รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 4 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม ราช ปถ มภ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เป นแผนงานท อย ภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ระยะ) และจากผลการประเม นผลการ ด าเน นงานของแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระ บรมราช ปถ มภ ป ๒๕๕๕ รายงานผลการด าเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นข อม ลส าหร บผ บร หารของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลย อลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บทราบเก ยวก บความก าวหน าของแผนและป ญหาท เก ดส าหร บ การปร บปร งแผนต อไป และเพ อให การพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราช ภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค ต อไป คณะกรรมการพ ฒนาระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ห น า ๓ สารบ ญ ๑. สร ปจ านวนบ คลากร ๑ ๒. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๘ ๓. สร ปผลการร บน กศ กษาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๙ ๔. สร ปผลโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๐ ๕. ข อเสนอแนะ ๑๗ สร ปผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ บ คลากรของหน วยงานม ความส าค ญต อการผล กด นภารก จต างๆ ของหน วยงานให บรรล ส าเร จ การส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรของหน วยงานอย างเหมาะสม จนท าให บ คลากรส วนใหญ พ งพอใจ และม ผลต อการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ของตนท ม อย ในองค กร เม อบ คลากรม ความร ความสามารถ ก จะท าให การปฏ บ ต งานของบ คลากรแต ละคนม ประส ทธ ภาพส งส ด และจะท าให ผลส มฤทธ โดยรวมของหน วยงานส งส ดด วย คณะว ทยาการจ ดการ ส งเสร มสน บสน นให คณาจารย พ ฒนาผลงานทางว ชาการ และศ กษา ต อในระด บท ส งข นท งภายในและภายนอกประเทศพร อมท งส งเสร มและสน บสน นการไปศ กษาด งาน ฝ กอบรม เข าร วมประช มส มมนา เพ อให คณาจารย และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง รวมถ งการส งเสร มสน บสน นก จกรรมท สร างขว ญและก าล งใจบ คลากรเป นประจ าอย างต อเน อง โดยการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพ อใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการบร หารทร พยากรบ คคล ด าเน นการให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาคณะ รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว างว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ม รายละเอ ยดด งน ๑. สร ปจ านวนบ คลากร คณะว ทยาการจ ดการ ม บ คลากรท งส นจ านวน ๖๙ คน ประกอบด วย บ คลากรสายว ชาการ จ านวน ๕๐ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๒๗ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๒๒ คน และบ คลากร สายสน บสน น จ านวน ๑๙ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๑ คน พน กงานราชการ ๑ คน และ พน กงานมหาว ทยาล ย ๘ คน และล กจ างช วคราว ๙ คน (ข อม ลเม อเด อนพฤษภาคม) ตารางท ๑.๑ ตารางแสดงจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพ ระด บ การศ กษา และเพศ สถานภาพ ระด บการศ กษา เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน ตร โท เอก ชาย หญ ง มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ๒ ๒ - - ๑ ๑-๒ ผ ช วยศาสตราจารย ๑๙ ๑๙-๑ ๙ ๙ ๙ ๑๐ อาจารย ๓๗ ๖ ๓๑-๓๕ ๒ ๑๑ ๒๖ รวม ๕๘ ๒๗ ๓๑ ๑ ๔๕ ๑๒ ๒๐ ๓๘ หมายเหต *** ลาศ กษาต อ ๓ คน (ข าราชการ ๒ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๑ คน) ตารางท ๑.๒ แสดงจ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพและเพศ ห น า ๒ สถานภาพ เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน พน กงาน ล กจ าง ชาย หญ ง ราชการ มหาว ทยาล ย ช วคราว ห วหน าส าน กงานคณบด ๑ ๑ ๑ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๒ - - ๒-๑ ๑ น กว ชาการพ สด ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการศ กษา ๔-๑ ๓ - - ๔ น กว ชาการคอมพ วเตอร ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการห องปฏ บ ต การ ๑ - - ๑-๑ - พน กงานข บรถยนต ๒ ๒ ๒ - คนสวน ๑ ๑ ๑ - เจ าหน าท ร กษาความสะอาด ๖ ๖ ๑ ๕ รวม ๑๙ ๑ ๑ ๘ ๙ ๖ ๑๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นายกานต ทองทว - ผ ช วยศาสตราจารย - M.BA. General Business - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - กศ.บ. เทคโนโลย ทางการทาง ๒ ดร.เจษฎา ความค นเคย - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด คณะว ทยาการจ ดการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๓ ดร.ฉ นธะ จ นทะเสนา - ผ ช วยศาสตราจารย - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๔ ดร.ดวงตา สราญรมย - รองศาสตราจารย - ผ อ านวยการส าน กมาตรฐานและ จ ดการค ณภาพ - ประธานสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๕ ดร.ธ ร ธน กษ ศ ร โวหาร - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๖ ดร.ภ ญญาพ ชญ นาคภ บาล - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๗ นางประกอบเก ยรต อ มศ ร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร การศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศษ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Economic - ศ.ม. เศรษฐศาสตร เช งปร มาณ - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - D.B.A. International Business - M.P.A Public Administration - ศศ.บ. ร ฐศาสตร - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - กศ.บ. ช วว ทยา - นศ.ม. ส อสารมวลชน - ศศ.ม. ร ฐศาสตร - ศศ,บ. ประว ต ศาสตร ห น า ๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๘ นายประพ นธ พงษ ช ณพงษ - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายบร หาร วางแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ ท องเท ยว ๙ นายประส ทธ ส ขส ม ตร - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๐ นางมนฤด อาวะโต - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๑ นางสาวร ชภร ว ฒนด าเน น - ผ ช วยศาสตราจารย - ห วหน างานศ กษาท วไป - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๒ นางละเอ ยด ขจรภ ย - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๓ ดร.วรพจน บ ษราค มวด - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๑๔ นางสาววร ณ เชาวน ส ข ม - รองศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๑๕ นายว กรานต เผ อกมงคล - ผ ช วยศาสตราจารย - ศศ.ม. การจ ดการท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว (เก ยรต น ยมอ นด บ ๒) - คอ.ม. เทคโนโลย เทคน ค การศ กษา - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - บธ.ม. การบ ญช การเง น - บธ.บ. การบ ญช - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศศ.บ. การบ ญช - นศ.ม. การประชาส มพ นธ - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม.การตลาด - บธ.บ.การตลาด - บธ.บ.การจ ดการท วไป - ศ.ม.พ ฒนาการเศรษฐก จ - ศศ.บ.เศรษฐศาสตร - บธ.ม.การเง นการธนาคาร - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บช.บ.การบ ญช ๑๖ ดร.ว ภาวด ท ป ยะ - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - M.C. Marketing - ศศ.บ.ภาษาอ งกฤษ ๑๗ ดร.ว ร ฬห ร ตน ผลทว โชต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - ปร.ด. บร การธ รก จ - นศ.ม. น เทศศาสตร - นศ.บ. น เทศศาสตร ๑๘ นางศร สรรค ศร พยาต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - ค.บ. บรรณาร กษศาสตร - บธ.บ. การจ ดการท วไป ๑๙ นายศ กด ชาย นาคนก (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การเง นการธนาคาร ๒๐ นางศ ร พร จ ระช ยประส ทธ - รองคณบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา และบร การว ชาการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - บช.ม. การบ ญช - บธ.บ. การบ ญช ห น า ๔ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๒๑ ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร - ผ ช วยศาสตราจารย - Ph.D. Management - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - พบ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ๒๒ ดร.อาท มา แป นธ ญญานนท - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จ ๒๓ นางสาวอาภา ไสยสมบ ต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๒๔ นายอ ท ย ยะร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - บธ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - กศ.ม. ธ รก จศ กษา - ค.บ. ธ รก จศ กษา - ศ.ม. เศรษฐศาสตร ธ รก จ - วท.บ. บร หารธ รก จ - รป.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - พธ.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - นศ.ม. การโฆษณา ๒๕ ดร.อ เทศ ศรแก ว - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การบร หารงานบ คคล ๒๖ นางสาวไอลดา อร ณศร (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๒๗ ดร.ร ตนา ส ด - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Strategic Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. การตลาด ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นางศ ร วรรณ ค าด - ประธานสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการองค การ - บช.บ. การบ ญช ๒ นางสาววร ร ตน ส มพ ทธ พงษ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การตลาด - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๓ นางสาวมนส ชา อน ก ล - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. บร หารการเง น ๔ นางสาวธ นยธร ต ณภพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - ศศ.บ. การจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการท วไป ๕
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks