รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร - PDF

Description
1 รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร โครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ม ภารก จหล กในการพ ฒนาแม ฮ องสอนให เป นเม องเศรษฐก จฐานความร ผ านการสร าง คน (พ ฒนาความร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 7 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร โครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ม ภารก จหล กในการพ ฒนาแม ฮ องสอนให เป นเม องเศรษฐก จฐานความร ผ านการสร าง คน (พ ฒนาความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของคร และน กเร ยน) การสร างงาน(ประสานงานให เก ดการจ างงาน การประกอบอาช พโดยใช ICT) และการสร างเคร อข าย (เคร อข ายความร วมม อหน วยงานต างๆ และ สน บสน นเคร อข ายไร สาย ความเร วส ง WiMAX) ในเด อนน ม ก จกรรมด งต อไปน การสร างคน ๑) ม การจ ดอบรมการเข ยนโปรแกรมภาษา C และ แอน เมช น แก น กเร ยน ม.๓ ข น ม.๔ เพ อฝ กฝนให เป นผ ช วยสอนของค ณคร คอมพ วเตอร ท โรงเร ยนห องสอนศ กษา ๒) ผ แทนโครงการฯประช มก บคณะกรรมการโรงเร ยนเทศบาล ๒ เฉล มพระเก ยรต เพ อให คาแนะนาการจ ดหล กส ตรการเร ยน การสอน โดยเพ มเต มเน อหาด านเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมก บเด กในระด บช นอน บาล และใช ส อการสอนด จ ท ล การสร างงาน ค ณพงศ ศ กด อร ยะจ ตไพศาล ผ จ ดการสาน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร (SIPA) สาขาเช ยงใหม นาผ บร หารระด บส งจาก บร ษ ท true information technology ในเคร อ true เข าเย ยมชมโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ศ นย พ ฒนาท กษะและการ เร ยนร ICT แม ฮ องสอน พร อมคณะอาจารย และน กเร ยนจากสถาบ นต างๆในจ งหว ดแม ฮ องสอน เพ อสอบถามความร วมม อใน อนาคตแนวทางการจ างงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ในแม ฮ องสอนในอนาคต การสร างเคร อข าย ๑) องค การบร หารส วนจ งหว ดแม ฮ องสอน เข าร บโล รางว ลด านโปร งใสและส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนจากสถาบ น พระปกเกล า ณ หอประช มองค การสหประชาชาต ทางโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเลย และโครงการเคร อข ายไร สายความเร วส ง WiMAX ก เป นโครงการหน งท ม ส วนร วมในการบร หารจ ดการของ อบจ.แม ฮ องสอน ๒) เจ าหน าท ระด บส งจากร ฐบาลประเทศมองโกเล ย ศ กษาด งาน โครงการเคร อข ายไร สายความส ง WiMAX ความร วมม อ ระหว างโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย องค การบร หารส วนจ งหว ดแม ฮ องสอน โรงเร ยนห องสอนศ กษา ท ห อง Smart room โรงเร ยนห องสอนศ กษา ๓) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต จ ดประช ม-ส มมนา สร ปโครงการ JICA-WiMAX ม เข าร วมส มมนา จากหลากหลายวงการ พร อมสร ปประโยชน จากการดาเน นโครงการ และแผนงานความร วมม อก บจ งหว ดแม ฮ องสอน หล งจาก เจ าหน าท จากองค การความร วมม อระหว างประเทศของญ ป น (JICA) กล บประเทศญ ป นแล ว 2 ๔) ผ แทนโครงการฯ เข าร วมประช ม การพ ฒนาจ งหว ดแม ฮ องสอน ท มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว ทยาล ยแม ฮ องสอน โดย นางนฤมล ปาลว ฒน ผ ว าราชการจ งหว ดบรรยายเร องย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดแม ฮ องสอน ๕) คณะทางานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย เข าเย ยมชมการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยกร งเทพ และ สถาบ นการจ ดการ ป ญญาภ ว ฒน การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอน เพ อเช อมโยงความร วมม อในอนาคต ระหว าง NECTEC โครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย และมหาว ทยาล ยกร งเทพ ๖) ผ แทนโครงการฯ เด นทางศ กษาด งาน มหกรรมประกวดเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คร งท ๑๑ หร อ Thailand ICT Contest Festival 2012 ซ งจ ดข นในระหว างว นท ๒๐-๒๒ ม นาคม ๒๕๕๕ ณ หอประช มมห ศร อาคารเอสซ บ พาร ค ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด (มหาชน) ๗) ผ แทนโครงการฯ เข าร วมประช ม มหกรรมเศรษฐก จสร างสรรค นานาชาต คร งท ๒ (Thailand International Creative Economy Forum: TICEF 2012 ) ภายใต แนวค ดหล ก ค อ จากนโยบายส การข บเคล อน : ค ณค าจากท องถ นต อยอดส สากล ระหว างว นท ๒๖-๒๗ ม นาคม ๒๕๕๕ ผ ประสานงานโครงการฯได พ ดค ยก บอาจารย จากประเทศเกาหล ใต ซ งทาโครงการการ พ ฒนาเม อง Suwan ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเช อมโยงความร วมม อของโครงการในอนาคต ๘) ผ แทนโครงการฯ เด นทางศ กษาด งาน งานประช มว ชาการประจาป สาน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต ร ส พ บ ต ภ ย ไปก บว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ระหว างว นท ๒๔-๒๘ ม นาคม ๒๕๕๕ 3 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งานในเด อนม นาคม ๒๕๕๕ ๑) ว นท ๕ ม นาคม คณะทางานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย เข าเย ยมชมการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยกร งเทพและ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอน เพ อเช อมโยงความร วมม อ ในอนาคต ระหว าง NECTEC โครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย และมหาว ทยาล ยกร งเทพ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ๒) ว นท ๖ ม นาคม ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต จ ดประช ม-ส มมนา สร ปโครงการ JICA-WiMAX ม เข าร วมส มมนาจากหลากหลายวงการ พร อมสร ปประโยชน จากการดาเน นโครงการ และแผนงานความร วมม อก บจ งหว ด แม ฮ องสอน หล งจากเจ าหน าท จากองค การความร วมม อระหว างประเทศของญ ป น (JICA) กล บประเทศญ ป นแล ว โดยม นายส ทธา สายวาณ ชย รองผ ว าราชการจ งหว ดแม ฮ องสอนประช มร วมก บ ดร.พ นธ ศ กด ศ ร ร ชตพงษ ผ อานวยการศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต เจ าหน าท จากองค การความร วมม อระหว างประเทศของญ ป น (JICA) องค กร ความร วมม อระหว างประเทศแห งประเทศไทย (TICA) และ สาน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และ ก จการโทรคมนาคมแห งชาต ( กสทช.) เข าร วมประช ม 4 รองผ ว าราชการจ งหว ดแม ฮ องสอนแสดงความขอบค ณต อเจ าหน าท ท กท านท เก ยวข องก บโครงการ JICA-WiMAX และย นด สน บสน นโครงการเคร อข ายไร สายความเร วส ง WiMAX และเร ยนเช ญเจ าหน าท ท เก ยวข องมาหาร อท จ งหว ดแม ฮ องสอนต อไป ๓) ว นท ๑๐-๑๑ ม นาคม ผ แทนโครงการฯ เข าร วมประช ม การพ ฒนาจ งหว ดแม ฮ องสอน ท มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว ทยาล ยแม ฮ องสอน โดย นางนฤมล ปาลว ฒน ผ ว าราชการจ งหว ดบรรยายเร องย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดแม ฮ องสอน และม ผ ทรงค ณว ฒ ในจ งหว ดแม ฮ องสอน เช น ดร.จร ญ คานวนตา ประธานสภาว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน อด ต ส.ส.ส รส ทธ ตร ทอง อด ต ส.ส.ป ญญา จ นาคา อ.ประเสร ฐ ประด ษฐ ศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแม ฮ องสอนเขต๑ ผ จ ด รายการว ทย ภาษาไทใหญ เข าร วมบรรยายในการประช มร วมก บคณาจารย จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ในโอกาสน ผ แทนโครงการฯ ได ต ดต อประสานงานก บผ อานวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และ ดร.ณ ฐ ยา ต นตรานนท รอง ผ อานวยการฝ ายว ช ยและพ ฒนา สถาบ นพ ฒนาเศรษฐก จและเทคโนโลย ช มชนแห งเอเช ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เพ อ สร างร วมม อด านการว จ ย การบร การว ชาการต อไปในอนาคต 5 ๔) ว นท ๑๓ ม นาคม เจ าหน าท ระด บส งจากร ฐบาลประเทศมองโกเล ย ด งานความร วมม อระหว างโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย องค การบร หารส วนจ งหว ดแม ฮ องสอน และ โรงเร ยนห องสอนศ กษา ท ห อง Smart room โรงเร ยนห องสอนศ กษา โดยม การส งส ญญาณการประช มผ านเคร อข ายไร สายความเร วส ง WiMAX ระหว าง โรงเร ยนห องสอนศ กษา โรงเร ยนปายว ทยา คาร โรงเร ยนแม สะเร ยงบร พ ตรศ กษา และ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต 6 การจ ดการด งานคร งน ผ านการประสานงานจาก โครงการด านการพ ฒนาความเป นอย ของประชาชนบนพ นท ส งในจ งหว ด แม ฮ องสอน (UNJP : United Nation Joint Programme on Highland Livelihood Development in Mae Hong Son :) ตามความร วมม อก บ UNESCO : องค การการศ กษา ว ทยาศาสตร และว ฒนธรรมแห งสหประชาชาต หล งจากเจ าหน าท ระด บศ นย ของร ฐบาลมองโกเล ย ด งานโครงการ WiMAX Maehongson IT Valley ท โรงเร ยนห องสอนศ กษา เสร จส น จ งเด นทางมาด งานท ศ นย พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แม ฮ องสอน โดย ผอ.กองการศ กษา เทศบาลเม อง แม ฮ องสอน และ ผ ช วยผ อานวยการศ นย ICT แม ฮ องสอน ให การต อนร บและกล าวบรรยายสร ปการดาเน นงานของศ นย ICT แม ฮ องสอน และความร วมม อระหว างเทศบาลเม องแม ฮ องสอน ว ทยาล ยช มชน สาน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร (SIPA) และโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ๕) ว นท ๑๕ ม นาคม ค ณพงศ ศ กด อร ยะจ ตไพศาล ผ จ ดการสาน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร (SIPA) สาขาเช ยงใหม นาผ บร หารระด บส งจากบร ษ ท true information technology ในเคร อ true เข าเย ยมชมโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ศ นย พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แม ฮ องสอน พร อมคณะอาจารย และน กเร ยนจากสถาบ นต างๆในจ งหว ดแม ฮ องสอน เพ อสอบถามความร วมม อในอนาคตแนวทางการจ างงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ในแม ฮ องสอนในอนาคต เช น การทารายงาน การทดสอบโปรแกรมคอมพ วเตอร 7 ๖) ว นท ๒๐-๒๒ ม นาคม ผ แทนโครงการเด นทางศ กษาด งาน มหกรรมประกวดเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คร งท ๑๑ หร อ Thailand ICT Contest Festival 2012 ซ งจ ดข นในระหว างว นท ๒๐-๒๒ ม นาคม ๒๕๕๕ ณ หอประช มมห ศร อาคารเอสซ บ พาร ค ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด (มหาชน) ถนนร ชดาภ เษก เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร เพ อส งเสร มและ สน บสน นการพ ฒนาความร ความสามารถของเยาวชนไทย ให สามารถพ ฒนาผลงานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างม ศ กยภาพ นาไปส การประย กต ใช ให เก ดประโยชน ต อเศรษฐก จและส งคม ลดการพ งพาเทคโนโลย จากต างประเทศ และย งเป นการ บ มเพาะต นท นแห งทร พยากรมน ษย ส การพ ฒนารากฐานส าค ญทางเศรษฐก จและส งคมเช งสร างสรรค ๗)ว นท ๒๔ ม นาคม องค การบร หารส วนจ งหว ดแม ฮ องสอน เข าร บโล รางว ลด านโปร งใสและส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนจากสถาบ นพระปกเกล า ณ หอประช มองค การสหประชาชาต เม อ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ผ แทนโครงการฯ ได เคยนาเสนอความเห นต อ ท การประช มคณะตรวจประเม นผลงานเพ อค ดเล อกองค กร ปกครองส วนท องถ นท ม การบร หารจ ดการท ด ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ศาลาประชมคม อ.เม อง จ.แม ฮ องสอน ซ งได ช แจง ถ งความร วมม อระหว างองค การบร หารส วนจ งหว ดแม ฮ องสอน ก บโครงการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks