รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 ว นพฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2555 ณ บร เวณช นล างอาคารว วรณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าโดย

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 9 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 ว นพฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2555 ณ บร เวณช นล างอาคารว วรณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าโดย สโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ สารบ ญ โครงการ 1 สร ปผลการประเม นโครงการ 6 ภาคผนวก 8 ภาคผนวก ก ผลการลงคะแนนเส ยงเล อกต ง 9 ภาคผนวก ข รายช อสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา ภาคผนวก ค ใบเซ นช อผ เข าร วมโครงการ 11 ภาคผนวก ค แบบสร ปการจ ดก จกรรมนอกหล กส ตร (พน.02) 30 - 1 - ส วนท 1 โครงการ แบบเอกสารโครงการก จกรรมน กศ กษา (พน.07) ส าน กพ ฒนาน กศ กษา มหาว ว ทยาล ยพาย พ 1. ช อคณะ/หน วยงาน/ช อผ ร บผ ดชอบ : สโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร 2. ช อโครงการ : โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา ประเภทโครงการ : ประเภทโครงการ ประเภทหล ก(for Plan) : เล อกได 1 ประเภท เท าน น ประเภทรอง(for QA) : เล อกได มากกว าา 1 ประเภท ว ชาการ/การเร ยนการสอนน บร การว ชาการแก ส งคม ว จ ย ความเป นนานาชาต บร หารจ ดการมหาว ทยาล ย พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา (เล อกได 1 ก จกรรม เท าน น) ว ชาการ/การเร ยนการสอน บร การว ชาการแก ส งคม ว จ ย ความเป นนานาชาต บร หารจ ดการมหาว ทยาล ย พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา (เล อกได มากกว า 1 ก จกรรม) ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค พ งประสงค ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน และร กษา ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน และร กษา ส งแวดล อม การม จ ตสาธารณะ ส งแวดล อม การม จ ตสาธารณะ ก จกรรมด านการก ฬา และการส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมด านการก ฬา และการส งเสร ม ส ขภาพ ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมท กษะช ว ต ก จกรรมพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมท กษะ และร จ กใช ช ว ตอย างพอเพ ยง ช ว ต และร จ กใช ช ช ว ตอย างพอเพ ยง ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพและภาวะความเป น ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพและภาวะความเป น ผ น า ร จ กค ดว เคราะห และร กการเร ยนร ผ น า ร จ กค ดว เคราะห และร กการเร ยนร อ นๆ (โปรดระบ )... อ นๆ (โปรดระบ ) นโยบาย 3D ส งเสร ร ม ประชาธ ปไตย 4. ล กษณะก จกรรม : แบบ การจ ดการความร /Knowledge Management แบบอ นๆ /Other...การเล อกต ง ผ ก าก บด แล : อาจารย พ ร ญชนา ภาณ ส ณห หมายเลขโทรศ พท ภายใน 7112 ผ ด าเน นการ : นางสาวกรว กา วงน นทา นายกสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร 7. ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยพาย พ : ความสอดคล องของโครงการก บแผนย ทธศาสตร ประเด นหล ก (for Plan) : (โปรดระบ เพ ยง 1 ประเด นในแต ละรายการ และกร ณากรอก รายละเอ ยด) ย ทธศาสตร หล กท 2 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตรงก บความต องการของ ส งคม เป าประสงค หล กท 2.2 ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาเพ อสร าง บ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค กลย ทธ หล กท ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วนและสอดคล องก บ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค โดยจ าแนกกล มก จกรรม 6 ประเภท ต วช ว ดหล กท 24 ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพและภาวะ ความเป นผ น า ร จ กค ดว เคราะห และร กการเร ยนร ประเด นรอง (for QA) : (เพ มเต มได ตามเห นสมควร) หล กการและเหต ผล : ในป การศ กษาท ผ านมา ทางคณะว ทยาศาสตร ได ม การเล อกต งสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2554 ข น เพ อเป นผ น าในการจ ดก จกรรมต างๆ ของคณะฯ และมหาว ทยาล ย ซ งม วาระในการปฏ บ ต งาน 1 ป การศ กษา อน งสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2554 ก าล งจะหมดวาระลง และเพ อให การด าเน นงาน ก จกรรมน กศ กษาม ความต อเน อง สโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร จ งเห นควรในการจ ดการเล อกต งสโมสรน กศ กษาคณะ ว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2555 ข น เพ อเป นการส งเสร มประชาธ ปไตย และได ผ ท พร อมในการท างานด านก จกรรม น กศ กษา นอกจากน ย งเป นการส งเสร มให น กศ กษาม ค ณธรรมและจร ยธรรม โดยปฏ บ ต ตามกฏเกณฑ ของการเล อกต ง และ ไม นอนหล บท บส ทธ 9. ว ตถ ประสงค : 1. เพ อสน บสน นระบอบประชาธ ปไตยให เก ดข นในคณะฯ 2. เพ อให ได ท มสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา เพ อส งเสร มให น กศ กษาม ค ณธรรมและจร ยธรรมโดยปฏ บ ต ตามกฏเกณฑ ของการเล อกต ง และไม นอนหล บท บ ส ทธ ระยะเวลาด าเน นโครงการ : ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท 2 ภาคการศ กษาท 3 ม.ย. ต.ค. ต.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ค. 11. สถานท จ ดโครงการ : ช นล างอาคารว วรณ 12. กล มเป าหมาย : น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ านวน 180 คน 13. ร ปแบบการจ ดก จกรรม การเล อกต ง 14. ว ทยากร : ไม ม 15. ว ธ ด าเน นงาน : 1. เสนอโครงการเพ อขอร บการอน ม ต ประชาส มพ นธ การร บสม ครท มสโมสรน กศ กษาของคณะฯ เพ อเข าร บการ เล อกต ง 2. ประชาส มพ นธ ก าหนดการเล อกต งให ก บน กศ กษาในคณะฯ 3. ด าเน นงานตามก าหนดการท วางไว 4. ประเม นผลและสร ปผลการด าเน นงาน 16. งบประมาณ : รายร บ งบประมาณนอกหล กส ตร คณะว ทยาศาสตร (521031) 2, บาท รวม 2, บาท รายจ าย ค าสน บสน นการหาเส ยงพรรคละ 500 บาท (ประมาณการท 2 พรรค) 1, บาท ค าบ ตรเล อกต งและเอกสารรายงานสร ปก จกรรม บาท ค าอาหารกลางว นส าหร บคณะกรรมการเล อกต ง (30 บาท x 15 คน) บาท ค าน าด ม บาท รวม 2, บาท หมายเหต : ขออน ญาตถ วเฉล ยในการใช งบประมาณร วมก นระหว างหมวด กรณ ท ม ความจ าเป น 17. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ : 1. เก ดบรรยากาศความเป นประชาธ ปไตยในคณะฯ 2. ได ท มสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา น กศ กษาม ค ณธรรมและจร ยธรรมโดยปฏ บ ต ตามกฏเกณฑ ของการเล อกต ง และไม นอนหล บท บส ทธ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ : 18.1 ต วช ว ดผลผล ต: ร อยละของจ านวนน กศ กษาท มาใช ส ทธ เล อกต ง 19. เกณฑ การประเม นผล : 19.1 เกณฑ ต วช ว ดผลผล ต: จ านวนผ มาใช ส ทธ เล อกต งมากกว าร อยละ 60 (108 คน จาก 180 คน) 20. การปร บปร งจากข อเสนอแนะของโครงการท ผ านมา/โครงการท ม ล กษณะใกล เค ยงก น : ม การรณรงค และกระต นให น กศ กษาจ ดท มเพ อลงสม ครร บเล อกต ง เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให น กศ กษามาลงคะแนนเส ยง ในการก าหนดจ านวนผ ม ส ทธ เล อกต ง จะพ จารณาจากจ านวนน กศ กษาท ม ส ทธ เล อกต งจร ง 21. ก าหนดการ : 16 มกราคม มกราคม 2555 ผ แทนแต ละพรรคร บหล กเกณฑ การเล อกต งคณะกรรมการบร หารสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2555 และย นใบสม ครพร อมท งร ปถ ายและรายละเอ ยดของผ สม ครแต ละต าแหน ง ท อ. พ ร ญชนา ภาณ ส ณห (ห อง P204 อาคารทดลองแปรร ปอาหาร) 3 ก มภาพ นธ 2555 เวลา น. ประช มเพ อช แจงการเล อกต งและจ บฉลากหมายเลขพรรค ณ ห อง VV ก มภาพ นธ 2555 เวลา น. ว นลงคะแนนเส ยงเล อกต ง ณ ช นล างอาคารว วรณ 16 ก มภาพ นธ 2555 เวลา น. เป นต นไป น บคะแนนเส ยง และประกาศผลอย างไม เป นทางการ 20 ก มภาพ นธ 2555 เวลา น. พ ธ อ าลาคณะกรรมการบร หารสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2554 และประกาศผล การเล อกต ง และต อนร บคณะกรรมการบร หารสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2555 อย างเป น ทางการ หมายเหต ก าหนดการอาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม ลงช อ... (นางสาวกรว กา วงค น นทา) ต าแหน ง นายกสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ผ เสนอโครงการ....././ - 5 - ความเห นของคณบด /ผ อ านวยการ เห นควรอน ม ต ไม อน ม ต ลงช อ... (...).../.../... ความเห นของรองอธ การบด /ผ ช วย อธ การบด อน ม ต ไม อน ม ต ลงช อ... (...).../.../... ความเห นของอธ การบด (ในกรณ ท ข นตรงก บอธ การบด อน ม ต ไม อน ม ต ลงช อ... (...).../.../... 2.1 เกณฑ การประเม นผล เป าหมาย ส วนท 2 สร ปผลการประเม นโครงการ จ านวนผ มาใช ส ทธ เล อกต งมากกว าร อยละ 60 (108 คน จาก 180 คน) บรรล ว ตถ ประสงค ผ เข าร วมโครงการ เป าหมาย (คน) ผ มาใช ส ทธ (คน) ค ดเป น (%)ของเป าหมาย น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร รายงานสร ปค าใช จ าย รายการ งบประมาณท ได ร บอน ม ต งบประมาณท จ ายจร ง คงเหล อ (จ ายเก น) ค าสน บสน นการหาเส ยงพรรคละ 500 บาท (ประมาณการท 2 พรรค) 1, ค าบ ตรเล อกต งและเอกสารรายงาน สร ปก จกรรม ค าอาหารกลางว นส าหร บ คณะกรรมการเล อกต ง ค าน าด ม รวม 2,000 1, หมายเหต : ขออน ญาตถ วเฉล ยในการใช งบประมาณร วมก นระหว างหมวด กรณ ท ม ความจ าเป น 2.3 ป ญหาและอ ปสรรค - น กศ กษาบางส วนท ไม ม เร ยนในว นลงคะแนน ไม มาใช ส ทธ เล อกต ง 2.4 ข อเสนอแนะในการจ ดก จกรรมคร งต อไป - สร างความตระหน กให ก บน กศ กษาในการใช ส ทธ และหน าท ของตนตามระบอบประชาธ ปไตย 2.5 ภาพการจ ดก จกรรม 2.5 ภาพการจ ดก จกรรม (ต อ) - 7 - - 8 - ภาคผนวก - 9 - ภาคผนวก ก ผลการลงคะแนนเส ยงเล อกต ง ท มท สม ครร บเล อกต ง : จ านวน 1 ท ม ช อ : ท ม More Improving การลงคะแนนเส ยง จ านวน (เส ยง) ค ดเป นร อยละ ร บรอง ไม ร บรอง บ ตรเส ย 3 3 รวมผ มาใช ส ทธ 115 ภาคผนวก ข รายช อสโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ประจ าป การศ กษา 2555 นายพ รต ส ตยาจ ตอาน ภาพ นายกสโมสรฯ นายธนากร อ อนอ นทร อ ปนายกชาย นางสาวธน ชญา อ นทร ส วรรณ อ ปนายกหญ ง นางสาวป ยะภรณ เตม ศ กด เลขาน การ นางสาวอรท ย แง โว เหร ญญ ก นางสาวป ยวรรณ ศ ร ส ขถาวรก ล ฝ ายประชาส มพ นธ นายเฉล มวงศ ตร มธ ร ฝ ายปฏ คม นายอรรถพงษ ศร บ ญเร อง ฝ ายว ชาการ นายณ ฐพงค ว ช ตาภา ฝ ายก จกรรม นายณ ฐพล พนาส ณฑ ฝ ายส นทนาการ นายสามารถ ส เมธาน ภาพ ฝ ายเทคน ค อาจารย ท ปร กษา 1. อาจารย กชกร พระพรตระการ 2. อาจารย พ ฒน นร ศร สมพ นธ 3. อาจารย ร ตน กมล ปวรวรรฒ 4. อาจารย ปาร ชาต ศงสน นทน ภาคผนวก ค รายช อผ มาใช ส ทธ เล อกต ง ภาคผนวก ง แบบสร ปการจ ดก จกรรมนอกหล กส ตร (พน.02) แบบสร ปการจ ดก จกรรมนอกหล กส ตร (พน.02) ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าหร บเจ าหน าท ส าน กพ ฒนาน กศ กษา รายละเอ ยดครบถ วน ลง งช อ... หน วยงาน...สโมสรน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร... ว นท...13 ม นาคม ท มพย เร อง ขอสร ปก จกรรมนอกหล กส ตร ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา สภา/สโมส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks