. เพ 4อจ ดหาโอกาสทางการศ กษาอย างอ สระ และศ กษาด วยตนเอง 0. เพ 4อเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมในการพ จารณาต ดส นส 4งท 4เร ยนร ด วยตนเอง V. เพ 4อพ ฒนาท กษะกระบวนการเร ยนร และท กษะการใช ว สด อ ปกรณ Q. เพ 4อพ ฒนาความค ดร เร 4ม ความเป นอ สระ ความร บผ ดชอบการต ดส นใจ การแก ป ญหาอย างม ประส ทธ ภาพ P. เพ 4อพ ฒนาท กษะด านการค นคว า การอภ ปราย การสนทนา การน าเอาความร ท 4ได ร บมา ประย กต ใช W. เพ 4อเป นแรงดลใจให เก ดการเปล 4ยนแปลง และพ ฒนาการศ กษาตลอดช ว ต ประเภทของแหล งเร ยนร จากความหมายของค าว า แหล งเร ยนร ท 4ม ความหมายครอบคล มกว างขวางมากม ต Fงแต ส 4งใกล ต ว ส 4ง ไกลต ว ส 4งท 4เก ดข Fนเองตามธรรมชาต และส 4งท 4มน ษย สร างข Fนรวมถ งต วบ คคล ด งน Fนจ งม ผ ร และหน วยงาน ทางการศ กษาได ให แนวค ดต าง ๆ ไว มากมาย เพ 4อว ตถ ประสงค ของการจ าแนกประเภทของแหล งเร ยนร ให เป น กล มเป นระเบ ยบเพ 4อสะดวกต อการเร ยกช 4อและใช ประโยชน ด งน กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได จ าแนกแหล งเร ยนร เป น 1 ประเภท ได แก ประเภทธรรมชาต ประเภท ส 4งพ มพ ประเภทเทคโนโลย และแหล งเร ยนร ในช มชนท กประเภท กระทรวงศ กษาธ การ (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น / ประเภท ค อ T. แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนได แก ห องสม ด ห องหมวดว ชา ห องคอมพ วเตอร ห อง อ นเตอร เน ต ศ นย ว ชาการ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย โสตท ศนศ กษา ศ นย ส 4อการเร ยนการสอน ศ นย พ ฒนา ก จกรรมการเร ยนการสอน Resource Center สวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคด สวนสม นไพร สวนส ขภาพ สวน หน งส อ สวนธรรมะ ฯลฯ /. แหล งเร ยนร ในท องถ 4น ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร หอศ ลป สวน ส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร องค การของร ฐ และเอกชน F ร ชน กร ทองส ขด (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น V ประเภท ค อ T. ประเภทบ คคล หมายถ ง บ คคลท 4ถ ายทอดความร ท 4ม อย ให ผ สนใจต องการจะเร ยนร ในท องถ 4น ได แก บ คคลท 4ม ท กษะ ความสามารถในสาขาอาช พต าง ๆ เช น ช างฝ ม อ ช างทอง ช างไม ศ ลป นท กแขนง น ก กฎหมาย น กหน งส อพ มพ ผ ทรงค ณว ฒ หร อผ ม อาว โสท 4ประสบการณ ส งเป นต น /. ประเภททร พยากรธรรมชาต หมายถ ง ส 4งต าง ๆ ท 4เก ดข Fนโดยธรรมชาต ให ประโยชน ต อ มน ษย ได แก ด น น Fา อากาศ ป าไม ส ตว แร ธาต เป นต น S. ประเภทว ตถ และสถานท 4 หมายถ ง อาคารส 4งก อสร าง ว สด อ ปกรณ ในท องถ 4นท 4ประชาชน ศ กษาหาความร ให ได มาซ 4งค าตอบหร อส 4งท 4ต องการ เช น โรงน Fาประปา ท 4ว าการอ าเภอ โรงพยาบาล และส 4งต าง ๆ ท 4อย รอบต วสามารถพบเห นในช ว ตประจ าว น เป นต น 1. ประเภทส 4อ หมายถ ง บ คคลหร อส 4อท 4ต ดต อให ถ งก น หร อช กน าให ร จ กก น ท าหน าท 4เป น ส 4อกลางในการถ ายทอดเน Fอหาความร ท กษะและเจตคต ด วยการส งผ านทางประสาทส มผ สท Fง 0 แหล งว ทยากร ประเภทส 4อน F ท าให กระบวนการเร ยนร ของมน ษย ชาต สามารถด าเน นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพส ง และท 4ส าค ญท 4ส ด ค อ สามารถกระจายความร ไปส ท กพ Fนท 4โลกอย างท 4วถ งและต อเน 4อง ทร พยากรประเภทน จ าแนกได / ล กษณะ ค อ 1.T ส 4อส 4งพ มพ ได แก หน งส อพ มพ วารสาร น ตยสาร ส 4งพ มพ เฉพาะก จ (โปสเตอร จ ลสาร แผ นปล ว ป ายประกาศ) 1./ ส 4ออ เล กทรอน กส เป นส 4อท 4อาศ ยเทคน คด านอ เล กทรอน กส สร างสรรค ในร ปของเส ยง และภาพ ท Fงภาพน 4ง ภาพเคล 4อนไหว ส 4อเหล าน Fสามารถร บร ได ด วยประสาทตา ห แบ งได เป น / พวก ค อ ส 4อท 4 ให เส ยงอย างเด ยว และส 4อท 4ให ท Fงภาพและเส ยง 0. ประเภทเทคน ค หมายถ ง ส 4งท 4แสดงถ งความก าวหน าทางเทคโนโลย และนว ตกรรมด านต าง ๆ ซ 4งเป นส 4งประด ษฐ ค ดค น ส 4งท 4มน ษย ท าการปร บปร ง อาท โรงงานท 4ท นสม ย ระบบส 4อสารคมนาคม ศ นย คอมพ วเตอร เคร 4องม อหร อระบบใหม ๆ ท 4น าเข ามาใช ในท องถ 4น ซ 4งช วยให เร ยนร ถ งความก าวหน าของมน ษย ช วยให ผ เร ยนเก ดจ นตนาการ เก ดแรงบ นดาลใจในการสร างสรรค ความค ดและส 4งประด ษฐ ค ดค น V. ประเภทก จกรรม หมาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks