โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา - PDF

Description
โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 2 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ คณ ตศาสตร ค ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑ ๘๐ ว ๑๒๑๐๑ ๘๐ ว ๑๓๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๑๑๐๑ ส ๑๑๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๒๑๐๑ ส ๑๒๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๓๑๐๑ ส ๑๓๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๑๑๐๑ ๘๐ พ ๑๒๑๐๑ ๘๐ พ ๑๓๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๑๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๒๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๓๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๑๑๐๑ ๔๐ ง ๑๒๑๐๑ ๔๐ ง ๑๓๑๐๑ ๔๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๑๑๐๑ ๔๐ อ ๑๒๑๐๑ ๔๐ อ ๑๓๑๐๑ ๔๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๑๒๐๑ ๔๐ ง ๑๒๒๐๑ ๔๐ ง ๑๓๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม ก จกรมเพ อส งคม และ สาธารณประโยชน (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ กว นละ ๑ ช วโมง ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๔ ๖ ) ๑๙ กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๔ ประถมศ กษาป ท ๕ ประถมศ กษาป ท ๖ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ค ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑ ๘๐ ว ๑๕๑๐๑ ๘๐ ว ๑๖๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๔๑๐๑ ส ๑๔๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๕๑๐๑ ส ๑๕๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๖๑๐๑ ส ๑๖๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๔๑๐๑ ๘๐ พ ๑๕๑๐๑ ๘๐ พ ๑๖๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๔๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๕๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๖๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๔๑๐๑ ๘๐ ง ๑๕๑๐๑ ๘๐ ง ๑๖๑๐๑ ๘๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๔๑๐๑ ๘๐ อ ๑๕๑๐๑ ๘๐ อ ๑๖๑๐๑ ๘๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๔๒๐๑ ๔๐ ง ๑๕๒๐๑ ๔๐ ง ๑๖๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ก จกรมเพ อส งคม และ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สาธารณประโยชน รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ ก ๑ ช วโมง คาอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๒๐ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ศ กษาการอ านและเข ยนพย ญชนะ สระ และวรรณย กต ต วเลขไทย การสะกดคา การอ านแบบแจกล ก และ การอ านเป นคา การอ านและการเข ยนต วสะกดท ตรงตามมาตราและไม ตรงตามมาตรา การผ นวรรณย กต และ ความหมายของคา ข อความ และประโยค คาท ม ร ปวรรณย กต และไม ม ร ปวรรณย กต เร องส น ว ธ อ าน ร อยแก วและบทอาขยาน มารยาทในการพ ดส อสารในช ว ตประจาว น การฟ งคาแนะนา คาส ง และการปฏ บ ต อย างม มารยาท การพ ดแสดงความค ดเห นตามความเป นจร ง และใช ถ อยคาอย างส ภาพต อส งท ฟ ง อ าน หร อด ศ กษาการค ดว เคราะห จากการอ านหร อฟ งวรรณกรรม ม มารยาทในการอ านและท องจาบทอาขยานตามท กาหนดให เข ยนเร องจากภาพ และบอกข อค ดของวรรณกรรมร อยแก วและร อยกรองส าหร บเด ก โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการ ทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 รวม 22 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ๒๑ ศ กษาและฝ กปฏ บ ต เก ยวก บการอ านออกเส ยง คา คาคล องจอง ข อความ และบทร อยกรองง ายๆ วรรณคด และวรรณกรรม พร อมอธ บายความหมายของคา และข อความท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บาย และปฏ บ ต ตามคาส งหร อข อแนะนา อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและน าเสนอเร องท อ าน สามารถ บอกและเข ยนพย ญชนะ สระ วรรณย กต และเลขไทย การเข ยนเร องส นๆ เก ยวก บประสบการณ ตามจ นตนาการ ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด และสามารถเล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บกาลเทศะ ร องบทร องเล นสาหร บเด กในท องถ น ท องจาบทอาขยานตามท กาหนด และบท ร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ พ ดส อสารได ช ดเจนตรงตามว ตถ ประสงค พ ดแสดงความค ดเห นและ ความร ส กจากเร องท ฟ งและด ฟ งคาแนะนา คาส งท ซ บซ อน และปฏ บ ต ตาม พร อมบอกสาระสาค ญของเร องท ฟ งและด และฝ กต งคาถามและตอบคาถามเก ยวก บเร องท อ าน ศ กษาและว เคราะห วรรณกรรมและร อยแก ว สาหร บเด กเร อง น ทานสานร ก สาม คค ค อพล ง ร กแท ของแม ส กวาพ ดจาให ร ค ด ของขว ญว นเก ด เพ อระบ ข อค ดท ให จาการอ านทาให ปร บใช ในช ว ตประจาว น โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยนกระบวนการ ค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง นาความร ท ให จาก การศ กษาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวม 29 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง / ป ๒๒ อ านออกเส ยงค า ข อความ เร องส นๆ และบทร อยกรองง ายๆ อธ บายความหมายของค าและข อความท อ าน ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด เข ยนสะกดค าและบอกความหมายของค า ต งค าถามและตอบค าถามเช ง เหต ผลเก ยวก บเร องท อ าน ม มารยาทในการอ าน เข ยนบรรยายเก ยวก บส งใดส งหน งได อย างช ดเจน เข ยนเร อง ตามจ นตนาการ ม มารยาทในการเข ยน พ ดส อสารได ช ดเจนตามว ตถ ประสงค ม มารยาทในการฟ ง การด และการ พ ด เข ยนจดหมายลาคร ระบ ชน ดและหน าท ของค าในประโยค แต งประโยคง ายๆ ร จ กเพลงพ นบ านและเพลง กล อมเด ก อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและนาเสนอเร องท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า แต งค าคล องจองและค าขว ญ แสดงความค ดเห นเก ยวก บวรรณคด ท อ าน ท องจ าบท อาขยานตามท ก าหนดและบทร อยกรองตามความสนใจ ล าด บเหต การณ และคาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน โดยระบ เหต ผลประกอบ สร ปความร และข อค ดจากเร องท อ าน เล ารายละเอ ยดเก ยวก บเร องท ฟ งและด ท งท เป น ความร และความบ นเท ง บอกสาระสาค ญจากการฟ งและด ต งคาถามและตอบค าถามเก ยวก บเร องท ฟ งและด พ ด แสดงความค ดเห นและความร ส กจากเร องท ฟ งและด เล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บ กาลเทศะและโอกาส อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า เข ยนบ นท กประจ าว น และใช พจนาน กรมค นหาความหมายของคา โดยใช กระบวนการทางภาษา ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง กระบวนการ พ ด และการด การค ด เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม จ ตสาน กร กภาษาไทย และม ค าน ยมท ด ต อภาษาไทย ท1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 ท2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 รวม 31 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 4 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง/ป ๒๓ ศ กษาและฝ กท กษะทางภาษาผ านกระบวนการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ด การอ าน ออกเส ยงบทร อยแก ว บทร อยกรอง อธ บายความหมายของคา ประโยค และสานวน อ านเร องส นๆ ตามเวลาท กาหนด ตอบคาถาม แยกข อเท จจร ง ข อค ดเห น คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ านโดยระบ เหต ผลประกอบ สร ป ความร และข อเท จจร ง ค ดลายม อต วบรรจง เข ยนส อสารด วยแผนภาพโครงเร อง แผนภาพความค ด ย อความ เข ยนจดหมายส วนต ว เข ยนบ นท ก เข ยนรายงาน เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกข อเท จจร ง ข อค ดเห นจากการฟ งและด พ ดสร ปความ พ ดแสดงความร ความค ดเห นและความร ส ก ต งคาถามตอบเช ง เหต ผล พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษา สะกดคา บอกความหมายของคา ระบ ชน ดและหน าท ของคา ในประโยค การใช พจนาน กรม แต งบทร อยกรอง คาขว ญ และบอกความหมายของส านวน เปร ยบเท ยบ ภาษาไทยก บภาษาถ น พร อมท งระบ ข อค ดจากน ทานพ นบ าน น ทานคต ธรรม อธ บายข อค ดจากการอ าน เพ อ นาไปใช ในช ว ตจร ง ร องเพลงพ นบ าน ท องจาบทอาขยาน และบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ ม น ส ยร กการอ าน ม มารยาทใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks