เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖ - PDF

Description
ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว เร อง รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว เร อง รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท ก าหนดใหนายกเทศมนตร จ ดท ารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไว ต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+และประกาศไวโดยเปDดเผย ซ งป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลต าบล ลาดยาว ไดประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยสาม ญ สม ยท ๔ คร งท ๑ ว นท ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ณ หองประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว บ ดน ไดครบก าหนดระยะเวลาด งกล%าว กระผม นายว โรจนB ว บ ลร ตนB นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว พรอมคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ าและพน กงานจาง ของเทศบาลต าบลลาดยาว ไดตามท ไดแถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว เม อว นท 2 เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖ จ งเสนอรายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไวต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว โครงการรวมท งส น ๘5 โครงการ ต งไวตามเทศบ ญญ ต รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 และ รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ มเต ม (คร งท ๑) เก ยวก บโครงการต%างๆ เป(นจ านวนเง นท งส น ๑๕,๒๐๙,๘๐๐.บาท (ส บหาลานสองแสนเกาพ นแปดรอยบาท) สามารถเบ กจ%ายในโครงการ ไดท งส น ๖๔ โครงการ ใชท เบ กจ%าย รวมท งส น จ านวน 1๓,๗๔๑,๙๐๗.๕๗ บาท (ส บสามลานเจ ดแสนส หม น หน งพ นเการอยเจ ดบาทหาส บเจ ดสตางคB) ค ดเป(นรอยละ ๙๐.๓๕ ของจ านวนเง นท ต งจ%ายไวท งส น ซ งตลอด ระยะเวลาในการบร หารงานในป+ท ผ%านมา กระผมพรอมดวยคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ า และพน กงานจางเทศบาลต าบลลาดยาว ไดม %งม นท จะพ ฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว เพ อประโยชนBส ขแก%ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว กระผมในนามเทศบาลต าบลลาดยาว ขอขอบค ณ ท กท%านท ม ส%วนร%วมในการสน บสน น ส%งเสร มและเสนอแนะการปฏ บ ต งาน ส%งผลใหการด าเน นงานของเทศบาล ประสบผลส าเร จ และบรรล ตามเปCาหมายท วางไว ท าใหเทศบาลต าบลลาดยาวไดร บการพ ฒนากาวหนาไปอย%าง ย งย นตลอดไป รายละเอ ยดรายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบล ลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ แนบทายประกาศน และสามารถขอขอม ลขาวสารไดท ว ชาการ และแผนงาน เทศบาลต าบลลาดยาว หร อ จ งประกาศใหทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๒๗ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายว โรจนF ว บ ลร ตนF) นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป พ.ศ.๒๕๕๖ โดย นายว โรจน+ ว บ ลร ตน+ นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว ************** ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท ก าหนดใหนายกเทศมนตร จ ดท ารายงาน แสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไวต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+ ลงไวต%อสภาเทศบาลเป(นประจ าท กป+ น น บ ดน ไดครบก าหนดระยะเวลาด งกล%าว กระผมนายว โรจนB ว บ ลร ตนB นายกเทศมนตร ต าบลลาดยาว พรอมคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ าและพน กงานจาง ของเทศบาลต าบลลาดยาว ไดตามท ได แถลงนโยบายต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว เม อว นท 2 เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 จ งเสนอรายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ไดแถลงไว ต%อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 ด งต%อไปน โครงการรวมท งส น ๘5 โครงการ ต งไวตามเทศบ ญญ ต รายจ%ายประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕6 และรายจ%าย ประจ าป+ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ มเต ม (คร งท ๑) เก ยวก บโครงการต%างๆ เป(นจ านวนเง น ท งส น ๑๕,๒๐๙,๘๐๐.บาท (ส บหาลานสองแสนเกาพ นแปดรอยบาท) สามารถ เบ กจ%ายในโครงการ ไดท งส น ๖๔ โครงการ ใชท เบ กจ%าย รวมท งส นจ านวน 1๓,๗๔๑,๙๐๗.๕๗ บาท (ส บสามลานเจ ดแสนส หม นหน งพ น เการอยเจ ดบาทหาส บเจ ดสตางคB) ค ดเป(นรอยละ ๙๐.๓๕ ของจ านวนเง นท ต ง จ%ายไวท งส น ส%วนรายละเอ ยดโครงการต%างๆ ตลอดป+ พ.ศ.๒๕๕๖ ท ผ%านมาม โครงการท ตามตารางแนบทายน ซ งตลอดระยะเวลาในการบร หารงานในป+ท ผ%านมา กระผมพรอมดวยคณะผ บร หาร พน กงานเทศบาล ล กจางประจ า และพน กงาน จางเทศบาลต าบลลาดยาว ไดม %งม นท จะพ ฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว เพ อ ประโยชนBส ขแก%ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว กระผมในนามเทศบาล ต าบลลาดยาว ขอขอบค ณท กท%านท ม ส%วนร%วมในการสน บสน น ส%งเสร มและ เสนอแนะการปฏ บ ต งาน ส%งผลใหการด าเน นงานของเทศบาลต าบลลาดยาว ประสบผลส าเร จ และบรรล ตามเปCาหมายท วางไว และท าใหเทศบาลต าบล ลาดยาวไดร บการพ ฒนากาวหนาไปอย%างย งย นตลอดไป ผลการด าเน นงาน ประจ าป พ.ศ.๒๕๕๖ ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๑ การสรางม ลคาเพ มทางการเกษตร การคาและอ ตสาหกรรมการเกษตรท สมด ล ๑ ก%อสรางสะพาน ค.ส.ล.จากถนนเทศบาล 1 ซอย 19 ถ งหล งว ดลาดยาว (แบบไม%ม ทางเทา) skew 30 องศา ๑,95๐,๐๐๐. 1,950,000. (ก นเง น) ช%าง 1.1 ๒ ก%อสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางท%อระบาย น า ถนนเทศบาล ๑ ซอย 8/1 215,๐๐๐. 204, ก%อสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางท%อระบาย น า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๙ 1,125,000. 1,125,000. (ก นเง น) ๔ โครงการฝZกอบรมกล %มอาช พช มชน 50, ,870. การศ กษา ๑.๔ รวม ๔ โครงการ 3,34๐,๐๐๐. 3,301,37๐. ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 16 โครงการจ ดงานว นเด กแห%งชาต อาหารเสร ม(นม)ศ นยBพ ฒนาเด กเล ก อ ดหน นอาหารเสร ม(นม)โรงเร ยน อน บาลลาดยาว อ ดหน นอาหารกลางว นโรงเร ยน อน บาลลาดยาว สน บสน นค%าอาหารกลางว นศ นยBพ ฒนา เด กเล ก จางเหมาคนด แลศ นยBพ ฒนาเด กเล ก เทศบาลฯ จางเหมาท าความสะอาดศ นยBพ ฒนาเด ก เล กเทศบาลฯ โครงการแข%งข นก ฬาอน บาลเช อมความ สาม คค โครงการปร บปร งภ ม ท ศนBศ นยBพ ฒนา เด กเล กเทศบาลฯ (โอนเง นเพ ม 3,855 บาท) โครงการจ ดงานในพ ธ ทางศาสนาและ งานประเพณ ทองถ น อ ดหน นงานประเพณ ต กบาตรเทโว อ ดหน นการจ ดงานว นสมโอ ของด เม อง ลาดยาว อ ดหน นการจ ดงานประเพณ เจาพ%อเจา แม%ลาดยาว ค%าเบ ยย งช พผ ปaวยโรคเอดสB อ ดหน นท นโรคเอดสBเฉล มพระ เก ยรต อ ดหน นโครงการรวมใจสรางช มชนคน ร กส ขภาพ 15๐,๐๐๐. ๓๔4,96๐. 1,992,900 2,847,000. ๖๔0, ,000 60,000. ๒0,๐๐๐. 50, , ,๐๐๐. 7,๐๐๐. 20, ,000. 2, ,000. ๑46, , ,308, ,847, , ,000 60, , , ,000. 7, , ,000. การศ กษา ๒.๑ ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก โครงการก จกรรมดนตร เพ อประชาชน ถนนคนเด น (โอนเง นเพ ม 18,658.81) โครงการแข%งข นก ฬาประเภทต%างๆ 50, , , ,895. การศ กษา โครงการก จกรรมช มชนส มพ นธB (โอนเง นเพ ม 59,375 บาท) อ ดหน นโครงการเขาค%ายอบรม ค ณธรรมจร ยธรรม โครงการฝZกอบรมส มมนา คณะกรรมการช มชนฯ โครงการจ ดงานร ฐพ ธ (ว นแม%,ว นพ%อ) (โอนเง นเพ ม 16,000 บาท) อ ดหน นว นปDยมหาราช 50, , , ,000. 2, , ,000. ๒66,000. 2,000. ส าน กปล ด ๓๑ อ ดหน นเหล%ากาชาดจ งหว ดและก ง กาชาดอ าเภอลาดยาว โครงการเทศบาลเคล อนท พบ ประชาชน โครงการศ นยBปฏ บ ต การต%อส เพ อ เอาชนะยาเสพต ด เท ดไทองคBราช น โครงการจางน กเร ยนน กศ กษาท างาน ช%วงปDดภาคเร ยนหร อว นหย ด โครงการปCองก นและลดอ บ ต เหต ทาง ถนนช%วงเทศกาล (โอนเง นเพ ม ๑,๐๐๐ บาท) โครงการฝZกซอมแผนปCองก นและ บรรเทาสาธารณภ ยประจ าป+ โครงการส ปดาหBปCองก นและระง บ อ คค ภ ย อ ดหน นยามทองถ น ๓๐,๐๐๐. 100, ,000. ๕, , , , ,000. ๓๐,๐๐๐. 80, , , , ,000. ๒.๓ ๓๒ อ ดหน นโครงการถนนส ขาว 30, ,000. ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๒ การพ ฒนาคนใหม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก 3๓ อ ดหน นโครงการสายตรวจส มพ นธB 20, ,000 ส าน กปล ดฯ ๒.๗ 34 อ ดหน นก จการก ภ ยอ าเภอลาดยาว 20, , โครงการปCองก นและควบค มโรค ไขหว ดนก โครงการรณรงคBฉ ดว คซ นปCองก นโรคพ ษ ส น ขบา โครงการรณรงคBก าจ ดย งลายปCองก นโรค ไขเล อดออก (โอนเพ ม จ านวน 33,346 บาท) โครงการออกหน%วยสาธารณส ขเคล อนท 20, , ,000. 2๐, ,38๐. 53, , สาธารณส ขฯ ๒.๕ 39 โครงการอบรมอาสาสม ครสาธารณส ข 50, , โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาสาสม คร สาธารณส ข โครงการว ดปลอดเหลา 2๐,000. ๒0, ,305. ๑5, โครงการส%งเสร มส ขภาพ 30, โครงการอบรมผ ประกอบการรานเสร ม สวย โครงการอบรมผ ประกอบการคาอาหาร 2๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. 45 อ ดหน นเง นใหแก%อาสาสม ครสาธารณส ข 150, , สมทบท นหล กประก นส ขภาพ 200, , อ ดหน นค%าขยายเขตไฟฟCา 100,000. ช%าง ซ%อมแซมบ าร งร กษาถนน ทางเทา ฯลฯ 80, ,100. รวม 48 โครงการ 8,184,500. 6,737,044.54 ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๔ การสรางความเขมแข งของช มชนตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๑ โครงการบ าบ ดท กขB บ าร งส ขแบบ ABC 35,๐๐๐. การศ กษา ๔.1 รวม 1 โครงการ 35,0๐๐. ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๕ การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดลอมและการทองเท ยวอยางย งย น 1 โครงการค ดแยกขยะ 30,000 สาธารณส ขฯ 5.1 ๒ ๓ 4 โครงการปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ล ฝอย โครงการจางเหมาคนด แลสถานท ก าจ ด ขยะม ลฝอย ศ นยBบร การสาธารณส ขและ คนท าความสะอาด โครงการข ดลอกท%อระบายน า (โอนเพ ม จ านวน 130,865 บาท) ๒๕๐,๐๐๐ ๑08,000 ๑๐๐,๐๐๐ 69, , , รวม 4 โครงการ 488,๐๐๐. 334,988. ป พ.ศ.๒๕๕6 ย ทธศาสตร+ท ๖ การเสร มสรางธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบานเม องท ด 1 โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม ๑๐,๐๐๐. 10,000 ส าน กปล ด ๖.๑ 2 3 โครงการจางเหมาท าความสะอาด ส าน กงานเทศบาลต าบลลาดยาว (โอนเง นเพ ม 12,000 บาท) โครงการจ ดงานว นเทศบาล 60,๐๐๐. 2๐,๐๐๐. 72,000 16,5๐๐. ๖.๓ โครงการอบรมส มมนาผ บร หาร,สมาช กฯ, พน กงาน,และล กจาง โครงการส ารวจความประเม นความพ ง พอใจผ ร บบร การ โครงการเตร ยมความพรอมในการเล อกต ง ๒๐๐,๐๐๐. ๒๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐. ๑54,4๐๐. 396, ค%าท นการศ กษา ป.ตร และ ป.โท ๓72,๐๐๐. 268,00๐ โครงการก%อสรางโรงจอดรถด บเพล ง เทศบาลต าบลลาดยาว โครงการก%อสรางอาคารเก บพ สด โครงการจ ดท าแผนพ ฒนา (โอนเพ ม จ านวน 2,440 บาท) โครงการกฎหมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks