ภาวะอว ยวะในอ งเช งกรานหย อน - คาแนะน าส าหร บสตร - PDF

Description
ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อน - คาแนน าส าหร บสตร 1. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค ออไร 2. สาเหต ของภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค อ อไร 3. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนเก ดได บร เวณ ใดบ าง 4. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อน - คาแนน าส าหร บสตร 1. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค ออไร 2. สาเหต ของภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค อ อไร 3. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนเก ดได บร เวณ ใดบ าง 4. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนท เป นอย ร นแรง เพ ยงใด 5. ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนร กษาได อย างไร 6. การผ าต ดร ปแบบใดเหมาสมท ส ดสาหร บค ณ 7. ม ความจาเป นต องใช ว สด เสร มในการผ าต ด หร อไม 8. การผ าต ดม โอกาสปรสบความสาเร จเพ ยงใด 9. ถ าหากย งต องการม บ ตรควรทาอย างไร ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค ออไร ภาวน หมายถ ง การโป งน นหร อย นของอว ยวในอ งเช งกรานลงมาในช องคลอดหร อออกมาภายนอกช องคลอด อว ยวในอ งเช งกรานปรกอบด วยมดล ก ช องคลอด ลาไส แล ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนเก ดข นเม อกล ามเน อ เส นเอ น แลเน อเย อเก ยวพ น (รบบพย งเน อเย อ) ท ย ดอว ยวเหล าน ให อย ในตาแหน งท เหมาสมม การอ อนแรงลง อาการท เก ดข นม ด งน : - ร ส กหน วงในช องคลอดหร อบร เวณหล งส วนล าง - ร ส กว าม ก อนภายในหร อภายนอกช องคลอด - อาการเก ยวก บรบบข บถ ายป สสาว เช น ป สสาวไหลช า ร ส กว าป สสาวไม ส ด ป สสาว บ อย หร อปวดป สสาวอย างร นแรงจนรอไม ได แลป สสาวเล ดเม อม การเพ มแรงด นในช องท อง - อาการเก ยวก บลาไส เช น ข บถ ายอ จจารลาบาก ร ส กว าถ ายอ จจารไม ส ด หร อต องกดบร เวณผน ง ช องคลอดเพ อช วยในการถ ายอ จจาร - ร ส กอ ดอ ดรหว างการร วมเพศ IUGA Office Page 1 of 8 สาเหต ของภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนค ออไร สาเหต หล กค อ การถ กทาลายของเส นปรสาทเส นเอ นแลกล ามเน อท พย งอว ยวในอ งเช งกราน ซ งอาจม สาเหต จากป จจ ยต างๆ ต อไปน - การต งครรภ แลการคลอดบ ตร เป นป จจ ยสาค ญท ทาให ช องคลอดแลเน อเย อท พย งช องคลอดอ อนแรงลง ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนพบได ปรมาณหน งในสามของสตร ท ม บ ตรแล วอย างน อย1คน ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนน อาจเก ดข นในรหว างต งครรภ หร อภายหล งการต งครรภ ไม นาน หร ออาจเก ดข นภายหล งการต งครรภ ไปหลายป แล วก ได อย างไรก ตาม ม เพ ยง 1 ใน 9 (ร อยล 11) ของสตร ท ม ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนท จาเป นต องได ร บการร กษาด วยการผ าต ด - อาย ท มากข นแลภาวหมดปรจ าเด อนอาจเป นสาเหต ให โครงสร างของอ งเช งกรานอ อนแอลงได - ภาวท ม แรงด นต ออ งเช งกรานอย างมาก เช น โรคอ วน ไอเร อร ง ท องผ กเร อร ง การยกของหน ก แลการออกแรงเบ งมาก - สตร บางรายอาจม ความเส ยงต อการเก ดภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนโดยพ นธ กรรม เน องจากโรคบางโรคอาจม ผลต อความแข งแรงของเน อเย อเก ยวพ น เช น มาร แฟนซ นโดรม (Marfan syndrome) แล โรคหน งย ดผ ดปกต (Ehlers-Danlos syndrome) ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนเก ดได บร เวณ ใดบ าง ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อน อาจเก ดข นบร เวณผน งช องคลอดด านหน า (ช องคลอดส วนหน า) ผน งช องคลอดด านหล ง (ช องคลอดส วนหล ง) มดล กหร อด านบนของช องคลอด (ช องคลอดส วนบน)ก ได สตร หลายคนอาจม การหย อนของอว ยวในอ งเช งกรานหลายตาแหน งพร อมก นได กายว ภาคปกต ไม ม ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อน มดล ก กรด กห วเหน า กล ามเน ออ งเช ง กราน IUGA Office Page 2 of 8 การหย อนของช องคลอดส วนหน า เป นตาแหน งท พบการหย อนของอว ยวในอ งเช งกรานบ อยท ส ด ซ งจพบการย นน นของแล/หร อท อป สสาวเข ามาในช องคลอดได แพทย อาจเร ยกว าอาการเช นน ว า ภาวหย อน หร อ ภาวแลท อป สสาวหย อน การหย อนของช องคลอดส วนหน า การหย อนของช องคลอดส วนหล ง เป นภาวท ม ส วนปลายของลาไส ใหญ () ย นน นเข ามาทางผน งช องคลอดด านหล ง (แพทย อาจเร ยกว าโรคกรเปาทวารหน ก) แล/หร อส วนใดส วนหน งของสาไส เล กย นน นเข ามาท ส วนบนของผน งช องคลอดด านหล ง (แพทย อาจเร ยกว า โรคไส เล อน) การหย อนของช องคลอดส วนหล ง IUGA Office Page 3 of 8 การหย อนของช องคลอดส วนบน ภาวมดล กหย อน - เก ดข นเม อมดล กย อยหร อเล อนลงมาในช องคลอด ภาวน พบมากเป นอ นด บสองของการหย อนของอว ยวในอ งเช งกราน ภาวมดล กหย อน มดล ก กรด กห วเหน า ภาวหย อนของช องคลอดส วนบนหล งการต ดมดล ก - ภายหล งการต ดมดล ก ส วนบนของช องคลอดอาจหย อนลงมา (คล ายการกล บปลายถ งเท าด านในออกมา) แลเคล อนลงมาท ปากช องคลอดหร อออกมานอกปากช องคลอด ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนท เป นอย ร นแรงเพ ยงใด ม สตร เป นจานวนมาก (อาจส งถ งร อยล 40) ท ม อว ยวในอ งเช งกรานหย อนเล กน อย ซ งม กจม อาการแสดงเพ ยงเล กน อยหร อไม ม อาการเลยก ได แพทย จซ กปรว ต แลตรวจภายในเพ อว น จฉ ยความร นแรงแลรยของภาวอว ยวในอ งเช งก รานหย อน แพทย แต ลคนอาจใช รบบการแบ งรยอาการท แตกต างก น ซ งแพทย จเป นผ อธ บายข อม ลเหล าน ให ค ณทราบ ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนร กษาได อย างไร ทางเล อกในการร กษาแบ งได เป น การร กษาโดยไม ต องผ าต ดแลการร กษาด วยการผ าต ด ว ธ การร กษาโดยไม ต องผ าต ด - ไม ต องร กษา : ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อน ไม ได เป นภาวท ม อ นตรายร ายแรงต อช ว ต สตร ส วนมากท ไม ม อาการแสดงหร อความร ส กอ ดอ ดไม สบายต ว ม กเล อกท จไม ร บการร กษาใดๆ ถ าค ณได ร บการว น จฉ ยว าม ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนให พยายามหล กเล ยงการยกของหน ก การออกแรงเบ งมาก เช น ท องผ ก แลน าหน กต วเพ มข นมากเก นไป เพราส งเหล าน เป นสาเหต ให ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนแย ลงได IUGA Office Page 4 of 8 - อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกราน : อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกราน เป นอ ปกรณ สาหร บสอดเข าไปในช องคลอดซ งม หลากหลายร ปทรงแลขนาด อ ปกรณ ด งกล าวจช วยพย งอว ยวในอ งเช งกรานท หย อนไว จ งช วยบรรเทาอาการท เป นอย ได การใช อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกราน เป นว ธ ท เหมาสมสาหร บผ ท ต องการหล กเล ยงหร อย ดเวลาการผ าต ดออกไป เช น ในกรณ ท ย งต องการม บ ตรหร อม ป ญหาส ขภาพท อาจเพ มความเส ยงในการผ าต ด อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกรานชน ดวงแหวน มดล ก การใช อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกรานต องได ร บการว ดแลปรเม นขนาดโดยผ ให บร การทางการแพท ย แลอาจต องม การทดลองใส ก อนเพ อให ได ขนาดแลชน ดท เหมาสมท ส ด ผ ใช ย งสามารถม เพศส มพ นธ ได แม จม อ ปกรณ พย งอว ยวในอ งเช งกรานบางชน ดอย ในช องคลอด - การบร หารกล ามเน ออ งเช งกราน (Kegel exercise) : การบร หารกล ามเน ออ งเช งกรานท อ อนแรงลงอาจช วยฟ นฟ หร อป องก นไม ให ภาวอว ยวในอ งเช งกราน หย อนรยแรกๆแย ลงได เช นเด ยวก บการออกก าล งกายท กชน ด การบร หารกล ามเน ออ งเช งกรานต องอาศ ยเวลา แรงจ งใจ แลเทคน คท ถ กต อง กร ณาด ล งค ห วข อการบร หารกล ามเน ออ งเช งกราน หากต องการทราบข อม ลเพ มเต ม ว ธ การร กษาด วยการผ าต ด สาหร บสตร ท ม ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนท ม อาการแสดง แพทย อาจแนนาการร กษาด วยการผ าต ด แพทย จแนนาว ธ การผ าต ดท เหมาสมก บค ณท ส ด โดยพ จารณาจากป จจ ยหลายปรการ ได แก อาย ปรว ต การผ าต ดท ผ านมา ความร นแรงของการหย อนของอว ยวในอ งเช งกราน แลส ขภาพโดยรวมของค ณ การผ าต ดม 2 ว ธ หล ก IUGA Office Page 5 of 8 ค อ การผ าต ดซ อมแซมแลการเย บป ดช องคลอด การผ าต ดซ อมแซม จ ดปรสงค ของการผ าต ดซ อมแซมอ งเช งกราน ค อการทาให อว ยวในอ งเช งกรานกล บเข าส ตาแหน งปกต แลย งคงม เพศส มพ นธ ได ว ธ การผ าต ดซ อมแซมสามารถทาได หลายว ธ ด งน - การผ าต ดทางช องคลอด - การผ าต ดทางหน าท อง (ผ านการเป ดแผลทางหน าท อง) - การผ าต ดผ านกล อง (ด วยการเจาร เล กๆ บร เวณ หน าท อง) - การผ าต ดโดยใช ห นยนต การเย บป ดช องคลอด (colpocleisis) แพทย อาจแนนาให ค ณร กษาด วยว ธ น หากการหย อนของอว ยวในอ งเช งกรานอย ในข นร นแรง หร อในกรณ ท ค ณไม ได ม เพศส มพ นธ แล วแลไม ต องการม เพศส มพ นธ อ กในอนาคต หร อในกรณ ท ส ขภาพของค ณไม เหมาสมก บว ธ การผ าต ดซ อมแซม ว ธ การน แพทย จเย บผน งช องคลอดเข าหาก นเพ อป องก นไม ให ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนกล บเป นซ าอ ก ข อด ของการเย บป ดช องคลอด ค อ ใช เวลาผ าต ดน อยแลผ ป วยฟ นต วได เร ว อ ตราความสาเร จของการผ าต ดด วยว ธ น อย ท ร อยล การผ าต ดร ปแบบใดเหมาสมท ส ดสาหร บค ณ ไม ม การผ าต ดร ปแบบใดท ด ท ส ดสาหร บผ ป วยท กราย การเล อกร ปแบบการผ าต ดท เหมาสมข นอย ก บป จจ ยหลายปรการ เช น ปรว ต การเป นโรคของค ณ ความเช ยวชาญแลปรสบการณ ของแพทย ผ ผ าต ดด วยว ธ ต างๆ แลความต องการของค ณเอง แพทย จให คาปร กษาเก ยวก บว ธ การร กษาร ปแบบต างๆ แลแนนาว ธ การผ าต ดท เหมาสมก บภาวแลความต องการของค ณ การผ าต ดจม ความแตกต างก นไปในแต ลบ คคล แม แต ในกรณ ของสตร สองรายท ม ภาวอว ยวในอ งเช งกรานหย อนล กษณเด ยวก นย งอาจต องการว ธ ก ารร กษาท แตกต างก น การผ าต ดทางช องคลอด การผ าต ดว ธ น ทาโดยการกร ดแผลภายในช องคลอด แยกอว ยวท หย อนออกจากผน งช องคลอด จากน นจ งเย บแล/หร อใส ว สด ท เป นตาข าย เพ อเพ มความแข งแรงแลซ อมแซมช องคลอด อาจใช ว สด เย บท ไม ลลายเย บส วนบนของช องคลอดหร อปากมดล กเข าก บเส นเอ นท แข งแรงในบร เวณอ งเช งกราน เพ อพย งมดล กหร อส วนบนของช องคลอดหล งการผ าต ดมดล ก (ท เร ยกว า sacrospinous or uterosacral ligament suspensions) IUGA Office Page 6 of 8 การผ าต ดทางหน าท อง การผ าต ดว ธ น เป นการกร ดแผลทางหน าท อง แล วใช ไหมแล/หร อว สด เสร ม ในการพย งช องคลอด ส วนบนของช องคลอดหล งการผ าต ดมดล ก หร อมดล กไว ในภาพการผ าต ด sacrocolpopexy ด งแสดงด านล าง ส วนบนของช องคลอดหล งการผ าต ดมดล กท หย อนได ร บการพย งไว ด วยการใช ว สด ท เป นตาข ายเ ย บต ดก บกรด กส นหล งส วนกรเบนเหน บ อย างไรก ตาม การผ าต ดทางหน าท องสามารถทาได หลายว ธ แพทย จอธ บายรายลเอ ยดเหล าน ให ค ณทราบ Sacrocolpopexy กรด กส นหล งส วนเอวช นท 5 กรด กสโพก กรด กส นหล งส วนกรเบนเหน บ กรด กส นหล งส วนกรเบนเหน บ การผ าต ดผ านกล องแลการผ าต ดโดยใช ห นยนต ว ธ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks