การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา - PDF

Description
การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา รายว ชาการจ ดการห องสม ดและองค กรสารสนเทศ 2. รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน (ถ าม ) 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอน และกล มเร ยน (section) อาจารย ผ ร บผ ดชอบ : กรรมการบร หารหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร อาจารย ผ สอน : ผ ช วยศาสตราจารย บรรพต พ จ ตรกาเน ด ตอนเร ยน : A1 4. ภาคการศ กษา/ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา สถานท เร ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต อาคาร 13 ห อง หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน 1. รายงานช วโมงการสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ระบ สาเหต ท การสอนจร ง ห วข อ ช วโมงตาม แผนการสอน ช วโมงท ได สอนจร ง ต างจากแผนการสอน หากม ความแตกต างเก น 25% ๐ ปฐมน เทศ แนะนารายว ชา ขอบเขตเน อหา ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอน การ ว ดและการประเม นผล รวมถ งแนะนา การใช งานโปรแกรม Microsoft Word เพ อจ ดทาบรรณาน กรม ๐ บรรยาย ประเด น ความร เบ องต น เก ยวก บการจ ดการ (บทท 1) - ความสาค ญ - ประโยชน ห วข อ - กระบวนการจ ดการ - ระด บของการบร หารจ ดการ - ทฤษฎ การจ ดการ - การจ ดการย คสารสนเทศ ๐ ศ กษาทบทวนด วยตนเอง ๐ สารวจห องสม ด ๐ บรรยาย ประเด น การจ ดการ ห องสม ด (บทท 2) - การบร หารงานห องสม ด - ว ตถ ประสงค ของการจ ดการ ห องสม ด - ความสาค ญของการจ ดการ ห องสม ด - ล กษณะของผ บร หารงานห องสม ด - แนวทางการจ ดห องสม ด - ป ญหาการจ ดการห องสม ด ๐ บรรยาย ประเด น สาน กงาน ห องสม ดย คใหม (บทท 3) - ระบบห องสม ดอ ตโนม ต - ประโยชน ของห องสม ดอ ตโนม ต - ระบบสารสนเทศเพ อพ ฒนา ห องสม ด - ป ญหาในห องสม ดย คใหม ๐ บรรยาย ประเด น การจ ดการงาน บ คลากร (บทท 4) - ความสาค ญ - หล กการบร หารงานบ คลากร - ขอบข ายการบร หารงานบ คลากร - ค ณสมบ ต ของผ ปฏ บ ต งาน - ป ญหางานบ คลากรห องสม ด ช วโมงตาม แผนการสอน ช วโมงท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร ง ต างจากแผนการสอน หากม ความแตกต างเก น 25% 2 ห วข อ ช วโมงตาม แผนการสอน ช วโมงท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร ง ต างจากแผนการสอน หากม ความแตกต างเก น 25% ๐ บรรยาย ประเด น เคร องม อเคร องใช เพ อการจ ดการ (บทท 5) - ประโยชน ของเคร องม อ - หล กการเล อกใช เคร องม อ - หล กการควบค มเคร องม อ - หล กการบ าร งร กษาเคร องม อ - เคร องม อเคร องใช ชน ดต าง ๆ - ป ญหาการใช เคร องม อเคร องใช ๐ บรรยาย ประเด น การจ ดเก บ เอกสาร (บทท 6-1) - ความสาค ญ - ประเภท - องค ประกอบ - ข นตอน - งานจ ดเก บเอกสาร - อาย ของการจ ดเก บเอกสาร ๐ ศ กษาทบทวนด วยตนเอง ๐ บรรยาย ประเด น การจ ดเก บ เอกสาร (บทท 6-2) - ระบบการจ ดเก บเอกสาร - คอมพ วเตอร ก บงานจ ดเก บ เอกสาร - การจ ดเก บเอกสารด วยไมโครฟ ล ม - การย มเอกสาร - การทาลายเอกสาร - ป ญหาการจ ดเก บเอกสาร ๐ บรรยาย ประเด น การจ ดการ งบประมาณ (บทท 7) 8 4 ม ว นหย ดช วงสงกรานต จะทาให สอนไม ครบเน อหา จ งได ลด ช วโมงลงตามความ เหมาะสม 3 ห วข อ - ข อควรคาน งในการจ ดทางบฯ - แหล งท มาของเง นงบประมาณ - การใช เง นงบประมาณ - หล กการต งงบประมาณ - ข นตอนการขอใช เง นงบฯ - โครงการของห องสม ด ๐ บรรยาย ประเด น การพ สด (บทท 8) - ว ตถ ประสงค ของการจ ดหาพ สด - คร ภ ณฑ ของห องสม ด - หล กการจ ดกาพ สด - ร ปแบบการจ ดหาพ สด - การตรวจร บพ สด - การย มพ สด - การควบค มพ สด - ป ญหาเก ยวก บพ สด ของห องสม ด ๐ บรรยาย ประเด น การส อสารก บ ห องสม ด (บทท 9) การส อสาร - ความสาค ญการส อสาร - ว ตถ ประสงค การส อสาร - กระบวนการส อสาร - ประเภทของการส อสาร - ว ธ การส อสาร - การส อสารท ม ประส ทธ ภาพ - เคร องม อท ใช ในการส อสาร - ป ายหร อส ญล กษณ เพ อการส อสาร ๐ บรรยาย ประเด น การ ปชส. ห องสม ด (บทท 10-1) - ความสาค ญ - ว ตถ ประสงค ช วโมงตาม แผนการสอน ช วโมงท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร ง ต างจากแผนการสอน หากม ความแตกต างเก น 25% 4 ห วข อ - ประเภท - หล กการ ปชส. - หล กการปฏ บ ต เก ยวก บการ ดาเน นงาน ปชส. ๐ บรรยาย ประเด น การ ปชส. ห องสม ด (บทท 10-2) - ส อท ใช ในการ ปชส. ห องสม ด - ค ณสมบ ต ของบรรณาร กษ - เคร องม อท ใช ปชส. ห องสม ด - การ ปชส. บนอ นเทอร เน ต - ป ญหาการ ปชส. ห องสม ด ๐ บรรยาย ประเด น การประก น ค ณภาพก บห องสม ด (บทท 11) - ป จจ ยและความจาเป น - ว ตถ ประสงค - ประโยชน ของการประก นค ณภาพ - ระบบการประก นค ณภาพ - การดาเน นการประก นค ณภาพ - ป ญหาการประก นค ณภาพ ๐ บรรยายสร ปการจ ดการห องสม ด และองค กรสารสนเทศ ช วโมงตาม แผนการสอน ช วโมงท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร ง ต างจากแผนการสอน หากม ความแตกต างเก น 25% 2. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน ห วข อท สอนไม ครอบคล มตาม น ยสาค ญของห วข อท สอนไม แนวทางชดเชย แผน (ถ าม ) ครอบคล มตามแผน 3. ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ทาให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยด ประส ทธ ผล ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) ประส ทธ ผลรายว ชา ม พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข 5 ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยด ประส ทธ ผลรายว ชา ค ณธรรม ๐ พ จารณาพฤต กรรมใน จร ยธรรม ห องเร ยน การส งงาน และ การปฏ บ ต ตน ความร ๐ พ จารณาผลการสอบ ประมวลความร ท กษะทาง ป ญญา ท กษะ ความส มพ น ธ ระหว าง บ คคลและ ความ ร บผ ดชอบ ท กษะการ ว เคราะห การส อสาร และ เทคโนโลย ๐ พ จารณาการแสดงความ ค ดเห น การให เหต ผลใน ประเด นต าง ๆ ท อภ ปราย ๐ พ จารณาการท างานกล ม ๐ พ จารณาผลงานท ส อสาร ได ช ดเจน โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ประส ทธ ผล ม มคอ. 5 ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ป ญหา 1. น กศ กษา1-2 คน เข าห องเร ยนสายเป น ประจา 2. น กศ กษาให ความใส ใจในเร องของการ อ างอ ง การเข ยนบรรณาน กรมน อย ว ธ แก ไข 1. อาจารย ต กเต อนให แบ งเวลาให ถ กต อง 2. อาจารย แนะนาและใช เป นประเด นใน การตรวจให คะแนนผลงานท ทาส งท กคร ง ป ญหา - น กศ กษาย งไม สามารถถ ายทอดความร ออกมาผ านการสอบประมวลความร ได เท าท ควร ว ธ แก ไข - อาจารย ใช การแนะน าและบอกแนวทาง ในการเร ยน การบ นท ก และการเข ยนให ก บ น กศ กษาเป นระยะ ผ านผลงานท ท าส งท ก คร ง ป ญหา - น กศ กษาจะไม ค อยแสดงความค ดเห นใน ขณะท อย ในช นเร ยน ว ธ แก ไข - อาจารย ให คะแนนเพ มสาหร บน กศ กษาท แสดงความค ดเห นในช นเร ยน ป ญหา - น กศ กษา1-2 คน ไม สามารถท างาน ร วมก บกล มได ว ธ แก ไข - อาจารย ได ให คาแนะนา และพยายามช ชวนให เห นประโยชน ของการทางานเป น กล ม อ กท งให เพ อนช วยด แลด วย ป ญหา - น กศ กษาย งใช โปรแกรม MS Word ใน การสร างผลงานไม ด เท าท ควร ว ธ แก ไข - อาจารย แนะนาและสอนว ธ การใช MS 6 ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยด ประส ทธ ผล ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) ประส ทธ ผลรายว ชา ม พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข สารสนเทศ Word เพ มเต ม 4. ข อเสนอการดาเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน - อาจารย ควรม ก จกรรมท ช กนาให น กศ กษาม ปฏ ส มพ นธ ในห องเร ยนด วยว ธ การต าง ๆ ให มาก เน องจากน กศ กษาจะไม ตอบคาถาม ไม แสดงความค ดเห นใด ๆ หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา 1. น กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน 39 คน 2. น กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา (น กศ กษาท สอบผ านในรายว ชาน ) 33 คน 3. น กศ กษาท ถอน (W) 0 คน 4. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระด บคะแนน ค ดเป นร อยละ A B B C C D D F ไม สมบ รณ (I) ขาดสอบ (M) ผ าน (P,S) ตก (U) ถอน (W) ป จจ ยท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต (ถ าม ) 6. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นท กาหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา 6.1 ความคลาดเคล อนด านกาหนดเวลาการประเม น ความคลาดเคล อน เหต ผล มคอ. 5 7 ความคลาดเคล อน เหต ผล 6.2 ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร ความคลาดเคล อน เหต ผล - การไม มาเร ยน - น กศ กษาหน งท ไม มาเร ยนต งแต ช วโมงแรก 7. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา ว ธ การทวนสอบ สร ปผล อาจารย ใช การทบทวนเน อหาก อนเร ยน ในเร องท น กศ กษาสามารถตอบคาถามเน อหาเร องท เร ยนผ าน เร ยนผ านไปของส ปดาห ท แล ว และใช การทดสอบ ไปของส ปดาห ท แล วได น อย เม อม การทดสอบความร ความร ก ทาคะแนนได น อย หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 1. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอานวยความสะดวก ป ญหาในการใช แหล งทร พยากรประกอบการ ผลกระทบ เร ยนการสอน (ถ าม ) 2. ประเด นด านการบร หารและองค กร ป ญหาด านการบร หารและองค กร (ถ าม ) ผลกระทบต อผลการเร ยนร ของน กศ กษา หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 1. ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสาร) 1.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา ความเห นของอาจารย อาจารย ต อผลการประเม นตามข อ ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น 2.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น ความเห นของอาจารย อาจารย ต อผลการประเม นตามข อ หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 1. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงาน/รายว ชาคร งท ผ านมา 8 แผนการปร บปร งท เสนอในภาคการศ กษา/ ผลการดาเน นการ ป การศ กษาท ผ านมา 2. การดาเน นการอ นๆ ในการปร บปร งรายว ชา - ปร บว ธ การสอน ว ธ การช กนาน กศ กษาเข าส เน อหาบทเร ยน รวมถ งการหาต วอย างท เป นร ปธรรม มาให น กศ กษาได เห น เพ อเพ มประสบการณ การเร ยนร ให มากข น 3. ข อเสนอแผนการปร บปร งสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาต อไป ข อเสนอ กาหนดเวลาท แล วเสร จ ผ ร บผ ดชอบ - อาจารย ควรหาว ธ การช กชวนให ภาคการเร ยนถ ดไป - อาจารย อาจารย น กศ กษาแสดงความค ดเห น และ ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างก นในช น เร ยน -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks