ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย - PDF

Description
หน า ๑ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน า ๑ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นบ าร งการศ กษา ของโรงเร ยนในส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ให เหมาะสมและสอดคล องก บสภาวการณ ป จจ บ น อาศ ยอ านาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห งพระราชบ ญญ ต องค การบร หารส วนจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห งพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ มาตรา ๘๘ แห งพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารส วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๖ แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการเม องพ ทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทย จ งออกระเบ ยบไว ด งต อไปน ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ น าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาในสถานศ กษาส งก ด องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข อ ๒ ระเบ ยบน ให ใช บ งค บเม อพ นก าหนดหกส บว นน บแต ว นถ ดจากว นประกาศใน ราชก จจาน เบกษาเป นต นไป ข อ ๓ ให ยกเล ก (๑) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นบ าร งการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด เทศบาลและเม องพ ทยา พ.ศ. ๒๕๓๐ (๒) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นบ าร งการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด เทศบาลและเม องพ ทยา (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (๓) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเง นบ าร งการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด เทศบาลและเม องพ ทยา (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ บรรดาระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส งหร อหน งส อส งการอ นใดท ข ดหร อแย งก บระเบ ยบน หร อท ม ก าหนดไว แล วในระเบ ยบน ให ใช ระเบ ยบน แทน หน า ๒ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ข อ ๔ ให ปล ดกระทรวงมหาดไทยร กษาการตามระเบ ยบน และให ม อ านาจต ความว น จฉ ย ป ญหา ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เพ อด าเน นการให เป นไปตามระเบ ยบน ปล ดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร องใดเร องหน งตามวรรคหน งให อธ บด กรมส งเสร มการปกครองท องถ นหร อผ ว าราชการจ งหว ดได ข อ ๕ ในระเบ ยบน องค กรปกครองส วนท องถ น หมายความถ ง องค การบร หารส วนจ งหว ด เทศบาล องค การ บร หารส วนต าบล ผ บร หารท องถ น หมายความถ ง นายกองค การบร หารส วนจ งหว ด นายกเทศมนตร นายก องค การบร หารส วนต าบล สถานศ กษา หมายความถ ง สถานพ ฒนาเด กปฐมว ย ศ นย พ ฒนาเด กเล ก โรงเร ยน ศ นย การเร ยน ว ทยาล ย สถาบ น หน วยงานการศ กษา หร อหน วยงานอ นในความร บผ ดชอบขององค กรปกครอง ส วนท องถ นท ม อ านาจหน าท หร อม ว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษา ห วหน าสถานศ กษา หมายความถ ง ผ ได ร บการแต งต งจากองค กรปกครองส วนท องถ น ให ร บผ ดชอบบร หารสถานศ กษา คณะกรรมการ หมายความถ ง คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน คณะกรรมการบร หาร ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หร อคณะกรรมการของสถานศ กษาท เร ยกช ออย างอ น แผนปฏ บ ต การประจ าป หมายความถ ง แผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษาท ใช ปฏ บ ต การประจ าป น น ๆ รายได สะสม หมายความถ ง ยอดผลต างระหว างเง นรายได ของสถานศ กษาก บค าใช จ าย ประจ าป รวมท งรายได สะสมป ก อน ๆ ด วย ป หมายความถ ง ป งบประมาณ หมวด ๑ รายได ของสถานศ กษา ข อ ๖ เง นรายได ของสถานศ กษา ประกอบด วย (๑) เง นท ม ผ อ ท ศให แก สถานศ กษาน นโดยเฉพาะ ท งน หากเป นการให แบบ ม เง อนไขต องได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการ หน า ๓ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (๒) เง นท ได จากการร บจ าง และท ได จากการจ าหน ายส งของ (๓) เง นท ได จากการแสดงหร อก จกรรมต าง ๆ เช น การแสดงศ ลปห ตถกรรม น กเร ยน น ทรรศการ การแข งข นก ฬา การแสดงละคร เป นต น (๔) เง นท ได จากการเร ยกเก บเป นค าบ าร งการศ กษา ตามแนวทางท อธ บด กรมส งเสร มการปกครองท องถ นก าหนด โดยไม ข ดต อกฎหมาย (๕) เง นท ได จากบ คคลภายนอก เน องจากบ คคลน นได ร บประโยชน จากการใช ทร พย ส นของสถานศ กษา (๖) เง นท ได จากการจ าหน ายจ ายโอนทร พย ส นหร อเง นผลประโยชน จากทร พย ส น ท เก ดจากเง นรายได ของสถานศ กษา และจากบ คคลภายนอก (๗) เง นท ได จากการท องค กรปกครองส วนท องถ นต งงบประมาณให สถานศ กษา เป นค าอาหารกลางว น ค าเง นรายห วน กเร ยน และค าพ ฒนาการจ ดการศ กษา (๘) ดอกผลท เก ดจากเง นรายได สถานศ กษา (๙) รายได อ น ๆ ตามท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการ ท กระทรวงมหาดไทยก าหนดให เป นรายได ของสถานศ กษา หมวด ๒ การร บเง น ข อ ๗ การเร ยกเก บเง นบ าร งการศ กษา ตามข อ ๖ (๔) จะเร ยกเก บได เฉพาะในเร องท สถานศ กษาจะพ ฒนาการเร ยนการสอนเสร มเพ มเต มนอกเหน อจากหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดประสบการณ และการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาหร อบร การอ น เพ อสร างค ณภาพช ว ต และมาตรฐานการศ กษาของน กเร ยนได ตามอ ตราท เหมาะสมก บสภาพท องถ น ซ งต องเป นไปด วย ความสม ครใจของผ ปกครองและน กเร ยน โดยในการจ ดเก บให ค าน งถ งผ ปกครองท ม ฐานะยากจนและ หน า ๔ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผ ปกครองท ไม ม ส ทธ เบ กเง นสว สด การเก ยวก บการศ กษาของบ ตรด วย ท งน โดยความเห นชอบของ คณะกรรมการ ข อ ๘ ในกรณ จ าเป น คณะกรรมการอาจยกเว นให น กเร ยนคนใดไม ต องช าระเง นบ าร ง การศ กษาก ได หมวด ๓ การจ ายเง น ข อ ๙ ภายใต บ งค บข อ ๖ (๗) เง นรายได ของสถานศ กษาให ใช จ ายตามก จการของ สถานศ กษาตามแผนปฏ บ ต การประจ าป โดยผ านความเห นชอบของคณะกรรมการตามรายการ ด งต อไปน (๑) ค าใช จ ายท เก ยวก บการศ กษาส าหร บน กเร ยนโดยตรงและค าใช จ ายท เก ยวก บการ บร หารงานท วไปส าหร บสถานศ กษา ซ งม รายการค าใช จ ายเป นไปตามแนวทางท อธ บด กรมส งเสร ม การปกครองท องถ นก าหนด (๒) ก จการตามประเพณ ท องถ น (๓) ส อและอ ปกรณ การเร ยนการสอนของสถานศ กษา (๔) ค าใช จ ายในการส งบ คลากรของสถานศ กษาไปเข าร บการฝ กอบรม (๕) รายจ ายอ น ๆ ท ม กฎหมาย ระเบ ยบ ค าส ง หร อท องค กรปกครองส วนท องถ น ส งการก าหนดให เป นรายจ ายของสถานศ กษา ข อ ๑๐ ในกรณ ท สถานศ กษาม รายได ตามข อ ๖ (๗) ให ถ อว าผ บร หารท องถ นมอบอ านาจ ในการอน ม ต จ ายเง นรายได ของสถานศ กษาและอ านาจส งซ อส งจ างให ห วหน าสถานศ กษาตามวงเง น ท ก าหนดในข อ ๑๑ ข อ ๑๑ การส งซ อ หร อจ าง และการอน ม ต จ ายเง นรายได ของสถานศ กษาในแต ละคร ง ให เป นอ านาจของผ ด ารงต าแหน งและภายในวงเง นด งต อไปน (๑) ห วหน าสถานศ กษา ไม เก น ๑,๐ บาท (๒) ผ บร หารท องถ น หร อผ ซ งผ บร หารท องถ นมอบหมาย เก น ๑,๐ บาทข นไป หน า ๕ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ท งน การใช จ ายเง นรายได ของสถานศ กษาให ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย การพ สด ขององค กรปกครองส วนท องถ นโดยอน โลม ข อ ๑๒ ในกรณ ท สถานศ กษาม ความจ าเป นต องใช จ ายโดยท ม รายได ไม เพ ยงพอ ผ บร หาร ท องถ นอาจอน ม ต ให ใช จ ายจากเง นรายได สะสมได ตามความจ าเป น โดยความเห นชอบของ คณะกรรมการ ข อ ๑๓ เง นรายได ของสถานศ กษา ให น าฝากธนาคารในนามของสถานศ กษา การถอนเง นฝากธนาคารของสถานศ กษา ให ห วหน าสถานศ กษาและคร อย างน อยหน งคน ซ งได ร บการแต งต งโดยผ บร หารท องถ น เป นผ ม อ านาจลงนามส งจ ายเง นฝากธนาคาร ข อ ๑๔ การร บส งเง น เบ กจ ายเง น และการเก บร กษาเง นให ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น และการตรวจเง น ขององค กรปกครองส วนท องถ นโดยอน โลม ข อ ๑๕ ให สถานศ กษาจ ดท าบ ญช เง นฝากธนาคาร บ ญช เง นรายได ของสถานศ กษา บ ญช ค าใช จ าย บ ญช รายได สะสม และป ดบ ญช แสดงการร บและจ ายเง นเม อส นป พร อมจ ดท ารายงาน รายร บ รายจ าย ป ละหน งคร ง เพ อเสนอให ผ บร หารท องถ นตรวจสอบ ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ประกาศ ณ ว นท ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ส พล ฟองงาม ร ฐมนตร ช วยว าการ ฯ ปฏ บ ต ราชการแทน ร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทย แบบบ ญช ท ายระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรร เป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บ ญช เง นฝากธนาคาร บ ญช เง นฝากธนาคาร บ ญช เง นฝากธนาคาร ใช บ นท กรายการน าเง นฝากธนาคาร และการถอนเง นฝากธนาคาร การลงรายการในช อง ต าง ๆ ให ปฏ บ ต ด งน ว นท ให ลงว นท บ นท กรายการ รายการ ให ลงรายการท น าฝากธนาคารหร อถอนเง นฝากธนาคาร อ างอ ง ให ใส หล กฐานการน าฝากธนาคารหร อถอนเง นฝากธนาคาร เช น เลขท ใบน าฝาก เลขท ใบเสร จร บเง น เป นต น เดบ ท ให บ นท กยอดเง นท น าฝากธนาคาร เครด ต ให บ นท กยอดเง นท ถอนเง นฝากธนาคาร บ ญช เง นรายได สถานศ กษา บ ญช เง นรายได สถานศ กษา ด งน บ ญช เง นรายได สถานศ กษา ใช บ นท กรายการร บเง นรายได สถานศ กษา การลงรายการในช องต าง ๆ ให ปฏ บ ต ว นท ให ลงว นท บ นท กรายการ รายการ ให ลงรายการท ร บเง นเก ยวก บรายได สถานศ กษาท เก ดข น อ างอ ง ให ใส หล กฐานการร บเง นรายได สถานศ กษา เช น เลขท ใบเสร จร บเง น เครด ต ให บ นท กยอดเง นตามจ านวนท ได ร บรายได สถานศ กษา บ ญช ค าใช จ าย บ ญช ค าใช จ าย บ ญช ค าใช จ าย ใช บ นท กรายการจ ายเง นค าใช จ ายสถานศ กษา การลงรายการในช องต าง ๆ ให ปฏ บ ต ด งน ว นท ให ลงว นท บ นท กรายการ รายการ ให ลงรายการจ ายเง นค าใช จ ายสถานศ กษาท เก ดข น อ างอ ง ให ใส หล กฐานการจ ายเง นค าใช จ ายสถานศ กษา เช น เลขท ใบเสร จร บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks