ค ม อการใช ภาษาต างประเทศ ของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง - PDF

Description
ค ม อการใช ภาษาต างประเทศ ของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง รายช อคณะทางานและท ปร กษา จ ดทาค ม อการใช ภาษาต างประเทศของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ฝ ายอานวยการ 1. พล.ต.ต. ปร ชา ธ มามนตร รอง ผบช.สตม. ห วหน าคณะทางาน

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 3 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช ภาษาต างประเทศ ของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง รายช อคณะทางานและท ปร กษา จ ดทาค ม อการใช ภาษาต างประเทศของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ฝ ายอานวยการ 1. พล.ต.ต. ปร ชา ธ มามนตร รอง ผบช.สตม. ห วหน าคณะทางาน 2. พล.ต.ต. น ช ต ศร สมพงษ ผบก.อก.สตม. คณะทางาน 3. พล.ต.ต. วราว ธ ทว ช ยการ ผบก.สส.สตม. คณะทางาน 4. พ.ต.อ.หญ ง ว ลาว ณย ป ตาวรานนท รอง ผบก.อก.สตม. คณะทางาน 5. พ.ต.อ. ระพ พงษ ส ขไพบ ลย รอง ผบก.อก.สตม. คณะทางาน/เลขาน การ 6. พ.ต.ท.หญ ง นงนาฏ เหมอ งก ร รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน/ผ ช วยเลขาน การ ฝ ายว ชาการ 1. พ.ต.อ. ส นทร อร ณนารา ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม ห วหน าคณะทางาน 2. พ.ต.ท. น ธ ว ชร ด ลกพงศ โยธ น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม คณะทางาน 3. พ.ต.ท.หญ ง ท พย ว น ค วส วรรณส ข รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม คณะทางาน 4. พ.ต.ท. ภ สก ตต จ ระประเสร ฐส ข รอง ผกก.3 บก.สส.สตม. คณะทางาน 5. พ.ต.ท.หญ ง อ งศ วรรณ ร ตนานนท รอง ผกก.กก.2 บก.ตม.1 คณะทางาน 6. พ.ต.ต.หญ ง จต พร ทองอ อน สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน/เลขาน การ 7. พ.ต.ต. พรต เศรษฐกร สว.ส บสวนปราบปราม บก.ตม.2 คณะทางาน 8. พ.ต.ต.หญ ง ส ร ย พร มาตย ภ ธร สว.กก.บร การคนต างด าว บก.ตม.4 คณะทางาน 9. ร.ต.อ.หญ ง ชน สรา นนท ชยากร รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน/ผ ช วยเลขาน การ 10. ร.ต.อ.หญ ง ร งท พย ท พร กษ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน 11. ร.ต.อ.หญ ง ศศ น นท ลาด บพงศ รอง สว.ตม.จว.นครศร ธรรมราช คณะทางาน 12. ร.ต.อ.หญ ง ณ ฐธ ดา บ วศร แก ว รอง สว.ตม.จว.สงขลา คณะทางาน 13. ร.ต.อ. ณ ฐส ทธ ศ ร ร งสรรค ก ล รอง สว.ด าน ตม.ทอ.กร งเทพ คณะทางาน 14. ร.ต.อ.หญ ง รพ พรรณ สายอ ท ศน รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 คณะทางาน 15. ร.ต.อ.หญ ง กมลพรรณ เน ยมก ล รอง สว.ฝ าย ตม.ขาเข า ด าน ตม.ทสภ. คณะทางาน 16. ร.ต.อ.หญ ง มลฤด สามารถ รอง สว.ฝ าย ตม.ขาออก ด าน ตม.ทสภ. คณะทางาน 17. ร.ต.อ. ม ยภ พล ช ยบ ญญาส ร ตน รอง สว.ฝ ายพ ธ การเข าเม อง คณะทางาน ด าน ตม.ทสภ. 18. ร.ต.อ.หญ ง ส ดสวาท ผลสนอง รอง สว.ฝ ายตรวจลงตรา ด าน ตม.ทสภ. คณะทางาน 19. ส.ต.ต. วล ญช กส ก จธารง ผบ.หม ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน 20. ส.ต.ต.หญ ง จ ฑาร ตน หงษ ว เศษ ผบ.หม ฝอ.8 บก.อก.สตม คณะทางาน ท ปร กษา 1. นายศ กด ส ทธ แจ งจ ตต อาจารย พ เศษสถาบ นภาษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2. นายส นทร ส ยางนอก อด ตล ามกระทรวงการต างประเทศ สถานท ตอเมร กา ประจาประเทศไทย 3. Barry Tang U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), The Department of Homeland Security, Embassy of the United States in Bangkok 4. Chris A.Cantrell Assistant Legal Attaché, Federal Bureau of Investigation (FBI), Embassy of the United States in Bangkok 5. Ann Trombetta Special Agent, U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI), Embassy of the United States in Bangkok ส วนท 1 ยศข าราชการตารวจ ตาแหน งข าราชการตารวจ ช อหน วยงาน ในส งก ดสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 1 Police Rank ยศข าราชการตารวจ ยศข าราชการตารวจ ต วย อ Police Rank Abbr. พลตารวจเอก พลตารวจโท พลตารวจตร พ นตารวจเอก พ นตารวจโท พ นตารวจตร ร อยตารวจเอก ร อยตารวจโท ร อยตารวจตร ดาบตารวจ จ าส บตารวจ ส บตารวจเอก ส บตารวจโท ส บตารวจตร พล.ต.อ. พล.ต.ท. พล.ต.ต. พ.ต.อ. พ.ต.ท. พ.ต.ต. ร.ต.อ. ร.ต.ท. ร.ต.ต. ด.ต. จ.ส.ต. ส.ต.อ. ส.ต.ท. ส.ต.ต. Police General Police Lieutenant General Police Major General Police Colonel Police Lieutenant Colonel Police Major Police Captain Police Lieutenant Police Sub-Lieutenant Police Senior Sergeant Major Police Sergeant Major Police Sergeant Police Corporal Police Lance Corporal Pol.Gen. Pol.Lt.Gen. Pol.Maj.Gen. Pol.Col. Pol.Lt.Col. Pol.Maj. Pol.Capt. Pol.Lt. Pol.Sub-Lt. Pol.Snr.Sgt.Maj. Pol.Sgt.Maj. Pol.Sgt. Pol.Cpl. Pol.L/Cpl. ช นส ญญาบ ตร Commissioned Officer (CO) ช นประทวน Non-Commissioned Officer (NCO) รรท., รก., รกน. Acting + Position ปรท., ทกท. For + Position ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 2 Police Position ตาแหน งข าราชการตารวจ ตาแหน งของตารวจ ต วย อ Police Position ผ บ ญชาการตารวจแห งชาต จเรตารวจแห งชาต รองผ บ ญชาการตารวจแห งชาต ผ ช วยผ บ ญชาการตารวจแห งชาต ผ บ ญชาการ รองผ บ ญชาการ ผ บ งค บการ รองผ บ งค บการ ผ กาก บการ รองผ กาก บการ สารว ตรใหญ สารว ตร รองสารว ตร ผ บ งค บหม ผบ.ตร. จตช. รอง ผบ.ตร. ผ ช วย ผบ.ตร. ผบช. รอง ผบช. ผบก. รอง ผบก. ผกก. รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. ผบ.หม Commissioner General Senior Inspector General Deputy Commissioner General Assistant Commissioner General Commissioner Deputy Commissioner Commander Deputy Commander Superintendent Deputy Superintendent Chief of Inspector Inspector Deputy Inspector Squad Leader ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 3 Police Position (Inquiry Section) ตาแหน งข าราชการตารวจ (กล มงานสอบสวน) ตาแหน งของตารวจ ต วย อ Police Position - ผ บ งค บการ พน กงานสอบสวนผ เช ยวชาญพ เศษ - รองผ บ งค บการ พน กงานสอบสวนผ เช ยวชาญ - ผ กาก บการ พน กงานสอบสวนผ ทรงค ณว ฒ - รองผ กาก บการ พน กงานสอบสวนผ ชานาญการพ เศษ - สารว ตร พน กงานสอบสวนผ ชานาญการ - รองสารว ตร พน กงานสอบสวน ผบก. พงส.ผชพ. รอง ผบก. พงส.ผชช. ผกก. พงส.ผทค. รอง ผกก. พงส.ผนพ. สว. พงส.ผนก. รอง สว. พงส. - Commander Inquiry Official, Senior Expert Level - Deputy Commander Inquiry Official, Expert Level - Superintendent Inquiry Official, Advisory Level - Deputy Superintendent Inquiry Official, Senior Professional Level - Inspector Inquiry Official, Professional Level - Deputy Inspector Inquiry Official ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 4 General Staff Division Immigration Bureau กองบ งค บการอานวยการ สาน กงานตรวจคนเข าเม อง ฝ ายอานวยการ 1 General Staff Sub-Division 1 งานธ รการ Administration Section งานกาล งพล Personnel Section งานประว ต และสรรหา Records and Recruitments Section งานสว สด การ Welfare Section ฝ ายอานวยการ 2 General Staff Sub-Division 2 งานอานวยการข าว General Staff Section งานการข าว Intelligence Section ฝ ายอานวยการ 3 General Staff Sub-Division 3 งานแผน งานย ทธศาสตร งานว จ ยและประเม นผล งานว เคราะห งบประมาณ Planning Section Strategy Section Research and Evaluation Section Budget Analysis Section ฝ ายอานวยการ 4 General Staff Sub-Division 4 งานพลาธ การ Quartermaster Section งานพ สด Procurement Section งานส อสาร Communications Section งานส งกาล งบาร งและยานพาหนะ Logistics and Vehicle Section ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 5 ฝ ายอานวยการ 5 General Staff Sub-Division 5 งานอานวยการและงานก จการพลเร อน ช มชนและมวลชนส มพ นธ General Staff and Community Relations Section งานประชาส มพ นธ Public Relations Section ฝ ายอานวยการ 6 General Staff Sub-Division 6 งานการเง น งานบร หารงบประมาณ งานตรวจจ าย งานบ ญช Finance Section Budget Management Section Check and Payment Section Accounting Section ฝ ายอานวยการ 7 General Staff Sub-Division 7 งานว น ย งานร องเร ยน งานกฎหมาย งานธ รการคด Discipline Section Complaint Section Legal Affair Section Legal Case Section ฝ ายอานวยการ 8 General Staff Sub-Division 8 งานก จการต างประเทศ งานแปลและล าม Foreign Affairs Section Translation and Interpreter Section ฝ ายอานวยการ 9 General Staff Sub-Division 9 งานฝ กอบรม Training Section งานว ชาการ Academic Section งานบร การการศ กษา Educational Service Section ศ นย ฝ กอบรมและพ ฒนางานตารวจตรวจคนเข าเม อง Immigration Training and Development Center ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 6 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศตรวจคนเข าเม อง Information Technology Center ฝ ายอานวยการ General Staff Sub-Division - งานธ รการและกาล งพล Administration and Personnel Section - งานการเง นและพ สด Finance and Procurement Section ฝ ายประมวลผลข อม ล Data Analysis and Evaluation Sub-Division - งานตรวจสอบข อม ลการเด นทางเข า-ออกราชอาณาจ กร Arrival-Departure Record Section - งานสถ ต ข อม ลคนเข าเม อง Immigration Statistics Section กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Sub-Division - งานควบค มเคร องคอมพ วเตอร Computer Systems Administration Section ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 7 กองบ งค บการส บสวนสอบสวน Investigation Division ฝ ายอานวยการ General Staff Sub-Division งานธ รการและกาล งพล Administration and Personnel Section งานแผน Planning Section งานส งกาล งบาร ง Logistics Section งานการเง น Finance Section กองกาก บการ 1 ส บสวนปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต Sub-Division 1 Investigation and Suppression of Transnational Crime กองกาก บการ 2 (ส บสวนปราบปรามแรงงานต างด าวและการค ามน ษย ) Sub-Division 2 Investigation and Suppression of Illegal Alien Worker and Human Trafficking Crime กองกาก บการ 3 Sub-Division 3 งานคนต องห าม Prohibit Section งานห องก ก Immigration Detention Center (IDC) งานส งกล บ Deportation Section กล มงานสอบสวน Inquiry Sub-Division งานสอบสวนและดาเน นคด ก บผ กระทาความผ ดตามพระราชบ ญญ ต คนเข าเม อง พ.ศ.2522 Inquiry and Prosecution of Offender of Immigration Act.B.E งานสอบสวนและดาเน นคด ก บผ กระทาความผ ดตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการค ามน ษย พ.ศ.2551 และ กฎหมายอ นๆท เก ยวข อง Inquiry and Prosecution of Offender of Human Trafficking Act and Other Related Acts. ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 8 กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 1 Immigration Division 1 งานธ รการและกาล งพล Administration and Personnel Section งานการเง น Finance Section งานส งกาล งบาร ง Logistics Section งานแผน/งบประมาณ Planning and Budget Section กองกาก บการ 1 งานใบสาค ญถ นท อย Residence Certificate and Endorsement Section งานขอม ถ นท อย Permanent Resident Section งานทะเบ ยนคนต างด าว Alien Registration Section งานตรวจลงตรา Visa Issuing and Changing Type of Visa Section งานอน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กร Re-Entry Permit Section กองกาก บการ 2 งานแรงงานต างด าว 3 ส ญชาต Legalized Labours of Three Nationalities Section งานขออย ต อประเภทท องเท ยว Extension of Stay for Tourist Visa Section งานขออย ต อประเภทอ นๆ Extension of Stay for Visa Exemption and Other Types of Visa Section งานขออย ต อประเภทธ รก จ Extension of Stay for Business Visa Section งานขออย ต อประเภทท วไป Extension of Stay for Non-Immigrant Type O Section งานขออย ต อประเภทส วนราชการร บรอง Extension of Stay for Diplomatic and Official Visa Section งานส บสวนและปราบปราม Investigation and Suppression Section ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 9 ส วนบร การแรงงานต างด าว 3 ส ญชาต (พม า ลาว ก มพ ชา) Immigration Service Center for Legalized Labours of Three Nationalities (Myanmar, Laos, and Cambodia) งานร บแจ งท พ ก 90 ว น แรงงาน 3 ส ญชาต 90-days Notification of Residence Section งานขออย ต อของแรงงาน 3 ส ญชาต Extension of Stay for Legalized Labours of Three Nationalities Section งานตรวจลงตรา 2 ป แรกของแรงงานต างด าว 3 ส ญชาต Non-Immigrant L-A Visa Issuing for Legalized Labours of Three Nationalities Section งานอน ญาตกล บเข ามาในราชอาณาจ กรของแรงงานต างด าว 3 ส ญชาต Re-Entry Permit for Legalized Labours of Three Nationalities Section กองกาก บการ 3, ศ นย บร การว ซ าและใบอน ญาตทางาน Sub-Division 3, One Stop Service Center for Visa and Work Permit งานบร การขออย ต อน กลงท นต างชาต ตามกฎหมายพ เศษ (กฎหมายว าด วยป โตรเล ยม, กฎหมายว าด วยการส งเสร ม การลงท น และกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย) Extension of stay for foreigners who had obtained privileges according to Special Laws. (Petroleum Act, Investment Promotion Act and Industrial Estate Authority of Thailand Act) งานบร การขออย ต อน กลงท นต างชาต ตามกฎหมายว าด วยคนเข าเม อง Extension of Stay for foreigners according to Immigration Act ยศ, ตำแหน ง และช อหน วยงำน 10 กองบ งค บการตรวจคนเข าเม อง 2 Immigration Division 2 ฝ ายตรวจคนเข าเม องขาเข า Arrival Immigration Sub-Division งานธ รการ Administration Section ช ดปฏ บ ต การ ผล ด 1 4 Operation Shift 1-4 โซนกลาง Central Zone โซนตะว นออก East Zone โซนตะว นตก West Zone ช องทางพ เศษ Premium Lane ฝ ายตรวจคนเข าเม องขาออก Departure Immigration Sub-Division งานธ รการ Administration Section ช ดปฏ บ ต การ ผล ด 1 4 Operation Shift 1-4 โซนตะว นออก East Zone โซนตะว นตก West Zone ช องทางพ เศษ Premium Lane ฝ ายตรวจลงตรา Visa on Arrival Sub-Division งานธ รการ Administration Section ช ดปฏ บ ต การ ผล ด 1 4 Operation Shift 1-4 ฝ ายพ ธ การเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks