รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป ๒๕๕๖ ต งแตเด อนมกราคม เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป ๒๕๕๖ ต งแตเด อนมกราคม เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ โครงการอน ร กษ$พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร สนองพระราชด าร โดย การไฟฟ0าฝ2ายผล ตแหงประเทศไทย

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 6 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป ๒๕๕๖ ต งแตเด อนมกราคม เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ โครงการอน ร กษ$พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร สนองพระราชด าร โดย การไฟฟ0าฝ2ายผล ตแหงประเทศไทย ๒ ความน า พระบาทสมเด จพระเจาอย ห ว ทรงเห นความส าค ญของการอน ร กษพ นธ กรรมพ ช โดยทรงเร มงานพ ฒนา และอน ร กษทร พยากรธรรมชาต และความหลากหลายทางช วภาพต งแตป. พ.ศ. ๒๕๐๓ เป5นตนมา ม พระราชด าร ใหด าเน นการรวบรวม ปล ก ด แลร กษาพรรณพ ชตางๆ ท หายากและก าล งจะหมดไป ตอมาในป. พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ไดทรงสานพระราชปณ ธานตอ โดยม พระราชด าร ก บเลขาธ การ พระราชว งใหด าเน นการอน ร กษพ ชพรรณของประเทศไทย โดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองค สวนจ ตรลดา เป5นผ ด าเน นการจ ดสรางธนาคารพ ชพรรณข น ต งแตป. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป5นตนมา การด าเน นงานโครงการอน ร กษพ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในระยะท ผานมาถ งป?จจ บ น ม หนวยงานตางๆ รวมสนองพระราชด าร เพ มมากข นโดยพ นท และ ก จกรรมด าเน นงานของโครงการไดขยายและกระจายออกไปส ภ ม ภาคตางๆ รวมท งม แนวทางการ ด าเน นงานท หลากหลายมากข นโดยล าด บ และหลายก จกรรมไดบรรล ผลกอใหเก ดประโยชนตอประเทศชาต และ การไฟฟAาฝCายผล ตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะท เป5นองคกรของร ฐองคกรหน ง ไดตระหน กถ งความจ าเป5นและ ประโยชนท จะเก ดข นจากการด าเน นงาน โครงการอน ร กษพ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ น กรอบก บได พ จารณาแลววา เป5นองคกรท ม ศ กยภาพท จะสนองพระราชด าร ฯ ในโครงการน ไดเป5นอยางด จ งขอพระราชทาน พระราชาน ญาตเขารวมสนองพระราชด าร ฯ ในโครงการอน ร กษพ นธ กรรมพ ชฯ ซ งไดร บพระราชทานพระราชาน ญาต ใหเขารวมสนองพระราชด าร ฯ ต งแตเด อนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป5นตนมา ๑ ก จกรรมท กฟผ. สนองพระราชด าร ตามแผนแมบทโครงการอน ร กษพ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ กฟผ. ไดขอพระราชทาน พระราชาน ญาตเพ อสนองพระราชด าร ในโครงการอน ร กษพ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ ระยะ ๕ ป.ท หา ( ต ลาคม ๒๕๕๔ - ก นยายน ๒๕๕๙ ) จ านวน ๓ ก จกรรม ไดแก (๑) ก จกรรมปกป?กพ นธ กรรมพ ช (๒) ก จกรรมปล กร กษาพ นธ กรรมพ ช (๓) ก จกรรมพ เศษสน บสน นการอน ร กษพ นธ กรรมพ ช ๒ ว ตถ ประสงค$ (๑) ใหม พ นท ปล กร กษาพ นธ กรรมพ ชในบร เวณเข อนและโรงไฟฟAา เป5นแหลงเก บรวบรวมพ ช พรรณไมเพ อ การใชประโยชนในอนาคต (๒) ใหสาธารณชนไดเร ยนร และตระหน กถ งค ณคาของทร พยากรช วภาพในพ นท ปกป?กและปล ก ร กษาพ นธ กรรมพ ช เพ อน าไปส ความหวงแหน (๓) ใหช มชนรอบเข อนใชองคความร และทร พยากรช วภาพในทองถ น เพ อเพ มศ กยภาพในการ พ งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง (๔) สน บสน นใหม ฐานทร พยากรทองถ น ๓ ๓ เป0าหมายการด าเน นงาน ป ๒๕๕๖ (๑) รวบรวมและปล กร กษาพ นธ พ ชอาหาร สม นไพร และพ ชหายากทองถ นรอบๆ เข อนและ โรงไฟฟAา พ ชเพ อการเก บร กษาพ นธ กรรมในล กษณะตนพ นธ พรอมบ นท ก จ านวน ๑๑ แหง พ นท รวม ๙๙๖ ไร (๒) จ ดอบรมเคร อขายบ คลากรสน บสน นการอน ร กษพ นธ กรรมพ ช โดยม สมาช กครอบคล มท ง ผ ปฏ บ ต งาน กฟผ. ราษฎรในช มชนรอบพ นท เข อนและโรงไฟฟAา และเยาวชนในสถานศ กษารอบพ นท เข อน (๓) เปPดใหบร การแหลงเร ยนร ดานธรรมชาต ว ทยาและน เวศว ทยาประจ าเข อน (๔) การจ ดงานประช มว ชาการและน ทรรศการ ทร พยากรไทย : น าส งด งามส ตาโลก ป. ๒๕๕๖ ณ เข อนศร นคร นทร จ.กาญจนบ ร ๔. พ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช และพ นท ปล กร กษาของเข อนและโรงไฟฟ0า พ นท สนองพระราชด าร จ งหว ดท ต ง พ นท ปกป8กฯ พ นท ปล กร กษาฯ แปลง เน อท (ไร) แปลง เน อท (ไร) เข อนภ ม พล ตาก ๑ ๘,๑๐๓ ๑ ๖๕๕ เข อนส ร ก ต อ ตรด ตถ ๒ ๑,๘๙๖ ๒ ๑๘ เข อนศร นคร นทร กาญจนบ ร ๒ ๑,๐๒๕ ๒ ๔๔ เข อนวช ราลงกรณ กาญจนบ ร ๒ ๙๕๐ ๒ ๓๖ เข อนร ชชประภา ส ราษฎรธาน ๓ ๑,๔๑๘ ๓ ๗๕ เข อนบางลาง ยะลา ๑ ๓๓๖ ๑ ๑๐ เข อนอ บลร ตน ขอนแกน ๑ ๑,๔๘๑ ๑ ๘๐ เข อนส ร นธร อ บลราชธาน ๑ ๒,๙๓๙ ๑ ๓๘ เข อนจ ฬาภรณ ช ยภ ม ๔ ๘๑๔ ๔ ๓๒ เข อนน าพ ง สกลนคร ๓ ๑,๒๔๖ ๑ ๒ เข อนหวยก ม ช ยภ ม ๑ ๘๗๖ ๐ ๐ รฟ.ล าตะคองชลภาว ฒนา นครราชส มา ๐ ๐ ๑ ๖ รวมท งส น ๒๒ ๒๑,๐๘๔ ๒๐ ๙๙๖ ๔ เสBนทางศ กษาธรรมชาต ในเขตพ นท แตละเข อน พ นท สนองพระราชด าร จ านวนเสBนทางศ กษาธรรมชาต เข อนภ ม พล ๒ เข อนส ร ก ต ๓ เข อนศร นคร นทร ๒ เข อนวช ราลงกรณ ๑ เข อนร ชชประภา ๑ เข อนบางลาง ๑ เข อนอ บลร ตน ๒ เข อนจ ฬาภรณ ๓ เข อนส ร นธร ๑ โรงไฟฟAาล าตะคองชลภาว ฒนา ๑ รวมท งหมด ๑๗ ๕ ผลการด าเน นงานประจ าป ๒๕๕๖ (ต งแตเด อนมกราคม เด อนธ นวาคม) ๕.๑ ก จกรรมปกป8กพ นธ กรรมพ ช เข อนภ ม พล การควบค มด แลพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๑ งานด แลร กษาพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ชดวยการสราง ซอมบ าร งฝายชะลอน าและจ ดท าแนว ปAองก นไฟงานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวยปAองก นปCาไม ตก.๑๒ สามเงา จ านวน ๑๒ คร ง ๒ เร องปAองก นควบค มและไฟปCาใหแกราษฎรอาสาสม ครปAองก นไฟปCา ต าบลยกกระบ ตร อ าเภอ สามเงา จ งหว ดตาก จ านวน ๑๓๐ คน ๓ เร องการจ ดท าแนวปAองก นไฟปCา ใหแกน กศ กษามหาว ทยาล ยมหานคร จ านวน ๒๕ คน เข อนส ร ก ต งานส ารวจและจ ดท ารายงานพ ชพรรณในพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช เข อนส ร ก ต ๑ เก บต วอยางพ ชพรรณพรอมเก บร กษาต วอยางดอง จ านวน ๒ ชน ด เห ดเผาะ และ ผลฟ?กขาว ๒. เก บต วอย างพ ชพรรณพร อมเก บร กษาต วอย างแห ง จ านวน ๓ ชน ด ปอบ ด ผ กหวานป า ฝ กข าว ๓ ส ารวจและจ ดท าทะเบ ยนพ ชพรรณ จ านวน ๔ ชน ด เห ดเผาะ ปอบ ด ฝ?กขาว ผ กหวานปCา ๔ บ นท กขอม ลการใชประโยชนตามภ ม ป?ญญาทองถ น จ านวน ๔ ชน ด ๕ การควบค มด แลพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๑ งานด แลร กษาพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ชดวยการสราง ซอมบ าร งฝายชะลอน าและจ ดท าแนว ปAองก นไฟปCา ๒ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวยร กษา ความปลอดภ ย เข อนส ร ก ต จ านวน ๑ คร ง เข อนศร นคร นทร$ งานส ารวจและจ ดท ารายงานพ ชพรรณในพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๑ ส ารวจและจ ดท าทะเบ ยนพ ชพรรณ จ านวน ๖ ชน ด ประด, แดง, ฝาง, ผ กหวาน, มะคาโมง, ช งช น ๒ บ นท กขอม ลการใชประโยชนตามภ ม ป?ญญาทองถ น จ านวน ๒๐ ชน ด ๓ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวย ร กษาความปลอดภ ย จ านวน ๗ คร ง ๔ จ ดท าและซอมบ าร งปAายแสดงแนวเขตพ นท อพ.สธ.-กฟผ. จ านวน ๕๘ ปAาย เข อนวช ราลงกรณ ส ารวจทร พยากรกายภาพและช วภาพพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ชเข อนวช ราลงกรณ ระยะท ๒ สน บสน นคณะว จ ยของมหาว ทยาล ยบ รพา จ านวน ๘ คน เขาท าการว จ ยในพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ช การควบค มด แลพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๑ งานด แลร กษาพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ชดวยการสราง ซอมบ าร งฝายชะลอน าและจ ดท าแนวปAองก น ไฟปCา ซอมบ าร งร กษาฝายชะลอน าเกาจ านวน ๕ ฝายและท าแนวปAองก นไฟปCา กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ กม. ๒ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บแผนกร กษาความ ปลอดภ ย จ านวน ๗ คร ง และบ าร งร กษาแนวปAองก นไฟปCา โดยการกวาดใบไมและช งเผา ๓ บ นท กขอม ลการใชประโยชนตามภ ม ป?ญญาทองถ น ๔ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวยแผนกร กษา ความปลอดภ ย (เด อนละ ๑ คร ง) จ านวน ๗ คร ง ๕ ซอมปAองก นไฟปCาโดยแผนกร กษาความปลอดภ ย จ านวน ๑ คร ง ๖ จ ดท าและซอมบ าร งปAายแสดงแนวเขตพ นท อพ.สธ.-กฟผ. จ านวน ๒ ปAาย (ปAายเขตอน ร กษและหามลาส ตวปCา) ก จกรรมอ นๆ ปล กหญาแฝก เพ อปAองก นการพ งทลายของด น บร เวณพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ช ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ว นส งแวดลอมโลก จ านวน ๑๒๕,๐๐๐ กลา เข อนร ชชประภา ๑ ส ารวจและจ ดท ารายงานพ ชพรรณในพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ชเข อนร ชชประภา ๑.๑ ส ารวจและจ ดท าทะเบ ยนพ ชพรรณ จ านวน ๒๐ ชน ด ๑.๒ บ นท กขอม ลการใชประโยชนตามภ ม ป?ญญาทองถ น จ านวน ๓๖ ชน ด ๑.๓ สน บสน นคณะว จ ยของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร จ านวน ๖ คน เขาท าการว จ ยในพ นท ปกป?กพ นธ กรรมพ ช จ านวน ๑ คร ง ๖ ๒ ส ารวจและเก บรวบรวมภ ม ป8ญญาทBองถ นตางๆ ท เก ยวก บการใชBทร พยากรธรรมชาต จ ดก จกรรม อบรม ด งาน หร อ ทร พยากรพ ชพรรณและพ นธ กรรมพ ช ก บป?จจ ยส ด งน ๒.๑ ว นท ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ บรรยาย เร อง ประโยชนของทร พยากรพ ชพ นธ ก บการด ารงช พของ มน ษยใหแกโรงเร ยน ส ราษฎรธาน ๒ จ านวน ๑๙ คน ๒.๒ ว นท ๓ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดก จกรรมร ชชประภาสานฝ?นแบงป?นเร ยนร เร องประโยชน ของการอน ร กษพ นธ กรรมพ ช และประโยชนของทร พยากรพ ชพรรณก บป?จจ ยส ใหแกคร น กเร ยน โรงเร ยนตาข นว ทยา โรงเร ยนร ชชประภาว ทยาคม โรงเร ยนม ธยมบานท าเน ยบ โรงเร ยนค ร ร ฐน คม ๓ การควบค มด แลพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๓.๑ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวยร กษาความ ปลอดภ ย จ านวน ๙ คร ง ๓.๒ จ ดท าและซอมบ าร งปAายแสดงแนวเขตพ นท อพ.สธ.- กฟผ. จ านวน ๖ ปAาย เข อนบางลาง ๑ งานส ารวจและจ ดท ารายงานพ ชพรรณในพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช เข อนบางลาง ๑ บ นท กขอม ลการใชประโยชนตามภ ม ป?ญญาทองถ น จ านวน ๔ ชน ด ๒ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCารวมก บหนวย ร กษาความปลอดภ ย จ านวน ๓ คร ง ๓ จ ดท าและซอมบ าร งปAายแสดงแนวเขตพ นท อพ.สธ.-กฟผ. จ านวน ๕ ปAาย เข อนอ บลร ตน$ ม จ านวน ๒ แปลง รวมพ นท ๑,๔๖๓ ๒ ๙๕ ไร ๑ งานส ารวจและจ ดท ารายงานพ ชพรรณในพ นท ปกป8กพ นธ กรรมพ ช ๑.๑ เก บขอม ลตนยางขนาดใหญภายในเข อนอ บลร ตน จ านวน ๓๔ ตน ๑.๒ งานตรวจสอบและปAองก นการต ดไมท าลายปCา โดยการออกตรว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks