รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย ค าน า ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพคนเม อง กร งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการ ได ก าหนดเป าประสงค การพ ฒนาข อท ๑ ค อ กร งเทพมหานครเป นองค กร ต นแบบในการบร หารเม องแห งส ขภาพ การท จะบรรล เป าประสงค ด งกล าวจ าเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรท ร บผ ดชอบท งด านว ชาการและปฏ บ ต การ อ กท งย งต องอาศ ยความร วมม อท งจากภาคร ฐ ภาค เคร อข าย ภาคเอกชน และประชาชน ซ งต องม กลไกในการสร างเคร อข ายแบบม ส วนร วมเพ อการสร างเสร มส ขภาพและแก ไขป ญหา สาธารณส ขร วมก นอย างเป นระบบ ภายใต ความร วมม อจากท กภาคเคร อข าย เพ อตอบสนองต อป ญหาและ ความต องการของประชาชน อ นเป นเป าหมายส าค ญของกร งเทพมหานคร กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ขจ งได จ ดโครงการ ส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ยเพ อให ผ บร หารของ ส าน กงาน กองและศ นย บร การสาธารณส ข ตลอดจนผ ปฏ บ ต หน าท ระด บห วหน าฝ าย กล มงานและกล มของ ส าน กงานและกอง ได ม เวท ในการปร กษาหาร อและแลกเปล ยนประสบการณ เพ อน าไปพ ฒนาระบบบร การ ประชาชนของส าน กอนาม ยให ม ประส ทธ ภาพด ย งๆ ข นต อไป เอกสารเล มน เป นการรายงานสร ปผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หาร งานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย เพ อรายงานและประเม นผลการด าเน นงานให ผ บร หารได ร บทราบและน าไปปร บใช ให เก ดประโยชน ต อไป กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย ก สารบ ญ ค าน า... ก สารบ ญ... ข สารบ ญตาราง... ค โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย... 1 ก าหนดการ... 3 สร ปผลการจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การฯ ข อม ลท วไปของผ เข าร วมส มมนาฯ ความค ดเห นของผ เข าร วมส มมนาฯตามว ตถ ประสงค ของโครงการ... ๕ - ความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาฯ... ๖ - ข อเสนอแนะ... ๗ แบบประเม นผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การฯ... 9 สร ปการบรรยายในการส มมนาฯ การว เคราะห งบประมาณแนวใหม ท ศทางการให บร การ ส าน กอนาม ยก บภารก จการพ ฒนาส ขภาพคนเม อง หน า ข สารบ ญตาราง ตารางท ๑ แสดงจ านวน ร อยละ จ าแนกตามเพศและต าแหน งของผ ตอบแบบประเม นผล... ๕ ๒ แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความค ดเห นเก ยวก บ... ความส าเร จของการจ ดส มมนาฯตามว ตถ ประสงค ของโครงการ... 5 ๓ แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ ส าน กอนาม ยก บภารก จการพ ฒนาส ขภาพคนเม อง แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ การว เคราะห งบประมาณแนวใหม แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ ก จกรรมกล ม (เก งค ด เก งคน เก งงาน ประสานด ม ค ณธรรม) แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ การบร หารงานเช งร กของกร งเทพมหานคร แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะห วข อในการจ ดประช มคร งต อไป แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะด านจ านวน ว น และระยะเวลาในการจ ดประช ม... คร งต อไป แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะ เร อง ร ปแบบและก จกรรมการจ ดในการจ ดประช ม.. คร งต อไป... 8 หน า ค สารบ ญตาราง ตารางท ๑ แสดงจ านวน ร อยละ จ าแนกตามเพศและต าแหน งของผ ตอบแบบประเม นผล... ๕ ๒ แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความค ดเห นเก ยวก บ... ความส าเร จของการจ ดส มมนาฯตามว ตถ ประสงค ของโครงการ... 5 ๓ แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ ส าน กอนาม ยก บภารก จการพ ฒนาส ขภาพคนเม อง แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ การว เคราะห งบประมาณแนวใหม แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ ก จกรรมกล ม (เก งค ด เก งคน เก งงาน ประสานด ม ค ณธรรม) แสดงจ านวน ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพ งพอใจในแต ละด าน... ห วข อ การบร หารงานเช งร กของกร งเทพมหานคร แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะห วข อในการจ ดประช มคร งต อไป แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะด านจ านวน ว น และระยะเวลาในการจ ดประช ม... คร งต อไป แสดงจ านวน ร อยละ ของข อเสนอแนะ เร อง ร ปแบบและก จกรรมการจ ดในการจ ดประช ม.. คร งต อไป... 8 หน า ค ส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย 1. หล กการและเหต ผล ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพคนเม อง กร งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการ ได ก าหนดเป าประสงค การพ ฒนาข อท ๑ ค อ กร งเทพมหานครเป นองค กรต นแบบในการบร หาร เม องแห งส ขภาพ การท จะบรรล เป าประสงค ด งกล าวจ าเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรท ร บผ ดชอบท งด านว ชาการและ ปฏ บ ต การ อ กท งย งต องอาศ ยความร วมม อท งจากภาคร ฐ ภาค เคร อข ายภาคเอกชน และประชาชน ซ งต องม กลไกใน การสร างเคร อข ายแบบม ส วนร วมเพ อการสร างเสร มส ขภาพและแก ไขป ญหาสาธารณส ขร วมก นอย างเป นระบบ ท งน ส าน กอนาม ยประกอบด วยส วนราชการระด บส าน กงาน และกองท ร บผ ดชอบด านว ชาการ การก าก บ ประเม นผลงาน ตามนโยบาย และศ นย บร การสาธารณส ข เป นฝ ายปฏ บ ต การเช งพ นท ของกร งเทพมหานคร จ งจ าเป นอย างย งท ต อง ท างานบนฐานข อม ลภายใต ความร วมม อจากท กภาคเคร อข ายด งท กล าวมาข างต น เพ อตอบสนองต อป ญหาและความ ต องการของท กฝ าย อ นจะท าให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข น และเก ดความพ งพอใจบร การของกร งเทพมหานคร อ นเป นเป าหมายส าค ญของผ บร หารกร งเทพมหานคร ด งน นภารก จด งกล าวจะประสบความส าเร จได ต องพ ฒนาแนวค ดการบร หารจ ดการแบบม งเน นการ ม ส วนร วม เพ อน าส การพ ฒนาระบบบร การประชาชนอย างจร งจ งและอย างต อเน อง ส าน กงานพ ฒนาระบบ สาธารณส ขจ งด าเน นการจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย ให ก บผ บร หารของส าน กงาน กอง และศ นย บร การสาธารณส ข ตลอดจนผ ปฏ บ ต หน าท ระด บห วหน าฝ าย กล มงานและ กล ม ของส าน กงานและกอง เพ อปร บแนวค ด ปร กษาหาร อและแลกเปล ยนประสบการณ เพ อน าไปพ ฒนาระบบ บร การของส าน กอนาม ยให ม ประส ทธ ภาพด ย งๆ ข นต อไป ๒. ว ตถ ประสงค จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อ ๒.๑ ปร บเปล ยนแนวค ดและท ศนคต การบร หารงานแบบม ส วนร วมและการใช ข อม ลเป นฐาน ๒.๒ แลกเปล ยนประสบการณ ม มมอง และสร างความเข าใจการท างานร วมก นแบบภาค เคร อข าย ๓. เป าหมาย จ ดส มมนา โดยกล มเป าหมายประกอบด วยเจ าหน าท ส งก ดส าน กอนาม ย และเจ าหน าท จาก ส าน กงานเลขาผ ว าราชการกร งเทพมหานคร รวมจ านวนท งส น ๑๘๐ คน ด งน - ผ ร วมโครงการ เป นข าราชการ ต าแหน งผ อ านวยการ ผ อ านวยการเฉพาะด าน ระด บต น ส ง และ ผ ปฏ บ ต หน าท ห วหน าฝ าย กล มงาน กล ม ของส วนราชการระด บส าน กงานและกอง ของส าน กอนาม ย รวม ๑๕๐ คน - ว ทยากรและคณะกรรมการฯ รวม ๓๐ คน ๔. ล กษณะโครงการ เป นโครงการท สอดคล องก บตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพคนเม อง กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการ ได ก าหนดเป าประสงค การพ ฒนาข อท ๑ ค อ กร งเทพมหานคร เป นองค กรต นแบบในการบร หารเม องแห งส ขภาพ และสมรรถนะหล กด านความเช ยวชาญในงานอาช พ รายงานโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย ๑ ๕. แนวทางการด าเน นงาน ๕.๑ การวางแผน ในด านต างๆ ด งน - การแต งต งคณะกรรมการฯ ด าเน นงานตามโครงการ - กล มเป าหมายของ สถานท และก จกรรม ในการส มมนา - ร ปแบบและว ธ การต ดตามและประเม นผล ๕.๒ การด าเน นงาน - เสนอโครงการ จ ดท าค าส งคณะกรรมการฯ ท เก ยวข อง และค าส งผ ร วมโครงการ - ประสานงานด านงบประมาณ การจ ดสรรค าใช จ ายตามก จกรรมในโครงการ - ประสานและจ ดท าหน งส อเช ญว ทยากร และหน งส อท เก ยวข อง ตามแผนงานท วางไว - จ ดการส มมนา ตามแผนท ก าหนด ๕.๓ การต ดตามและประเม นผล - จากการส งเกตและแบบสอบถาม ๕.๔ จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานต อผ บร หาร ๖. ระยะเวลาด าเน นการและสถานท จ ดส มมนาแบบพ กค าง เด อนต ลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอกชน ในอ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร ๒ ว น ๑ ค น ๗. งบประมาณ เบ กจ ายจากเง นนอกงบประมาณประเภทเง นบ าร งสถานบร การสาธารณส ข ของส าน กอนาม ย เป นจ านวนเง นท งส น ๕๘๖,๒๐๐ บาท (ห าแสนแปดหม นหกพ นสองร อยบาทถ วน) ๘. ป ญหาอ ปสรรค ความร วมม อของผ ร วมโครงการในการร วมก จกรรมและการแลกเปล ยนความค ดเห น ๙. ผลท คาดว าจะได ร บ ๙.๑ ผ ร วมส มมนาได แลกเปล ยนประสบการณ และน ามาปร บปร งงานให ม ประส ทธ ภาพมากข น ๙.๒ ศ นย ฯ ม การพ ฒนาค ณภาพการบร การท าให ประชาชนม ความพ งพอใจมากย งๆ ข น ๑๐. การประเม นผล จากการส งเกตและแบบสอบถาม รายงานโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย ๒ ก าหนดการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks