การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ของสถาบ นการเง น และผ ม หน าท รายงานการทำธ รกรรม - PDF

Description
Anti - ice Off ney Laundering o M การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ของสถาบ นการเง น และผ ม หน าท รายงานการทำธ รกรรม ตามท ประเทศไทยม พ นธกรณ ท จะปร บปร งระบบการป องก นปราบปรามการฟอกเง

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Anti - ice Off ney Laundering o M การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ของสถาบ นการเง น และผ ม หน าท รายงานการทำธ รกรรม ตามท ประเทศไทยม พ นธกรณ ท จะปร บปร งระบบการป องก นปราบปรามการฟอกเง นและการต อต าน การสน บสน นทางการเง นแก การก อการร าย เพ อป องก นประเทศ ประชาชน สถาบ นต างๆ ระบบเศรษฐก จ และประชาคมโลกจากการก อการร าย การท จร ต รวมท งอาชญากรรมต างๆ น น จ งม ความจำเป นต องม ระบบ การป องก นปราบปรามการฟอกเง นและการต อต านการสน บสน นทางการเง นแก การก อการร ายท เข มแข ง ท งในกล ม ของหน วยงานบ งค บใช กฎหมายต างๆ สถาบ นการเง นและหน วยธ รก จหร อผ ประกอบอาช พท ไม ใช สถาบ นการเง น ป จจ บ น ตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามการฟอกเง น พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม สำน กงานป องก น และปราบปรามการฟอกเง น (สำน กงาน ปปง.) ม อำนาจหน าท ในการร บรายงานการทำธ รกรรมจากสถาบ นการเง น และผ ม หน าท รายงานการทำธ รกรรม เพ อดำเน นการว เคราะห ตรวจสอบม ให ม การฟอกเง นและการสน บสน นทางการเง น แก การก อการร ายในประเทศไทย ก. สถาบ นการเง นและผ ม หน าท รายงานการทำธ รกรรม ประกอบด วย (๑) ธนาคารแห งประเทศไทยตามกฎหมายว าด วยธนาคารแห งประเทศไทย ธนาคารพาณ ชย ตามกฎหมาย ว าด วยการธนาคารพาณ ชย ซ งรวมหมายถ ง ธนาคารพาณ ชย เพ อรายย อย ธนาคารพาณ ชย ท เป นบร ษ ทล กของธนาคาร พาณ ชย ต างประเทศและสาขาของธนาคารพาณ ชย ต างประเทศท ได ร บอน ญาตให ประกอบธ รก จธนาคารพาณ ชย และธนาคารตามท ได ม กฎหมายจ ดต งข นโดยเฉพาะ ได แก ธนาคารออมส น ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร ธนาคารเพ อการส งออกและนำเข าแห งประเทศไทย ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย (๒) บร ษ ทเง นท น และบร ษ ทเครด ตฟองซ เอร ตามกฎหมายว าด วยการประกอบธ รก จเง นท น ธ รก จหล กทร พย และธ รก จเครด ตฟองซ เอร และบร ษ ทหล กทร พย ตามกฎหมายว าด วยหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ๑ (๓) บรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยตามกฎหมายว าด วยบรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ๒ และบรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมขนาดย อมตามกฎหมายว าด วยบรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมขนาดย อม (๔) บร ษ ทประก นช ว ตตามกฎหมายว าด วยการประก นช ว ต และบร ษ ทประก นว นาศภ ยตามกฎหมาย ว าด วยการประก นว นาศภ ย ๑ บรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (IFCT) ป ดก จการลง เน องจากควบรวมก บธนาคารทหารไทยเม อ ๑ ก นยายน ๒๕๔๗ ๒ ป จจ บ นบรรษ ทเง นท นอ ตสาหกรรมขนาดย อม เปล ยนเป น ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย (ธพว. หร อ SME Bank ) เม อว นท ๒๐ ธ นวาคม ๒๕๔๕ ตามพระราชบ ญญ ต ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม แห งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕) สหกรณ ตามกฎหมายว าด วยสหกรณ เฉพาะสหกรณ ท ม ท นดำเน นการซ งม ม ลค าห นรวมต งแต สองล านบาท ข นไปและม ว ตถ ประสงค ดำเน นก จการเก ยวก บการร บฝากเง น ให ก ให ส นเช อร บจำนองหร อร บจำนำทร พย ส น หร อจ ดให ได มาซ งเง นและทร พย ส นต างๆ โดยว ธ ใดๆ สหกรณ ตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความว า คณะบ คคลซ งร วมก นดำเน นก จการ เพ อประโยชน ทางเศรษฐก จและส งคม โดยช วยเหล อตนเองและช วยเหล อซ งก นและก นและได จดทะเบ ยนตาม พระราชบ ญญ ต สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภทของสหกรณ ท จะร บจดทะเบ ยนตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท ของสหกรณ ท จะร บจดทะเบ ยน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได กำหนดไว ม ๗ ประเภท ด งน สหกรณ การเกษตร สหกรณ ประมง สหกรณ น คม สหกรณ บร การ สหกรณ ร านค า สหกรณ ออมทร พย และสหกรณ เครด ตย เน ยน (๖) น ต บ คคลท ดำเน นธ รก จอ นท เก ยวข องก บการเง น ด งต อไปน (๖.๑) น ต บ คคลเฉพาะก จตามพระราชกำหนดน ต บ คคลเฉพาะก จเพ อการแปลงส นทร พย เป น หล กทร พย พ.ศ (๖.๒) น ต บ คคลท ได ร บอน ญาตให ประกอบธ รก จเก ยวก บป จจ ยชำร ะเง นต างประเทศ ตามพระราชบ ญญ ต ควบค มการแลกเปล ยนเง น พ.ศ. ๒๔๘๕ (๖.๓) บรรษ ทบร หารส นทร พย สถาบ นการเง นตามพระราชกำหนดบรรษ ทบร หารส นทร พย สถาบ น ๓ การเง น พ.ศ. ๒๕๔๐ (๖.๔) บร ษ ทบร หารส นทร พย ตามพระราชกำหนดบร ษ ทบร หารส นทร พย พ.ศ. ๒๕๔๑ (๖.๕) น ต บ คคลท ประกอบธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน าตามกฎหมายว าด วยส ญญาซ อขายล วงหน า (๖.๖) น ต บ คคลท ประกอบธ รก จการซ อขายล วงหน าตามกฎหมายว าด ว ย การซ อขายส นค าเกษตรล วงหน า (๗) สำน กงานท ด นกร งเทพมหานคร สำน กงานท ด นจ งหว ด สำน กงานท ด นสาขา และสำน กงานท ด นอำเภอ (๘) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บการดำเน นการ การให คำแนะนำ หร อการเป นท ปร กษาในการทำธ รกรรม ท เก ยวก บการลงท นหร อการเคล อนย ายเง นท นตามกฎหมายว าด วยหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท ไม ใช สถาบ นการเง นตามกฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น (๙) ผ ประกอบอาช พค าอ ญมณ เพชรพลอย ทองคำ หร อเคร องประด บท ประด บด วยอ ญมณ เพชรพลอย หร อทองคำ (๑๐) ผ ประกอบอาช พค าหร อให เช าซ อรถยนต (๑๑) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บนายหน าหร อต วแทนซ อขายอส งหาร มทร พย ๓ ป จจ บ นบรรษ ทบร หารส นทร พย สถาบ นการเง นถ กยกเล ก โดยพระราชบ ญญ ต ย บเล กบรรษ ทบร หารส นทร พย สถาบ นการเง น พ.ศ มาตรา ๓ (๑๒) ผ ประกอบอาช พค าของเก าตามกฎหมายว าด วยการควบค มการขายทอดตลาดและค าของเก า (๑๓) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บส นเช อส วนบ คคลภายใต การกำก บสำหร บผ ประกอบธ รก จ ท ม ใช สถาบ น การเง นตามประกาศกระทรวงการคล งเก ยวก บการประกอบธ รก จส นเช อส วนบ คคลภายใต การกำก บ หร อตามกฎหมาย ว าด วยธ รก จสถาบ นการเง น (๑๔) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บบ ตรเง นอ เล กทรอน กส ท ม ใช สถาบ นการเง นตามประกาศกระทรวงการคล ง เก ยวก บการประกอบธ รก จบ ตรเง นอ เล กทรอน กส หร อตามกฎหมายว าด วยธ รก จสถาบ นการเง น (๑๕) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บบ ตรเครด ตท ม ใช สถาบ นการเง นตามประกาศกระทรวงการคล งเก ยวก บ การประกอบธ รก จบ ตรเครด ต หร อตามกฎหมายว าด วยธ รก จสถาบ นการเง น (๑๖) ผ ประกอบอาช พเก ยวก บการชำระเง นทางอ เล กทรอน กส ตามกฎหมายว าด วย การควบค มด แลธ รก จ บร การการชำระเง นทางอ เล กทรอน กส ข. การรายงานการทำธ รกรรม ธ รกรรม หมายความว า ก จกรรมท เก ยวก บการทำน ต กรรม ส ญญาหร อการดำเน นการใดๆ ก บผ อ น ทางการเง น ทางธ รก จ หร อการดำเน นการเก ยวก บทร พย ส น ธ รกรรมท ม เหต อ นควรสงส ย หมายความว า ธ รกรรมท ม ความซ บซ อนผ ดไปจากการทำธ รกรรมใน ล กษณะเด ยวก นท ทำก นอย ตามปกต ธ รกรรมท ขาดความเป นไปได ในเช งเศรษฐก จ ธ รกรรมท ม เหต อ นควรเช อได ว า กระทำข นเพ อหล กเล ยงม ให ต องตกอย ภายใต บ งค บกฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น หร อธ รกรรมท เก ยวข องหร ออาจเก ยวข องก บการกระทำความผ ดม ลฐาน ท งน ไม ว าจะเป นการทำธ รกรรมเพ ยง คร งเด ยวหร อหลายคร ง ข.๑ สถาบ นการเง นม หน าท ต องรายงานการทำธ รกรรมต อสำน กงาน ปปง. เม อปรากฏว าธ รกรรมด งกล าวเป น (๑) ธ รกรรมท ใช เง นสดม จำนวนเง นสดต งแต สองล านบาท ข นไป เว นแต ธ รกรรมท เป นการโอนเง นหร อ ชำระเง นทางอ เล กทรอน กส ซ งรวมถ งธ รกรรมท เก ยวก บส งหาร มทร พย ท เป นการโอนเง นหร อชำระเง นทางอ เล กทรอน กส ให รายงานเม อม จำนวนเง นสดต งแต หน งแสนบาทข นไป (๒) ธ รกรรมท เก ยวก บทร พย ส นท ม ม ลค าทร พย ส นต งแต ห าล านบาทข นไป เว นแต ธ รกรรมท เก ยวก บ ส งหาร มทร พย ท เป นการโอนเง นหร อชำระเง นทางอ เล กทรอน กส ให รายงานเม อม ม ลค าทร พย ส นต งแต เจ ดแสนบาทข นไป (๓) ธ รกรรมท ม เหต อ นควรสงส ย ท งน ไม ว าจะเป นธ รกรรมท ใช เง นสดหร อธ รกรรมท เก ยวก บทร พย ส น หร อไม ก ตาม แบบรายงานการทำธ รกรรมของสถาบ นการเง น การรายงานการทำธ รกรรมของสถาบ นการเง นท ไม ใช บร ษ ทประก นช ว ตตามกฎหมายว าด วยการประก นช ว ต หร อบร ษ ทประก นว นาศภ ยตามกฎหมายว าด วยการประก นว นาศภ ยให ใช แบบ ด งต อไปน (๑) ธ รกรรมท ใช เง นสด ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๑ (๒) ธ รกรรมท เก ยวก บทร พย ส น ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๒ (๓) ธ รกรรมท ม เหต อ นควรสงส ย ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๓ สถาบ นการเง นท เป นบร ษ ทประก นช ว ตตามกฎหมายว าด วยการประก นช ว ตหร อ บร ษ ทประก นว นาศภ ยตาม กฎหมายว าด วยการประก นว นาศภ ย ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑ แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ และแบบ ปปง. ๑-๐๔-๓ ในกรณ ท การทำธ รกรรมใดไม สามารถรายงานโดยใช แบบด งกล าวได ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๑ แบบ ปปง. ๑-๐๒ และแบบ ปปง. ๑-๐๓ ได โดยอน โลม สถาบ นการเง นอาจใช แบบรายงานการทำธ รกรรมร ปแบบอ นท ม ข อม ลเด ยวก นก บแบบรายงานข างต นโดยใช แบบส ออ เล กทรอน กส ตามท กฎหมายกำหนดแทนก ได กรณ การรายงานการทำธ รกรรมท ใช เง นสดและธ รกรรมท เก ยวก บทร พย ส นของสถาบ นการเง นท ม การทำ ธ รกรรมเพ อการโอนเง นหร อชำระเง นทางอ เล กทรอน กส รวมอย ด วย ให รายงานโดยใช แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙ หร อ ใช ส ออ เล กทรอน กส ตามท กฎหมายกำหนด ระยะเวลาการรายงานการทำธ รกรรมของสถาบ นการเง น การรายงานการทำธ รกรรมท ใช เง นสดและธ รกรรมท เก ยวก บทร พย ส น ให สถาบ นการเง นรายงานโดยการ ส งแบบรายงานท ทำข นในระหว างว นท ๑ ถ งว นท ๑๕ และท ทำข นในระหว างว นท ๑๖ ถ งว นส นเด อนไปย งสำน กงาน ภายในเจ ดว นน บแต ว นถ ดจากว นท ๑๕ และว นส นเด อนของเด อนท ม การทำธ รกรรมน น การรายงานการทำธ รกรรมท ม เหต อ นควรสงส ย ให สถาบ นการเง นรายงานโดยการส งแบบรายงานไปย ง สำน กงานภายในเจ ดว นน บแต ว นท ม เหต อ นควรสงส ย การจ ดให ล กค าบ นท กข อเท จจร งเก ยวก บธ รกรรม เม อล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks