รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน - PDF

Description
รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามท นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ได บร หารงานเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตำาบลเช ยงคาน เม อว นท

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามท นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ได บร หารงานเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตำาบลเช ยงคาน เม อว นท ๗ มกราคม ๒๕๕๑ ในสม ยประช มสภาเทศบาล สม ยว สาม ญ สม ยท ๓ คร งท ๑ ประจำาป ๒๕๕๐ ท ผ านมา น น เพ อให เป นไปตามพระราช บ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได กำาหนดให นายกเทศมนตร จ ดทำารายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาเทศบาล เป นประจำาท กป บ ดน ส นส ดป งบประมาณ ๒๕๕๔ จ งขอรายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบาย การบร หารเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ท ผ านมาด งน ๑. ด านสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ได ดำาเน นการก อสร าง ปร บปร งสาธารณ ปการต างๆ เพ อความเป นอย ท ด ของ ประชาชนตลอดจนปร บปร งภ ม ท ศน ในเขตเทศบาลให เจร ญงดงาม และเพ อความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยของบ านเม อง ได แก ๑. โครงการก อสร างรางระบายนำ าคอนกร ตเสร มเหล ก ซอยข างโรงพยาบาล ด านท ศใต งบประมาณ ๘๙๑,๐๐๐ ๒. โครงการก อสร างรางระบายนำ าคอนกร ตเสร มเหล ก ถนนชายโขง สถาน ส บนำ าประปา งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ๓. โครงการซ อมแซมบ านตามโครงการบ านท องถ นไทย เท ดไท องค ราช นย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๒. ด านเศรษฐก จช มชน ส งเสร มอาช พ การออม เพ มรายได ให แก ประชาชนและสร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มค ณธรรม นำาช ว ตส ท องถ นเศรษฐก จพอเพ ยงและของผ ประกอบการ โดยส งเสร มการรวม ต วของกล มอาช พช มชน การพ ฒนาอาช พกล มเกษตรกร เพ อพ ฒนาก จการให เข มแข ง ม การเช อม โยงประสานสาม คค ก นอย างต อเน อง อาท เช น อบรมส งเสร มกล มอาช พท หลากหลาย, ส งเสร มการ ฝ กอาช พในด านต างๆ ให ก บเยาวชนและประชาชน ได แก ๑. โครงการจ างเด กน กเร ยน น กศ กษาปฏ บ ต งานป ดเทอมภาคฤด ร อน งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ ๒. ส งเสร มการบร หารกองท น ว นละ ๑ ๓. โครงการส งเสร มอาช พช มชน งบประมาณ ๓๔,๘๐๐ ๓. ด านการจ ดการท องเท ยวท ม ค ณภาพ ยกระด บให เทศบาลตำาบลเช ยงคานเป นเม องท องเท ยว ส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชน ช มชน กล มองค กรต างๆ ในการอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมใน ท องถ น ตลอดจนฟ นฟ แหล งท องเท ยว ให ม ศ กยภาพ ท จะสามารถรองร บการท องเท ยวได โดยจ ด ระเบ ยบช มชน ปร บปร งภ ม ท ศน ในเขตเทศบาล โดยส งเสร มการท องเท ยวเช งว ฒนธรรม พ ฒนาถนน ชายโขง ถนนตามแนวเข อนร มฝ งแม นำ าโขง เป นถนนว ฒนธรรม จำาหน ายส นค าพ นเม อง อาหารพ น บ าน ตลอดจนจ ดสร างส ญล กษณ ส ดเขตประเทศไทย เพ อพ ฒนาการท องเท ยวในเขตเทศบาลตำาบล เช ยงคาน ได แก -2-๑.โครงการว งม น มาราธอนเช ยงคานเม องโบราณร มฝ งโขง งบประมาณ ๘๔,๖๐๐ ๒.โครงการรณรงค ร กษาความสะอาดและด แลส งแวดล อมเน องในโอกาสพ เศษ ๓. ลอกท อรางระบายนำ าในเขตช มชนเขตเทศบาล งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ ๔. ด านการศ กษา พ ฒนาศ กยภาพทางการศ กษา ท งด านการเร ยน การสอน ท งในระบบและนอก ระบบ จ ดศ นย การเร ยนร ช มชน กระจายข อม ลข าวสารผ านส อต างๆ และการออกกำาล งกาย เพ อ ส ขภาพพลานาม ยท ด ในท กช มชน พร อมส งเสร มสน บสน นประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น จ ดการ เร ยนการสอนเพ อพ ฒนาเด กก อนว ยเร ยน สน บสน นอน ร กษ ว ฒนธรรม จะร กษาประเพณ และ ภ ม ป ญญาท องถ น โดยจ ดโครงการพ ฒนาอ จฉร ยะทางด านความค ดของเด ก การจ ดงานศาสนา ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม ท นการศ กษาเด ก เยาวชน และก อสร างศ นย พ ฒนาเด ก ก อนว ยเร ยน เทศบาลตำาบลเช ยงคาน จ ดสร างศ นย อาคารน นทนาการ ส งเสร มการก ฬาเพ อส ขภาพและให ม อาช พ ทางการก ฬา พร อมเพ มท กษะพ ฒนาศ กยภาพของผ ฝ กสอนการก ฬาให ได มาตรฐานสากลได แก ๑. โครงการจ ดการแข งข นก ฬาฟ ตบอลเช ยงคานค พ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ๒. โครงการจ ดงานประเพณ ออกพรรษาท เช ยงคานและการแข งข นเร อยาว งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ๓. โครงการจ ดงานประเพณ ทอดกฐ น งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๔. โครงการประเพณ ลอยกระทง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ๕. โครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖. โครงการจ ดงานว นพ อแห งชาต งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๗. โครงการจ ดงานว นข นป ใหม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๘. โครงการจ ดงานประเพณ ว นสงกรานต งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๙. โครงการจ ดงานประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ -3-๑๐. โครงการจ ดงานว นแม แห งชาต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๑๑. โครงการส งเสร มก จกรรมสภาเด กเยาวชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๑๒. โครงการบวชสามเณรภาคฤด ร อน งบประมาณ ๑๙,๙๘๐ ๑๓. โครงการฟ นฟ ว ถ ช ว ตคนเช ยงคาน งบประมาณ ๑๙,๘๐๐ ๑๔. โครงการบวชสามเณรฤด ร อน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๑๕. โครงการจ ดงานว นว สาขบ ชา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๗. โครงการแข งข นก ฬาน กเร ยนระด บก อนว ยเร ยน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๑๘. โครงการส งเสร มก จกรรมเข าค ายเยาวชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๑๙. โครงการอ ดหน นค าอาหารเสร ม(นม)ให ก บโรงเร ยนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒,๔๔๕,๓๒๐.๘๘ ๒๐. โครงการอ ดหน นอาหารกลางว นให ก บโรงเร ยนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๓,๒๑๔,๑๔๐ ๒๑. อ ดหน นชมรม สมาคมต างๆ งบประมาณ ๒๙,๘๐๐ ๒๒.อ ดหน นงานดอกฝ ายบาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๒๓. อ ดหน นก จกรรมโรงเร ยน ๓ โรงเร ยน งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔. จ ดการแข งข นฟ ตบอล อปท.เช ยงคานซ ต ค พต านยาเสพต ด ๒๕.ปร บปร งภ ม ท ศน ศพด. ก อนว ยเร ยน ๒๖. ส งเสร มการนวดแผนไทย ๒๗.ปฐมน เทศ/ประช มผ ปกครองน กเร ยน ศพด. ๕. ด านส งคม ส งเสร มสน บสน นจ ดการเด กและส งคมสงเคราะห โดยเฉพาะเด ก สตร คนชรา คน พ การ ผ ด อยโอกาสและผ ประสบภ ย ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาสถาบ นครอบคร ว โดยเห นผลล พธ ทางด านส งคมท ม ค ณภาพ สว สด การส งคม ส งคมเอ ออาทร ม ความร กความห วงใยในช มชนส งคม สมานฉ นท โดยเฉพาะช มชนในเขตเทศบาล ค อ รากฐานสำาค ญในการพ ฒนาครอบคร วอบอ น ให ส งคมช มชนม ความเข มแข ง ไม ม ป ญหายาเสพต ดหร อป ญหาส งคมด านอ นๆ โดย สงเคราะห ครอบคร วผ ม รายได น อยและด อยโอกาส, สงเคราะห คนพ การและ ท พพลภาพตามความจำาเป นพ น ฐาน และพ ฒนาคนให เป น มน ษย ท สมบ รณ ได แก ๑. โครงการจ ดเก บข อม ล จปฐ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๒. โครงการจ ดสว สด การส งคม งบประมาณ ๕,๙๓๒,๕๐๐ ๓. โครงการช วยเหล อผ ประสบภ ยหนาว งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ ๔. โครงการว นสตร สากล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๕. โครงการส งเสร มสถาบ นครอบคร ว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๖. โครงการส งเสร มสน บสน นศ นย การเร ยนร ช มชน งบประมาณ ๑๙,๘๐๐ ๗. โครงการส งเสร มสน บสน นป องก นและปราบปรามแก ไขป ญหา ยาเสพต ดศ นย ต อส เพ อเอาชนะยาเสพต ด อำาเภอเช ยงคาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๘. โครงการต ดต งถ งด บเพล งเคม ในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ ๖. ด านสาธารณส ขและส งแวดล อม พ ฒนาเช ยงคานให เป นเทศบาลตำาบลเช ยงคานน าอย ผ คนน าร ก โดยพ ฒนาส ง แวดล อมท ม ค ณภาพ จ ดระบบกำาจ ดม ลฝอย ระบบบำาบ ดนำ าเส ย ตลอดจนการจ ดเก บม ลฝอย ปราศจากเหต รำาคาญ เพ อค ณภาพช ว ตท ด ของประชาชนในท องถ น ได แก ๑. โครงการร วมแรงร วมใจ ต านภ ยไข เล อดออก งบประมาณ ๕๙,๗๒๓.๕๐ ๒. โครงการป องก นและกำาจ ดโรคพ ษส น ขบ า งบประมาณ ๒๔,๕๒๕ ๓. สน บสน นก จกรรมว น อสม. งบประมาณ ๒๗,๙๘๐ ๔. โครงการตลาดสดน าซ อ งบประมาณ ๑๓,๙๙๐-4- ๗. ด านการเม องการบร หาร พ ฒนาระบบการบร หารงานเทศบาล โดยสร างระบบการบร หารจ ดการท ด ได แก พ ฒนาบ คลากร พ ฒนาฐานข อม ล สถานท เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย รวมถ งพ ฒนาการจ ดเก บ รายได ให ท นสม ยม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาการกระจายอำานาจและการม ส วนร วมของประชาชนและการ ให บร การประชาชนในการบร การสาธารณะจำาเป นต องพ ฒนาบ คลากรและเคร องม อเคร องใช ให ม ประส ทธ ภาพและม ความพร อมท จะบร การประชาชน ได แก -5-๑.โครงการจ ดงานว นเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๒.จ ดหาของขว ญ ของรางว ลแก ผ ท ชำาระภาษ ตามกำาหนด งบประมาณ ๖๕,๘๐๐ ๓.บร การด านข อม ลข าวสารทางราชการ ๔.รณรงค ปล กจ ตสำาน ก พน กงาน ล กจ าง พน กงานจ าง เป นผ บร การท ด ๕.บร การด านข อม ลข าวสารสารสนเทศแก ประชาชนทางอ นเตอร เน ต ๖.ประชาชนม ส วนร วมในการเป นกรรมการร วมในการจ ดซ อจ ดจ าง ๗.ลดข นตอนการให บร การประชาชน ๘.ประชาส มพ นธ ข าวสารโครงการให ประชาชนทราบ ๙. จ ดซ อว สด อ ปกรณ สำาน กงานเพ อใช ในการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ (นายกมล คงป น) นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ภาพก จกรรมท ได ดำาเน นการในป พ.ศ. ๒๕๕๔
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks