รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ต ลาคม PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ต ลาคม 2553 ฝ ายก จการน ส ตและประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต จ ดข นระหว างว นท 14 18

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 5 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ต ลาคม 2553 ฝ ายก จการน ส ตและประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต จ ดข นระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ สถานปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ งหว ดขอนแก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตม ความร ความเข าใจเก ยวก บการน า สมาธ มาใช ในการด าเน นช ว ตให ถ กต องตามครรลองคลองธรรม ร จ กก บหน าท ของการเก ดมาเป นมน ษย ร จ กศาสนพ ธ ทางพระพ ทธศาสนาอย างถ กต อง เป นการเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมให เก ดข นใน ต วของน ส ต รายงานฉบ บน ประกอบด วยโครงการ ผลการด าเน นงานท ประเม นจากแบบสอบถาม ประมวลภาพในงาน และข อเสนอแนะเพ อปร บปร งการจ ดโครงการในโอกาสต อไป ฝ ายก จการน ส ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ การประเม นผลการด าเน นงาน ตอนท 1 ข อม ลท วไป. 2 ตอนท 2 ความค ดเห นต อการจ ดโครงการ. 4 ภาคผนวก 8 บ นท กขออน ม ต จ ดโครงการจร ยธรรมน าช ว ต... 9 ค าส งไปราชการ แบบประเม น. 25 ประมวลภาพ. 26 หน า ผลการประเม นโครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ สถานปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ.ขอนแก น จากการท คณะว ทยาศาสตร ได จ ดโครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ สถานปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ.ขอนแก น โดยม ผ เข าร วมโครงการท งส น 538 คน และได ร บ งบประมาณสน บสน นโครงการจากโครงการท นเร ยนด ฯ ม น ส ตคณะว ทยาศาสตร จ านวน 370 คน เข าร วม ประเม นโครงการ โดยการตอบแบบสอบถาม ผลการประเม นในภาพรวม พบว า โครงการน เป นโครงการท ด มาก โดยน ส ตม ความค ดเห นต อภาพรวมของการจ ดก จกรรมในระด บมากถ งมากท ส ด (มากกว าร อยละ 80) เน องจากเป นก จกรรมท น ส ตม สต ใจเย นมากข น สามารถน าความร ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรมมาปร บใช ในช ว ตประจ าว น เช น ร จ กว ธ การในการด าเน นช ว ตท ด ทราบว ธ การกราบพระได อย างถ กต อง ได แนวทางใน การท าว ป สสนากรรมฐาน และตระหน กถ งพระค ณของพ อแม และคร อาจารย 2 ผลการประเม นโครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ สถานปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ.ขอนแก น จากการประเม นผลการด าเน นงานการจ ดก จกรรมตามโครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ สถานปฏ บ ต ธรรมสวนเวฬ ว น จ.ขอนแก น โดยการแจกแบบสอบถาม น ส ตท เข าร วมโครงการ จ านวนท งส น 370 ฉบ บ ม ประเด นท สอบถามได แก ข อม ลส วนต ว และข อม ลการเข า อบรม พบว า น ส ตท เข าร วมโครงการและตอบแบบสอบถาม ม ความค ดเห นหล งจากการเข าร วมก จกรรมอย ใน ระด บมากท ส ด เก อบท กประเด น ยกเว นประเด น ถ าเก ดป ญหาช ว ตข น ในขณะเร ยนน ส ตแก ป ญหาได อย ใน ระด บมาก ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตารางท 1 จ านวนและร อยละของน ส ตท ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เพศ จ านวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 พบว า น ส ตท ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ เป นเพศหญ ง ค ดเป นร อยละ 83.8 รองลงมาค อ เพศชาย ค ดเป นร อยละ 16.2 ตารางท 2 จ านวนและร อยละของน ส ตท ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาคว ชา ภาคว ชา จ านวน ร อยละ ช วว ทยา เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร รวม 4ll otnnl:].t1t 2 iltu?l Aada :0{4.:ru1fl 0 nlfl?ryls?'tyt u] fi fr qr fi sr o r r ru u do u 0'r u eir u 1n qj d.r fi'n n r niyr rn fi 5drgr' nqtilu:0uav 28.7 finrflu#oun e T.s en:1{d : 6rururraviounvroru^finfi nourruudou o-rrr 6rrru nsrrrudutlfi finur UUIJilflNU1 o'tu?u t) :OtJOU v Ald suull I rju1j TUlJvr YUlJvr udgr lj. lvl l0 2.7 :?tl 370 r00 el, oq A I O 'o q 4 J ota a dr o trsntt{fr3 ilu'l-r udslvrqrourruudountrj eirulyairira':flnutryuilyt I nqlilu#ouavg2.7 ' o 4a i 0ln0lu?uudetvtstollrruudoufl-rN ytsoqdil ftu rlj'l:'rtj tn:{nt:o]u'tu 343 flu flarilu:ouov ^ u - ttavtilaotfiuu6'u,ilru'lufifisrriuijfd I n6ueenutfltdnf 6ru?u 404 ett:t{fi : drururtns#ounv'uo.rfifinfiflourruudou6nru drrrunnrruaotuynt:t{titrufion::ru dctluv 0tu?u 1) :ouoy aa l v 4td udgtljuuljyt I AAdd udgrytu[:uua.4 t7 4.6 udgrlj.lvl l0 2.7 :1u olnnr:t{d 3 v{u'it u^fisrfinourtilugtorjorlr arulraifiaolu&nt:r{ldrrufion::rurflufifisr#u ori a dr I um 1 nnlilulouav92.7 4 ตอนท 2 ความค ดเห นต อการจ ดโครงการ ตารางท 4 จ านวนและร อยของน ส ตท ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแบบประเม นผลหล งเข าร วมโครงการ ข อม ลส วนต ว ประเด น 1. ถ าเก ดป ญหาช ว ตข นในขณะเร ยนน ส ต แก ป ญหาได 2. ประโยชน ท ได ร บจากการอบรม ในคร งน ระด บความเหมาะสม มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 102 (27.6) 290 (78.4) 3. ถ าม การจ ดอ กต องการเข าร วมก จกรรม 150 (45.5) 4. ร จ กว ธ การในการด าเน นช ว ตท ด 248 (67.0) 5. สามารถกราบพระได อย างถ กต อง 296 (80.0) 6. ได แนวทางในการท าว ป สสนา 270 กรรมฐาน (73.0) 7. ตระหน กถ งพระค ณของพ อแม และ คร บาอาจารย 338 (91.4) ข อม ลการเข าอบรม 1. ระยะเวลา 182 (49.2) 2. สถานท 292 (78.9) 3. พระว ทยากร 322 (87.0) 4. ท พ ก 244 (65.9) 222 (60.0) 66 (17.8) 138 (37.3) 100 (27.0) 64 (17.3) 90 (24.3) 30 (8.1) 144 (38.9) 74 (20.0) 44 (11.9) 110 (29.7) 46 (12.4) 10 (2.7) 78 (21.1) 16 (4.3) 4 (1.1) 6 (1.6) 0 (0) 40 (10.8) 2 (0.5) 4 (1.1) 14 (3.8) 0 (0) 0 (0) 2 (0.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0.5) 2 (0.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (1.1) 2 (0.5) 6 (1.6) 6 (1.6) 4 (1.1) 2 (0.5) 2 (0.5) 0 (0) 0 (0) 2 (0.5) ประเด น ระด บความเหมาะสม มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 5. อาหาร 240 (64.9) 120 (32.4) 8 (2.2) 2 (0.5) 0 (0) การจ ดก จกรรมโดยภาพรวม 270 (73.0) 98 (26.5) 2 (0.5) 0 (0) 0 (0) จากตารางท 4 พบว า น ส ตท ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ ม ความค ดเห นต อการเข าร วมโครงการอย ในระด บมากท ส ดเก อบท กประเด น ยกเว น ถ าเก ดป ญหาข นในขณะเร ยนน ส ตแก ป ญหาได อย ในระด บมาก ตารางท 5 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และร อยละ ของความค ดเห นต อการจ ดโครงการ รายการ X S.D ข อม ลส วนต ว 1. ถ าเก ดป ญหาช ว ตข นในขณะเร ยนน ส ตแก ป ญหาได ประโยชน ท ได ร บจากการอบรมในคร งน ถ าม การจ ดอ กต องการเข าร วมก จกรรม ร จ กว ธ การในการด าเน นช ว ตท ด สามารถกราบพระได อย างถ กต อง ได แนวทางในการท าว ป สสนากรรมฐาน ตระหน กถ งพระค ณของพ อแม และ คร บาอาจารย ข อม ลการเข าอบรม 1. ระยะเวลา สถานท พระว ทยากร ท พ ก อาหาร การจ ดก จกรรมโดยภาพรวม เฉล ยรวม ค ดเป นร อยละ 92.2 จากตารางท 5 พบว าน ส ตท ตอบแบบสอบถามม ความค ดเห นต อการจ ดโครงการค ดเป นร อยละ ตารางท 6 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและร อยละ ของความค ดเห นต อการจ ดโครงการแยกเป นภาคว ชา รายการ ภาคว ชาช วว ทยา ภาคว ชาเคม ภาคว ชาฟ ส กส ภาคว ชาคณ ตศาสตร X S.D X S.D X S.D X S.D ข อม ลส วนต ว 1. ถ าเก ดป ญหาช ว ตข นในขณะเร ยนน ส ตแก ป ญหาได ประโยชน ท ได ร บจากการอบรมในคร งน ถ าม การจ ดอ กต องการเข าร วมก จกรรม ร จ กว ธ การในการด าเน นช ว ตท ด สามารถกราบพระได อย างถ กต อง ได แนวทางในการท าว ป สสนากรรมฐาน ตระหน กถ งพระค ณของพ อแม และ คร บาอาจารย ข อม ลการเข าอบรม 1. ระยะเวลา สถานท พระว ทยากร ท พ ก อาหาร การจ ดก จกรรมโดยภาพรวม เฉล ยรวม ค ดเป นร อยละ จากตารางท 6 พบว า โดยภาพรวมน ส ตท ตอบแบบสอบถาม ม ความค ดเห นต อการจ ดโครงการ อย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นภาคว ชาพบว า น ส ตภาคว ชา ช วว ทยา ม ความค ดเห นค ดเป นร อยละ 92.8 น ส ตภาคว ชาฟ ส กส ม ความค ดเห นค ดเป นร อยละ 92.4 น ส ตภาคว ชาเคม ม ความค ดเห นค ดเป นร อยละ 92 และ น ส ตภาคว ชาคณ ตศาสตร ม ความค ดเห นค ดเป นร อยละ 91 ตามล าด บ ตารางท 5 จ านวนและร อยละของน ส ตท ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการจ ดก จกรรมน อ ก การจ ดก จกรรมน อ ก จ านวน ร อยละ ควรจ ด เพราะ - ท าให น ส ตม สต ใจเย นมากข น - เป นก จกรรมท น าให น ส ตร เข าใจในพระพ ทธศาสนาย งข น - ได ร จ กตนเองมากข น - เป นการสอนให น ส ตร ว ธ การด าเน นช ว ต - เป นก จกรรมท สร างสรรค และให ค ณค า - ท าให ร จ กว ธ ปฏ บ ต ว ป สสนา กรรมฐานได อย างถ กต อง - ได ฝ กสมาธ - เป นก จกรรมท ควรจ ดข นท กป - เป นการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม - เป นการพ ฒนาค ณธรรมให ก บน ส ต - เป นก จกรรมท ด สร างจ ตส าน ก - เป นก จกรรมท เป นประโยชน - ท าให ม ความเป นมน ษย ท ด มากข น - เป นก จกรรมท ให ความร ด มาก ๆ - สามารถใช ธรรมะในการแก ไขป ญหาช ว ตได ไม ตอบ รวม ภาคผนวก 8 vdl) uuytnl,on?1il dau:runr: nil siyr ur gran { rurivr ord'uruu rar: nrru 7rE. o-+ll s-cz+s d no osro.+(r.sy v4a 2lJYt 3l d.lil]nil 2553 A UAU s tt o s zu o o r4 for- d'o I n : { n r : o u : u o i rj r : : ru ri r di qr r a v t o e r1 f or^ 1 dri u t:ut{ 9tiluanilg?ytu'Ifl]d9t5 drurhufionr:ria^srrrnvrj:sriunornrunr:finur finrrrurj:sa.rriovroorlrifid'qin:rnr: ou:ru0?ur::rurirfiisr 'lu:vrixiu fr tq - l8 Enlnil 2sfi atgudrjqrior^r::rrdlu nry{u o.rfio.r o.crourtriu loufiiorqil:va.rrirffohi'u^fisr'16'fin'lrrlfnrrru}ir1o1unr:dr:.rfir.nodxqndo{er1rj ndo{r::tj rrnvsirtfiufiioroqjlud'lnruldotjr.:frnrrruqr rfluqnvr^6cro.tdornirflufiudfi6cro{n:uroror:tl rmnlula? nronrfinfrdrrsonr:dnur6'ruinursranfrrnyrvrnjulnd rrurorqoruqu In:rnr:il'plurrird'rnu dr u i n u r qr a n f t 4 u 6 ou 6 i n u r sr nn fr ni.rj : v r n s'l vr u ; 1 : ria.r ) drurur.r^uri'.rfru tso,ooo u'lyl 1y uarrrau #r u fi u u rvr d:u ) 4 d i sr a va 0.1 t: uu u'ltfl 0 til : 9t1'l 0'l: flt'10l_t tj 9l,aa._-*-- t.''t':tfirrfirfffi$ i i il: i Qiru,,,rr.i;r,i i{lt]cj.:...1f.,j:v.d._* I f 'tloqrit,.'';',ri'rdud...,...i...,, i i! tttioqrfir' ;i.r*ir,,*i.,. 1 rp t,-% ' il)os g* {f,rirunraor:ror:d q:.fco: qrunn) : o r n ar u 6 nh u fi o n r : fi n^ n r o s il : s ri'u n ar n r il n r : d n s r u '$9 ) rrasrflunudcio.r6i'rnileiohj ri'.:riu d.rlndroorlfsr^,fi'qin:inr:d'rnrill louldr3uornruil:srurarr^l^u,'rir.{uluil:vrurilturulonre r.uttiluo^u rravfi'ruurnr:finur rru{'onr:6uunr:aoudruimurgrasrfrrnv L-/- t$rirunrannortdffuncoru nrtfit-ud) :omuudrfrsutrrr tnurtrtn muny rrntudnfl;inu.rn rgylr - 3 n,u, 2553 t. doln:.rnr: In : r nr : o u : il o?ur : : il d rfiisr 2. fd:uruouou - et r u i l. t{ry?ufltdgl:t0t:u Ft:.u.to: ttnr luu.t.l 2. utryl^flriu ilorrru :. uliri4 nreilr: 3. :vuy[?atdrrfiunr: ' -i :y1421.1?uvt l4_ 1g qotnil mfi'nnr:uavrfier.to luo.10'ln s. iorqrj:vo.rri l. 2. In :{ nr : o u :r{ o?sr ::rurirfi isr A o v q --..d-.rl-ly- 4 o o a da qyu , n 4 tud{nilil0elutstll ttjo':oalurglunr:frrru-ubtnrolnur:rb{furroon'lilornfrat::lr d'u6.:rru triu nr:e rrulcirdoeirm'oi'rrdnrurnrfiu'hj riolry{aydo virl#r#u4neirurorirrnro nlr,du, nnr'ro^u nr:drurnio.rdrufifirroanoaod uonorndnrrnudui66nrrunfifil#qrlrnruru d.rfi.rsir.r r rurird 'ldfrrdrrurlilgilttttuto.: xrs)4 I t Jvr:ri'sri Hri{dovl^ild rrns6urnofuisr rflud'u firl#fifisrurnurorrflu rrulotirlrrovrirrurrjfrrio^lufiisrrl:vdriu uonornfinr:r#ufiocror(i'{nilu^firfi,* uu-,ndu niu nr:oej irrufi'uii'uviarfin::urcjo.lu^a^sr finr:niruort'noqj6''rrjri'u Inulilriruoraorruauldrrnvr.rnrfiufroyrfiqfiulu frisl rdu nr:ri'o.rd'u'hin'rrj:va.rr{ r4r1#6'o.rhjdrrrdr rrmxoon'hjld'fi*ird'rerru nr:ffrur'l6r{luarruq l#rfiqnr:dr#rudrlnruto.r6np.hu fi':rurirdd.:rfluarruql#u^finfififlcyrraroonr?ori'oruqnguuhj r4rl#rfiu.rurj:vilrorflo{vn.r:runr:rrnv'lduarfiorfihifiil:vfivrfinrvr n '.rriu r.hufionr:u^fin niuy ivrurqraflf dl{'nin:.r nr:ou: rjo?ur::rurirfi?srfiurvliol#u^a^q16'fin'lrrufn'rrrur{r1olu nr:dr:rfiisrodx I o a da _-tq-.a/ t49 d dl jo r r dr a aj Qnno{el1run::ao{flao{r::lL ttasotuiurinogludrnru lpiotirliln'nrrdr rijuqnfi6roldornj rilufrudvr 4ddtdurt dtorn:uroror: u trnsrilunudroi ri'.tnrusio hj ^^..2^61^.-i a crrcr o 6 aa q 9, s) t?'{o tl'lud9ltjn?1ilin?1illtr totnulnunr:ilrarurrrurlflunr:otrrrlubtfll#0npiolnrrun::no.r q-.-4-q.y^+ 4 y nao{t5ttj _^4^q-?ee yt - gt A a dr d mo tfi u dst?0 nnuil uiytljo { ni:rfl fiu1liluiluurj j qyoo y- 4d ty{ o n4 u fl st : 0 n fl I du il r yt t.l tr : s q yt r fl r au t o u r { n n rio I 4. uloo r e? ru a ir { q il r i : il r n s o? u r : : ru 1 #rfi q q fl u 1 u ei'r o { u^ A el 6. suil:vrurnr trnllil:vrurattiuttr'iust^u rj:v,ilrfl 2554 lrruu.:1jrj:vilrilllurulonrarroyri'nrurnr:dnut,:-lu d'nnr:tiuunt:aoudtuivtutrtcsrflrnvrvrnluloe nrnera^nfrrirrsonr:finurdruimsrerasrflrnvrmnlul 14u?ooel14uu ln:lnt:il'slturririi'.rnudru?nt,rrsraflf l4uguugivrursraflfrrilrrj:vrvrq'lyru) (:fialu o a J: I, ) drururiufi'lfru tso,o00 urvr lr.ruorrraufi'ruruouurmdru) rfforflurirldiirusirr 1 d',rd - rirorrr:,,uuofuodu 1s0,000 ulvl z. {'rr7rd'rruin:{nr: dru'luil:sruril s75 nu d',rfi yr aa s dtd l. uflstuuilyt I z. fifror4ugau6 :. fifrsrri.lvr 4. Unnln: _a4oa E.?fifl'l:9lltuuit1u 0'lu'tu 0'lu'tu 01u?u 01u'lu 500 fiu 18 nu 50 fiu 7nu n0n::il,d, l. tfl1j:?ut?nqjoiln q i v usr? a r nr : d r ru'u.: r u 1u 16o u n: nq r fl il - E a r n N fl.n n.fr n.n fl.n n.n d.fl d.r.i.r at.fl n.u n.u fl.u n.fl n.n 0.R ) 2.?1.1lttlU 3. rljuu ln:{nl: ts- -- .si 4.t6TU0 tn:{nt:rv{o Tl0'15011 t 9f dq a 5. ttu il.t u'lyt t lj t{o$o u -+ - o.rn3uilnu/sr^ereio il:saru{ru + z. drru^ufion:iilqt1rj In:rnr: g. a:ilplanr: dru?ulru - ---) r. oorufirjfrffi.rru gutirjq^:ior^r:iild?u nrgiu o. rfio.r o. rourrriu e. dorufiilaffilru d ta qa gurlrjfrffir::rjd?u rrlgiu o. uloo,l o. tourrdu to aradnrsrdrov'lsiiu t. u^fiflfinrtru#ntrrur{rlordurfiunr:rirarurfirurld'lunr:drru^ufiiqr
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks