หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด - PDF

Description
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 10 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ท กษะ และม ความพร อมท งร างกายและจ ตใจ ตลอดจนม ท ศนคต ท ด ต อ การประกอบอาช พ และสามารถปฏ บ ต งานในการสร างต นฉบ บหน งส อ เอกสารว ชาการ ท ประกอบด วย ร ปภาพลาด บเลขท ของร ปภาพ ตาราง สมการ และสารบ ญ ด ชน เช งอรรถ และอ างอ งแบบอ ตโนม ต 2. ระยะเวลาการฝ ก ผ ร บการฝ กจะได ร บการฝ กในภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต โดยสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค ศ นย พ ฒนาฝ ม อ แรงงานจ งหว ด ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานกร งเทพมหานคร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข องในการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน โดยใช ระยะเวลาในการฝ ก 12 ช วโมง 3. ค ณสมบ ต ของผ ร บการฝ ก 3.1 ม อาย ต งแต 18 ป ข นไป 3.2 ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรการใช คอมพ วเตอร เบ องต น และการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3.3 ม สภาพร างกายและจ ตใจท ไม เป นอ ปสรรคต อการฝ ก และสามารถเข าร บการฝ กได ตลอดหล กส ตร 4. ว ฒ บ ตร ช อเต ม : ว ฒ บ ตรพ ฒนาฝ ม อแรงงาน สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด ช อย อ : วพร. การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด ผ ร บการฝ กท ผ านการประเม นและม ระยะเวลาการฝ ก ไม น อยกว าร อยละ 80 ของระยะเวลาฝ กท งหมด จะได ร บว ฒ บ ตร วพร. การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด 5. ห วข อว ชา รห ส ห วข อว ชา ช วโมง ทฤษฎ ปฏ บ ต การสร างล กษณะข อความ การต ดแบ งหน ากระดาษและแบ งส วนกระดาษ การกาหนดเลขท ร ปภาพ - สมการคณ ตศาสตร และตารางโดย อ ตโนม ต การใช คาส งควบค มร ปภาพในแผ นงาน การสร างสารบ ญข อความ ร ปภาพ ตาราง และสมการโดยอ ตโนม ต การสร างสมการคณ ตศาสตร เทคน คการสร างตารางช นส ง การสร างเช งอรรถและด ชน ฝ กปฏ บ ต การสร างเอกสารทางว ชาการ การว ดและประเม นผล - - รวม เน อหาว ชา การสร างล กษณะข อความ (1 : 2) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการสร างล กษณะข อความ ศ กษาเก ยวก บการสร างล กษณะข อความในร ปแบบต างๆ ฝ กปฏ บ ต การสร างล กษณะข อความ สาหร บส วนต างๆ ของเอกสาร เช น เน อเร อง ห วเร อง ระด บต างๆ คาอธ บายเฉพาะ ห วกระดาษ - ท ายกระดาษ ฯลฯ การต ดแบ งหน ากระดาษและแบ งส วนกระดาษ (0.5 : 1) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการต ดแบ งหน ากระดาษและแบ งส วนกระดาษ ศ กษาเก ยวก บการต ดแบ งหน ากระดาษและแบ งส วนกระดาษ ฝ กปฏ บ ต การใช ค าส งต ดแบ งหน ากระดาษและการต ดแบ งส วนกระดาษ ร ปแบบการ กาหนดเลขหน ากระดาษสาหร บการแบ งหน ากระดาษและสาหร บการแบ งส วนกระดาษ การกาหนดเลขท ร ปภาพ - สมการคณ ตศาสตร และตารางโดยอ ตโนม ต (0.5 : 1) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการก าหนดเลขท ร ปภาพ- สมการ คณ ตศาสตร และตารางโดยอ ตโนม ต ศ กษาเก ยวก บการกาหนดเลขท ร ปภาพ - สมการคณ ตศาสตร และตารางโดยอ ตโนม ต ฝ กปฏ บ ต การก าหนดเลขท ร ปภาพ สมการคณ ตศาสตร และตารางโดยอ ตโนม ต ทดสอบ การแทรก-เพ มร ปภาพ หร อสมการ หร อตาราง และก าหนดเลขท และตรวจสอบการเปล ยนอ ตโนม ต ล าด บ เลขท ของร ปภาพ สมการ หร อตาราง การใช คาส งควบค มร ปภาพในแผ นงาน (0.5 : 1) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการใช คาส งควบค มร ปภาพในแผ นงาน ศ กษาเก ยวก บการใช คาส งควบค มร ปภาพในแผ นงาน ฝ กปฏ บ ต การเร ยกและใช งานเคร องม อร ปภาพ เพ อการควบค มร ปภาพ เช น การปร บ ขนาดร ปภาพ โดยก าหนดค าต วเลขท ช ดเจน การวางร ปภาพข างหน า หร อข างหล ง หร อม ข อความล อม ร ปภาพ การสร างร ปภาพลายน า การเพ ม - ความเข มและความสว างของร ปภาพ การสร างสารบ ญข อความ ร ปภาพ ตาราง และสมการโดยอ ตโนม ต (0.5 : 1) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการสร างสารบ ญข อความ ร ปภาพ ตาราง และสมการโดยอ ตโนม ต ศ กษาเก ยวก บการสร างสารบ ญข อความ ร ปภาพ ตาราง และสมการโดยอ ตโนม ต ฝ กปฏ บ ต การสร างสารบ ญข อความ ร ปภาพ ตาราง และสมการโดยอ ตโนม ต และการ ปร บแต งสารบ ญโดยอ ตโนม ต การสร างสมการคณ ตศาสตร (1 : 2) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการสร างสมการคณ ตศาสตร ศ กษาเก ยวก บการสร างสมการคณ ตศาสตร ฝ กปฏ บ ต การสร างสมการคณ ตศาสตร ในร ปแบบต างๆ และการใช เคร องม อร ปภาพ ควบค มการวางตาแหน งของสมการ เทคน คการสร างตารางช นส ง (1 : 2) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความสามารถในใช เทคน คการสร างตารางช นส ง ศ กษาเก ยวก บการสร างตารางช นส ง ฝ กปฏ บ ต การสร างตารางช นส ง การสร างตารางจากว ตถ แผ นงาน (Excel Worksheet Object) การสร างตารางท ปร บผลการค านวณอ ตโนม ต การสร างตารางแบบร ปภาพเพ อการปร บลดขนาด ตาราง การสร างตารางแบบเช อมโยงเพ อการปร บผลการรายงานโดยอ ตโนม ต การสร างเช งอรรถและด ชน (0.5 : 1) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถในการการสร างเช งอรรถและด ชน ศ กษาเก ยวก บการสร างเช งอรรถและด ชน ฝ กปฏ บ ต การสร างเช งอรรถโดยอ ตโนม ต การเข ารห สด ชน และการสร างด ชน อ ตโนม ต ฝ กปฏ บ ต การสร างเอกสารทางว ชาการ (0 : 3) เพ อให ผ เข าร บการฝ กม ความร ความสามารถปฏ บ ต การสร างเอกสารทางว ชาการ ฝ กปฏ บ ต การสร างต นฉบ บหน งส อ ประกอบด วย การกาหนดส วนของหน ากระดาษ สารบ ญ เลขลาด บร ปภาพ - ตาราง - สมการ เน อเร อง เลขหน ากระดาษพร อมข อความห วกระดาษ - ท ายกระดาษ และ ทดสอบการปร บเปล ยนต างๆ โดยอ ตโนม ต การว ดและการประเม นผล (0 : 0) เป นการว ดผลผ ร บการฝ กโดยการประเม นผลหล งการฝ กอบรมในแต ละห วข อว ชาท ง ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ผ จ ดทาหล กส ตร นายชานนท อาคะมา น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 11 ส ราษฎร ธาน นายธว ช สวนโต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ นายช ยสมร ยองใย สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 4 ราชบ ร น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 1 สม ทรปราการ นายชน นทร เฉล มญาต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 2 ส พรรณบ ร นายโอภาส คาอ อน คร ฝ กฝ ม อแรงงานระด บ ช2 สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายปร นทร สาต ยะ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ทศ นย พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ จาก ด นายนท ราชฉวาง น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks