โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา - PDF

Description
โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา ช อโครงการ โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา) ผ ร บผ ดชอบโครงการ มหาว ทยาล ย OSLU ระยะเวลาด าเน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา ช อโครงการ โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา) ผ ร บผ ดชอบโครงการ มหาว ทยาล ย OSLU ระยะเวลาด าเน นการ +,-+. ธ นวาคม หล กการและเหต ผล โดยท กระทรวงศ กษาธ การม นโยบายการปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ ม จ ดเน นท ค ณภาพของผ เร ยนและค ณภาพโดยภาพรวม โดยการก าหนดย ทธศาสตร เพ อบรรล นโยบาย การปฏ ร ปคร และบ คลากร เป นห วใจส าค ญในการข บเคล อนนโยบายด งกล าว โดยเฉพาะ ผ น าในการปฏ ร ปการศ กษา มหาว ทยาล ย Open System Leadership University USA (OSLU) โดยความร วมม อก บเคร อข าย สมาคมว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ตระหน กถ งภาระหน าท ในการม ส วนร วมการปฏ ร ปการศ กษา จ งร วมก นจ ดโครงการส มมนา ทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ระด บผ บร หารการศ กษา ผ บร หาร สถานศ กษาระด บช านาญการพ เศษและระด บเช ยวชาญ 2. เพ อสร างเคร อข ายผ น าทางการศ กษา ในการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษา 3. เพ อสน บสน นนโยบาย การปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 4. ผ เข าร วมส มมนาน าความร ประสบการณ ไปพ ฒนาตนเองและพ ฒนางาน 3. เป าหมาย 1. ส มมนาผ น าปฏ ร ปการศ กษา 400 คน 2. จ ดให ม เคร อข ายผ น าปฏ ร ปการศ กษาและเคร อข ายสมาคมว ชาช พคร ละบ คลากร ทางการศ กษา ท วประเทศ 4. ก จกรรมโครงการ 1. จ ดท าโครงการความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ย OSLU ก บเคร อข ายสมาคม ว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. ประสานงานก บส าน กงานคณะกรรมการ กพฐ. และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 3. ค ดเล อกผ น าเข าส มมนา 4. ประสานงานว ทยากร 5. จ ดท าส อ 6. ด าเน นการส มมนาตามก าหนดการ 5. สถานท ณ หอประช มค ร สภา กร งเทพมหานคร 6. ก าหนดการว นส มมนา ระหว างว นท TU-TW ธ นวาคม ทร พยากรโครงการ 1. ค าใช จ าย จากการลงทะเบ ยนของผ เข าส มมนา 2. ว ทยากร จากส าน กงานคณะกรรมการ สพฐ. และว ทยากรจากมหาว ทยาล ย OSLU 8. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร วมส มมนาได พ ฒนาตนเองเป นผ น าการปฏ ร ปการศ กษา สามารถสร าง เคร อข ายการปฏ ร ปการศ กษาส ค ณภาพการศ กษาโดยภาพรวม ก าหนดการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษา) +,-+. ธ นวาคม 2556 ณ ณ หอประช มค ร สภา กร งเทพมหานคร ว นท 20 ธ นวาคม น. ลงทะเบ ยน น. พ ธ เป ด (ศ.ดร.ธเนศวร เจร ญเม อง) น. พ ก (อาหารว าง) น. บรรยาย เร อง นโยบายการปฏ ร ปการศ กษาส ค ณภาพของผ เร ยน (ศ.ดร.ธเนศวร เจร ญเม อง) น. พ ก (อาหารกลางว น) น. บรรยาย เร อง กคศ. ก บการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อสนอง นโยบายการปฏ ร ปการศ กษา (เลขาธ การ กคศ.) น. พ ก (อาหารว าง) น. การพ ฒนาองค ความร เพ อการเป นผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ว ทยากรจากมหาว ทยาล ย OSLU) น. เวลาของสมาช ก น. อาหารค า น. ส มมนากล ม (ต าแหน ง และภาคท จะสอบ และแยกต วต อไป) ว นท 21 ธ นวาคม น. อาหารเช า น. ความร และท กษะของผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ดร.ป ญญา แก วก ย ร) น. พ ก (อาหารว าง) น. ท กษะการบร หารส าหร บผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ดร.ภ ธาน พ นทอง) น. พ ก (อาหารกลางว น) น. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส ประชาคมอาเซ ยน (ดร.พ ษณ ต ลส ข) น. ป ดการส มมนา (มอบว ฒ บ ตร) ดร.ก ตต ล มสก ล หมายเหต ก าหนดการน อาจเปล ยนแปลงเพ อความเหมาะสม โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา) 15 พฤศจ กายน 2556 เร อง ขอความร วมม อประชาส มพ นธ โครงการ เร ยน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา (สพป,สพม.) ส งท ส งมาด วย W. โครงการส มมนาทางว ชาการ W ช ด T. ก าหนดการส มมนา W ช ด ด วยคณะบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ย Open System Leadership University USA (OSLU) ได จ ดท าโครงการส มมนาทางว ชาการ ผ น าการปฏ ร ปการศ กษา โดยร วมม อ ก บเคร อข ายสมาคมว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ในว นท TU-TW ธ นวาคม 2556 ณ ห องประช ม ร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ตามรายละเอ ยดในโครงการ และก าหนดการ ท ส งมาพร อมน เพ อให การด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค จ งขอความ อน เคราะห จากท านโปรดพ จารณา ให ความร วมม อในการประชาส มพ นธ ให ผ บร หาร การศ กษาและผ บร หารสถานศ กษาสม ครเข าส มมนาทางว ชาการด งกล าว จ กเป นพระค ณ อย างส ง จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา ขอแสดงความน บถ อ ศ นย ประสานงานโครงการ ^/`a ม.b ถนนช ยพฤกษ เขตตล งช น กทม.WUWdU โทร. UT ^^T T`T` FAX: Mobile : (ศาสตราจารย พอล ว ช ต มาเทว นทร ) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย OSLU ใบสม ครเข าส มมนาทางว ชาการ ผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา) +,-+. ธ นวาคม 2556 ณ หอประช มค ร สภา ช อ สก ล :... ต าแหน ง : สถานท ท างาน/ สถานศ กษา :. เขตพ นท การศ กษา : โทร: ขอสม ครเข าร วมส มมนาว ชาการตามโครงการ โดยช าระค าลงทะเบ ยนเป นเง น T,pUU บาท (สองพ นห า ร อยบาท) ผ านบ ญช ธนาคารกร งไทย สาขาย เน ยนมอล ล เลขท `dduwbtdbp ช อ นางสาวมธ รดา ศร ชนะวงศ ส งใบสม ครพร อมเอกสารการโอนเง นทางโทรสารหร อ ท ศ นย ประสานงานโครงการ หมายเหต W. เป ดร บสม ครต งแต บ ดน ถ ง ว นท 15 ธ นวาคม Tppa (ร บจ านวนจ าก ด) T.ได เปล ยนแปลงสถานท ส มมนาเป น ณ หอประช มค ร สภา กร งเทพมหานคร ลงช อ...ผ สม คร (...) ต าแหน ง... ศ นย ประสานงานโครงการ ^/`a ม.b ถนนช ยพฤกษ เขตตล งช น กทม.WUWdU โทร. UT ^^T T`T` FAX: Mobile :
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks