ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ - PDF

Description
ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว นพฤห สบด ท 30 เมษายน ผลการศ กษาและจ ดทา QGDP แบบปร มาณล กโซ

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 8 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว นพฤห สบด ท 30 เมษายน ผลการศ กษาและจ ดทา QGDP แบบปร มาณล กโซ (เบ องต น) ความเป นมาและว ตถ ประสงค แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ ผลการจ ดทาเบ องต น 2 ความเป นมาและว ตถ ประสงค 3 อน กรมรายป อน กรมรายไตรมาส รายได ประชาชาต แบบปร มาณล กโซ ผล ตภ ณฑ ภาคและจ งหว ด สต อกท นของประเทศไทย บ ญช เศรษฐก จเง นท นของประเทศไทย สาน กบ ญช ประชาชาต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ม ลค า ณ ราคาประจาป และปร มาณล กโซ ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ม ลค า ณ ราคาประจาป ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ราย 5 ป ตารางป จจ ยการผล ตและผลผล ต ม ลค า ณ ราคาประจาป งานว จ ย และบ ญช สน บสน น (จ ดทา/ร วมจ ดทา) โครงการสน บสน นให จ งหว ดจ ดทาผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) แบบ Bottom up Non profit Institutions Satellite account of Thailand โครงการ ICP บ ญช รายจ ายส ขภาพแห งชาต ฯลฯ 4 ความเป นมาและว ตถ ประสงค รายได ประชาชาต ของประเทศไทยได ปร บเปล ยนป ฐานมาแล ว 4 คร ง ป ฐาน พ.ศ อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2505 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2515 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2531 อน กรมท ใช ในQGDPป จจ บ น ระบบบ ญช ประชาชาต ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 (ระบบล าส ด) ให ว ดม ลค า GDP ท แท จร งแบบปร มาณล กโซ (CVM) เน องจากให ผลการว ดอ ตราการขยายต วของเศรษฐก จได ด กว าการว ดแบบป ฐานคงท ความเป นมาและว ตถ ประสงค (ต อ) อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส เท าก บ GDP รายป หร อเท าก บ รายได ประชาชาต ในระด บ ราคาประจ าป และราคาคงท เน องจากค านวณบนฐานข อม ล เด ยวก นและใช ราคาป ฐานช ด เด ยวก น อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส ไม ได จ ดทา Benchmarking ก บ GDP รายป ท งในระด บราคา ประจ าป และราคาท แท จร ง เน องจาก GDP รายป ป ฐาน 2531 ไม ม การจ ดท าข อม ลรายป ต งแต ป 2553 เป นต นไป อน กรมใหม ( ) จ ดท าแล วเสร จเบ องต น เพ อร บฟ ง ความเห นจากท ประช มเพ อ ปร บปร งและเผยแพร เน องจาก ข อม ลรายป อน กรมใหม เป นแบบ ปร มาณล กโซ อน กรม ป 2533-ป 2553 เผยแพร คร งแรกมกราคม 2555 และข อม ลล าส ดป 2556 ศ กษา ค ดเล อกป ฐานและ แนวทางการประมวลผล วางระบบและพ ฒนา โปรแกรมประมวลผล ประมวลผลรายได ประชาชาต อน กรมใหม ต งแต ป 2533 ถ ง ป จจ บ น 6 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ 7 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ การปร บเปล ยนว ธ การจ ดท ารายได ประชาชาต ของประเทศไทยม ลค าท แท จร งจากระบบป ฐาน คงท เป นการจ ดท าแบบปร มาณล กโซ ค อ การพยายามค านวณค ารายได ประชาชาต รายป ใน ม ลค าท แท จร ง (real term) ท ขจ ดผลด านราคาท แตกต างก นในแต ละป ให ม ความถ กต อง และสะท อนท ศทางเศรษฐก จท ด กว าเด ม ว ธ ป ฐานคงท ข อด การคานวณทาได ง ายไม ซ บซ อน ข อเส ย โครงสร างความส มพ นธ ของราคาส นค า และบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน อ ตราการขยายต วในป ท ห างจากป ฐานม ก ส ง(ต า)กว าความเป นจร ง ว ธ ด ชน ล กโซ ข อด โครงสร างของความส มพ นธ ของราคา ส นค าและบร การแต ละป ม ความท นสม ยห าง จากป จจ บ นเท าก บ t-1 ป ด งน นอ ตราการ ขยายต วม ความถ กต อง ข อเส ย ขาดค ณสมบ ต การรวม (Non-additive) SNA 1993 and SNA 2008 recommended Chain Volume Measures 8 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) แนวทางการคานวณรายได ประชาชาต ณ ราคาคงท (constant prices) Fixed-weighted Volume Measures เป นการคานวณโดยใช ราคาอ างอ งป เด ยว ด งน น ป ฐานท ใช ในการอ างอ งจ งม ความสาค ญมาก เน องจากการว ดรายได ประชาชาต ราคาคงท เป นการว ดการขยายต วเช งปร มาณ โดยให โครงสร างของความส มพ นธ ของราคาส นค าและบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน ม ลค า ณ ราคาคงท = P 0 *Q t โดยท P 0 = ราคา ของส นค าและบร การป ท o หร อป ท เป นฐาน Q t = ปร มาณของส นค าและบร การป ท t 9 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข นตอนท 1 ข นตอนท 2 ข นตอนท 3 ข นตอนท 4 ข นตอนท 5 คานวณหาปร มาณล กโซ หร อ Chain Volume Measures (CVM) โดยม ลค า CVM ในป อ างอ ง จะเท าก บม ลค า ณ ราคา ประจาป ในป อ างอ งน น และทาการเช อมโยงป อ น ด วยด ชน ปร มาณในข นตอนท 4 10 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Direct Index Chain Index Chain Index Total at = = = =100 Y QA QB PA PB current price Level Index Level Index Level Index Level Level Gr Gr , , , , , , , , , , GDP (GDE) at Current prices GDP (GDE) at Previous year prices Compile Direct index Compile Chained index Compile GDP (GDE) at Chain volume measures 11 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข อจาก ดของการใช ป ฐานคงท ในการจ ดทา GDP ณ ราคาคงท Substitution Bias อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จท คานวณจากการใช ราคาป ฐานท เก า จะม ค าส งกว าอ ตราท ควรจะเป น จร ง (ความคลาดเคล อนซ งเก ดจากการทดแทนก น ระหว างส นค าท ราคาแพงข นและส นค าท ม ราคาถ ก ลง) Laspeyres Paasche gap Laspeyres ม กให ค าอ ตราการขยายต ว ส งกว าท ควรจะเป น Paasche ม กให ค าอ ตราการขยายต วต ากว าท ควรจะ เป น 12 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงการเปล ยนป ฐานสถ ต รายได ประชาชาต ของประเทศไทย ระยะท 1 ได ทดสอบโดยใช สถ ต รายได ประชาชาต ระหว างป พ.ศ ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixedweighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อ เท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม 13 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ Fixed-weighted (ป ฐานต าง ๆ ) ป ฐาน 2537/ / / / / / / / / /45 เฉล ย ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนแปลงรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ fixed - weighted (ป ฐาน 2531) และด ชน ปร มาณแบบ chained-weighted GDP Fixed-weighted ป ฐาน / / / / / / / / / /45 ค าเฉล ย Chain Fisher Chain Laspeyres แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixed-weighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร การใช ป ฐานท ท นสม ยข น ม แนวโน ม ท จะทาให ผลการคานวณอ ตราการขยายต ว ของ GDP ม ค าลดลง ป ฐาน Average growth rate(%) พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ ผลการศ กษาเพ มเต ม : ป Substitution Bias GDP s growth average GDE s growth average Base Year Base Year Diff สร ป : ช วง พ.ศ ราคาและปร มาณส นค า เปล ยนแปลงในล กษณะท ทาให เก ด substitution bias ด งน น การใช ข อม ล GDP ณ ราคาป ฐาน 2531 จ ง overestimate อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จ 15 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อเท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure การใช CVM ลด L-P gap ได 39 กรณ จาก 45 กรณ เม อเท ยบก บ Fixedweighted โดย GDP และ สาขาการผล ตส วนใหญ ก ลดลง Laspeyres volume index เป นการคานวณด ชน ปร มาณ ป ฐาน 2531 ป ฐาน 2545 โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Laspeyres ก อนหน า เส นท ควรจะเป น Paasche volume index Gap เป นการคานวณด ชน ปร มาณ โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Passche ป จจ บ น ผลการศ กษาเพ มเต ม ป : Laspeyres-Passche Gap Fixed Base Year ความแตกต าง CVM(3) 1988 (1) 2002 (2) (1) (2) (1) (3) Gross Domestic Products (GDP) Expenditure on Gross Domestic Products (GDE) แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม ประเทศไทย พ.ศ Fixed-weighted (2531) ค าความคลาดเคล อนของ อ ตราการขยายต วทาง เศรษฐก จ(เฉล ย 10 ป ) 0.56 % Chain Laspeyres 0.07 % สร ป : Fixed-weighted (2531) ทาให การคานวณม ความคลาดเคล อน จากAnnual chain index แบบ Fisher มากกว า CVM แบบ Laspeyres 17 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ว ธ การจ ดการเก ยวก บ non additive ไว 3 ประการด วยก น ด งน ว ธ แ ร ก ค อ เ ผ ย แ พ ร ร า ย ไ ด ป ร ะ ช า ช า ต แบบ Chained Volume Measures ท ย งคงม ค า non additive โดยไม ต องปร บปร งต วเลขสถ ต ใด ๆ สศช. ได เผยแพร ข อม ลในแบบด งกล าว ว ธ ท สอง ค อ กระจายความแตกต างของรายได ประชาชาต ให ก บส วนประกอบต าง ๆ ของการรวม ค าในแต ละระด บ ว ธ ท สาม ค อ ขจ ดความแตกต าง ๆ โดยจ ดการให ค าสถ ต ต วรวมในแต ละระด บ เท าก บ ผลรวมของ ค าสถ ต ประกอบต าง ๆ ในแต ละระด บ เป นการบ ดเบ อนการเปล ยนแปลงใน ปร มาณการผล ต ซ งก อให เก ดผลกระทบ สาหร บการว เคราะห ในส วนย อย ไม ควรนามาใช เพราะก อให เก ดการบ ดเบ อนต อการ เปล ยนแปลงในปร มาณการผล ตในระด บต วรวมแล ว ย งท าให การได มาซ งค าสถ ต ต วรวมต องข นก บการ เกล ยค าความแตกต างของส วนประกอบ ผ ด ว ตถ ประสงค ของการว ดแบบปร มาณล กโซ 18 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ผลการปร บปร งรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ ป ปร บปร งขอบเขตหร อค มรวม(Coverage) เช น การเพ มเต มก จกรรมทางเศรษฐก จให ครบถ วนมากข น ท ง ด านการผล ต การใช จ าย และด านรายได ปร บปร งว ธ การคานวณและแหล งข อม ล เช น บร การต วกลางทางการเง นปร บเปล ยนการว ดม ลค าผลผล ต ของบร การต วกลางทางการเง นเป นว ธ การว ดแบบ FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) จากเด มคานวณโดยว ธ imputed service charge การปร บปร งตามกรอบแนวค ดของระบบบ ญช ประชาชาต สากลล าส ด เช น ปร บปร งรายการบ ญช ต างประเทศโดยการปร บปร งข อม ลส นค าน าเข ารายจ ายซ อบร การจากต างประเทศ ผลตอบแทนจากป จจ ย การผล ตร บส ทธ จากต างประเทศ และเง นโอนระหว างประเทศ ท ส าค ญค อ ม ลค าส นค าน าเข าเปล ยนจาก ราคา C.I.F. เปล ยนมาบ นท กตามม ลค า ณ ราคา F.O.B. โดยค าบร การต างๆบ นท กในรายการบร การแทน ผลการปร บปร ง GDP ราคาประจ าป โดยเฉล ยเพ มข น 259,037 ล านบาทต อป หร อค ดเป นร อยละ 4.7 ของ GDP ส วน GDP แบบ CVM ม ท ศทางโดยรวมไม แตกต างจากอน กรมเด มโดยอ ตราการขยายต วเฉล ย ต อป เพ มข นเล กน อยจากร อยละ 4.4 ในอน กรมเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks