แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ - PDF

Description
แผน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เป นส วนงานส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาด านว ชาการ ม นโยบายให ท กฝ ายจ ดการความร

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 23 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เป นส วนงานส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาด านว ชาการ ม นโยบายให ท กฝ ายจ ดการความร ตามภารก จ โดยรวบรวมองค ความร ท ม อย ในส วน งานซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในส วนงานสามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ ส าน กงานอธ การบด ได จ ดท า แผน ส าน กงานอธ การบด โดยค ดเล อกความร ท จ าเป น ค อ เทคน คและว ธ การ ในการจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ เป นประเด นร วมของท กฝ ายใน เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนา กระบวนการท างาน โดยใช หล กการของ หว งเป นอย างย งว า แผน ส าน กงานอธ การบด จะช วยสน บสน นให งาน จ ดการความร ของ ด าเน นไปส ความส าเร จและเสร มสร างบรรยากาศการแลกเปล ยนเร ยนร ภายใน ได เป นอย างด ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ๑. รายการความร ท จ าเป นของส วนงาน ๑ ๒. ผลการค ดเล อกความร ท จ าเป นเพ อท าแผน ๑ ๓. เหต ผลในการเล อกความร ท จ าเป นเพ อท าแผน ๑ ๔. แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒ ภาคผนวก - ค าส งแต งต งจ ดการความร ๖ - บ นท กช วยจ าการประช มจ ดการความร ๗ ๑. รายการความร ท จ าเป นของส วนงาน ย ทธศาสตร หร อ ท กลย ทธ หร อภาระงาน ๑ การจ ดท าฐาน ข อม ลสารสนเทศ แผนจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ ส าน กงานอธ การบด ความร ท จ าเป นต อการบรรล ความส าเร จ ๑. ข อม ลสถานะหล กส ตร ๒. ข อม ลรายการหน งส อทางว ชาการ ๓. ข อม ลผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ๔. ข อม ลค มภ ร ทางพระพ ทธศาสนา ๕. เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศ ๒. ผลการค ดเล อกความร ท จ าเป นเพ อท าแผน ๑ สถานะของความร ท จ าเป น ( ) ม อย แล ว ย งไม ม ท ความร ท จ าเป นต อการบรรล ความส าเร จ สถานะของความร ท จ าเป น ( ) ม อย แล ว ย งไม ม ๑ เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ ๓. เหต ผลในการเล อกความร ท จ าเป นเพ อท าแผน ท เกณฑ การต ดส นใจเล อก ความร ท ๑ ความร ท ๒ ความร ท ๓ ๑ สอดคล องก บท ศทางและย ทธศาสตร ๕ ๒ ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) ๓ ๓ ม โอกาสท าได ส าเร จส งส ด ๓ ๔ ต องท า คนส วนใหญ ในองค กรต องการ ๕ ๕ ผ บร หารให การสน บสน น ๕ ๖ เป นความร ท ต องการอย างเร งด วน ๕ คะแนนรวม ๒๖ หมายเหต : เกณฑ การให คะแนน ค อ มาก = ๕ ปานกลาง = ๓ น อย = ๑ ๔. แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ ความร ท จ าเป น : เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ ต วช ว ด (KPI) : จ านวนฐานข อม ลสารสนเทศ เป าหมายต วช ว ด : ๔ ฐานข อม ล ความร ท จ าเป น : เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ ต วช ว ด (KPI) : จ านวนฐานข อม ลสารสนเทศ เป าหมายต วช ว ด : ๔ ฐานข อม ล ล าด บ ข นตอน/ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๑ แต งต ง ส าน กงานอธ การบด ๒ ทบทวนความร ท จ าเป นของ -ประช ม KM ของ -ระบ ความร ท จ าเป นของ -ระบ ความร ท จ าเป นซ งส วนงานม อย แล ว -ระบ ความร ท จ าเป นซ งส วนงานย งไม ม -ค ดเล อกความร ท จ าเป นเพ อน ามาจ ดท าเป นแผน จ ดการความร ประจ าป ของ ๓ จ ดท าแผน (KM) ของ ตามแบบฟอร มท ก าหนด ท ระบ ก จกรรม ต วช ว ด เป าหมาย ระยะเวลา และผ ร บผ ดชอบ ๔ สร างและแสวงหาความร ตามแผน (KM) ของ -รวบรวมเทคน คและว ธ การในการจ ดท า ฐานข อม ลสารสนเทศจากประสบการณ ตรงของ บ คลากรใน ม.ค. ๒๕๕๗ จ านวนค าส งแต งต งคณะท า งาน ม.ค. ๒๕๕๗ จ านวนความร ท จ าเป นเพ อ น ามาจ ดท าเป นแผนการ จ ดการความร ประจ าป ของ ม.ค. ๒๕๕๗ ม.ค. ม.ค. ๒๕๕๗ จ านวนแผนการจ ดการ ความร ของ ๑. จ านวนคร งในการ แลกเปล ยนเร ยนร ของ บ คลากร ๒. จ านวนห วข อความร ๑ ฉบ บ ผ บร หาร ๑ เร อง บ คลากร ๑ แผน บ คลากร ๑. เด อนละ ๒ คร ง ๒. ๔ ห วข อ ความร บ คลากร ผ อ านวยการ ๒ ล าด บ ข นตอน/ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ -แสวงหาเทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศจากเอกสาร อ นเทอร เน ตและแหล งเร ยนร อ นๆ -บ นท กห วข อ รายนามผ ครอบครอง ร ปแบบการจ ดเก บ และเน อหาความร เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ล ๕ จ ดความร ท ได ให เป นระบบ -แบ งชน ดและประเภทของความร -จ ดหมวดหม ความร ๖ ประมวลและกล นกรองความร -พ จารณาทบทวนความถ กต องของเน อหาความร -จ ดท าร ปแบบและ ภาษา ให เป นมาตรฐานเด ยวก น -เร ยบเร ยงและปร บปร งเน อหาให ท นสม ยและเข าใจง าย ๗ ท าความร ให เข าถ งได ง าย -น าความร ท ได ข นเว บไซต ของ -เผยแพร เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศ ๘ การแบ งป นแลกเปล ยนความร -จ ดท าเป นเอกสาร ฐานความร เทคโนโลย สารสนเทศ -แบ งป นความร เทคน คและว ธ การในการจ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศ โดยการแลกเปล ยนเร ยนร ก บส วนงานอ นภายใน มหาว ทยาล ย ม.ค. ๒๕๕๗ จ านวนหมวดหม ความร ก.พ. ม.ค. ๒๕๕๗ เม.ย. ๒๕๕๗ จ านวนค ม อ เทคน คและว ธ การ จ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศ จ านวนองค ความร ท เผยแพร ในเว บไซต ของ พ.ค. ๒๕๕๗ จ านวนคร งในการ แลกเปล ยนเร ยนร ก บส วนงานอ น ภายใน มหาว ทยาล ย ๒ หมวดหม บ คลากร ๑ เล ม การ จ ดการความร ๔ องค ความร บ คลากร ๑ คร ง ส วนงานภายใน มหาว ทยาล ย ๓ พระมหาส ระศ กด ธ รว โส ล าด บ ข นตอน/ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๙ เร ยนร ท าให เป นส วนหน งของงาน พ.ค. ๒๕๕๗ จ านวนฐานข อม ล ๔ ฐานข อม ล บ คลากร - น าความร ไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานจร ง ๑๐ รายงานผล/ป ญหา/อ ปสรรค ของแผน (KM) - จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานตามแผนจ ดการความร - น าเข าท ประช มเพ อพ จารณาจ ดท าแผนจ ดการความร (KM) ในป ถ ดไป พ.ค. ๒๕๕๗ จ านวนรายงานผล การด าเน นงาน ตามแผนการ จ ดการความร ๑ ฉบ บ การ จ ดการความร ๔ เลขาน การ ภาคผนวก ๕ ค าส งส าน กงานอธ การบด ท /๒๕๕๖ เร อง แต งต งจ ดการความร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๖ เพ อให ภายใน ส าน กงานอธ การบด ด าเน นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ บรรล ว ตถ ประสงค และนโยบายของมหาว ทยาล ย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราช ว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๔๐ จ งขอแต งต งผ ม รายนามด งต อไปน เป นจ ดการความร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ประกอบด วย :- ๑. ผ อ านวยการ ประธาน ๒. ห วหน าฝ ายมาตรฐานและค ณภาพการศ กษา ๓. ห วหน าฝ ายหล กส ตรและการสอน ๔. ห วหน าฝ ายต าราและเอกสารทางว ชาการ ๕. ห วหน าฝ ายค มภ ร พ ทธศาสตร ๖. นายส นท ด จ นทร ทาทอง ๗. นางสาวปฏ ธรรม ส าเน ยง และเลขาน การ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (พระมหาไพร ชน ธม มท โป) ร กษาการผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย บ นท กช วยจ า การประช ม คร งท ๑/๒๕๕๗ ว นท ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห อง ๓๐๓ ช น ๓ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๗ วาระท ๑ เร องแจ งเพ อทราบ ๑.๑ เร องแจ งค าส งแต งต ง แจ งเพ อทราบ - เลขาน การ แจ งค าส งมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร องการ แต งต ง ๑.๒ เร องความส าค ญและความจ าเป นของการท า KM ท เลขาน การ แจ งเพ อทราบ - เลขาน การ แจ งความส าค ญและความจ าเป นในของกอง ว ชาการท งน นอกจากเป นการตอบโจทย การประก นค ณภาพแล วย งเป นข นตอนส าค ญในการรวบรวมองค ความร เพ อการพ ฒนางานและพ ฒนาคน อย างย งย นอ กด วย ๑.๓ เร องภาพรวมของ แจ งเพ อทราบ - เลขาน การ แจ งเพ อทราบ ความว า ในป การศ กษา ๒๕๕๖ (ถ ง ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) จะจ ดท าเอกสารท เก ยวข องก บ ได แก ๑.ค ม อการ ปฏ บ ต งาน และ ๒. บ นท กการแลกเปล ยนเร ยนร เล มท ๑ เร อง เทคน คและว ธ การ การจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ วาระท ๒ เร องบ นท กช วยจ า - วาระท ๓ เร องส บเน อง - วาระท ๔ เร องเสนอเพ อพ จารณา ๔.๑ เร อง การจ ดท าแผน - การด าเน น ในข นตอนทบทวนความร ท จ าเป นของส วนงาน มต พ จารณาร วมก นแล วม มต ด งน ๑. ความร ท จ าเป นท งหมด ๔๖ งาน จ าแนกเป น ฝ ายหล กส ตรและการสอน ๑๒ งาน ฝ าย มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา ๙ งาน ฝ ายเอกสารและต าราว ชาการ ๑๐ งาน ฝ ายค มภ ร พ ทธศาสตร ๑๐ งาน และการเง นและสารบ ญกอง ๕ งาน ๒. ความร ท จ าเป นและส วนงานม อย แล ว ขณะน ม ท งหมด ๒๐ งาน ซ งอย ในร ปของข นตอน การปฏ บ ต งาน และผ งงาน(flowchart) ท ประธานท ประช มก าช บให ท กฝ ายเร งด าเน นการให แล วเสร จภายใน เด อนก มภาพ นธ และให ม การรายงานความก าวหน าในการประช มคร งต อไป ๓. ความร ท จ าเป นซ งส วนงานย งไม ม ท ประช มม มต ให เทคน คและว ธ การ การจ ดท า ฐานข อม ลสารสนเทศ เป นความร ท จ าเป นซ งส วนงานย งไม ม และม มต ให น าความร น มาจ ดท าแผนการจ ดการ ความร ประจ าป ของ ๘ ๔.๒ เร อง ผ ประสานงานหล ก ในแต ละฝ าย - เพ อให การด าเน นของ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และบรรล ตามเป าหมายท วางไว แล วน น ท ประช มเห นควรให ม ผ ประสานงานหล กในในแต ละฝ าย ด งน ฝ ายหล กส ตรและการสอน ได แก ๑. ค ณส นช ย วงษ จ านง ๒. ค ณปฏ ธรรม ส าเน ยง ฝ ายมาตรฐานและ ค ณภาพการศ กษา ได แก ๑. พระมหาส รศ กด ธ รว โส ๒. ค ณฐาณ ชญาณ ม คว ลย ฝ ายเอกสารและต ารา ว ชาการ ได แก ๑. พระมหานพดล เตชธม โม ๒. ค ณส ชญา ศ ร ธ ญภร ฝ ายค มภ ร พ ทธศาสตร ได แก ๑. ค ณ ส นท ด จ นทร ทาทอง ๒.ค ณสมควร ถ วนนอก ผ ประสานหล กม หน าท เป นผ คอยอ านวยความสะดวกใน เป นน กจ ด ประกายความค ด เช น การจ ดการด งาน หร อก จกรรม เช ญเพ อนมาช วย (Peer Assist) เพ อให บรรล จ ดหมาย ซ งในป น ค อ เร อง เทคน คและว ธ การ การจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ ให ได ง า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks