สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต - PDF

Description
คำแนะน ำกำรด ำเน นงำน โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชน (SML) ตำม ระเบ ยบคณะกรรมกำรกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต ว ำด วยแนวทำงกำรดำเน นโครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชม(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ สำน กงำนกองท

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 7 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำแนะน ำกำรด ำเน นงำน โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชน (SML) ตำม ระเบ ยบคณะกรรมกำรกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต ว ำด วยแนวทำงกำรดำเน นโครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชม(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต สำรบ ญ ๑. คำแนะนำเก ยวก บกำรวำงแผนโครงกำร - การกาหนดคณะผ ร บผ ดชอบการดาเน นโครงการ ๑ - ว ธ การดาเน นโครงการ ๑ - การใช จ ายเง นงบประมาณ ๑ - งบประมาณ/ว ธ การดาเน นโครงการ ๒ - การจ ดทาแผนการดาเน นงาน ๒ - หล กการวางแผนโครงการท ด ๓ ๒. คำแนะนำเก ยวก บกำรเง นและกำรทำบ ญช ค ำใช จ ำย - การกาหนดคณะผ ร บผ ดชอบการเบ กจ ายเง นและจ ดทาบ ญช ๔ - การเป ดบ ญช หม บ าน/ช มชน ๔ - การเบ กเง นจากบ ญช เง นฝากธนาคารหม บ าน/ช มชน ๔ - หล กการจ ดทาบ ญช ๕ - การจ ดทาบ ญช ๕ - ประโยชน การจ ดทาบ ญช ๕ - ข อแนะนาสาหร บเหร ญญ ก ๕ - สร ปหล กการจ ดทาบ ญช ๕ ๓. คำแนะนำเก ยวก บกำรจ ดซ อจ ดจ ำง - การกาหนดคณะผ ร บผ ดชอบการจ ดซ อจ ดจ าง ๖ - หล กสาค ญในการจ ดซ อจ ดจ าง ๖ - เทคน คการจ ดซ อจ ดจ าง ๖ หน ำ ๕. คำแนะนำเก ยวก บกำรดำเน นกำรควบค มและกำรตรวจสอบโครงกำร - การกาหนดคณะผ ร บผ ดชอบการตรวจสอบและประเม นโครงการ ๘ - หล กการในการดาเน นงานและควบค ม ๘ - การต ดตามและตรวจสอบ ๘ - การประเม นผลโครงการ ๙ หน ำ ๖. คำแนะนำเก ยวก บกำรรำยงำนสร ปผลกำรดำเน นงำนในรอบป - การรายงานผลการดาเน นงานประจาป ๑๐ - แนวทางปฏ บ ต ในการจ ดท ารายงานสร ปผลการดาเน นงานประจาป ๑๐ - การรายงานสร ปผลการดาเน นงานประจาป ของหม บ าน/ช มชน ๑๐ - การลงทะเบ ยนทร พย ส น ๑๐ - หล กในการลงทะเบ ยนทร พย ส น ๑๑ ********************** ๑ คำแนะนำเก ยวก บกำรวำงแผนโครงกำร กำรกำหนดคณะผ ร บผ ดชอบกำรดำเน นโครงกำร คณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชนจะต องก าหนด คณะผ ร บผ ดชอบการด าเน นโครงการ ตามความ เหมาะสม โดยอาจกาหนดเป นรายโครงการก ได โดยคณะหน งๆ ให ประกอบด วย ๑. ต วแทนจากคณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชน ๒ คน ๒. ต วแทนจากคณะผ ร บผ ดชอบการตรวจสอบและประเม นโครงการ ๑ คน ม หน าท จ ดประช มคณะผ ร บผ ดชอบจ ดเตร ยมรายละเอ ยดต าง ๆ ของโครงการ ก าหนดข นตอนการท างาน ระยะเวลา รายการว สด อ ปกรณ งบประมาณตามโครงการ ว ธ กำรดำเน นโครงกำร ว ธ การดาเน นโครงการม อย หลายว ธ ข นอย ก บความเหมาะสมและความเห นชอบของท ประช มของหม บ าน/ ช มชน ได แก ๑. ประชาชนท าก นเองท งหมด ค อ ประชาชนในหม บ าน/ช มชนร วมแรงร วมใจก นด าเน นโครงการ โดยการขอแรงประชาชนในหม บ าน/ช มชนหร ออาจจ ายเป นค าแรง ค าตอบแทน หร อค าใช จ ายอ นๆ แก ประชาชนใน หม บ าน/ช มชนได ๒. ประชาชนทาเองแต ต องขอคาแนะนา ค อ ประชาชนสามารถด าเน นโครงการเองได แต จ าเป นต องขอ คาแนะนา และความช วยเหล อทางว ชาการจากสถาบ นการศ กษาหร ออาเภอ เป นต น ๓. ประชาชนขอความช วยเหล อในการด าเน นการ ค อ ประชาชนสามารถด าเน นโครงการได เองเพ ยง บางส วน แต เน องจากม เง นงบประมาณน อยหร อไม ม ความช านาญ จ งต องขอความช วยเหล อจากหน วยงานภายนอก/ น กศ กษา/อาสาสม คร/เอกชน มาร วมก นทา ๔. ประชาชนให หน วยงานอ นท า ค อ ประชาชนในหม บ าน/ช มชนไม สามารถด าเน นโครงการได เอง ต อง พ งพาหน วยงานอ น เช น จากภาคร ฐหร อภาคเอกชนทาให ท งหมด กำรใช จ ำยเง นงบประมำณ การใช จ ายเง นงบประมาณเพ อดาเน นโครงการ SML สามารถเล อกได หลายแหล งหลายว ธ แล วแต ความเหมาะสม และความเห นชอบของหม บ าน/ช มชน ว าว ธ ใดจะเก ดประโยชน ก บหม บ าน/ช มชนมากท ส ด ๑. เง น SML ค อ เง นท หม บ าน/ช มชนได ร บการสน บสน นจากร ฐบาลตามโครงการ SML ซ งสามารถ ต ดส นใจใช จ ายได ตามความต องการของส วนรวม ๒. เง นจากแหล งอ น ค อ เง นท ประชาชนในหม บ าน/ช มชนร วมก นบร จาค หร อขอร บการสน บสน นจาก บร ษ ท ห างร านต างๆ โดยไม ม เง อนไขผ กม ด ๓. เง นท ขอร บความช วยเหล อ ค อ เง นท หม บ าน/ช มชนขอร บการสน บสน นจากหน วยงานภาคร ฐหร อ ท องถ น ๒ งบประมำณ/ว ธ กำรดำเน นโครงกำร เป นการจ ดทาสร ปว ธ การด าเน นโครงการและการใช จ ายเง นงบประมาณของหม บ าน/ช มชน โดยใช ตารางในการ จ ดทาข อม ล โครงการ... ว ธ การดาเน นโครงการ o ประชาชนทาก นเองท งหมด o ประชาชนทาเองแต ต องขอคาแนะนา หน วยงานท ขอคาแนะนา...,... o ประชาชนขอความช วยเหล อในการดาเน นการ o หน วยงานท ขอความช วยเหล อ...,... o ประชาชนให หน วยงานอ นทา หน วยงานอ นท ดาเน นการ...,... งบประมาณท ใช ท งส น...บาท - เง น SML...บาท - เง นจากแหล งอ น... บาท - เง นท ขอร บความช วยเหล อ... บาท กำรจ ดทำแผนกำรดำเน นงำน เป นการจ ดท ารายละเอ ยดแผนการด าเน นงานของหม บ าน/ช มชน เพ อให สามารถควบค มและตรวจ สอบ ความก าวหน าของโครงการในอนาคตได ท กระยะโดยว ธ การจ ดทารายละเอ ยดตามข นตอนด งน ข นตอนในกำรจ ดทำแผนกำรดำเน นงำน ข นตอนท ๑ ม ก จกรรมอะไรท ต องดาเน นการบ าง เพ อให โครงการประสบความสาเร จ ข นตอนท ๒ แต ละก จกรรมใช เวลานานเท าไร และต องทาอะไรก อนหร ออะไรทาท หล ง ข นตอนท ๓ แต ละก จกรรมม ใครเป นผ ร บผ ดชอบ ภายในหม บ านใครจะร บผ ดชอบ และภายนอกหม บ านใครจะร บผ ดชอบ ข นตอนท ๔ แต ละก จกรรมจะต องใช เง นงบประมาณเท าไร ๓ *ในข นตอนท ๓ จะแบ งออกเป น ๒ กล ม ค อ ภำยในหม บ ำน หมายถ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการท คณะกรรมการโครงการ หม บ านและช มชนแต งต งข น และ ภำยนอกหม บ ำน หมายถ ง บ คคลหร อหน วยงานท เป นผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม หล กกำรวำงแผนโครงกำรท ด - โครงการม เป าหมายช ดเจน - ก จกรรมม ระยะเวลาเร มต นและส นส ดท แน นอน - แต ละก จกรรมม ผ ร บผ ดชอบ - ร ว าในแต ละก จกรรมใช เง นงบประมาณเท าใด ล กษณะโครงกำรท ด ควรเป นโครงการท ส งเสร มการม ส วนร วมและกระบวนการเร ยนร ของหม บ านและช มชน ม ความย งย น ม ผลท สามารถว ดได และผลล พธ ควรม ความต อเน องไม ส นส ดในคร งเด ยว ตลอดจนควรเป นโครงการท ม การด าเน นงาน ในล กษณะต อไปน เสร มสร างความเข มแข งให ก บหม บ าน/ช มชน แก ไขป ญหาความยากจนท ม งพ ฒนาเศรษฐก จฐานราก เพ มศ กยภาพการหารายได ลดรายจ าย สร างโอกาสในอาช พท ม นคง ม งแก ไขป ญหาของหม บ านและช มชนด วยตนเอง ก อให เก ดรายได อย างย งย น พ ฒนาส นทร พย ของหม บ านและช มชน อน ร กษ และร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของหม บ านและช มชน และการเช อมโยงทร พยากรของร ฐ ท องถ น และจ งหว ด การค ดเล อกโครงการควรเร มจากการพ จารณาถ งกล มป ญหา อาจแบ งออกเป นป ญหาส วนรวมหร อป ญหาส วนต ว คาน งถ งประโยชน และความค มค าท จะได ร บ ความเร งด วนของป ญหาและความต องการของหม บ าน/ช มชน การจ ดล าด บ ความส าค ญและจ านวนงบประมาณท ต องใช ด าเน นงาน รวมถ งการพ จารณาว ธ การด าเน นการให เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ *************************************** ๔ คำแนะนำเก ยวก บกำรเง นและกำรทำบ ญช ค ำใช จ ำย กำรกำหนดคณะผ ร บผ ดชอบในกำรเบ กจ ำยเง นและจ ดทำบ ญช เม อหม บ าน/ช มชน ได ค ดเล อกคณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชนแล ว คณะกรรมการโครงการหม บ าน และช มชนจะต องกาหนด คณะผ ร บผ ดชอบในการเบ กจ ายเง นและจ ดทาบ ญช จานวนอย างน อย ๓ คน ประกอบด วย ๑. ประธานคณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชน ๑ คน ๒. เหร ญญ ก ๑ คน ๓. ต วแทนจากคณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชน ๑ คน ม หน าท เป ดบ ญช เง นฝาก เบ กจ าย นาฝากเง น จ ดทาบ ญช รายร บ-รายจ ายของช มชนและโครงการ โดย เหร ญญ ก เป นผ เก บร กษาเง นสด สม ดค ฝากบ ญช และใบเสร จร บเง น กำรเป ดบ ญช หม บ ำน/ช มชน ในการเป ดบ ญช ธนาคารให คณะกรรมการโครงการหม บ านและช มชน กาหนดคณะผ ร บผ ดชอบในการเบ กจ ายเง น และจ ดทาบ ญช จ านวน ๓ คน ไปต ดต อก บธนาคารของร ฐ ค อ ธนาคารออมส น หร อธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) หร อ บมจ. ธนาคารกร งไทย ตามความต องการ เพ อด าเน นการเป ดบ ญช และให ต วอย างลายม อช อ ของคณะผ ร บผ ดชอบในการเบ กจ ายเง นและจ ดท าบ ญช และก าหนดเง อนไขในการถอน ให ๓ คนลงลายม อช อร วมก นจ ง ม อานาจเบ กถอนเง นได จากบ ญช เง นฝากธนาคารของหม บ านหร อช มชน พร อมท งน ารายงานการประช มท ม การร บรอง โดยผ ส งเกตการณ ประช มและเอกสารการขอเป ดบ ญช ธนาคาร ในช อ SMLป 5 5 หม บ าน/ช มชน...หม ท...ตาบล/เทศบาล ในการเป ดบ ญช เง นฝากธนาคารของหม บ านและช มชน ให คณะผ ร บผ ดชอบฯ ม ข อตกลงก บธนาคารในการ สละส ทธ เร ยกร องและให ส ทธ ก บส าน กงานกองท นหม บ านและช มชนเม องแห งชาต หร อ สทบ. ม อ านาจในการระง บการ เบ กจ ายเง นในบ ญช เง นฝากด งกล าวได กำรเบ กเง นจำกบ ญช เง นฝำกธนำคำรหม บ ำน/ช มชน ในการเบ กเง นจากบ ญช เง นฝากธนาคารของหม บ านหร อช มชน ให คณะผ ร บผ ดชอบในการเบ กจ ายเง นและจ ดท า บ ญช ๓ คน เป นผ ดาเน นการเบ กจ ายเง น โดยหล กฐานการเบ กจ ายเง น ประกอบด วย (๑) บ ตรประจาต วประชาชนของคณะผ ร บผ ดชอบ และใบเบ กเง นของธนาคาร (๒) แบบฟอร มขอเบ กเง นโครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ านและช มชน(SML) ส าหร บหม บ าน/ช มชน ตามท อคบ. กาหนด (๓) เอกสารท เก ยวข องก บการด าเน นโครงการ(ถ าม ) เช น ส าเนาใบส าค ญร บเง นพร อมท งส าเนาบ ตร ประจาต วประชาชนของผ จาหน าย หร อสาเนาใบส งของ หร อสาเนาใบเสร จร บเง น เป นต น โดยนาหล กฐานตามข อน เสนอต อธนาคารสาน กงานสาขาในพ นท และเบ กจ ายเง นให เสร จส นภายใน ๑ ว น กำรเปล ยนแปลงผ ร บผ ดชอบในการเบ กจ ายเง นและจ ดท าบ ญช ของหม บ านหร อช มชน คนใหม ไม ว ากรณ ใดๆ ต องได ร บฉ นทามต จากท ประช มประชาคมของหม บ านหร อช มชน และเม อได ร บฉ นทามต แล วให น าหล กฐานไปแสดง และเปล ยนลายม อช อก บธนาคารพร อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks