รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 7 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา เพ อการอบรมคร ทางไกล หล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ป ท ๒ ฉบ บปร บปร ง ว ตถ ประสงค : เพ อพ ฒนาส อว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บ ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา เพ อการอบรมคร ด วยระบบทางไกล หล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ป ท ๒ ฉบ บปร บปร ง เป าหมาย: ได ส อว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา เพ อการอบรมคร ด วยระบบทางไกล ตามหล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ป ท ๒ ฉบ บปร บปร ง จ านวน ๔ ช ด (๑ ช ดต อว ชา) ได แก ช ดการอบรมของว ชาว ทยาศาสตร ประถมศ กษา ว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษา คณ ตศาสตร ประถมศ กษาและคณ ตศาสตร ม ธยมศ กษา ระยะเวลา: ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ พ นท ด าเน นการ: ศ นย อบรม ๑,๕๙๖ ศ นย (สพป. ๑๘๓ สพม. ๔๒) และศ นย อบรมส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาเอกชน จ านวน ๖๘ ศ นย การอบรม งบประมาณ: ๒๒,๘๔๖,๓๐๐ บาท ผลการด าเน นงาน/สภาพความส าเร จ ๑. พ ฒนาหล กส ตรส อว ด ท ศน เพ อการอบรมคร ด วยระบบทางไกล ป ท ๒ ฉบ บปร บปร ง ด าเน นการพ ฒนาหล กส ตรการอบรมคร ด วยระบบทางไกล ๔ หล กส ตร ได แก ว ทยาศาสตร ประถม ว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น คณ ตศาสตร ประถมศ กษาและคณ ตศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น หล กส ตรละ ประมาณ ๑๔ ๑๖ ช วโมง หร อเม อพ ฒนาเป นส อว ด ท ศน ประกอบการสอนประมาณ ๑๔ ๑๖ ตอน ท งน สอดคล องก บหล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ป ท ๑ ๓ และสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ๒. การเป ดศ นย การอบรมคร ด วยระบบทางไกล ศ นย การอบรมส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา (สพฐ.) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส วนท องถ น (สพท.) ได เป ดศ นย การอบรม ในจ งหว ดต างๆ โดยเป ด การอบรมเขตพ นท การศ กษาละ ๑๐ ศ นย ได แก ว ชา ว ทยาศาสตร ประถมศ กษา ๓ ศ นย คณ ตศาสตร ๑ ประถมศ กษา ๓ ศ นย ว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น ๒ ศ นย และคณ ตศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น ๒ ศ นย รวมท งส น ๑,๕๙๖ ศ นย การอบรม ศ นย การอบรมส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน (สช.) ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน (สช.) ได เป ดศ นย การอบรม ในจ งหว ดต าง ๆ โดยเป ด การอบรมท งส น ๖๘ ศ นย การอบรม ๓. จ านวนคร ท ผ านการการอบรม สสวท ได ร วมม อก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชนสม คร คร ผ สอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร เข าร บการอบรม หล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ม คร ท เข าร บการ อบรมแต ละป ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน เป นคร ท ผ านการประเม นในกล มระด บพ นฐาน และกล มระด บกลาง ๔. การสน บสน นงบประมาณ เอกสารส อ อ ปกรณ จาก สสวท. สสวท. ให การสน บสน นงบประมาณ ส อ ว สด อ ปกรณ และเอกสารการอบรมส าหร บผ เข าร บการ อบรมท กคน และได ร บสน บสน นงบประมาณจากกระทรวงศ กษา สน บสน นให ศ นย การอบรม ศ นย ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส วนศ นย การอบรมของ สช. สน บสน นเฉพาะ ส อ ว สด อ ปกรณ และเอกสารการอบรมให ก บผ เข าร บการอบรมท กคน ๕. การว จ ยต ดตามผลการอบรมคร ด วยระบบทางไกล สสวท. ม การต ดตามผลการอบรมคร ทางไกลตามสภาพจร ง โดยส งผ เช ยวชาญ ผ ช านาญ และ น กว ชาการ เข าส งเกตการอบรม ณ ศ นย การอบรมคร ทางไกล และส งแบบสอบถามความค ดเห น ความร ความเข าใจในเน อหาสาระต าง ๆ ตามหล กส ตรแกนกลางข นพ นฐานไปย งศ นย การอบรม ให แก ผ เข าร บ การอบรมท งจ งหว ดน าร องและจ งหว ดอ ธยาศ ย รวมท งสอบถามความเช อม นต อการอบรมคร ด วยระบบ ทางไกลท กเขตพ นท พบว า คร ผ สอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ท เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ ในเน อหาสาระต าง ๆ ด ข น สามารถน าไปปฏ บ ต ลงส น กเร ยนได คร ผ น าศ นย การอบรม ส วนใหญ ม ความร ความสามารถและม ความพร อมต อการจ ดการอบรม แต ขาดงบประมาณ และส อ ว สด อ ปกรณ การ อบรม (จ งหว ดอ ธยาศ ยไม ได ร บการสน บสน น ส อ อ ปกรณ ) ท าให การอบรมบางศ นย ไม ม การลงม อปฏ บ ต การอบรมเป นช วงบ ายไม สะดวกต อการเข าร บการอบรม คร ท เข าร บการอบรมม ความเช อม นต อค ณภาพ การอบรม อย ในระด บส ง ท งหล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม หล กความโปร งใส หล กการม ส วนร วม หล ก ความร บผ ดชอบและหล กความค มค าต อการจ ดการอบรมคร ด วยระบบทางไกล ด าเน นการว จ ย ร วมก บสาขาว จ ย สสวท เพ อศ กษาการเปล ยนแปลงพฤต กรรมคร ท ผ านการอบรมคร ด วยระบบทางไกล หล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร โดยสอบถามความค ดเห นของผ บร หาร น กเร ยนและ ส งเกตการสอนของคร ท ผ านการอบรมทางไกลของ สพท. พบว า คร ท ผ านการอบรมท งสองส งก ดม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมการสอน โดยจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร รวมท ง การปร บเปล ยนว ธ ว ดและประเม นผล ส งผลให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนว ชาว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร เพ มข น อย างไรก ตามโรงเร ยนส วนใหญ ย งคงม ป ญหาเก ยวก บการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร ๒ เน องจากโรงเร ยนขาดคร ผ สอนท ตรงสายว ชา ตลอดจนขาดว สด อ ปกรณ ประกอบการเร ยนว ทยาศาสตร อ กจ านวนมาก เช งค ณภาพ ส อว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาเพ อ การอบรมคร ด วยระบบทางไกล ตามหล กส ตรมาตรฐานการอบรมคร ป ท ๒ ฉบ บปร บปร ง ท ม งเน น กระบวนการค ดว เคราะห การส ารวจตรวจสอบ การแก ป ญหาท ม ความถ กต อง เหมาะสม ท นสม ยและ สอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน ป ญหาอ ปสรรค: ๑. งบประมาณสน บสน นศ นย การอบรม ไม เพ ยงพอเน องจากม คร ให ความสนใจสม ครเข าร บการอบรม จ านวนมาก ๒. เอกสารการอบรมควรจ ดเป นรายช นป เช น ประถม ๑ ๖ และม ธยมศ กษาป ท ๑ ๓ เพ อเขตพ นท การศ กษาจะได ใช ในการขยายผลการอบรม ซ งตรงก บความต องการของคร ผ สอน ๓. ศ นย การอบรมได ร บส อ อ ปกรณ การอบรมล าช ากว าก าหนด ท งน เพราะส อ อ ปกรณ ท จ ดส งไปย งศ นย การ อบรมน นต องส งผ านเขตพ นท การศ กษาเพ อตรวจร บและด าเน นการต อไปย งศ นย การอบรมอ กต อหน ง ข อเสนอแนะ - ๓ โครงการ: ยกระด บค ณภาพการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร (Upgrade) ว ตถ ประสงค : เพ อว จ ยและพ ฒนาร ปแบบในการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาและยกระด บค ณภาพ การเร ยนการสอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ใน ๗ จ งหว ดน าร อง ได แก ขอนแก น เช ยงใหม ระยอง นครศร ธรรมราช สงขลา นครปฐม นนทบ ร เป าหมาย ๑. หล กส ตรและร ปแบบการพ ฒนาคร แกนน าท เป นมาตรฐานในว ชาว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บ ประถมศ กษาและระด บม ธยมศ กษาตอนต น ช วงช นละ ๑ หล กส ตร ๒. คร แกนน าและคร พ เล ยงว ชาการจาก ๗ จ งหว ดน าร อง ได แก ขอนแก น เช ยงใหม ระยอง นครศร ธรรมราช สงขลา นครปฐม นนทบ ร เข าร บการอบรมจ านวน ๒๘๐ คน ๓. คร ผ สอนท ผ านการอบรมจากคร แกนน า เข าร บการอบรมรวม ๑,๔๐๐ คน ระยะเวลา: ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ พ นท ด าเน นการ: ๑๔ เขตพ นท การศ กษา จาก ๗ จ งหว ดน าร องม ๕๙ ศ นย การอบรม งบประมาณ: ๓๖,๘๐๑,๓๐๐ บาท ผลการด าเน นงาน/สภาพความส าเร จ ๑. การพ ฒนาหล กส ตรการอบรม ส อ ว ด ท ศน เพ อการอบรมคร ผ สอนโรงเร ยนท เข าร วมโครงการ สสวท. ได พ ฒนาโครงสร างหล กส ตรและค ม อการใช หล กส ตรอบรมคร จ านวน ๔ หล กส ตร ได แก ว ทยาศาสตร ประถม ว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น คณ ตศาสตร ประถมศ กษาตอนต นและตอนปลายและ คณ ตศาสตร ม ธยมศ กษาตอนต น สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยพ ฒนาต อเน อง ๓ ป ของการอบรมเป นหล กส ตร ๑ ๓ ๒. การเป ดศ นย การอบรมคร โครงการ Upgrade สสวท. ร วมก บ สพฐ. และ อบจ. เป ดศ นย การอบรม ใน ๗ จ งหว ดน าร องโดยม ศ นย การอบรมว ทยาศาสตร ๓๑ ศ นย การอบรมและศ นย การอบรมคณ ตศาสตร ๒๘ ศ นย การอบรม ๓. จ านวนผ บร หาร คร แกนน า คร พ เล ยงว ชาการ และคร ผ สอนท ผ านการการอบรม สสวท. ร วมม อก บสถาบ นค น นแห งเอเช ย จ ดอบรมผ บร หารสถานศ กษาท เข าร วมโครงการ จาก ๗ จ งหว ด น าร อง รวม ๑๔๐ คน และพ ฒนาคร แกนน า ๒๘๐ คน และค ดเล อกคร แกนน าเป นคร พ เล ยงว ชาการ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร รวม ๗๐ คน คร แกนน า ร วมก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสม ครคร ผ สอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร จากโรงเร ยนท เข าร วมโครงการ Upgrade เข าร บการอบรม หล กส ตรท ๑ และ ๒ ม คร ท เข าร บการอบรม จ านวน ๑,๔๐๐ คน ๔ ๔. การสน บสน นงบประมาณ เอกสารส อ อ ปกรณ จาก สสวท. สสวท. ให การสน บสน นงบประมาณ ส อ ว สด อ ปกรณ แก ศ นย การอบรมและให การสน บสน นเอกสาร การอบรม ส าหร บผ เข าร บการอบรมท กคน พร อมท งให ค าตอบแทนคร พ เล ยงว ชาการท เข าไปต ดตามและน เทศ คร ผ สอนในโรงเร ยนอย างเป นทางการ ๕. การว จ ยต ดตามผลการอบรมคร ด วยระบบทางไกล สสวท. ม การต ดตามผลการอบรมคร ตามสภาพจร ง โดยส งผ เช ยวชาญ ผ ช านาญ และน กว ชาการเข าส งเกต การอบรม ณ ศ นย การอบรมคร ท กศ นย การอบรม เพ อประเม นผลการอบรม ท งศ นย ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร จาก ๗ จ งหว ดน าร อง พร อมท งส งแบบสอบถามความค ดเห น ความร ความเข าใจในเน อหาสาระต าง ๆ ตามหล กส ตรแกนกลางข นพ นฐาน ไปย งศ นย การอบรมให แก ผ เข าร บการอบรม ตลอดจนแบบสอบถาม ความเช อม นต อการอบรมคร โครงการ Upgrade พบว า คร ผ สอนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ท เข าร บ การอบรมม ความร ความเข าใจในเน อหาสาระต าง ๆ สามารถปร บการเร ยนเปล ยนการสอนตามแนวทาง โครงการ Upgrade สามารถน าเทคน คว ธ การสอน ไปปฏ บ ต ลงส น กเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks