๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ ท ยธาน จากการตรวจต ดตามโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข งของจ งหว ดในเขตตรวจ ราชการท ๑๘ สามารถสร ปผลการด าเน นงานได ด งน ๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท ๑๘ จากการตรวจต ดตามในพ นท เขตตรวจราชการท ๑๘ จะเห นได ว า ในภาพรวมจะม โครงการท ได ร บการอน ม ต ให ด าเน นการ จ านวน ๑๘๖ โครงการ ซ งส วนใหญ เป นโครงการท อย ระหว าง ด าเน นการ จ านวน ๑๑๓ โครงการ ค ดเป นร อยละ ๖๐.๗๕ ด าเน นการเสร จแล ว จ านวน ๗๓ โครงการ ค ดเป นร อยละ ๓๙.๒๕ และในภาพรวมของเขตตรวจราชการท ๑๘ ม การเบ กจ ายงบประมาณ จ านวน ๑๔๐,๗๑๗,๗๗๐ บาท ค ดเป นร อยละ ๒๒.๓๙ ของจ านวนงบประมาณท ได ร บอน ม ต ให ด าเน นการ โดยจ งหว ดในเขตตรวจราชการท ๑๘ ม ผลการเบ กจ ายงบประมาณไม ค อยแตกต างก นมากน ก โดยจ งหว ดอ ท ยธาน ม การเบ กจ ายงบประมาณมากท ส ด จ านวน ๓๕,๙๓๑,๙๗๐ บาท ค ดเป นร อยละ ๒๒.๖๐ และจ งหว ดนครสวรรค ม การเบ กจ ายงบประมาณน อยท ส ด จ านวน ๒๒,๑๔๕,๘๐๐ บาท ค ดเป นร อยละ ๑๓.๖๕ และสาเหต ท เบ กได น อยน น ส วนหน งม สาเหต มาจากม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดของโครงการ โดยม การ เปล ยนแปลงพ นท ด าเน นการ ซ งจะต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการ ตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข อ ๑๙ ซ งม กระบวนการหลายข นตอนกว าท ครม.จะ อน ม ต ซ งค อนข างใช เวลาพอสมควร แต อย างไรก ตาม ได เร งร ดให จ งหว ดเร งด าเน นการ ท งน เพ อท จะได เบ กจ าย งบประมาณได โดยเร ว ส งผลถ งการกระต นเศรษฐก จในภาพรวม (ตารางแนบ) ๒. ข อจ าก ดในการปฏ บ ต ตามระเบ ยบ/หล กเกณฑ /มาตรการในการด าเน น โครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ตามท กรมบ ญช กลางและส าน กงบประมาณ ก าหนดท อาจไม สามารถด าเน นโครงการได ตามท แผนก าหนด จ งหว ดส วนใหญ ในเขตตรวจราชการท ๑๘ ได สะท อนถ งข อจ าก ดในการปฏ บ ต ว า การขอร บการจ ดสรรเง นก ตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ม กระบวนการและข นตอน ค อนข างมาก ควรลดกระบวนการและข นตอนให น อยลง เพ อให การจ ดสรรเง นก และการด าเน นโครงการ เป นไปด วยความรวดเร ว นอกจากน ในการโอนหร อเปล ยนแปลงรายการงบประมาณ ควรพ จารณาให ผ ว าราชการจ งหว ดสามารถโอนหร อเปล ยนแปลงรายการงบประมาณได ท งน เพ อให การด าเน นโครงการ เป นไปด วยความรวดเร วและเก ดประโยชน ก บประชาชนส งส ด - ๒-๓. จากข อจ าก ดของการปฏ บ ต ตามระเบ ยบ/หล กเกณฑ /มาตรการในการด าเน น โครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ตามท กรมบ ญช กลางและส าน กงบประมาณ ก าหนด ส งผลต อประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน และ/หร อควบค มการด าเน นงานให เก ดการ บร หารจ ดการบ านเม องท ด จ งหว ดส วนใหญ ในเขตตรวจราชการท ๑๘ ม ความเห นว า ข อจ าก ดในการปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบ/หล กเกณฑ /มาตรการในการด าเน นโครงการ จะส งผลให เก ดประส ทธ ภาพในการใช จ ายงบประมาณ ของประเทศ ท าให ร ฐบาลสามารถประหย ดงบประมาณในส วนของงบประมาณเหล อจ ายจากการลงนามใน ส ญญา และสามารถส งเสร มให เก ดการบร หารก จการบ านเม องท ด เน องจากม กระบวนการ ข นตอนในการ พ จารณาโครงการและการจ ดสรรเง นก ท ร ดก ม ๔. รายการท ม การด าเน นการแล วเสร จก อให เก ดประโยชน และผลส าเร จของ โครงการ สามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ดของโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ในเร องการสร างงาน สร างอาช พ สร างรายได ยกระด บ ค ณภาพช ว ตของประชาชน และสามารถน าไปต อยอดก บโครงการอ น ๆ ท ม ในพ นท แล วส งผลให เก ดการลงท น จากการตรวจต ดตามในพ นท จะเห นได ว า จ งหว ดในเขตตรวจราชการท ๑๘ ม โครงการ ท ก อให เก ดประโยชน และสามารถน าไปต อยอดก บโครงการอ น ๆ ท ม ในพ นท แล วส งผลให เก ดการลงท นอย พอสมควร ด งจะเห นได จากจ งหว ดนครสวรรค ม รายการท ด าเน นการแล วเสร จประกอบด วย ๒๙ รายการ ประกอบด วย การก อสร างลานตาก ๔ แห ง ก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล ก ๗ สาย ถนนลาดยาง ๑ สาย พ ฒนาแหล งน า ๓ แห ง ส งเสร มการประกอบอาช พ ๓ รายการ ก อสร างฝายต นน าล าธาร(Check Dam) ๒๐๐ แห ง และการพ ฒนาทางด านส งคม จ านวน ๑๑ รายการ ซ งสามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ดของโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ในเร องของการสร างงาน สร างอาช พ สร างรายได และยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน และสามารถน าไปต อยอดก บโครงการอ น ๆ ท ม ใน พ นท ได เช น การส งเสร มการประกอบอาช พ สามารถน าไปต อยอดก บโครงการจ ดแสดงและจ าหน ายส นค า OTOP ระด บจ งหว ด โดยสามารถน าผลผล ตไปจ าหน ายได หร อการพ ฒนาแหล งน า ก สามารถต อยอดก บ การพ ฒนาระบบการผล ตและกระจายเมล ดพ นธ ข าวพ นธ ด ในศ นย ข าวช มชน โดยสามารถท าให การผล ต เมล ดพ นธ ข าวพ นธ ด เป นไปตามเป าหมาย ส งผลให เก ดการลงท นด านอ ตสาหกรรมการเกษตร จ งหว ด อ ท ยธาน ม โครงการท ด าเน นการแล วเสร จ จ านวน ๖ โครงการ ซ งสามารถน าไปต อยอดก บโครงการอ น ๆ ใน พ นท ได เช น โครงการข ดลอกแหล งน าล าเหม องสายห วยไผ ข ย ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง โครงการพ ฒนา ฝายล าเหม อง ล าคลอง และล าห วย อ.บ านไร ท าให ประชาชนและเกษตรกรม น าอ ปโภค บร โภค และเพ อ การเกษตรอย างเพ ยงพอ ผลผล ตทางการเกษตรส งข น สามารถสร างอาช พ และเพ มรายได ให แก ประชาชน จ งหว ดก าแพงเพชร ม โครงการภ ม ป ญญาแผ นด นขยายผลส ปวงชนชาวไทย ขณะน อย ระหว างการด าเน น โครงการ ซ งจ งหว ดจะได ม การต ดตาม ว เคราะห และประเม นผลต อไป - ๓-๕. การด าเน นการในรายการต าง ๆ ภายใต โครงการพ ฒนาจ งหว ดส งผลต อ ย ทธศาสตร จ งหว ดและการบร หารงานจ งหว ดแบบบ รณาการ จ งหว ดในเขตตรวจราชการท ๑๘ ได ม การจ ดท าโครงการพ ฒนาจ งหว ด โดยพ จารณา จากว ส ยท ศน ย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ เพ อให เก ดการบ รณาการเช อมโยงและสอดคล องเป นไป ในท ศทางเด ยวก น และม จ ดเน นของแต ละจ งหว ดแตกต างก นไปตามสภาพพ นท อาท เช น จ งหว ดอ ท ยธาน ม จ ดเน นของการจ ดท าแผนในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเน นการพ ฒนาด านการเกษตร เพ อให เกษตรกรม อาช พและรายได เพ มมากข น แต เน องจากจ งหว ดอ ท ยธาน ม ระบบชลประทานครอบคล มพ นท การเกษตรเพ ยง ๑๐% จ งต องพ ฒนาแหล งน าตามธรรมชาต ท ม อย ให ม ปร มาณน าเพ ยงพอให เกษตรกรได ใช ในการเพาะปล กพ ชในฤด ฝนและใช ในฤด แล งได ด วย ด งน น โครงการท ได ร บการสน บสน นงบประมาณเง นก (SP2) ตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ จ งน าไปใช ในการข บเคล อนประเด นย ทธศาสตร ส งเสร ม และพ ฒนาการบร หารจ ดการน าอย างเป นระบบ ได แก การข ดลอกคลอง อ างเก บน า สระน า ประจ า หม บ านเป นส วนใหญ และเม อได ด าเน นการแล วเสร จจะส งผลให ประชาชนในพ นท โครงการได ม น าใช ในการอ ปโภค บร โภค และน าเพ อการเกษตรอย างเพ ยงพอ รวมถ งการแก ไขป ญหาอ ทกภ ยในฤด ฝนและภ ยแล งด วยจ งหว ด ก าแพงเพชร ได ก าหนดย ทธศาสตร ส งเสร มและพ ฒนาการผล ต การแปรร ป และการตลาด ส นค าปลอดภ ย ย ทธศาสตร ส งเสร ม พ ฒนา และบร หารจ ดการการท องเท ยวส สากล และย ทธศาสตร การพ ฒนาโครงสร าง และ ป จจ ยพ นฐานท เอ อต อการเกษตร ซ งม จ ดเน นของการจ ดท าแผนในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเน นการ พ ฒนาด านการเกษตรเช นเด ยวก น และให ความส าค ญในการพ ฒนาเพ มประส ทธ ภาพคลอง ชลประทาน/แก มล ง ปร บปร งระบบชลประทานเป นล าด บแรก เน องจากต องการเป นผ น าการผล ตเกษตร ท ปลอดภ ย รวมท งให ความส าค ญก บการหาตลาด และการส งเสร มอาช พในล าด บต อมา โดยมองว า เม อ ได พ ฒนาป จจ ยต าง ๆ ท เอ อต อการเกษตรแล ว ม ผลผล ตออกมาแล วก ต องหาล ทางจ าหน าย หาตลาด รวมท ง ส งเสร มอาช พ/เพ มรายได โดยม โครงการเพ มข ดความสามารถในเช งธ รก จให ก บสหกรณ ช มชน และโครงการ ภ ม ป ญญาแผ นด นขยายผลส ประชาชนมารองร บ แต อย างไรก ตาม เน องจากว ส ยท ศน ของจ งหว ด ก าแพงเพชร ได ก าหนดว า ผ น าการผล ตเกษตรปลอดภ ยและการท องเท ยวถ นมรดกโลก ซ งจ งหว ด ก าแพงเพชรก ได ให ความส าค ญในการพ ฒนาแหล งท องเท ยวเป นประเด นส าค ญ และถ งแม ในป จจ บ น จะประสบป ญหาด านการวางแผนพ ฒนาการท องเท ยวอย างเป นร ปธรรมและเป นระบบ แต กระแสความต องการ ท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร ของน กท องเท ยว ผนวกก บนโยบายร ฐบาลท สน บสน นการเร งสร างรายได จากการ ท องเท ยว ฟ นฟ แหล งประว ต ศาสตร และโบราณสถาน เพ อสร างม ลค าเพ มทางเศรษฐก จ จ าเป นท ท กภาคส วน ในจ งหว ดก าแพงเพชรต องผน กก าล งท จะพ ฒนาการท องเท ยวมรดกโลกอย างย งย นต อไป จ งหว ดนครสวรรค ก เช นเด ยวก น ม จ ดเน นของการจ ดท าแผนในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเร อง ของการเกษตร โดยให ความส าค ญในย ทธศาสตร การสร างม ลค าเพ มการเกษตร การค าและ อ ตสาหกรรม การเกษตรท สมด ลมากท ส ด และจ ดท าโครงการเพ อข บเคล อนท จะเป นแหล งผล ต - ๔ - และการค าข าว โดยมองว า เกษตรกรควรต องม น าอย างเพ ยงพอในการท าการเกษตร ม ลานตากพ ชผล ทางการเกษตร ท าให ได ปร มาณและม ลค าของผลผล ตส งข น และสามารถขนส งพ ชผลทางการเกษตรได ด วย ความรวดเร ว นอกจากน ย งให ความส าค ญก บย ทธศาสตร การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และการท องเท ยวให ม ประส ทธ ภาพอย างย งย น โดยมองว า ประ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks