ท ปร กษาเร มปฏ บ ต งาน - PDF

Description
ช อโครงการ การศ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอ ยด งานก อสร างถนนจากด านเจด ย สามองค /พญาตองซ -ท นพย ไซย ด (ช วงท ายหม บ านพญาตองซ -บ านช องสง) และ อาคารด านชายแดน ประเทศ สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร (เม

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อโครงการ การศ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอ ยด งานก อสร างถนนจากด านเจด ย สามองค /พญาตองซ -ท นพย ไซย ด (ช วงท ายหม บ านพญาตองซ -บ านช องสง) และ อาคารด านชายแดน ประเทศ สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร (เม ยนมาร ) สถานะโครงการ ยกร างขอบเขตการดาเน นงาน (TOR) จ ดจ างท ปร กษา กาก บและตรวจร บผลการศ กษา ศ กษาแล วเสร จ อย ระหว างการปร บแก ไขรายงานข นส ดท าย หน วยงานท เก ยวข อง Public Works กระทรวงการก อสร าง เม ยนมาร ขอบเขตโครงการ - ศ กษาความเหมาะสมของโครงการ ครอบคล มท งด านว ศวกรรม เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม รวมท งผลกระทบและประโยชน ท เก ดข นของโครงการ - สารวจและออกแบบรายละเอ ยด ประเม นราคาค าก อสร าง ตลอดจนจ ดเตร ยม เอกสารการประกวดราคา ประกอบด วย 1. งานก อสร างถนนจากด านเจด ย สามองค /พญาตองซ ท นพย ไซย ด (1) ช วงท ายหม บ านพญาตองซ -บ านช องสง ระยะทางประมาณ 9.6 ก โลเมตร (6 ไมล ) (2) ช วงบ านช องสง-แม น าช องสง ระยะทางประมาณ 800 เมตร (1/2 ไมล ) (3) ช วงบ านช องสง-แม น าแมะกะสะ ระยะทางประมาณ 1.6 ก โลเมตร (1 ไมล ) ซ งเป นแนวเส นทางใหม (New Alignment) 2. งานก อสร างถนนเช อมโยงจากด านชายแดน-ถนนในข อ 1 3. งานก อสร างอาคารด านชายแดน รวมท งอาคารสาน กงาน สถาน ขนถ ายส นค า และลานกองเก บ ระบบสาธารณ ปโภค และส งอานวยความสะดวกต างๆ ว นท อน ม ต TA 16 กรกฎาคม 2556 คพพ. เห นชอบให TA บร ษ ทท ปร กษา บร ษ ท อ นเด กซ อ นเตอร เนช นแนล กร ป จาก ด (บร ษ ทหล ก) ร วมก บ บร ษ ท ฟล ดเวย จาก ด บร ษ ท ล านนา เอ นจ เน ยร ง คอนซ ลแตนท ส ท ปร กษาเร มปฏ บ ต งาน 2 มกราคม 2557 ว นส นส ดการปฏ บ ต งาน 30 ม ถ นายน 2257 สพพ. อน ม ต ขยายระยะเวลาการปฏ บ ต งานอ ก 150 ว น (5 เด อน) ส นส ดว นท 27 พฤศจ กายน 2557 ผลประโยชน ท จะได ร บ 1) พ ฒนาระบบขนส งและเช อมโยงโครงข ายคมนาคมระหว างไทยและเม ยนมาร ได เป นอย างด โดยเป นเส นทางเช อมโยงระหว างกร งเทพมหานครและเม องย างก ง ท ส นท ส ด (853 กม.) โดยผ านเม องสาค ญต างๆ ของเม ยนมาร ตามเส นทาง หมายเลข 8 2) ส งเสร มการค าชายแดนและยกระด บให เป นจ ดผ านแดนถาวร (หากท งสองฝ าย เห นชอบร วมก น) 3) ส งเสร มการขยายต วทางด านเศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และค ณภาพช ว ตของ ประชาชนท ง 2 ประเทศ ผลการดาเน นงาน ดาเน นการศ กษาแล วเสร จ (อย ระหว างการปร บปร งผลการศ กษาของท ปร กษา) ผลการศ กษา (เบ องต น) 1) การศ กษาว เคราะห ความเป นไปได ของโครงการ ผลจากการว เคราะห ค าใช จ ายและผลประโยชน โดยกาหนดให ม อาย โครงการ 20 ป น บจากป เป ด และพ จารณาเฉพาะผลประโยชน ทางตรงเท าน น ส วนม ลค าซาก (Salvage Value) ท ป ส ดท ายถ อเป นศ นย พบว าโครงการม ความค มค าท จะลงท น 2) การศ กษาและประเม นผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น การดาเน นโครงการจะก อให เก ดผลกระทบท งทางบวกและทางลบต อส งแวดล อมในพ นท ในระด บต า อย างไรก ด ม การนาเสนอมาตรการป องก น แก ไข และลดผลกระทบ ส งแวดล อมเบ องต นในแต ละระยะของการดาเน นโครงการ กาหนดให ม หน วยงาน ร บผ ดชอบ เพ อให เก ดผลกระทบน อยท ส ด หร ออย ในระด บท ยอมร บได 3) การศ กษาแนวทางการสร างม ลค าเพ มจากโครงการและผลประโยชน ร วมก นของ ท งสองประเทศท จะเก ดข นในอนาคต - การพ ฒนา Logistic Park - การพ ฒนาน คมอ ตสาหกรรมบร เวณชายแดนจ งหว ดกาญจนบ ร - การส งเสร มการค าและการท องเท ยว 4) การศ กษาป ญหาและอ ปสรรคท คาดว าจะเก ดข นในระหว างการก อสร างท อาจส งผล ต อความสาเร จของโครงการ - ป ญหาด านความแตกต างทางภาษา/ว ฒนธรรม/กฎหมาย/ข อบ งค บ/ประสานงาน - ป ญหาเร องพ นท ท บซ อน - ป ญหาด านการขนส งและการขาดแคลนว สด ก อสร าง - ป ญหาด านการขาดแคลนบ คลากรและแรงงาน 5) การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม 5.1) ถนนโครงการ ใช ร ปแบบ ASEAN CLASS II (2 lanes) ระยะทางรวมประมาณ 25 ก โลเมตร - ถนนในช มชนกว าง 60 ฟ ต (กว างช องละ 3.5 เมตร ไหล ทางข างละ 1.5 เมตร ม ทางระบายน า ทางเท า ไฟแสงสว าง และส วนของเกาะกลางถนน (แบบส ) ความกว างประมาณ 1.5 เมตร เพ อใช เป นพ นท ในการกล บรถ) - ถนนนอกเขตเม องกว าง 100 ฟ ต (2 ช องจราจร กว างช องละ 3.5 เมตร ไหล ทางข างละ 1.5 เมตร) 5.2) สะพานบร เวณแม น าแมะกะสะ เป นสะพานประเภทคอนกร ตอ ดแรงร ปต วไอ (I-Girder Bridge) ความยาวสะพาน 60 เมตร และออกแบบเพ อปร บปร งและ เพ มพ นท ระบายน า 5.3) ด านชายแดน ฝ ายไทยและเม ยนมาร ต องเห นชอบร วมก นกาหนดบร เวณพ นท ด านชายแดน (BCF) ซ งไม อย ในบร เวณพ นท ท บซ อน เน องจากในป จจ บ นย ง ไม ม ความช ดเจนของจ ดท เหมาะสมในการกาหนดจ ดผ านแดนถาวร โดยพ นท ด านจะประกอบด วย - อาคารท ทาการด านชายแดน - อาคารท ทาการตรวจคนเข าเม อง - อาคารตรวจและควบค มส นค า - บ านพ กเจ าหน าท 6) ประมาณราคาค าก อสร าง 6.1) ประมาณราคาค าก อสร างถนนโครงการ 24.8 ก โลเมตร ประมาณ 618 ล านบาท 6.2) ประมาณราคาค าก อสร างด านอาคารชายแดน 133 ไร ประมาณ 111 ล านบาท แผนท โครงการ ผ งบร เวณโครงการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks