กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว - PDF

Description
กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 3 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน บสน นและส งเสร มพ นท และสภาพการท างานในส าน กงานให ม แนวทางและว ธ บร หารการจ ดการ ด านส งแวดล อมท ด และให เป นสถานประกอบการ ส าน กงานส เข ยว เพ อพ ฒนาค ณภาพ สภาพการท างานของส าน กงานให ได มาตรฐานด านการจ ดการส งแวดล อม ท งน เพ อให สอดคล องก บ การด าเน นการของภาคร ฐ ท รณรงค ส งเสร มให หน วยงานของราชการและประชาชนท วไปห นมาตระหน ก และปฏ บ ต ท เป นม ตรต อส งแวดล อม กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได จ ดท า หน งส อค ม อส าน กงานส เข ยว Green Office ฉบ บน จ ดท าเพ อศ กษาและพ ฒนาเกณฑ ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ตามแนวค ดและว ธ การในการลดการ ปล อยก าซเร อนกระจก (GHG) และการพ ฒนาเกณฑ ทดสอบเกณฑ และประเม นผลเพ อร บรองส าน กงาน ส เข ยวท เป นม ตรก บส งแวดล อม ส งเสร มศ กยภาพการจ ดการทร พยากร พล งงาน และส งแวดล อมใน ส าน กงาน รองร บการจ ดซ อ จ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อมของหน วยงานภาคร ฐ (Green Procurement) เพ อให เก ดการใช ทร พยากร พล งงานอย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจน ม การจ ดการส งแวดล อมท ด และเพ อยกระด บมาตรฐานส าน กงานให เป นม ตรก บส งแวดล อมมากข น พร อมขยายการด าเน นงานส ท งภาคร ฐและเอกชน อ นจะท าให เก ดลดปร มาณการปล อย ก าซเร อนกระจก ลดผลกระทบด านส งแวดล อม และเตร ยมความพร อมส มาตรฐานส งแวดล อมในระด บสากลต อไป สารบ ญ รายการ หน า ค าน า ค าจ าก ดความ 1 ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการใช ค ม อ 2 บทน า 3 ความหมายส งแวดล อม ป ญหา และผลกระทบ 8 เกณฑ การตรวจสอบ 11 หมวดท 1 การบร หารจ ดการองค การ (Organization Management) 1.1 นโยบายส งแวดล อม 1.2 การวางแผนการด าเน นงาน การทบทวนโดยฝ ายบร หาร 31 หมวดท 2 การด าเน นงาน Green office (Operation of Green Office) 2.1 การส อสาร การฝ กอบรม การประช มและน ทรรศการ การจ ดประช มและน ทรรศการ ความสะอาดและความเป นระเบ ยบในส าน กงาน การจ ดการก าซเร อนกระจก การขนส งและการเด นทาง 55 หมวดท 3 การใช พล งงานและทร พยากร (Energy and Resource Utilization) 3.1 การใช พล งงานและน า 3.2 การใช น า ทร พยากรอ นๆ 63 หมวดท 4 การจ ดการของเส ย (Office Waste Management) 4.1 การจ ดการของเส ยในส าน กงาน การจ ดการน าเส ยในส าน กงาน 74 สารบ ญ รายการ หน า หมวดท 5 สภาพแวดล อมภายในและภายนอกส าน กงาน (Indoor & Outdoor Environment) 5.1 อากาศในส าน กงาน แสงในส าน กงาน เส ยง ความน าอย 93 หมวดท 6 การจ ดซ อว สด อ ปกรณ และการจ ดจ างในส าน กงาน (Green Procurement) 6.1 การจ ดซ อว สด อ ปกรณ และการจ ดจ างในส าน กงาน 99 หมวดท 7 การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual Improvement) 7.1 โครงการและก จกรรม 105 ภาคผนวก แบบฟอร ม แบบฟอร ม 1.1 การระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม แบบฟอร ม 1.2 ทะเบ ยนกฎหมายและข อก าหนดด านส งแวดล อม แบบฟอร ม 3.1 บ นท กการใช ไฟฟ า แบบฟอร ม 3.2 บ นท กการใช น า แบบฟอร ม 4.1 รายการขยะประจ าเด อน แบบฟอร ม 5.1 รายงานการตรวจสอบร องรอยส ตว พาหะน าเช อ แบบฟอร ม 6.1 แบบรายงานผลการจ ดซ อจ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อม แบบฟอร ม 7.1 แผนงานการจ ดการส งแวดล อม สารบ ญตาราง รายการ หน า ตารางท 1 ต วอย างการระบ และประเม นป ญหาส งแวดล อม 19 ตารางท 2 ต วอย างทะเบ ยนกฎหมายและข อก าหนดด านส งแวดล อม 22 ตารางท 3 ค า Emission Factor 52 ตารางท 4 แผนการควบค มส ตว พาหะน าเช อ 95 สารบ ญภาพ รายการ หน า ภาพท 1 (ซ าย) ส งแวดล อมท เก ดข นเองตามธรรมชาต 8 (ขวา) ส งแวดล อมท มน ษย เป นผ สร างข นมา ภาพท 2 ป ญหาส งแวดล อมประเภทต างๆ อ นประกอบด วย มลพ ษทางน า 9 มลพ ษทางอากาศ มลพ ษและขยะอ นตราย และมลพ ษทางเส ยง ภาพท 3 ป ญหาส งแวดล อมแต ละประเภทล วนส งผลกระทบต อส งม ช ว ตท กชน ดในระบบน เวศน 10 และป ญหาเหล าน นล วนส งผลกระทบต อส งแวดล อมเป นวงจรไม ร จ กจบส น ภาพท 4 นโยบายส งแวดล อมท ส าน กงานจะต องเผยแพร ให แก พน กงานและบ คคลภายนอก 15 ทราบถ งแนวทางในการด าเน นการท เก ยวข องก บส งแวดล อมในส าน กงาน ภาพท 5 ส ญญาณเต อนภ ยแบบต างๆ ได แก Fire Alarm และ Smoke Detector ตามล าด บ 24 ภาพท 6 ถ งด บเพล ง 24 ภาพท 7 ต วอย างประกาศแต งต งคณะกรรมการส งแวดล อม 28 ภาพท 8 ต วอย างโครงสร างคณะกรรมการส งแวดล อม 29 ภาพท 9 การส อสารภายในส าน กงาน 33 ภาพท 10 การส อสารภายนอกผ านทางเว บไซต ของบร ษ ท 34 ภาพท 11 การส อสารภายนอกผ านทางเว บไซต ของบร ษ ท 35 ภาพท 12 สถานท จ ดการประช มควรม แสงสว างเข าถ งอย างเพ ยงพอ เพ อลดปร มาณการใช ไฟฟ า 40 และถ าเป นไปได ควรประด บตกแต งห องประช มด วยกระถางต นไม แทนแจก นดอกไม ภาพท 13 ต วอย างการปฏ บ ต งานโดยย ดหล ก 5 ส. ของการประปาส วนภ ม ภาคสาขาบ านโฮ ง 47 จ งหว ดล าพ น ภาพท 14 การค านวณปร มาณการปลดปล อยก าซเร อนกระจกทางอ อม 51 โดยใช ส ตร Emissions Factors x Activity Data ภาพท 15 การเด นทางโดยใช ระบบขนส งสาธารณะ 56 ภาพท 16 ป ายรณรงค ประหย ดพล งงาน 58 ภาพท 17 ป ายรณรงค ประหย ดการใช น า 61 ภาพท 18 ป ายประชาส มพ นธ เพ อให ความร แก พน กงานในเร องการประหย ดกระดาษ 64 ภาพท 19 ขยะท วไปหร อขยะม ลฝอย 68 ภาพท 20 ขยะร ไซเค ล 68 สารบ ญภาพ รายการ หน า ภาพท 21 ขยะอ นตราย 69 ภาพท 22 การแยกขยะประเภทต างๆ โดยใช ป ายและส เป นส ญล กษณ บ งช ขยะแต ละประเภท 72 ภาพท 23 หล กการท างานของบ อด กไขม น 76 ภาพท 24 ร ปแบบท วไปของบ อด กไขม นส าเร จร ป 76 ภาพท 25 บ อด กไขม นประด ษฐ อย างง าย 77 ภาพท 26 ผล ตภ ณฑ ท าความสะอาดสก ดจากมะกร ด 78 ภาพท 27 พ นท ป ด วยพรมควรได ร บการท าความสะอาดเป นประจ า และควรม การเปล ยนพ นพรม 83 ในระยะท เหมาะสม เพ อก าจ ดกล นอ พ และป องก นไม ให เป นแหล งสะสมของเช อโรค ภาพท 28 ท กคร งท ม การก อสร างหร อต อเต มอาคารจะต องม ป ายเต อนเสมอ 84 ภาพท 29 Digital Lux Meter เคร องม อว ดแสงท น ยมใช ในป จจ บ น 90 ภาพท 30 แหล งก าเน ดเส ยง ระด บเส ยง และผลกระทบของเส ยงในระด บต างๆ ท ม ต อมน ษย 93 ภาพท 31 พ นท ส เข ยวในส าน กงาน 94 ภาพท 32 ผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรต อส งแวดล อม 103 ภาพท 33 ต วอย างโครงการด านส งแวดล อมท ม การปฏ บ ต อย างจร งจ ง 109 4.1 ส าน กงาน (Office) หมายถ ง สถานท ท างานท ม การออกแบบและก อสร างของหน วยงาน ราชการ ร ฐว สาหก จ และเอกชน ท งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ท ผ ท างานหร อผ ประกอบอาช พใช เป นท ปฏ บ ต งานด านเอกสาร ด านการประช มและการจ ดน ทรรศการ 4.2 การน ากล บมาใช ใหม (Recycle) หมายถ ง การจ ดการว สด เหล อใช โดยน าไปผ าน กระบวนการ แปรสภาพ เพ อให เป นว สด ใหม แล วน ากล บมาใช ได อ ก ซ งว สด ท ผ านการแปรสภาพน น อาจจะเป นผล ตภ ณฑ เด มหร อผล ตภ ณฑ ใหม ก ได 4.3 การน ากล บมาใช ซ า (Reuse) หมายถ ง การจ ดการว สด เหล อใช โดยท ย งไม ผ าน กระบวนการแปรสภาพ กล บมาใช ใหม 4.4 ผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Eco-Product) หมายถ ง ส นค าหร อผล ตภ ณฑ ท ผล ต ข นจากกระบวนการและเทคโนโลย ท ใส ใจก บผลกระทบท จะเก ดข นก บส งแวดล อม เร มต นจากการ ค ดเล อกว ตถ ด บในการผล ต การเล อกใช พล งงานและเทคโนโลย ท เหมาะสม เพ อให กระบวนการผล ต ส นค าหร อผล ตภ ณฑ น นๆ ใช พล งงานจากน าและไฟฟ าในการผล ตอย างค มค ามากท ส ด จนกระท งเสร จ สมบ รณ เป นส นค าหร อผล ตภ ณฑ รอการบรรจ ลงในห บห อและบรรจ ภ ณฑ ส าหร บเตร ยมการขนส งและจ ด จ าหน ายให ก บตลาดผ บร โภคต อไป รวมถ งการจ ดการซากผล ตภ ณฑ น นอย างถ กว ธ 4.5 ส าน กงานส เข ยว (Green Office) หมายถ ง ส าน กงานและก จกรรมต างๆภายในส าน กงาน ท ส งผลกระทบต อส งแวดล อมน อยท ส ด โดยการใช ทร พยากรและพล งงานอย างร ค ณค า ม แนวทางในการ จ ดการของเส ยอย างม ประส ทธ ภาพ รวมไปถ งการเล อกใช ว สด อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานท เป นม ตรก บ ส งแวดล อม และท ส าค ญจะต องปล อยก าซเร อนกระจกออกมาในปร มาณต า 4.6 หล กเกณฑ หมายถ ง ข อก าหนดท ส าน กงานจะต องม หร อ ต องปฏ บ ต 4.7 นว ตกรรม (Innovation) หมายถ ง การน าส งใหม ๆ อาจเป นแนวความค ด กระบวนการ หร อ ส งประด ษฐ ใหม ๆ ท ย งไม เคยม ใช มาก อน หร อเป นการพ ฒนาด ดแปลงจากของเด มท ม อย แล วให ท นสม ย และได ผลด ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งกว าเด ม 4.8 การปร บปร งอย างต อเน อง (Continuous Improvement) หมายถ ง การปร บปร งเล กๆ น อยๆ ท เก ดข นจากความพยายามอย างต อเน อง ค อยเป นค อยไปในการปร บปร งจากมาตรฐานเด มท ม อย ให ด ข น รวมถ งการปร บปร งการท างานประจ าว นให ด ย งข น หน า 1 ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาเกณฑ และแนวทางการประเม นส าน กงานส เข ยว (Green Office) 2. เพ อส งเสร มให ส าน กงานน าเกณฑ ส าน กงานส เข ยว(Green Office) ไปประย กต ใช 3. เพ อตรวจประเม นและร บรองส าน กงานส เข ยว (Green Office) ในหน วยงานท งภาคร ฐ เอกชน และหน วยงานท องถ น หน า 2 ค ม อส าน กงานส เข ยวจ ดท าข นเพ อตอบสนองต อป ญหาส งแวดล อมท ส าค ญย งในป จจ บ น ค อ ภาวะโลกร อน โดยม ว ตถ ประสงค ท จะช วยให ส าน กงานท งภาคร ฐและเอกชนใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต เพ อลดปร มาณการปล อยก าซเร อนกระจกรวมท งลดผลกระทบทางส งแวดล อมด านอ นๆ ด วย หล กการส าค ญของส าน กงานส เข ยวก ค อ การเปล ยนพฤต กรรมในการท าก จกรรมต างๆใน ส าน กงานให ม ผลกระทบต อส งแวดล อมให น อยท ส ด โดยลดการใช พล งงาน และร เร มก จกรรมท เป นม ตร ก บส งแวดล อม เช น ลดปร มาณขยะโดยการลดการใช การใช ซ าการน ากล บมาใช ใหม การลดและเล กใช สารเคม ท เป นอ นตราย เป นต น หน า 3 ท มาและความส าค ญของสภาวะโลกร อน หร อ ภาวะภ ม อากาศเปล ยนแปลง (Climate Change) เป นป ญหาใหญ ของโลกเราในป จจ บ น ส งเกตได จากอ ณหภ ม ของโลกท ส งข นเร อยๆ สาเหต หล กของป ญหาน มาจาก ก าซเร อนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ เร อนกระจกม ความส าค ญก บโลกเพราะก าซจ าพวก คาร บอน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks