การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม - PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม คณะน กว จ ย สมเก ยรต ต งก จวาน ชย วรพจน วงศ ก จร งเร อง เท ยนสว าง ธรรมวณ ช น าเสนอต อ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 7 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม คณะน กว จ ย สมเก ยรต ต งก จวาน ชย วรพจน วงศ ก จร งเร อง เท ยนสว าง ธรรมวณ ช น าเสนอต อ สถาบ นค มครองผ บร โภคในก จการโทรคมนาคม ส าน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ป 2554 รายงานฉบ บสมบ รณ การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภคด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการ โทรคมนาคม คณะน กว จ ย ดร. สมเก ยรต ต งก จวาน ชย ค ณวรพจน วงศ ก จร งเร อง ค ณเท ยนสว าง ธรรมวณ ช สน บสน นการว จ ยโดย สถาบ นค มครองผ บร โภคในก จการโทรคมนาคม ส าน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (สบท.) จ ดพ มพ และเผยแพร โดย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 565 ซอยรามค าแหง 39 เขตว งทองหลาง กร งเทพฯ โทร โทรสาร Website: พ มพ เผยแพร คร งแรก ส งหาคม 2554 โครงการน ได ร บการสน บสน นจาก สบท. การจ ดพ มพ เผยแพร และจ ดจ าหน ายโดย TDRI ซ งได ร บ อน ญาตอย างถ กต องจาก สบท. แล ว รายได จากการจ าหน ายเป นค าใช จ ายในการจ ดพ มพ และจ ด จ าหน ายโดยไม ได หว งผลก าไร และไม ม การแบ งรายได ส วนหน งส วนใดให สบท. สารบ ญ ค าอธ บายค าย อท ใช ในรายงาน... (11) บทสร ปผ บร หาร... (13) Executive Summary...(19) บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ขอบเขตการศ กษา ว ธ การศ กษา... 3 บทท 2 พ.ร.บ. องค กรจ ดสรรคล นความถ และก าก บการประกอบก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม พ.ศ และ พ.ร.บ. การประกอบก จการ กระจายเส ยงและก จการโทรท ศน พ.ศ พ.ร.บ. องค กรจ ดสรรคล นความถ และก าก บการประกอบก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม พ.ศ องค ประกอบและการสรรหา กสทช การก าก บการใช อ านาจของ กสทช การสร างธรรมาภ บาลของ กสทช. และส าน กงาน กสทช แผนแม บทการบร หารคล นความถ การส งเสร มส ทธ ในการเข าถ งคล นความถ ของประชาชน กองท นว จ ยและพ ฒนาก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการ โทรคมนาคมเพ อประโยชน สาธารณะ การเตร ยมการรองร บเทคโนโลย ด จ ตอลและการหลอมรวมส อ บทเฉพาะกาล พ.ร.บ. การประกอบก จการกระจายเส ยง และก จการโทรท ศน พ.ศ ประเภทใบอน ญาตและการหารายได รายการว ทย และโทรท ศน โครงข ายในการประกอบก จการว ทย และโทรท ศน บทเฉพาะกาล หน า การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภคด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม (3) หน า 2.3 พ.ร.บ. การประกอบก จการโทรคมนาคม พ.ศ ประเภทใบอน ญาตประกอบก จการโทรคมนาคม การใช และเช อมต อโครงข ายโทรคมนาคม ส ญญาให บร การโทรคมนาคม การก าหนดค าธรรมเน ยมและค าบร การในก จการโทรคมนาคม ส ทธ ของผ ใช บร การ การด าเน นการในระยะต อไปของ กสทช บทท 3 กฎหมายท เก ยวข องก บการค มครองผ บร โภคในด านก จการว ทย กระจายเส ยง และว ทย โทรท ศน และผ บร โภคในด านก จการโทรคมนาคม ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต องค กรจ ดสรรคล นความถ และก าก บก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม พ.ศ พระราชบ ญญ ต การประกอบก จการโทรคมนาคม พ.ศ พระราชบ ญญ ต การประกอบก จการกระจายเส ยงและก จการโทรท ศน พ.ศ พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ พระราชบ ญญ ต ว ธ พ จารณาคด ผ บร โภค พ.ศ บทท 4 โครงสร างและอ านาจหน าท ของหน วยงานด านผ บร โภคในองค กรก าก บด แล ในต างประเทศ Federal Communications Commission (FCC) แนะน าองค กร โครงสร างและการจ ดร ปแบบองค กร โครงสร างของหน วยงานท ร บผ ดชอบเก ยวก บผ บร โภค กระบวนการร บเร องร องเร ยน การบ งค บใช และการย ต ข อพ พาท กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยนเก ยวก บการแพร ภาพกระจายเส ยง เน อหาท ไม เหมาะสม Office of Communications (Ofcom) แนะน าองค กร โครงสร างและการจ ดร ปแบบองค กร หน วยงานด านผ บร โภคนอกโครงสร างการบร หารของ Ofcom ขอบเขตอ านาจและกระบวนการจ ดการเร องร องเร ยนของ Ofcom กระบวนการพ จารณาลงโทษตามกฎหมาย (4) สมเก ยรต ต งก จวาน ชย, วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ เท ยนสว าง ธรรมวณ ช หน า 4.3 Australian Communications and Media Authority (ACMA) แนะน าองค กร โครงสร างและการจ ดร ปแบบองค กร กล มงานเน อหา ผ บร โภค และพลเม อง ขอบเขตอ านาจและข นตอนการร องเร ยน การร บเร องร องเร ยนในก จการแพร ภาพกระจายเส ยง การย นเร องร องเร ยนในก จการโทรคมนาคมผ าน Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) เร องร องเร ยนอ นๆ Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) แนะน าองค กร โครงสร างและการจ ดร ปแบบองค กรของ CRTC ขอบเขตอ านาจและกระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน บทว เคราะห และข อเสนอจากการศ กษา บทท 5 ล กษณะของป ญหาในการค มครองผ บร โภคในด านก จการกระจายเส ยง และโทรท ศน ในต างประเทศ สหร ฐอเมร กา การแบ งกล มป ญหาเร องร องเร ยนโดยหน วยงานร บเร องร องเร ยน สถ ต เร องร องเร ยนท หน วยงานร บเร องร องเร ยนของ FCC ได ร บ อ งกฤษ การแบ งกล มเร องร องเร ยนของหน วยงานร บเร องร องเร ยน สถ ต เร องร องเร ยนท หน วยงานร บเร องร องเร ยนของ Ofcomได ร บ ออสเตรเล ย เร องร องเร ยนด านก จการโทรคมนาคม เร องร องเร ยนด านการแพร ภาพกระจายเส ยง แคนาดา เร องร องเร ยนด านบร การโทรคมนาคม เร องร องเร ยนด านการแพร ภาพกระจายเส ยง เปร ยบเท ยบเร องร องเร ยนของไทยก บของต างประเทศ ว เคราะห ผลการศ กษา ข อเสนอแนะ การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภคด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม (5) บทท 6 ข อเสนอแนะในการจ ดร ปแบบองค กรค มครองผ บร โภค ร ปแบบโครงสร างองค กรค มครองผ บร โภค ข อพ จารณางทางกฎหมาย ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะอ นๆ เอกสารและแหล งข อม ลอ างอ ง เอกสารแนะน า หน า (6) สมเก ยรต ต งก จวาน ชย, วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ เท ยนสว าง ธรรมวณ ช สารบ ญภาพ หน า ภาพท 2.1(ก) การเล อกก นเอง และการสรรหากรรมการ กสทช. กรณ เล อกก นเอง และสรรหาได ครบตามท กฎหมายก าหนด... 7 ภาพท 2.1(ข) การเล อกก นเอง และการสรรหากรรมการ กสทช. กรณ กรรมการจากการเล อกก นเอง ได ไม ครบ 22 คนให ปล ดกระทรวงเสนอช อให ครบ... 8 ภาพท 2.1(ค) การเล อกก นเอง และการสรรหากรรมการ กสทช. กรณ ว ฒ สภาเล อก กสทช. ได ไม ครบ 11 คนให ครม. เสนอช อให ครบ... 9 ภาพท 2.2 การถอดถอนกรรมการ (รายบ คคล และท งคณะ) ภาพท 2.3 แผนแม บทบร หารคล นความถ ภาพท 2.4 กองท นว จ ยและพ ฒนาก จการว ทย -โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม ภาพท 2.5 ประเภทใบอน ญาต ภาพท 2.6 ประเภทใบอน ญาตและคล นความถ ภาพท 2.7 การด าเน นการภายหล ง พ.ร.บ. องค กรจ ดสรรคล นความถ ฯ ใช บ งค บ ภาพท 4.1 ผ งโครงสร างองค กรของ FCC ภาพท 4.2 ผ งโครงสร างการท างานของ Consumer and Governmental Affairs Bureau ภาพท 4.3 ผ งโครงสร างการท างานของ Enforcement Bureau ภาพท 4.4 ผ งการจ ดโครงสร างองค กรตามกล มงานของ Ofcom ภาพท 4.5 ผ งโครงสร างองค กรของ ACMA ภาพท 4.6 ผ งโครงสร างองค กรของ CRTC ภาพท 4.7 ผ งการจ ดร ปแบบการท างานของฝ ายก าก บด แลก จการแพร ภาพกระจายเส ยง ของ CRTC ภาพท 4.8 ผ งการจ ดร ปแบบการท างานของฝ ายก าก บด แลก จการโทรคมนาคมของ CRTC ภาพท 5.1 ภาพท 5.2 ภาพท 5.3 ภาพท 5.4 ภาพท 5.5 ส ดส วนเร องร องเร ยนท CGB ได ร บในป ส ดส วนเร องสอบถามท CGB ได ร บในป จ านวนเร องร องเร ยนท Ofcomได ร บ ในป ค.ศ รายเด อน แนวโน มเร องร องเร ยนด านบร การโทรคมนาคมท Ofcomได ร บ (ป ) จ านวนเร องร องเร ยนเก ยวก บรายการโทรท ศน และว ทย ท Ofcom ได ร บ ( ) การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภคด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม (7) หน า ภาพท 5.6 ป ญหาท ผ ชมโทรท ศน และผ ฟ งว ทย ม ความก งวล ภาพท 5.7 จ านวนเร องร องเร ยนเก ยวก บ Migration Authorization Code ป ภาพท 5.8 จ านวนเร องร องเร ยนเก ยวก บ tag-on-line ป ภาพท 5.9 สถ ต เร องร องเร ยนด านบร การโทรคมนาคมท TIO ได ร บ ภาพท 5.10 ประเภทเร องร องเร ยนเก ยวก บเน อหาและโฆษณาในส อโทรท ศน ภาพท 5.11 การจ ดประเภทของเน อหาในส อออนไลน ภาพท 5.12 สถ ต เร องร องเร ยนด านเน อหาและโฆษณาในส อโทรท ศน และว ทย ท ACMA ได ร บ ภาพท 5.13 สถ ต เร องร องเร ยนด านเน อหาและโฆษณาในส ออ นเทอร เน ตท ACMA ได ร บ ภาพท 5.14 ส ดส วนเร องร องเร ยนท CCTS ร บไว พ จารณา ป ภาพท 5.15 ส ดส วนเร องร องเร ยนจ าแนกตามประเภทบร การโทรคมนาคม ภาพท 5.16 ส ดส วนเร องร องเร ยนด านโฆษณาท ASC ได ร บ จ าแนกตามประเภทส อ ภาพท 5.17 เปร ยบเท ยบประเภทเร องร องเร ยนด านเน อหาโฆษณา ภาพท 6.1 โครงสร างคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. องค กรจ ดสรรคล นความถ ฯ ภาพท 6.2 โครงสร างส วนงานในการค มครองผ บร โภค ตาม พ.ร.บ. องค กรจ ดสรร คล นความถ ฯ ภาพท 6.3 ข นตอนการร บเร องร องเร ยนด านโทรคมนาคมตาม ภาพท 6.4 ข นตอนการร บเร องร องเร ยนด านว ทย และโทรท ศน ตาม ภาพท 6.5 โครงสร างคณะกรรมการและส วนงานในการค มครองผ บร โภคตามข อเสนอ ภาพท 6.6 โครงสร างภายในของส วนงานค มครองผ บร โภคตามข อเสนอ ภาพท 6.7 โครงสร างโดยรวมของส วนงานค มครองผ บร โภคตามข อเสนอ (8) สมเก ยรต ต งก จวาน ชย, วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ เท ยนสว าง ธรรมวณ ช สารบ ญตาราง หน า ตารางท 2.1 ประเภทใบอน ญาตตามท ก าหนดใน พ.ร.บ. การประกอบก จการกระจายเส ยง และก จการโทรท ศน พ.ศ ตารางท 2.2 ส ดส วนของผ งรายการว ทย และโทรท ศน ส าหร บใบอน ญาตประกอบก จการว ทย และโทรท ศน ตารางท 4.1 สร ปและเปร ยบเท ยบโครงสร างและอ านาจหน าท ของหน วยงานก าก บด แล ในต างประเทศ ตารางท 5.1 สถ ต เร องร องเร ยนท ส าน กค มครองผ บร โภค (CGB) ได ร บ ค.ศ (ไตรมาสท 1) ตารางท 5.2 สถ ต การตอบข อสอบถามโดยส าน กค มครองผ บร โภค (CGB)ค.ศ (ไตรมาสท 1) ตารางท 5.3 เร องร องเร ยนเก ยวก บเน อหาและโฆษณาในส อว ทย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks