ค ม อการขอร บบร การ สาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา เวลาท าการ จ นทร ศ กร เวลา น. ผล ตเม อ ม ถ นายน PDF

Description
ค ม อการขอร บบร การ สาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา เวลาท าการ จ นทร ศ กร เวลา น. ผล ตเม อ ม ถ นายน 2555 ปณ ธาน ค ณภาพมาตรฐาน บร การฉ บไว ด วยใจเป นม ตร ว ตถ ประสงค เพ อเป นศ นย กลางในการจ ดเก

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการขอร บบร การ สาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา เวลาท าการ จ นทร ศ กร เวลา น. ผล ตเม อ ม ถ นายน 2555 ปณ ธาน ค ณภาพมาตรฐาน บร การฉ บไว ด วยใจเป นม ตร ว ตถ ประสงค เพ อเป นศ นย กลางในการจ ดเก บและให บร การข อม ลของ น กศ กษาด านการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให บร การอ น ๆ ในการสน บสน นงานว ชาการ งานร บลงทะเบ ยน และร บรายงานต ว น กศ กษาใหม โทร ต อ 372 โครงสร างการบร หารสาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา (Administration Chart) งานทะเบ ยน ประว ต น กศ กษา โทร ต อ 367 งานตารางสอน- ตารางสอบ โทร ต อ 369, 371 ผ อานวยการ สาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา โทร ต อ 365 ผ ช วยผ อานวยการ สาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา โทร ต อ 372 งานประมวลผล การเร ยนน กศ กษา โทร ต อ373, 374 งานสาเร จ การศ กษา โทร ต อ 368 งานหล กฐาน การศ กษา โทร ต อ 370 งานจ ดการภายใน โทร ต อ 366 งานโครงสร าง หล กส ตร โทร ต อ 375 งานวางแผนและ พ ฒนาระบบ สารสนเทศ โทร ต อ 375 สารบ ญ หน า ปณ ธาน ว ตถ ประสงค โครงสร างการบร หารสาน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา (Administration Chart) การต ดต อขอร บบร การก อนเข าศ กษาในมหาว ทยาล ย 1 การรายงานต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา 1 การขอเท ยบโอนรายว ชาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2 การต ดต อขอร บบร การขณะท เป นน กศ กษาในมหาว ทยาล ย 3 การขอเท ยบโอนรายว ชา 3 การเท ยบโอนรายว ชาต างสถาบ น 3 การเท ยบโอนปร ญญาตร ท สอง 4 การเท ยบโอนรายว ชาสาหร บน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยพาย พสอบเข าใหม 4 การเท ยบโอนตามอ ธยาศ ย 5 การขอร บหน วยก ตจากการเสนอแฟ มสะสมงาน 5 การขอทาบ ตรประจาต วน กศ กษา 6 การทาบ ตรประจาต วน กศ กษาแรกเข าหร อน กศ กษาใหม ท กหล กส ตร 6 การทาบ ตรประจาต วน กศ กษาทดแทน (บ ตรส ญหาย) 7 การทาบ ตรประจาต วน กศ กษาใหม (บ ตรชาร ด,หมดอาย ) 7 การทาบ ตรประจาต วน กศ กษาใหม (เปล ยนคานาหน าช อ-ช อ-สก ล) 7 การแจ งเปล ยนช อ,ช อสก ล,ท อย 8 การแจ งเปล ยนช อ,ช อสก ล 8 การแจ งเปล ยนท อย 8 การตรวจสอบว น เวลา และสถานท เร ยน-สอบ 9 การตรวจสอบอ กษรย ออาคารเร ยน 9 แผนผ งอาคารเร ยนภายในมหาว ทยาล ย 12 หน า การตรวจสอบปฏ ท นการศ กษา 13 การลงทะเบ ยน-บอกเล ก-บอกเพ มรายว ชา 13 การเตร ยมต วก อนการลงทะเบ ยนของน กศ กษา 13 การลงทะเบ ยน-บอกเล ก-บอกเพ มรายว ชา Online 14 การลงทะเบ ยนหล งกาหนดโดยใช คาร อง 15 การขอบอกเล กรายว ชาร บอ กษร W 16 การขอลาพ กการเร ยน 16 การขอกล บเข าศ กษาต อ (กรณ ถ กประกาศพ นสภาพการเป นน กศ กษา เน องจาก ขาดการต ดต อก บมหาว ทยาล ยเก น 60 ว น ยกเว นภาคฤด ร อน) 17 การร กษาสถานภาพเน องจากไม ม รายว ชาลงทะเบ ยนในภาคการศ กษาน น ๆ 17 การขอม ว ชาโท-ยกเล กว ชาโท 18 ขอว ชาโท 18 ขอยกเล กว ชาโท 19 การแจ งคาดว าจะสาเร จการศ กษา 19 การขอหล กฐานการศ กษา 20 การขอหน งส อร บรองสถานภาพการเป นน กศ กษา 20 การขอใบแสดงผลการศ กษา (Transcript) และ/หร อ หน งส อร บรองการศ กษา 21 การบร การผ านระบบบร การการศ กษา (e-registrar) 21 หน าแรกของระบบ 21 Login เข าส ระบบ 22 การต ดต อขอร บบร การเม อพ นสภาพน กศ กษาหร อสาเร จการศ กษาไปแล ว 24 การขอใบแสดงผลการศ กษา (Transcript) และ/หร อหน งส อร บรองการศ กษา 24 การขอร บปร ญญาบ ตร (กรณ ไม ได เข าร วมพ ธ ประสาทปร ญญาบ ตร) 25 การขอแปลปร ญญาบ ตร 25 หน า การบร การผ านระบบบร การการศ กษา 26 เร ยน ผ ใช ระบบบร การการศ กษา โปรดตรวจสอบ และต ดตามข อม ลในระบบบร การการศ กษาอย างสม าเสมอ หากพบ ข อม ลผ ดพลาดกร ณาต ดต อ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา เพ อแก ไขข อม ลให ถ กต อง ต อไป ขอขอบค ณในความร วมม อ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา ข นตอนการสม ครผ าน Web สม ครร บข าวสารการศ กษา ผ านระบบ SMS 1. เข าส ระบบบร การการศ กษาท 2. คล กท เมน สม ครร บข าว SMS ฟร 2.1. กรอกหมายเลขโทรศ พท ม อถ อ *เฉพาะผ ใช เคร อข าย AIS เท าน น* 2.2. คล กท ป ม Send SMS และรอร บ รห สย นย น ท จะถ กส งไปย ง โทรศ พท ม อถ อท กรอกไว 2.3. กรอก รห สย นย น ท ได ร บจาก SMS 2.4. คล กท ป ม Confirm และรอร บ SMS ย นย นการสม คร ข นตอนการสม ครผ าน SMS 1. ส ง SMS โดยพ มพ รห สน กศ กษาเว นวรรคแล วตามด วย พาสเว ร ดของระบบ บร การการศ กษา แล วส งไปท หมายเลข รอร บ SMS ย นย นการเป นสม คร 1 การต ดต อขอร บบร การก อนเข าศ กษาในมหาว ทยาล ย การรายงานต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา ฝ ายงานท ร บผ ดชอบ : งานร บลงทะเบ ยนและรายงานต วน กศ กษาใหม หมายเลขโทรศ พท : ต อ 372 ข นตอนการด าเน นงาน 1. แสดงใบพ จารณาผลการค ดเล อก และส านาบ ตรประชาชนท งานร บลงทะเบ ยนฯ 2. กรอกข อม ลในใบระเบ ยนประว ต น กศ กษา (มพย.0221/1/4/53) 3. ส งเอกสารประกอบการรายงานต ว (เอกสารท เป นส าเนา ให ลงช อร บรองท กฉบ บ) 3.1. ใบระเบ ยนประว ต น กศ กษา (มพย.0221/1/4/53) 3.2. หล กฐานการศ กษาฉบ บส าเร จการศ กษา ต วจร ง 1 ฉบ บ พร อมส าเนา 2 ฉบ บ หร อใบเท ยบว ฒ การศ กษาจากส าน กทดสอบทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ กรณ ส าเร จการศ กษาจากต างประเทศ 3.3. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของน กศ กษา 1 ฉบ บ 3.4. ส าเนาทะเบ ยนบ านของน กศ กษา 1 ฉบ บ 3.5. ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ปกครอง (ตามท ระบ ในใบระเบ ยนประว ต น กศ กษา) 1 ฉบ บ 3.6. ส าเนาใบเปล ยนช อ - นามสก ล (กรณ ช อ - นามสก ล ในหล กฐานการศ กษา ไม ตรงก บช อป จจ บ น) หมายเหต หากน กศ กษาขาดส งเอกสารฯ ด งกล าวจะต องท าส ญญาน าส งเอกสารฯ พร อมแจ งก าหนดว นน าส ง (ภายใน 1 เด อนหล งจากเป ดภาคฯ) หากพ นก าหนด ด งกล าว มหาว ทยาล ยจะด าเน นการตามระเบ ยบต อไป 4. ร บเอกสารแสดงรห สประจ าต วน กศ กษา และค าใช จ ายในการลงทะเบ ยน 5. ร บเอกสารแนะน าส าหร บน กศ กษาใหม ค ม อการขอร บบร การ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา 2 6. ถ ายร ปเพ อการจ ดเก บไว ในระบบบร การการศ กษา 7. ช าระเง นค าลงทะเบ ยนท แผนกการเง น 8. น กศ กษาตรวจสอบข อม ลในระบบบร การการศ กษา ได ท นท ท ได ร บรห สประจ าต ว โดยในคร งแรกให ใช รห สประจ าต วน กศ กษาเป นรห สผ าน เม อต องการด ข อม ลใดให คล กเล อกป การศ กษา-ภาคการศ กษาท น กศ กษารายงาน ต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา การขอเท ยบโอนรายว ชาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ฝ ายงานท ร บผ ดชอบ : งานประมวลผลการศ กษา หมายเลขโทรศ พท : ต อ 373 ข นตอนการด าเน นงาน 1. ต ดต อขอร บแบบค าร องเท ยบโอนรายว ชาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (มพย.0221/1/2/2553) ท ส าน กประชาส มพ นธ และการร บน กศ กษา (โทร.241) 2. กรอกแบบค าร องพร อมแนบเอกสารประกอบ 2.1. ใบแสดงผลการศ กษาของสถาบ นก อนหน า ฉบ บจร ง 1 ฉบ บพร อมส าเนา 1 ฉบ บ 3. รอผลการพ จารณา 1 ส ปดาห โดยส าน กงานฝ ายว ชาการ (โทร. 341) จะแจ งให น กศ กษาทราบด งน 3.1. ผลการเท ยบโอน 3.2. รายว ชาท ต องสอบว ดความร (ถ าม ) พร อมน ดว นสอบ 4. รายงานต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษาท ส าน กทะเบ ยนฯ (ตามข นตอน การรายงาน ต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา ในหน า 1) ค ม อการขอร บบร การ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา 3 การต ดต อขอร บบร การขณะท เป นน กศ กษาในมหาว ทยาล ย การขอเท ยบโอนรายว ชา น กศ กษาจะต องรายงานต วข นทะเบ ยนเป นน กศ กษาก อนด าเน นการเท ยบโอน ต ดต อ ด าเน นการก อนเป ดภาคการศ กษา 2 ส ปดาห ฝ ายงานท ร บผ ดชอบ : งานประมวลผลการศ กษา หมายเลขโทรศ พท : ต อ 373 การเท ยบโอนรายว ชาต างสถาบ น ข นตอนการด าเน นงาน 1. แสดงบ ตรประจ าต วน กศ กษาเพ อขอร บแบบค าร องเท ยบโอนรายว ชาต างสถาบ น (มพย. 0211/4/2/53) ท ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา 2. กรอกแบบค าร อง พร อมแนบเอกสารประกอบ 2.1. ใบแสดงผลการศ กษาของสถาบ นก อนหน า ฉบ บจร ง 1 ฉบ บพร อมส าเนา 1 ฉบ บ 2.2. ค าอธ บายรายว ชาท ปรากฏในใบแสดงผลการเร ยนท กรายว ชาท ม ผลการเร ยน อ กษร C ข นไปหร อเท ยบเท า 3. ช าระค าธรรมเน ยม 500 บาท ท แผนกการเง น 4. รอผลการพ จารณา 1 ส ปดาห โดยจะแจ งผลการเท ยบโอนให น กศ กษาทราบ หร อ ตรวจสอบจาก ระบบบร การการศ กษา ค ม อการขอร บบร การ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา การเท ยบโอนปร ญญาตร ท สอง 4 ข นตอนการด าเน นงาน 1. แสดงบ ตรประจ าต วน กศ กษาเพ อขอร บแบบค าร องเท ยบโอนปร ญญาตร ท สอง (มพย. 0211/4/3/53) ท ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา 2. กรอกแบบค าร อง พร อมแนบเอกสารประกอบ 2.1. ใบแสดงผลการศ กษาของสถาบ นก อนหน า ฉบ บจร ง 1 ฉบ บพร อมส าเนา 1 ฉบ บ 2.2. ค าอธ บายรายว ชาท ปรากฏในใบแสดงผลการเร ยนท กรายว ชาท ม ผลการเร ยน อ กษร C ข นไปหร อเท ยบเท า 3. ช าระค าธรรมเน ยม 500 บาท ท แผนกการเง น 4. รอผลการพ จารณา 1 ส ปดาห โดยจะแจ งผลการเท ยบโอนให น กศ กษาทราบ หร อ ตรวจสอบจาก ระบบบร การการศ กษา การเท ยบโอนรายว ชาสาหร บน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยพาย พสอบเข าใหม ข นตอนการด าเน นงาน 1. แสดงบ ตรประจ าต วน กศ กษาขอร บแบบค าร องเท ยบโอนรายว ชา (มพย. 0221/4/4/2553) ท ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา 2. กรอกแบบค าร อง พร อมช าระค าธรรมเน ยม 500 บาทท แผนกการเง น 3. รอผลการพ จารณา 1 ส ปดาห โดยจะแจ งผลการเท ยบโอนให น กศ กษาทราบ หร อ ตรวจสอบจาก ระบบบร การการศ กษา ค ม อการขอร บบร การ ส าน กทะเบ ยนและบร การการศ กษา การเท ยบโอนตามอ ธยาศ ย 5 ข นตอนการด าเน นงาน 1. รายว ชาท ต องการเท ยบโอนต องเป นรายว ชาท ไม เคยลงทะเบ ยนมาก อน 2. แสดงบ ตรประจ าต วน กศ กษาเพ อขอร บค าร องการขอสอบตามอ ธยาศ ย (มพย. 0221/4/4/51) ท งานประมวลผลการศ กษาก อนเป ดภาคการศ กษา 2 ส ปดาห 3. ด าเน นการตามข นตอน 4. ช าระค าธรรมเน ยม 1,500 บาทต อรายว ชาท แผนกการเง น 5. สาขาว ชาท อน ม ต ให สอบตามอ ธยาศ ย ด าเน นการจ ดสอบ 6. รอผลการพ จารณา 2 ส ปดาห โดยจะแจ งผลการเท ยบโอนให น กศ กษาทราบหร อ ตรวจสอบจากระบบบร การการศ กษา โดยบ นท กผลเป น CE (credits from examination) การขอร บหน วยก ตจากการเสนอแฟ มสะสมงาน 1. รายว ชาท ด าเน นการต องเป นรายว ชาท ไม เคยลงทะเบ ยนมาก อน 2. ด าเน นการได รายว ชาละ 1 คร งเท าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks