รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) ม ว ตถ ประสงค เพ อรายงานผล การด าเน นงานและการใช จ ายงบตามแผนก าก บ ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานและ งบประมาณประจ าป ๒๕๕๐ เพ อให ผลการด าเน นงานไปเป นตามเป าหมาย ต วช ว ด พ นธก จและ ว ส ยท ศน ขององค กรท ได ก าหนดไว โดยรวบรวมข อม ลจากรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ๑. รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ย ทธศาสตร ท ๑ ปฏ ร ปองค กรและกระบวนการน ต บ ญญ ต ตามแนวทางการ บร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม และการบร หารก จการบ านเม องท ด ในป งบประมาณ ๒๕๕๐ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรได ด าเน นการเพ อ พ ฒนาระบบงานให ม ความคล องต วและม งผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต งาน โดยการน าระบบ อ เล กทรอน กส มาใช เพ ออ านวยความสะดวกรวดเร วในการสน บสน นงานด านน ต บ ญญ ต ตามแนวทาง การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม และการบร หารก จการบ านเม องท ด โดยได ด าเน นการเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการท างานของส าน กงานให ม ความคล องต วและม ประส ทธ ภาพมากข น ด งน ๑.๑ พ ฒนาระบบการประช มด วยระบบเช อมโยงเคร อข ายอ เล กทรอน กส (one stop service ) ๑.๒ เพ มประส ทธ ภาพระบบงานร บเร องราวร องท กข ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร (ด าเน นการเก ยวก บการร บฟ งความค ดเห นประเด นการร างร ฐธรรมน ญ การร บเร องราวร องท กข ร องเร ยนและร องขอความเป นธรรมท ได ร บเร องไว โดย ประสานก บหน วยงานท เก ยวข อง) D:\Internet\ผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2550(ต1-3).doc ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป น ร ฐสภาอ เล กทรอน กส และ ศ นย ข อม ลน ต บ ญญ ต ส าน กงานได ด าเน นการพ ฒนาระบบงานของส าน กงานให เป นระบบอ เล กทรอน กส รวมถ งการเสร มสร างศ กยภาพของบ คลากรให ม ความร และสามารถน า IT มาใช ในการปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ด โดยม เป าหมายท จะพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ ฐานข อม ล ระบบเคร อข ายและเทคโนโลย สารสนเทศ ให ม ความพร อมในการพ ฒนาไปส การเป น ร ฐสภาอ เล กทรอน กส และ ศ นย ข อม ลน ต บ ญญ ต ด งน ๒.๑ พ ฒนาระบบงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ(จ ดท าระบบงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศและบ รณาการระบบงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ) ๒.๒ เพ มประส ทธ ภาพระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ๒.๓ พ ฒนาระบบและน าเข าฐานข อม ลในวงงานร ฐสภา ๒.๔ พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร(MIS) ระยะท ๒ ๒.๕ พ ฒนาฐานข อม ลบร หารงานบ คคล ย ทธศาสตร ท ๓ เพ มศ กยภาพงานร ฐสภาด านต างประเทศตามมาตรฐานสากล สน บสน นการปฏ บ ต งานของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภาให เป นท ยอมร บ ในเวท ร ฐสภาระหว างประเทศอ นน าไปส ความร วมม อและการพ ฒนาความส มพ นธ ร ฐสภาระหว าง ประเทศท ด ย งข น โดยได ด าเน นงานเพ อพ ฒนาระบบงานร ฐสภาด านต างประเทศให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน เสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อร ฐสภาระหว างประเทศในระด บทว ภาค และ พห ภาค เสร มสร างบทบาทร ฐสภาไทยในเวท ต างๆให เป นท ยอมร บ โดยได ม การพ ฒนางานด าน ต างประเทศ ด งน ๓.๑ เพ มประส ทธ ภาพระบบงานร ฐสภาด านต างประเทศในการสน บสน น การด าเน นงานภารก จร ฐสภาด านต างประเทศ เช น การพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ เป นต น ๓.๒ เป นเจ าภาพจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศพ ฒนาและเพ ม ประส ทธ ภาพบ คลากรด านต างประเทศในการจ ดประช ม เช น จ ดส งบ คลากรท ปฏ บ ต งานการ ประช มร ฐสภาต างประเทศเข าร วมฝ กปฏ บ ต เร ยนร ประสบการณ ในการจ ดประช ม ๓.๓ สน บสน นและส งเสร มความส มพ นธ ระหว างประเทศในระด บทว ภาค และพห ภาค เพ อผล กด นผลประโยชน และนโยบายต างประเทศของไทย และแลกเปล ยนนโยบายก บ เคร อข ายในร ฐสภาและเคร อข ายนอกร ฐสภาท งในประเทศและต างประเทศ D:\Internet\ผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2550(ต1-3).doc ๒ ๓.๕ จ ดระบบเตร ยมความพร อมของเจ าหน าท ร ฐสภาไทยในการร บรอง เน องานใหม ด านการต างประเทศและระบบประมวลผลการประช มร ฐสภาระหว างประเทศเพ อ สนองตอบนโยบายขององค กรในการพ ฒนาการรองร บการท างานด านร ฐสภาระหว างประเทศและ เพ อสน บสน นการด าเน นงาน และบทบาทของสมาช กร ฐสภาในเวท ระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท ๔ ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให เป นผ เช ยวชาญ เฉพาะด านควบค ก บหล กค ณธรรม พ ฒนาให บ คลากรท กระด บท กสายงานของส าน กงานได ร บการพ ฒนาให เป น ผ เช ยวชาญเฉพาะด านควบค ก บหล กค ณธรรม ตลอดจนเพ มศ กยภาพในการปฏ บ ต งานให ม ความ พร อมในการก าวส ต าแหน งส งข น โดยได ด าเน นงานเพ อพ ฒนาบ คลากรท กระด บ ท กสายงานให ม ข ด ความสามารถส ง ม ความเป นเล ศในการปฏ บ ต งานด านธ รการของฝ ายน ต บ ญญ ต ด านว ชาการ ด าน ต างประเทศและส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ในป งบประมาณ ๒๕๕๐ ส าน กงานได ต งเป าหมายให ข าราชการและล กจ างประจ าจะต องได ร บการพ ฒนาและฝ กอบรมอย างน อย ๑๐ ว น/ป ซ งได ม การ ด าเน นงาน ด งน ๔.๑ ฝ กอบรม ส มมนาท งภายในและภายนอกส าน กงาน โดยม งเน นให เก ด ความร ความเข าใจ เสร มสร างว ฒนธรรมการท างานร วมก น สร างท กษะและท ศนคต เก ยวก บแนว การปฏ บ ต งานตามแนวการบร หารราชการแนวใหม เช น การบร หารความเส ยง การบร หารจ ดการความร และการประหย ดพล งงาน เป นต น ๔.๒ ศ กษาด งานในประเทศและต างประเทศ เพ อพ ฒนาบ คลากรให เก ดผลส มฤทธ ในด านองค ความร และเป นการสร างความร วมม อและประสานงานท ด เสร มสร างประสบการณ จาก หน วยงานอ นและสามารถน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ๔.๓ สน บสน นส งเสร มให ม การแลกเปล ยนบ คลากรร ฐสภาระหว างประเทศ เพ อเสร มสร างประสบการณ และสามารถน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๕ เสร มสร างองค ความร ประชาธ ปไตยและผล กด นให ประชาชนเข า ม ส วนร วมทางการเม อง ด าเน นการเผยแพร ประชาส มพ นธ ให ความร และการสร างเคร อข ายประชาธ ปไตย เพ มข น และส งเสร มบทบาทของประชาชนในการม ส วนร วมทางการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยระบบร ฐสภาให กว างขวาง โดยม เป าหมายเพ อส งเสร มให ประชาชนม ความร ความเข าใจ ม ท ศนคต ท ด ต อบทบาทภารก จของฝ ายน ต บ ญญ ต และเข าม ส วนร วมทางการเม องการปกครองใน ระบอบประชาธ ปไตยแบบร ฐสภา โดยได ด าเน นงานเพ อส งเสร มให ประชาชนม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งความส าค ญของการเม องการปกครองระบอบประชาธ ปไตยในระบบร ฐสภาและส งเสร ม D:\Internet\ผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2550(ต1-3).doc ๓ ให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมทาง การเม อง รวมท งประชาส มพ นธ ข าวและภาพข าวก จกรรมสภาร าง ร ฐธรรมน ญ ภารก จของสมาช กสภาร างร ฐธรรมน ญร ฐสภา ด งน ๔.๑ จ ดโครงการ/ก จกรรม เผยแพร ความร การเม องการปกครองระบอบ ประชาธ ปไตย สน บสน นและพ ฒนาการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน ๔.๒ ประชาส มพ นธ ข าวและภาพข าวก จกรรมสภาร างร ฐธรรมน ญ ภารก จ ของสมาช กสภาร างร ฐธรรมน ญร ฐสภา ย ทธศาสตร ท ๖ เร งร ดจ ดหาสถานท ท เหมาะสม และก อสร างอาคารร ฐสภาแห ง ใหม ให ท นสม ยม เอกล กษณ ความเป นไทย และเป นส ญล กษณ ของการปกครองระบอบ ประชาธ ปไตย ตลอดจนพ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยตามมาตรฐานสากล ส าน กงานได ด าเน นการพ ฒนาระบบการร กษาความปลอดภ ย ให ม ประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งานเพ มข นรวมท งปร บปร งอาคารให ม การใช ประโยชน อย างเต มท และเอ ออ านวยต อ การปฏ บ ต งานของสมาช กสภาร างร ฐธรรมน ญ คณะกรรมาธ การ ข าราชการ และบ คคลท เก ยวข องใน วงงานร ฐสภา รวมท งเร งร ดจ ดหาสถานท ท เหมาะสมเพ อก อสร างอาคารร ฐสภาแห งใหม ตลอดจน พ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยตามมาตรฐานสากล โดยได ด าเน นงานเพ อพ ฒนาระบบงานระบบ ร กษาความปลอดภ ยและพ ฒนาบ คลากรด านร กษาความปลอดภ ยให ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน เพ มข น รวมท งปร บปร งอาคารสถานท ให ม สภาพแวดล อมการท างานท เหมาะสมและม การใช ประโยชน อย างเต มท และเอ ออ านวยต อการปฏ บ ต ด งน ๖.๑ พ ฒนาเทคโนโลย การร กษาความปลอดภ ยของ ร ฐสภา ระยะท ๒ ๖.๒ ต ดต งเคร องต ดส ญญาณโทรศ พท ม อถ อ D:\Internet\ผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2550(ต1-3).doc ๔ ๒. ผลการด าเน นงานโครงการตามย ทธศาสตร ล าด บท ย ทธศาสตร /โครงการ หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 1. ย ทธศาสตร ท 1 ปฏ ร ปองค กรและกรบวนการ น ต บ ญญ ต ตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐ แนวใหม และการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1.1 ค าตอบแทนพ เศษตามโครงการประเม นผลการปฏ บ ต ส าน กงานเลขาน การ ราชการ ก.ร. 2 ย ทธศาสตร ท 2 เสร มสร างและพ ฒนาระบบ ข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเป น ร ฐสภา อ เล กทรอน กส และ ศ นย ข อม ลน ต บ ญญ ต 2.1 โครงการด แลและเก บร กษาและย ดอาย หน งส อส าค ญ ในห องสม ดร ฐสภา ส าน กว ชาการ งบประมาณ 13,100,300 ผลการด าเน นงาน 13,100,300 ด าเน นการเซ นส ญญาก บบร ษ ทท ปร กษา พ เอ แอสโซ ซ เอทส คอนซ ลต งจ าก ด เร ยบร อยแล วซ ขณะน อย ระหว างการรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดของ หน วยงาน 8,090,800 2,810,800 ด าเน นงานแล วเสร จ ประมาณ ๔๐เปอร เซ นต ของก จกรรม ท งหมดตามแผนด าเน นงานโครงการ เน องจากม การศ กษา ทบทวนว เคราะห ปร บแผนด าเน นงานโครงการ ใหม ม การประสานงานหลายหน วยงานในการจ ดท าBlue Print โครงการ ท าให ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks