รายงานผลการด าเน นงาน - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 2 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ในฐานะสถานศ กษาท ท าหน าท ในการส งเสร มสน บสน น และจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยได น า เอานโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน ของส าน กงาน กศน. ป 2555 มาว เคราะห ส การ ปฏ บ ต ในพ นท ตามศ กยภาพ และเป าหมายในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ค อ ม งพ ฒนาให ประชาชนได ร บการศ กษาตลอดช ว ต และการศ กษาอาช พเพ อการม งานท า ท กท ท กโอกาสอย างท วถ งและ เท าเท ยมก น ม ความร ค ค ณธรรมบนพ นฐานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให เก ดส งคมฐานความร และม อาช พ อย างย งย น เพ อพ ฒนาให ผ เร ยนและผ ร บบร การม อ ตล กษณ ตามท สถานศ กษาก าหนด ค อ มารยาทด ม จ ตอาสา พ งพาตนเอง ซ งในรอบระยะเวลาท ผ านมาบ คลากรของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได ร วมก นด าเน นงานตามภารก จ เพ อตอบสนองนโยบายและ เป าหมายของสถานศ กษา โดยด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ด งน นเพ อให ทราบผลการด าเน นงานตามเป าหมายการด าเน นงานท ก าหนดไว ศ นย การศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร จ งได จ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ เพ อน าเสนอและรวบรวมผลการด าเน นงานจากการม ส วนร วมจากผ ปฏ บ ต ท กระด บ ท งในส วนของ กล มงานใน กศน.อ าเภอ และ กศน.ต าบล ในการน านโยบายส การปฏ บ ต จ งหว งเป นอย างย งว าเอกสารเล ม น จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และผ เก ยวข องต อไป กศน.อ าเภอห างฉ ตร 1 ต ลาคม 2555 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทน า 1 ผลการด าเน นงานตามนโยบายและจ ดเน น กศน. 7 - นโยบายเร งด วน o การเย ยวยาและฟ นฟ หล งว กฤตอ ทกภ ย 7 o การจ ดต งศ นย ฝ กอาช พช มชน 7 - นโยบายด านการศ กษานอกระบบ 11 o โครงการยกระด บประชากรว ยแรงงาน 11 o โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน) 13 o โครงการการส งเสร มการร หน งส อ 19 o โครงการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต 21 o โครงการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน 27 o โครงการสร างส งคมแห งการเร ยนร ตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 33 o โครงการส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 37 - นโยบายการศ กษาตามอ ธยาศ ย 43 - นโยบายด านการส งเสร มการเร ยนร ของช มชน 45 - นโยบายด านการสน บสน นโครงการพ เศษ 46 o โครงการส งเสร มการศ กษากล มเป าหมายพ เศษ 46 - นโยบายด านการบร หารจ ดการ 50 o โครงการส งเสร มการจ ดการความร ในองค กร 52 o โครงการพ ฒนาระบบน เทศ ก าก บ ต ดตามการจ ดการศ กษา 55 o โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ 57 o โครงการบร หารความเส ยงในสถานศ กษา 60 o โครงการประช มส มมนาคณะกรรมการสถานศ กษา 62 - รายละเอ ยดการใช จ ายงบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป บทน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร เร ยกโดยย อว า กศน.อ าเภอห าง ฉ ตร ต งอย เลขท 163 หม ท 1 ถนนจามเทว ต าบลห างฉ ตร อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ กศน.อ าเภอห างฉ ตร จ ดต งข นเม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ท าการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคารห องสม ด ประชาชนอ าเภอห างฉ ตรเป นส าน กงานมาจนถ งป 2548 จ งได ด าเน นการก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก 2 ช น แล วเสร จและใช เป นส าน กงานมาต งแต ว นท 9 ม นาคม 2549 มาจนถ งว นท 3 ม นาคม 2551 ได ม การ ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ม สภาพเป นสถานศ กษา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ร บผ ดชอบพ นท 7ต าบล 73 หม บ าน โดยม กศน. ต าบล จ านวน 7 แห งเป นหน วยจ ด ร บผ ดชอบท าหน าท ส งเสร ม สน บสน น ประสานงาน และจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยร วมก บภาค เคร อข ายในระด บพ นท ม กศน.ต าบล 7 แห ง และม ท ณฑสถานบ าบ ดพ เศษล าปาง เป นเคร อข ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน และ ส งเสร มการร หน งส อ บ คลากร ประเภท จ านวน (คน) ข าราชการคร 3 ข าราชการพลเร อน 1 คร อาสาสม คร กศน. 3 ห วหน า กศน.ต าบล 6 คร ศ นย การเร ยนช มชน 1 คร ประจ ากล มสอนคนพ การ 2 คร ประจ ากล มสอนข นพ นฐาน 6 คร ประจ ากล ม ปวช. 2 ล กจ างช วคราว 1 รวมท งส น 25 ป งบประมาณ พ.ศ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ใน ฐานะสถานศ กษาท ท าหน าท ในการส งเสร มสน บสน น และจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ได น าเอานโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน ของส าน กงาน กศน. ป 2555 มาว เคราะห ส การปฏ บ ต ในพ นท ตามศ กยภาพ และเป าหมายในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ซ งในรอบระยะเวลาท ผ านมาบ คลากร ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได ร วมก นด าเน นงานตามภารก จ เพ อ ตอบสนองนโยบาย ได ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ด งน ปร ชญา สร างบ คคลแห งการเร ยนร ค ค ณธรรม ร ท นการเปล ยนแปลง ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาให ประชาชนได ร บการศ กษาตลอดช ว ต และการศ กษาอาช พเพ อการม งานท า ท กท ท ก โอกาสอย างท วถ งและเท าเท ยมก น ม ความร ค ค ณธรรมบนพ นฐานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให เก ดส งคม ฐานความร และม อาช พอย างย งย น อ ตล กษณ มารยาทด ม จ ตอาสา พ งพาตนเอง 2 พ นธก จ 1. จ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ม ค ณภาพ 2. จ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานท าท สามารถสร างอาช พสร างรายได 3. จ ดก จกรรมส งเสร มให ประชาชนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4. ส งเสร ม พ ฒนาหล กส ตร และกระบวนการเร ยนร ท เน นค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม ร จ ก ส ทธ หน าท ของตนเองด ารงช ว ตอย างเหมาะสมบนพ นฐานปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ฒนธรรม ส งคม และช มชน สามารถปร บต วร เท าท นก บการเปล ยนแปลง 5. ส งเสร มสน บสน นให ท กภาคส วนของส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 6. พ ฒนาแหล งเร ยนร ส อเทคโนโลย เพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 7. พ ฒนาบ คลากรและระบบบร หารให สามารถด าเน นการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ค ณภาพตามมาตรฐาน 8. เสร มสร างศ กยภาพการจ ดการความร ขององค กร ค าน ยมองค การ ของส าน กงาน กศน. TEAMWINS T = Teamwork การท างานเป นท ม หมายถ ง บ คลากรม ความสาม คค ม การประสานงาน ระดม ความค ดในการพ ฒนางานร วมก น ม เอกภาพในการบร หารจ ดการ ม ท มงานท สามารถน านว ตกรรมใหม ๆ มาใช พ ฒนางาน เพ อไปส เป าประสงค ขององค กร E = Equality of Education ความเสมอภาคทางการศ กษา หมายถ ง เป นการให โอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ตให ก บประชาชนอย างเท าเท ยมก น A = Accountability ความร บผ ดชอบต อผลส าเร จของงานและต อสารธารณะ หมายถ ง บ คลากรม ความร บผ ดชอบต องานในหน าท ปฏ บ ต งานด วยความต งใจอย างเต มความสามารถ ม การตรวจสอบ ทบทวน และปร บปร งการท างานอย างต อเน อง เพ อให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย M = Moral and Integrity การม ศ ลธรรมและม ความซ อส ตย หมายถ ง บ คลากรปฏ บ ต หน าท ด วย ความซ อส ตย ส จร ต โปร งใสสามารถตรวจสอบได เพ อน าพาองค กรให เป นท น าเช อถ อ และก าวไปข างหน า อย างภาคภ ม W = Willful ม ความม งม นต งใจท างานอย างเต มศ กยภาพ หมายถ ง บ คลากรปฏ บ ต หน าท ด วยความ เต มใจ เต มเวลา และเต มศ กยภาพ เพ อม งส ความส าเร จขององค กร I = Improve Ourselves การพ ฒนาตนเองอย างต อเน องสม าเสมอ หมายถ ง บ คลากรแสวงหา ความร เพ อพ ฒนาตนเองอย เสมอ พร อมร บการเปล ยนแปลงและพ ฒนางานในหน าท ให ม ประส ทธ ภาพ 3 N = Network and Community การเป นเคร อข ายท ม ปฏ ส มพ นธ อ นด ต อก นท งภายในและ ภายนอกองค กร หมายถ ง สร างส มพ นธภาพท ด ภายในองค กรและสร างความเข มแข งของภาค เคร อข ายในการ ร วมจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให เป นกลไกในการส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต S = Service Mind การม จ ตใจพร อมให บร การ หมายถ ง บ คลากร ให บร การด วยความเต มใจย มแย ม แจ มใส ม งให ผ ร บบร การเก ดความพ งพอใจ จากค าน ยมขององค การ ของส าน กงาน กศน. ซ งเป นหน วยงานต นส งก ดศ นย การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได ก าหนดให สถานศ กษาม เอกล กษณ เป น องค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) หมายถ ง องค กรท ประกอบด วยกล มคนท ม ความม งม นท จะขยายข ดความสามารถของตน โดยม การเร ยนร ร วมก นเป นท มอย างต อเน อง ซ งม บรรยากาศ ในองค กรท เอ อต อการเร ยนร และสามารถใช แนวค ดการจ ดการความร และเทคโนโลย ท ท นสม ยเพ อสร างองค ความร ท ม ค ณค าต อตนเอง ท มงานและองค กร โดยม เป าหมายหล กเพ อให เป นองค กรท ม ค ณภาพและสามารถ ด ารงอย ได ในสภาวะแวดล อมท เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา เป าประสงค และต วข ว ดความส าเร จ 1. ประชาชนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ต อเน อง และม ค ณภาพได มาตรฐาน ต วช ว ด 1) ร อยละของประชาชนกล มต าง ๆ ท ได ร บการศ กษานอกระบบแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks