ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร - PDF

Description
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร 1. ช อโครงการ ด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) /หน วยงานเจ าของโครงการ สาน กบร หารกลาง 2. วงเง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร 1. ช อโครงการ ด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) /หน วยงานเจ าของโครงการ สาน กบร หารกลาง 2. วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 1,100,000 บาท 3. ว นท กาหนดราคากลาง (ราคาอ างอ ง) 21 พฤศจ กายน 2557 เป นเง น 1,100,000 บาท 4. ค า Hardware....บาท 5. ค า Software...บาท 6. ค าพ ฒนาระบบ...บาท 7. ค าใช จ ายอ นๆ ค าจ างด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส 1,100,000 บาท 8. รายช อผ ร บผ ดชอบในการกาหนดค าใช จ าย/ดาเน นการ/ขอบเขตด าเน นการ(TOR) นายส ธ ร สธน สถาพร 9. ท มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ างอ ง) ใช ราคาท เคยจ ดจ าง ส ญญาเลขท 3/2556 หน า 1/5 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) 1. หล กการและเหต ผล อพท. ได ด าเน นโครงการตามแผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา ICT ท 1 ค อการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการบร หารจ ดการตาม ภารก จหล กของ อพท. ตลอดจนเพ อให เก ดธรรมาภ บาลในการบร หารและบร การ โดย อพท. ได พ ฒนา ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ซ งเป นระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการด าเน นงานภายใน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภายในและเป นเคร องม อส าค ญท ช วยข บเคล อนการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร อพท. เพ มความรวดเร วคล องต ว โปร งใส สามารถปฏ บ ต งาน ส งการผ านระบบสารสนเทศ ได ท กท ท กเวลา ช วยให ผ ปฏ บ ต งานสามารถด าเน นงานตามภารก จหล กขององค การได อย างม ประส ทธ ภาพ อพท. ย งเป นสถานท ศ กษาด งานให ก บหน วยงานภายนอกด านการบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ และระบบสารสนเทศท สามารถสน บสน นการด าเน นงานภายใน (Back Office) เป นสาน กงานท เป นม ตรก บส งแวดล อมด วยการลดการใช กระดาษเพ อดาเน นงานภายในได เก อบ 100% ป จจ บ นระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส ประกอบด วยระบบต างๆ ด งน ระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ระบบบร หารจ ดการโครงการ และระบบบร หารทร พยากรองค กร และระบบบร หาร ทร พยากรบ คคล ระบบสารสนเทศท ได พ ฒนาข นมาน นม ความจาเป นท ต องได ร บการด แลและบ าร งร กษา จากผ พ ฒนาระบบอย างต อเน องเพ อให ระบบด งกล าวสามารถท างานได อย างราบร น ม นคงและม ความ ปลอดภ ยรวมท งได ร บการแก ไขป ญหาอย างท นท วงท 2. ว ตถ ประสงค เพ อให ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของ อพท. ได ร บการด แลบ าร งร กษา ให ม ความพร อมเพ อรองร บการปฏ บ ต งานของบ คลากร อพท. 3. ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา 3.1 ผ เสนอราคาต องเป นน ต บ คคล ท ม การจดทะเบ ยนก อต งมาแล วไม น อยกว า 1 ป 3.2 ผ เสนอราคาต องม ท นจดทะเบ ยนไม น อยกว า 1 ล านบาท โดยม หล กฐานการจด ทะเบ ยนซ งกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ออกให หร อร บรองไม เก น 6 เด อน 3.3 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ถ กแจ งเว ยนช อเป นผ ท งงานราชการและได แจ งเว ยนช อ แล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงาน ตามระเบ ยบราชการหร อห ามต ดต อ หร อห ามเข าเสนอราคา 3.4 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข น ศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ ความค มก นเช นว า น น หน า 2/5 4. ความต องการท วไป 3.5 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อว าเป นค ส ญญาท ไม ได แสดงบ ญช รายร บ รายจ าย หร อแสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญตาม ประกาศคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต เร อง หล กเกณฑ และว ธ การจ ดทาและแสดงบ ญช รายร บจ ายของโครงการท บ คคลหร อ น ต บ คคลเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 3.6 ผ เสนอราคาต องเป นบ คคลหร อน ต บ คคลท ได ลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของกรมบ ญช กลางท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ 3.7 กรณ ท ผ เสนอราคาได ร บค ดเล อก และม การท าส ญญาก บ อพท. ค ส ญญาต องร บ และจ ายเง นผ านบ ญช ธนาคาร 4.1 ผ เสนอราคาต องด แลบ าร งร กษาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ให สามารถใช งานได ตามปกต ระบบม ความม นคง ปลอดภ ย และเช อถ อได ภายใต สภาพแวดล อมด านเทคโนโลย ในป จจ บ นโดยม ระบบหล กท เก ยวข องด งน - ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-archive) - ระบบบร หารโครงการ (e-project) - ระบบบร หารทร พยากรองค กร (ERP) - ระบบบร หารทร พยากรบ คคล (HRM) และรวมถ งระบบย อยอ นๆ ท ได พ ฒนาปร บปร งภายใต ระบบส าน กงาน อ เล กทรอน กส ของ อพท. 4.2 ผ เสนอราคาต องให การสน บสน นการทดสอบระบบส ารองข อม ลและก ค นระบบ หากเก ดภ ยพ บ ต (Disaster Recovery Site) ตามแผนบ าร งร กษาเช งป องก น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ อพท. รวมท งกรณ เก ดภ ยพ บ ต จร ง ตลอดระยะเวลาของการจ างด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส 4.3 ผ เสนอราคาต องจ ดท าแผนการปร บปร งพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส โดยว เคราะห อ ตราการใช งานและจ านวนปร มาณงานท เพ มข นในแต ละเด อน เพ อประเม นประส ทธ ภาพท งด าน Hardware และ Software ให ระบบสามารถ ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด หากม ความจ าเป นเร งด วนให แจ ง อพท. ทราบ พร อมเสนอแผนการปร บปร งเพ อเป นการป องก นป ญหาการใช งานระบบ ในอนาคต 5. ขอบเขตของการดาเน นงาน ผ เสนอราคาต องดาเน นการด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส ให สามารถใช งานได อย างราบร นไม ต ดข ด และปร บปร งระบบให ม ความท นสม ยหากทางผ เสนอราคาม การปร บปร ง เวอร ช นของโปรแกรมเพ อให ระบบสามารถทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม รายละเอ ยดขอบเขตงาน ด งน หน า 3/5 5.1 ผ เสนอราคาต องจ ดให ม ช องทางส อสารเพ อให อพท. แจ งป ญหาการใช งาน ระบบท งทางโทรศ พท หร อช องทางอ นๆ และปร บปร งช องทางการแจ ง ป ญหาในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส ให สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ พร อมท งสามารถเร ยกด รายงานการด แลบ าร งร กษาเพ อน ามาตรวจสอบในการ ตรวจร บงานได และให แสดงเบอร โทรศ พท, ท สะดวกในการต ดต อท หน าหล กของระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส โดยให สามารถแจ งป ญหาได ใน เวลาราชการและว นหย ด 5.2 ผ เสนอราคาต องตอบร บการแจ งป ญหาภายใน 3 ช วโมง (Response Time) หล งจากท ได ร บแจ งจาก อพท. 5.3 ผ เสนอราคาต องแก ไขป ญหาภายหล งจากร บแจ งโดยว ธ Remote ผ านระบบ อ นเทอร เน ตหร อการส อสารทางโทรศ พท และ หากม ความจ าเป นผ เสนอราคาต องเด นทางมาแก ไขท เคร องแม ข าย ณ สถานท ท อพท. ได ต ดต งไว 5.4 ผ เสนอราคาต องให ค าปร กษาแนะน ากรณ แก ป ญหาในกรณ ท เก ดความผ ดพลาด ในการท างานของโปรแกรม หร อเน องจากความผ ดพลาดในการท างานของ ผ ใช งาน โดยเป นการให ค าปร กษาทางโทรศ พท และ/หร อท างานแบบ Remote ผ านอ นเทอร เน ต 5.5 ผ เสนอราคาต องแก ป ญหาภายในระยะเวลาท ก าหนดโดยแบ งเป นระด บของ ความเร งด วนด งน กรณ เป นป ญหาซ งไม ข ดขวางต อการด าเน นการในข นตอนต อไป หร อ ผ เสนอราคาม แนวทางหร อว ธ การแก ป ญหาเฉพาะหน าให ผ ใช งาน สามารถทางานในข นตอนต อไปได ผ เสนอราคาต องแก ไขแล วแจ งผล ให ผ แจ งป ญหาทราบและตรวจผลการแก ไขภายใน 1 ส ปดาห น บ จากว นท ได ร บแจ งจากทาง อพท กรณ เป นป ญหาท หากไม ได ร บการแก ไขจะท าให ไม สามารถ ด าเน นการในข นตอนต อไปได ผ เสนอราคาต องด าเน นการแก ไขให ระบบสามารถทางานในข นตอนต อไป ผ เสนอราคาต องแก ไขแล วแจ ง ผลให ผ แจ งป ญหาทราบและตรวจผลการแก ไขภายใน 3 36 ช วโมง น บจากว นท ได ร บแจ งจากทาง อพท. 5.6 การให บร การด แลและบ าร งร กษาระบบ ได รวมถ งการปร บปร งระบบงานและ จ ดทาโปรแกรมเพ มเต มตามท อพท. ร องขอไม น อยกว า 10 man-days 5.7 ผ เสนอราคาต องจ ดท ารายงานการแจ งและแก ไขป ญหาอย างละเอ ยดโดยม ข อม ลในรายงานอย างน อยด งน ช อผ แจ ง ช อหน วยงาน ว นเวลาท แจ ง ว นเวลาท ตอบร บ (Response Time) หน า 4/5 6. ระยะเวลาการดาเน นการ อาการ/ป ญหาท แจ ง สาเหต ของป ญหาท แจ ง ว ธ การแก ไขป ญหา ระยะเวลาในการแก ป ญหา ระยะเวลาในการด แลและบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส 12 เด อน 7. งบประมาณดาเน นการ วงเง นงบประมาณ 1,100,000 บาท (หน งล านหน งแสนบาทถ วน) 8. หล กเกณฑ ในการจ ดจ าง ด าเน นการตามข อบ งค บองค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย าง ย งย น (องค การมหาชน) ว าด วยการพ สด พ.ศ.2552 ดาเน นการจ างโดยว ธ ตกลงราคา 9. เง อนไขการส งมอบ ส งมอบรายงานการแก ไขป ญหาจ านวน 3 ช ด รายละเอ ยดตามข อ 5.7 ท ก 3 เด อน พร อมว เคราะห สาเหต ของป ญหาท เก ดข นและแนวทางป องก น แก ไขในภาพรวม 10. เง อนไขการชาระเง น อพท. จะจ ายค าจ างเม อผ านการตรวจร บจากคณะกรรมการตรวจร บการจ างเร ยบร อย แล ว โดยแบ งเป น 4 งวดด งน 11. การขอสงวนส ทธ งวดท 1 : อพท. จะช าระค าจ างเป นจ านวนเง นร อยละ 25 ของค าจ างท งหมดเม อผ เสนอราคาได ส งมอบรายงานการแก ไขป ญหาเม อครบ 3 เด อน งวดท 2 : อพท. จะช าระค าจ างเป นจ านวนเง นร อยละ 25 ของค าจ างท งหมดเม อผ เสนอราคาได ส งมอบรายงานการแก ไขป ญหาเม อครบ 6 เด อน งวดท 3 : อพท. จะช าระค าจ างเป นจ านวนเง นร อยละ 25 ของค าจ างท งหมดเม อผ เสนอราคาได ส งมอบรายงานการแก ไขป ญหาเม อครบ 9 เด อน งวดท 4 : อพท. จะช าระค าจ างเป นจ านวนเง นร อยละ 25 ของค าจ างท งหมดเม อผ เสนอราคาได ส งมอบรายงานการแก ไขป ญหาเม อครบ 12 เด อน 11.1 ถ า อพท. ม ความจาเป นท จะต องเปล ยนแปลงรายการใดๆ อ นม ผลท าให ต องลด วงเง นท จะจ างผ เสนอราคาจะเร ยกร องค าเส ยหายใดๆ ม ได 11.2 อพท. ขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการค ดเล อกคร งน ไม ว าด วยเหต ท เก ดข น เพราะงบประมาณย งด าเน นการไม เร ยบร อยหร อเหต ใดก ตาม โดยผ เสนอราคา หน า 5/5 12. อ ตราค าปร บ จะเร ยกร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks