บทสร ปส าหร บผ บร หาร - PDF

Description
บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น ของโรงเร ยนว ดบางหลวง ใน 5 ด าน โดยม รายละเอ ยด ด งน 1.1. การประเม นด านบร บท (Context Evaluation) เป นการประเม นท ม จ ดม งหมาย เพ อการประเม นสภาพแวดล อมจะทาให ร ว าม ป ญหาอะไรบ างท ย งไม ได ร บการตอบสนองหร อแก ไข ช มชน โรงเร ยน ผ เก ยวข องม ความต องการอะไรบ างท ย งไม ได ถ กนามาใช ในการดาเน นการ 1.2 การประเม นด านป จจ ยนาเข า ( Input Evaluation) เป นการประเม นท ม จ ดม งหมาย เพ อให ได ข อม ลมาช วยต ดส นใจว าจะใช ทร พยากรท ม อย เพ อให บรรล ผลตามจ ดม งหมาย จะขอความ ช วยเหล อจากแหล งใดหร อไม อย างไร ประเด นการประเม นครอบคล มเก ยวก บงบประมาณ อาคาร สถานท ส อว สด อ ปกรณ บ คลากร 1.3 การประเม นด านกระบวนการ ( Process Evaluation) เป นการประเม นท ม จ ดม งหมายเพ อส บค นจ ดเด น จ ดอ อนหร อจ ดท ควรพ ฒนาของร ปแบบการดาเน นงานตามท คาดหว ง เอาไว เพ อนามาใช เป นข อม ลในการต ดส นใจในการเล อกว ธ การต อไป จ งต องอาศ ยว ธ การหลายๆด าน ท งว ธ เช งปร มาณและเช งค ณภาพ ประเด นการประเม นครอบคล มเก ยวก บการบร หารจ ดการ การน เทศกาก บต ดตาม การว ดผลประเม นผล 1.4 การประเม นด านผลผล ต ( Product Evaluation) ม จ ดม งหมายตรวจสอบผลท เก ดข นน นเป นไปตามกาหนดไว ในว ตถ ประสงค ของโครงการหร อไม ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ ท กษะ ความสามารถ และค ณธรรมจร ยธรรม เจตคต รวมท งความสามารถในการนาไปปฏ บ ต จร งได หร อไม อย างไร ประเด นการประเม นครอบคล มเก ยวก บค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน การ แสดงออกทางพฤต กรรม 1.5 การประเม นด านผลกระทบ ( Impact Evaluation) ม จ ดม งหมายเพ อพ จารณาผลท นอกเหน อจากว ตถ ประสงค ของโครงการท กาหนดไว อาจม ผลท งทางบวกและทางลบ ประเด นการ ประเม นครอบคล มเก ยวก บการเป นท ยอมร บ การม ช อเส ยงของสถาบ น การนาไปประย กต ใช จ 2. เพ อประเม นความพ งพอใจของผ ท เก ยวข องก บการดาเน นงานการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นโรงเร ยนว ดบางหลวง ขอบเขตการประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ม ขอบเขตของการประเม น ด งน 1. ขอบเขตด านประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการประเม น ประกอบด วย รองผ อานวยการโรงเร ยน จานวน 1 คน คร ผ สอน จานวน 18 คน น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 จานวน 162 คน ผ ปกครองของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 จานวน 162 คน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดบางหลวง จานวน 14 คน รวมประชากร 357 คน กล มต วอย างท ใช ในการประเม น ได มาด วยการส มอย างง าย ( Simple Random Sampling) โดยใช ตารางเครจซ และมอร แกน ( R.V.Krejcie and D.W.Morgan) ประกอบด วย รองผ อานวยการโรงเร ยน จานวน 1 คน คร ผ สอน จานวน 14 คน น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 จานวน 113 คน ผ ปกครองของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ถ ง ช นประถมศ กษาป ท 6 จานวน 113 คน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดบางหลวง จานวน 14 คน รวมประชากร 255 คน 2. ขอบเขตการประเม น ในการประเม นคร งน ใช ร ปแบบการประเม นของ Daniel L. Stufflebeam ท ม ช อว า CIPP Model ประเม นใน 5 ด าน ค อ ด านบร บท ด านป จจ ยนาเข า ด านกระบวนการ ด านผลผล ต ด านผลกระทบและความพ งพอใจของผ เก ยวข องก บการดาเน นโครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นโรงเร ยนว ดบางหลวง 3. ระยะเวลาในการประเม น การประเม นใช เวลาในการประเม น 1 ป การศ กษา ค อ ระหว างเด อน พฤษภาคม 2554 ถ ง เด อนม นาคม 2555 แบ งออกเป น 3 ระยะ ได แก 3.1 การประเม นผลโครงการก อนการดาเน นงาน เป นการประเม นถ งความต องการใน การจ ดทาโครงการ ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ ความเหมาะสมของว ตถ ประสงค ของโครงการ และความพร อม ความเหมาะสม และความพอเพ ยง ได แก บ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ เคร องม อต างๆ และงบประมาณของโครงการว าม ความพร อม ความเหมาะสมและความ ฉ เพ ยงพอท จะเอ ออานวยต อการดาเน นงานมากน อยเพ ยงใด ระยะเวลาการประเม นโครงการระหว าง ว นท 1 พฤษภาคม 15 พฤษภาคม การประเม นผลโครงการระหว างดาเน นงาน เป นการประเม นผลโครงการเพ อ ต ดตามความก าวหน าของการดาเน นงานเก ยวก บกระบวนการดาเน นงาน การวางแผน การดาเน นการ การต ดตามผลโครงการและการปร บปร งแก ไข ระยะเวลากาประเม นโครงการ ระหว างว นท 16 พฤษภาคม ม นาคม การประเม นผลโครงการเม อส นส ดการดาเน นงาน เป นการประเม นผลของการ ดาเน นงานเก ยวก บผลท เก ดข นจากการดาเน นงานของโครงการ ผลกระทบท เก ดจากการดาเน น โครงการในด าน รางว ล เก ยรต บ ตร หร อความภาคภ ม ใจของโรงเร ยน ผ บร หาร คร และน กเร ยน รวมถ งความพ งพอใจโดยรวมจากการดาเน นโครงการตลอดระยะเวลาท ผ านมา ซ งม ระยะการประเม น โครงการระหว างว นท ม นาคม 2555 ว ธ ดาเน นการประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ใช แนวค ดการประเม นโครงการของ Danie L. Stufflebeam ท ม ช อว า CIPP Model ประเม นใน 5 ด าน ค อ ด านบร บท ด านป จจ ยนาเข า ด านกระบวนการ ด านผลผล ต ด านผลกระทบ และความพ งพอใจของผ เก ยวข อง ก บการดาเน นโครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญา ท องถ นโรงเร ยนว ดบางหลวง เคร องม อการประเม นโครงการ เคร องม อท ใช การประเม นโครงการ ประกอบด วย แบบประเม น จานวน 12 ฉบ บ แบบ ส มภาษณ จานวน 4 ฉบ บ แบบสารวจรางว ลหร อเก ยรต บ ตร จานวน 1 ฉบ บ และแบบรายงานการจ ด ก จกรรมตามโครงการ จานวน 1 ฉบ บ การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ล ใช ค าร อยละ (%) ค าเฉล ย ( X ) ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการว เคราะห เน อหา (Content Analysis) ช สร ปผลการประเม นโครงการ 1. ด านบร บท สร ปผลการประเม นโครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของ โรงเร ยนว ดบางหลวงด านบร บทของรองผ อานวยการโรงเร ยนและคร ผ สอนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ผ ปกครองน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดบางหลวง ภาพรวมอย ในระด บมาก 2. ด านป จจ ยนาเข า สร ปผลการ ประเม น โครงการ ส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของ โรงเร ยนว ดบางหลวง ด านป จจ ยนาเข า ของรองผ อานวยการโรงเร ยนและคร ผ สอน น กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ผ ปกครองน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ถ ง ช นประถมศ กษาป ท 6 และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดบางหลวง ภาพรวมอย ใน ระด บมาก 3. ด านกระบวนการ สร ปผลการประเม นด าน กระบวนการของโครงการพ ฒนาส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของโรงเร ยนว ดบางหลวงพบว า ผลการประเม น กระบวนการตามความค ดเห น ของรองผ อานวยการโรงเร ยนและคร ผ สอน น กเร ยน ผ ปกครอง และคณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐานภาพรวมอย ในระด บมาก 4. ด านผลผล ต เม อว เคราะห ผลท เก ดข นจากการดาเน นงานของก จกรรมโครงการ ส งเสร มการใช แหล ง เร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของโรงเร ยนว ดบางหลวง ด านป จจ ยนาเข า พบว า น กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 4-6 ได ประเม นโครงการ ให ค าเฉล ยส งส ด ค อ( X =4.46, S.D. = 0.32) รองลงมาค อ ผ ปกครอง น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4-6 ได ประเม นโครงการให ค าเฉล ย ( X = 4.33, S.D.=0.15) และ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานได ประเม นโครงการให ค าเฉล ยต าท ส ด ค อ( X = 4.29, S.D. = 0.10) 5. ด านผลกระทบ ผลการประเม นบร บท ป จจ ยนาเข า กระบวนการ ผลผล ตและผล กระทบจากการส มภาษณ ผ ให ข อม ลสาค ญ สร ป ได ด งน 1. ผลการประเม นบร บทความต องการจาเป นของโครงการพบว ารองผ อานวยการ โรงเร ยน คร ผ สอน และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานม ความเห นว า โครงการม ความสาค ญ และจาเป น ม ความเหมาะสมมาก และได เสนอแนะความค ดเห นโครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของโรงเร ยนว ดบางหลวงไว ว า เป นโครงการท สอดคล องก บนโยบายการปฏ ร ป การศ กษา ซ งถ าสามารถดาเน นการอย างด ตามก จกรรมท กาหนดไว จะสามารถทาให โรงเร ยน ว ดบางหลวง สามารถเป นแบบอย างได ท งด านค ณภาพผ เร ยน ค ณภาพการเร ยนการสอนของคร ค ณภาพการบร หารจ ดการ และการส งเสร มความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนก บช มชน ซ 2. ผลการประเม นป จจ ย นาเข า ของโครงการพบว า ม ความเหมาะสมมากเน องจาก โครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นของโรงเร ยนว ดบางหลวงม ความพร อม ความเหมาะสม ความเพ ยงพอ ของบ คลากร งบประมาณ สถานท ว สด อ ปกรณ 3. ผลการประเม นด านกระบวนการของโครงการพบว า ม ความเหมาะสมมาก เน องจาก โรงเร ยนม การประเม นก อนดาเน นงาน ระหว างดาเน นงาน สามารถทาให การดาเน นงานประสบ ความสาเร จ และสามารถแก ไขป ญหาได อย างรวดเร วนอกจากน คร ม ความต งใจในดาเน นงานพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาท งในด านค ณภาพผ เร ยน และค ณภาพการเร ยนการสอนท เน นให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพแต คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานให ข อเสนอแนะไว ว า ในการวางแผน จะต องได ร บความร วมม อก บบ คลากรท กฝ ายเพ อสร างความร วมม อในการดาเน นงาน 4. ผลการประเม นด านผลผล ตและผล กระทบของโครงการพบว า ม ความเหมาะสมมาก เน องจากน กเร ยนได ร บการพ ฒนาการเร ยนร จากโครงการ และม ผลส มฤทธ อย ในเกณฑ ท กาหนด รวมท งม ค ณภาพตามมาตรฐานด านผ เร ยนส งข น น กเร ยนสามารถศ กษาหาความร ด วยตนเองและ ได ร บการเร ยนร ด วยว ธ การสอนท หลากหลายของคร น กเร ยนสามารถลงม อปฏ บ ต ได จร งและม ความร ม ท กษะต างๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks