แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ - PDF

Description
แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ ป จจ บ นน ค ณภาพซอฟต แวร ม ความส าค ญอย างย งต อองค กรท กแห งท งน เพราะการใช คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ในการปฏ บ ต และการบร หารงานได

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ ป จจ บ นน ค ณภาพซอฟต แวร ม ความส าค ญอย างย งต อองค กรท กแห งท งน เพราะการใช คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ในการปฏ บ ต และการบร หารงานได กลายเป นเร องจ าเป นและหล กเล ยง ไม ได ไปแล ว ผ เก ยวข องก บการจ ดซ อจ ดหาซอฟต แวร มาใช จ งจ าเป นต องสนใจในเร องน อย างจร ง จ งและต อเน อง ในอด ต การพ ฒนาซอฟต แวร ส วนใหญ ไม ได ใช ระบบหร อว ธ การท เป นมาตรฐาน ไม ม การควบค มค ณภาพท เหมาะสม ส งให เก ดผลร ายต อเศรษฐก จและความก าวหน าขององค กร ต าง ๆ อย างมาก อาท ซอฟต แวร ท ผ ดพลาดท าให เก ดป ญหาร ายแรงต อการด าเน นงานขององค กร หร อบาง คร งเป นอ นตรายต อช ว ต อาท ซอฟต แวร ก าหนดต าแหน งพ ก ดทางภ ม ศาสตร ใน เคร องบ นโดยสารอาจท างานผ ดพลาดจนท าให เคร องบ นหลงทางเข าไปในด นแดนของ ประเทศอ นและอาจเก ดความเข าใจผ ดจนถ กย งตกได หร อ ซอฟต แวร ส าหร บควบค ม อ ปกรณ ในห องไอซ ย อาจท างานผ ดและท าให ผ ป วยถ งแก ความตายได การจ ดซ อซอฟต แวร ส าเร จท ท างานไม ได ตามความต องการอาจท าให ต องส ญเส ยงบ ประมาณเป นจ านวนมาก และอาจท าให บร ษ ทท ซ อซอฟต แวร น นมาใช ประสบป ญหา ด านการเง นได ซอฟต แวร ท ไม ได ร บการทดสอบอย างเหมาะสมอาจม ช องให ผ อ นบ อนท าลายด วยการ ส ง ไวร สคอมพ วเตอร เข ามารบกวน ลบแฟ มข อม ลส าค ญ หร อสร างความส บสนให แก ผ ใช ได ด วยเหต น เองก อนท บร ษ ทหร อหน วยงานต าง ๆ จะจ ดหาหร อจ ดซ อซอฟต แวร มาใช จ งม ความจ าเป นท จะต องศ กษาตรวจสอบซอฟต แวร ว าม ค ณภาพหร อไม หร อในกรณ ท ต องการว าจ าง บร ษ ทซอฟต แวร มาพ ฒนาซอฟต แวร ให ก ต องตรวจสอบว าบร ษ ทน นใช กระบวนการพ ฒนา ซอฟต แวร ท ม ค ณภาพหร อไม อ กน ยหน งก ค อตรวจสอบว ฒ ภาวะในการพ ฒนาซอฟต แวร ของ บร ษ ทน นก อนน นเอง บทความน อธ บายแนวทางท หน วยงานหร อบร ษ ทผ ผล ตซอฟต แวร ควรใช ในการพ ฒนา ระด บว ฒ ภาวะของการผล ตซอฟต แวร ให ส งข นตามแบบจ าลอง CMM (Capability Maturity Model) โดยจะเน นเพ ยงว ฒ ภาวะระด บสองซ งเป นข นต นส าหร บการก าวไปส ความเป นหน วยงาน หร อบร ษ ทท ม ศ กยภาพและความสามารถในการพ ฒนาซอฟต แวร ท ม ค ณภาพและน าเช อถ อ แนะน าแบบจ าลอง CMM แบบจ าลองส าหร บว ดระด บว ฒ ภาวะความสามารถในการพ ฒนาซอฟต แวร CMM น ม จ ด เร มต นมาจากการท ผ ใช ซอฟต แวร จ านวนมากในอด ตต องประสบป ญหาก บซอฟต แวร ท ไม ม ค ณ ภาพด งกล าวมาแล วข างต น หน งในผ ท ได ร บผลกระทบมากก ค อกระทรวงกลาโหม สหร ฐอเมร กา ซอฟต แวร ท ท างานผ ดพลาดหลายช ดได ท าให โครงการทางทหารและทางด านอวกาศประสบความ ล มเหลว ด งน นกระทรวงกลาโหม สหร ฐอเมร กา จ งได เช ญชวนสถาบ นการศ กษาท สนใจงานว จ ย ด านซอฟต แวร ให ย นข อเสนอเพ อจ ดต งสถาบ นค นคว าว จ ยทางด านว ศวกรรมซอฟต แวร ข น ผละ ส ดท าย กระทรวงฯ ได เล อกให มหาว ทยาล ยคาร เนก เมลลอน เป นผ ร บผ ดชอบก อต ง สถาบ น ว ศวกรรมซอฟต แวร (Software Engineering Institute หร อ SEI) ข น โดยกระทรวงกลาโหมเป น ผ อ ดหน นด านงบประมาณการด าเน นงานท งหมด สถาบ น SEI ได ร เร มพ ฒนาแบบจ าลอง CMM ข นเพ อใช ว ดระด บว ฒ ภาวะความสามารถ ในด านต าง ๆ ของหน วยงานท เก ยวข องก บซอฟต แวร อาท แบบจ าลอง CMM ทางด านบ คลากร แบบจ าลอง CMM ทางด านการจ ดซ อ แบบจ าลอง CMM ทางด านการพ ฒนาซอฟต แวร ส าหร บ ในท น จะน าแนวค ดเฉพาะแบบจ าลองทางด านการพ ฒนาซอฟต แวร เท าน นมาอธ บาย อย างไรก ตาม แบบจ าลองอ น ๆ ล วนม แนวค ดท ม ล กษณะเด ยวก นหมด แนวค ดหล กของแบบจ าลอง CMM ทางด านการพ ฒนาซอฟต แวร ก ค อ ว ฒ ภาวะความ สามารถในการพ ฒนาซอฟต แวร ของหน วยงานหร อบร ษ ทอาจแบ งออกได เป นห าระด บ เร ยงก นไป จากระด บท ม ว ฒ ภาวะต าส ดไปถ งระด บส งส ด ด งน 1. ระด บเร มต น (Initial Level) เป นระด บท หมายถ งหน วยงานหร อบร ษ ท ซอฟต แวร ท วไปท พ ฒนาซอฟต แวร ก นอย างไม เป นระบบ ไม ได ใช หล กการจ ด การโครงการมาใช ผลงานโดยท วไปม ค ณภาพไม ค อยด น ก หน วยงานและบร ษ ท เหล าน ต องพ งพาอาศ ยบ คลากรท ม ความสามารถส ง จ งจะพ ฒนาซอฟต แวร ส าเร จ ถ าหากบ คลากรเหล าน นไม ปฏ บ ต งานด วยแล ว หน วยงานและบร ษ ทก จะไม สามารถพ ฒนาซอฟต แวร ได 2. ระด บท าซ าได (Repeatable Level) เป นระด บท หมายถ งหน วยงานหร อบร ษ ท ซอฟต แวร ท น าหล กการบร หารจ ดการโครงการมาใช ในการพ ฒนาซอฟต แวร การพ ฒนาม ข นตอนท ก าหนดไว อย างเหมาะสมจากประสบการณ ของห วหน า โครงการแต ละคน ม การวางแผนงานอย างรอบคอบ ม การประสานส มพ นธ ก บล ก ค าผ เป นเจ าของงานอย างเหมาะสม และม การประก นค ณภาพซอฟต แวร หน วย งานและบร ษ ทท ม ว ฒ ภาวะท ระด บน จะสามารถพ ฒนาซอฟต แวร ท ม ล กษณะเน อ หาแบบเด ยวก นให ประสบผลส าเร จได อย างต อเน องซ าหลายหน 3. ระด บม การน ยาม (Defined Level) เป นระด บท หมายถ งหน วยงานหร อบร ษ ท ซอฟต แวร ท อย ในระด บสองแล วได เร มน าว ธ ปฏ บ ต งานท ด และเหมาะสมของโครง การต าง ๆ มาพ จารณากล นกรองให เป นว ธ ปฏ บ ต ของหน วยงานเอง ม การก าหนด แนวทางให ห วหน าโครงการน าแนวปฏ บ ต ของหน วยงานไปปร บใช ก บโครงการ ซอฟต แวร ต าง ๆ ได อย างเหมาะสม น นก ค อหน วยงานและบร ษ ทเร มม ระเบ ยบ ว ธ การปฏ บ ต งานเป นมาตรฐานของตนเอง 4. ระด บม การจ ดการ (Managed Level) เป นระด บท หมายถ งหน วยงานหร อบร ษ ท ซอฟต แวร ท อย ระด บสามแล วได เร มน าข อม ลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ เช น เวลาท ใช ในการท างานตามข นตอนต าง ๆ จ านวนข อบกพร องท พบในการ เข ยนโปรแกรม มาใช ในการควบค มทางสถ ต โดยหล กการ Statistical Process Control 5. ระด บปร บปร งให เหมาะสมท ส ด (Optimizing Level) เป นระด บท หมายถ งหน วย งานหร อบร ษ ทซอฟต แวร ท อย ในระด บท ส แล ว ได น าหล กการจ ดการค ณภาพมา ใช เพ อป องก นไม ให เก ดข อบกพร องในการปฏ บ ต งาน และเพ อให หน วยงานและ บร ษ ทสามารถปร บเปล ยนต วเองให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงทางด าน เทคโนโลย ได สถาบ น SEI ได ส งเคราะห ว ฒ ภาวะความสามารถในการพ ฒนาซอฟต แวร ท งห าระด บน จากการศ กษาว ธ การและผลการพ ฒนาซอฟต แวร ของหน วยงานและบร ษ ทซอฟต แวร จ านวนมาก โดยน กว จ ยของสถาบ นได ว เคราะห รายละเอ ยดข นตอนการพ ฒนาซอฟต แวร รวมท งก จกรรมต าง ๆ ในแต ละข นตอนแล วก าหนดข นเป นกล มก จกรรมส าค ญ หร อ Key Process Area (KPA) รวมท ง ส น 18 กล ม ในแต ละกล มได ก าหนดห วข อก จกรรมส าค ญ หร อ Key Practice ท ต องด าเน นการ รวมท งส น 316 ก จกรรม หน วยงานและบร ษ ทซอฟต แวร สามารถประเม นต วเองว าม ว ฒ ภาวะความสามารถในการ พ ฒนาซอฟต แวร อย ท ระด บใดได โดยเข าส กระบวนการประเม นท เร ยกว า CMM Based Assessment/Internal Process Improvement การประเม นน ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบว า หน วยงานหร อบร ษ ทม จ ดอ อนท ต องแก ไขในจ ดใดบ าง อ กน ยหน งก ค อการตรวจสอบว าหน วยงาน หร อบร ษ ทได ด าเน นงานตามกล มก จกรรมส าค ญท ก าหนดไว ในแบบจ าลอง CMM ครบถ วนหร อไม หากไม ครบก จะต องหาทางปร บปร งด าเน นงานตามก จกรรมส าค ญน นให ครบ เพราะก จกรรม ส าค ญเหล าน นได ร บการพ ส จน แล วว าม ความจ าเป นส าหร บการพ ฒนาซอฟต แวร ท ม ค ณภาพ พ จารณาในอ กแง ม มหน งค อจากฝ ายผ ท ต องการว าจ างหร อใช บร การการพ ฒนาซอฟต แวร ของหน วยงานหร อบร ษ ทน น หากทราบว าหน วยงานหร อบร ษ ทน นม ว ฒ ภาวะความสามารถอย ระด บใด ก จะสามารถคาดการณ ได ว าหน วยงานหร อบร ษ ทน นจะม ผลการท างานท ม ค ณภาพมาก น อยเพ ยงใดด วย ความร น จะใช ในการต ดส นใจได ง ายข นว าสมควรว าจ างหน วยงานหร อบร ษ ทน น หร อไม การร เร มน าแบบจ าลอง CMM มาใช ความค ดท จะน าแบบจ าลอง CMM มาใช เพ อเป นแนวทางในการปร บปร งกระบวนการ พ ฒนาซอฟต แวร ให ม ว ฒ ภาวะท ส งข นน นจ าเป นต องได ร บการสน บสน นจากผ บร หารของหน วย งานเป นอ นด บแรก การสร างว ฒ ภาวะน นไม เหม อนก บการซ อรถยนต มาใช เพราะแม ว ารถยนต จะม ราคาส งแต การใช งานก ไม ต องเตร ยมต วมากน ก อ กท งการม รถยนต ก ไม ได กระทบต อว ธ ปฏ บ ต งานปกต ของหน วยงานแต อย างใด ในกรณ ของ CMM น นการใช ต องม การเปล ยนแปลงนโยบาย ต องปร บกระบวนการท างาน ต องสร างว ฒนธรรมองค กรข นมาใหม ด งน นจ งม ผลกระทบต อ หน วยงานมาก หากผ บร หารไม เห นพ องด วยก บความค ดน แล ว การน า CMM มาใช ก จะประสบ ก บการต อต านได ง าย และการใช ก จะไม ประสบผลส าเร จอย างท ต องการ เม อผ บร หารเห นด วย และย นด สน บสน นในด านการลงท น รวมท งจ ดสรรงบประมาณให ด าเน นการแล ว ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ซ งในท น จะสมม ต ว าท าหน าท ด แลงานพ ฒนา ซอฟต แวร ของหน วยงาน ก สมควรต งเป นโครงการ CMM ข นและพ จารณาแต งต งผ ท เหมาะสม ให ท าหน าท ร บผ ดชอบเป นห วหน าโครงการ ผ เป นห วหน าโครงการ CMM ควรจะม ความร หร อได ร บการอบรมทางด าน CMM มา ก อนแล ว หากย งไม ได ร บการอบรมอย างเป นทางการ ห วหน าโครงการก จะต องพ จารณาค ดเล อก พน กงานท ม ประสบการณ ในการพ ฒนาซอฟต แวร เข าร บการฝ กอบรม Introduction to CMM พร อมก บตนด วย แต ถ าหากเคยผ านการฝ กอบรมมาแล วก ให ส งเฉพาะพน กงานท ค ดเล อกไว จ านวนผ ท ควรจะส งเข าฝ กอบรมควรจะประมาณ 5 คน และควรจะเป นผ ท เก ยวข องก บก จกรรม ต าง ๆ ท เก ยวข องก บการพ ฒนาซอฟต แวร พน กงานเหล าน จะเป นผ ร วมในโครงการน า CMM มา ใช ต อไป การท จ าเป นต องเข าร บการฝ กอบรมก อนน นเป นเง อนไขส าค ญท ทางสถาบ น SEI ได ก าหนดข น ท งน เพ อให แน ใจว าผ ท จะน า CMM ไปใช ต องร ปร ชญาและแนวทางของ CMM จร ง ผ ท จะเป นว ทยากรสอนหล กส ตร CMM ได น นจะต องได ร บอน ญาตจากสถาบ น SEI และ ถ าหากต องการเป ดสอนก จะต องได ร บอน ญาตจากเขตอ ตสาหกรรมซอฟต แวร ในส งก ดของส าน ก งานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (ส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks