จ ดร ปแบบสไลด ก อนจ ดร ปแบบ หล งจ ดร ปแบบ - PDF

Description
จ ดร ปแบบสไลด การสร างงานน าเสนอให ด เป นม ออาช พ สวยงามและน าสนใจน นเราอาจม การออกแบบหร อตกแต ง องค ประกอบของสไลด ท งหมดไม ว าจะเป นส พ นหล งสไลด ช ดร ปแบบข อความ ซ งร ปแบบการจ ดวางให เหมาะสม อาจจะท าก

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ดร ปแบบสไลด การสร างงานน าเสนอให ด เป นม ออาช พ สวยงามและน าสนใจน นเราอาจม การออกแบบหร อตกแต ง องค ประกอบของสไลด ท งหมดไม ว าจะเป นส พ นหล งสไลด ช ดร ปแบบข อความ ซ งร ปแบบการจ ดวางให เหมาะสม อาจจะท าก อนท จะลงม อใส เน อหา หร อหล งจากท ใส เน อหาลงไปแล วก ได เช นเด ยวก น โปรแกรม PowerPoint 007 จะม เคร องม อท ใช ส าหร บจ ดร ปแบบสไลด มาให หลายกล ม และม เคร องม อใหม ๆท ค ณสามารถน ามาจ ดร ปแบบได อย างสวยงามและรวดเร ว ก อนจ ดร ปแบบ หล งจ ดร ปแบบ จ ดร ปแบบสไลด ด วย Themes Themes (ธ ม) ค อร ปแบบของสไลด ท ออกแบบไว เร ยบร อยแล ว ท งกราฟ ก พ นส ข อความ โดยจะไปใน ท ศทางเด ยวก นหร อกลมกล นก นท งสไลด การจ ดร ปแบบโดยใช Themes จะช วยให การสร างงานน าเสนอท าได ง าย ข น และเราจะได ไม เส ยเวลาในการจ ดร ปแบบสไลด ท ละหน า เพราะการเล อกร ปแบบของธ มจะเล อกใช ก บสไลด ท กๆหน าท ม อย ในงานน าเสนอ หร อบางหน าได เล อกช ด Theme (ช ดร ปแบบ) 1 คล กแท บ Design คล กเล อนเพ อด Theme (ออกแบบ) แบบอ นๆในรายการ ด ต วอย างของสไลด และออบเจ ค Note : ค ณสามารถเล อก Theme เพ อน าไปใช ก บสไลด บางแผ นหร อท กสไลด เลยก ได โดยให คล กขวาท Theme น นๆจากน นเล อก ค าส ง - Apply to all slides (น าไปใช ก บภาพน งท งหมด) น า Theme ไปใช ก บท กๆสไลด - Apply to Selected Slides (น าไปใช ก บภาพน งท เล อก) น า Theme ไปใช เฉพาะสไลด ท เล อก เป ดแกลลอร Theme PowerPoint 007 จะม ช ดขอ Theme เก บไว เป นแกลลอร ให เร ยกใช เพ มเต มได โดยเร ยกใช ได ด งน 1 คล กแท บ Design (ออกแบบ) คล กป ม ในกรอบTheme ช ดThemeท ใช อย ป จจ บ น เล อนสโคร บาร ไป ย งร ปแบบอ นๆ 3 เล อนเมาส พอยเตอร ไปบนร ป Themeแล วด ต วอย างบนสไลด และคล กเล อกTheme ท ต องการ ใช งาน ต วเล อกเพ มเต มของ theme ส าหร บค าส งอ นๆในแกลลอร ของ Theme ม ด งน More Themes on Microsoft Office Online (ช ดร ปแบบเพ มเต มบน Microsoft Office Online) เป น การเล อกร ปแบบของธ มเพ มเต มจากเว บไซต ออนไลน ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Browse for Themes (เร ยกด ช ดร ปแบบ) เป นการเล อกร ปแบบธ มท ม เก บอย แล วภายในเคร อง Save Current Theme (บรรท กช ดร ปแบบป จจ บ น) เป นการบรรท กไฟล ธ มท ก าล งใช อย ขณะน น และอาจม การตกแต งรายละเอ ยดเพ มเต ม โดยเก บเอาไว เพ อน ามาใช งานภายหล งได More Themes on Microsoft Office Online ในห วข อท ผ านมาถ าค ณคล กเล อก More Themes on Microsoft Office Online. ก จะเช อมโยงไปท เว บไซต ออนไลน ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office Online) อ ตโนม ต เพ อให ค ณไปเล อกดาวน โหลดร ปแบบของ Theme แบบใหม ๆมาใช งานได โดยจะแสดงหน าเว บเพจ Office document themes พร อม ก บรายการของธ มด งภาพถ ดไป จะเป ดโปรแกรมบราวเซอร มาท น รายการ Theme ท ม ให ดาวน โหลด แสดงต วอย างแบบเต มหน า คล กดาวน โหลดธ ม เล อก Browse for Themes (เร ยกด ช ดร ปแบบ) การเล อกร ปแบบธ มท ม อย แล วภายในเคร อง เช น อาจจะสร างร ปแบบของช ด theme ข นมาเอง(รายละเอ ยด การสร างในบทท 15) หร อดาวน โหลดมาเก บไว แล ว (จากห วข อท ผ านมา หร อดาวน โหลดมาจากท อ น) สามารถ น ามาใช งานภายหล งได ด งน จ ดเก บช ด Theme ในกรณ ท ค ณเล อกช ด theme ช ดใดช ดหน งมาใช งาน แล วม การเปล ยนแปลงแก ไขร ปแบบเพ มเต ม เช น เพ ม ภาพ เปล ยนส หร อเปล ยนช ดข อความ ก จ ดเก บร ปแบบใหม น ลงเป น Theme ช ดใหม ได ด งน 1 บนแท บ Design คล กท ล กศร Theme แล วคล กเล อก Save Current Theme... (บ นท ก ปแบบป จจ บ น...) ต งช อช ดTheme 3 คล กSave(บ นท ก) ช ดThemeช ดใหม ท บ นท ก ไว จะเข ามาแสดงใน รายการ รายการของ Theme ช ดใหม ก จะแสดงข นมาในแกลลอร ของ Theme ในกล ม Custom (ก าหลดเอง) โดยอ ตโนม ต หล งจากน นค ณก สามารถเร ยกใช งานร ปแบบน ก บงานน าเสนออ นๆได เปล ยนส ช ด Theme ด วย Theme Colors Theme Colors (ส ของช ดร ปแบบ) ค อช ดโครงร างส ขององค ประกอบต างๆก จะเป นไปตามท ได ก าหนดไว ก บช ด Theme ท เราเร ยกใช หากส ช ดท โปรแกรมก าหนดมาให ไม เป นไปอย างท ค ณต องการ ค ณสามารถ เปล ยนแปลงส ช ดของธ มใน PowerPoint 007 โดยเล อกโครงร างส ใหม ได ด งน 1 คล กแท บ Design (ออกแบบ) คล กป มColor(ส ) 3 เล อนเมส ไปวางบนช ดส แต ละช ดแล วด ต วอย าง ออบเจ คบนสไลด 4 คล กเล อกช ดส ท ต องการหร อ... หร อคล กสร างส ของช ด ร ปแบบใหม ถ าต องการ สร างช ดส ใหม ช ดส เด มท ใช อย ต วอย างช ดส จากช ดส ท เล อนเมาส ไปวางไว ช ดส ของ Theme Colors น นจะม ผลก บออบเจ คต างๆท นท เช น ร ปวาด,กราฟ,ตาราง,ไดอะแกรม (SmartArt),ข อความบน Title และส พ นหล งสด (Background) และอ นๆ สร างช ดส ใหม ค ณสามารถสร างส ช ดใหม ตามท ต องการได โดยคล กท ค าส ง Create New Theme Colors (สร างส ของช ด ร ปแบบใหม ) จากป ม Colors (ส ) แล วท าด งน ต วอย างของส ใหม ท เล อก 1 คล กเล อกเปล ยนค าส ของ ส วนประกอบต างๆภายใน สไลด ต งช อช ดส 3 คล กบ นท ก เปล ยนร ปแบบฟอนต Theme ด วย Theme Fonts Theme Fonts (แบบอ กษรของช ดร ปแบบ) ค อช ดร ปแบบข อความท ใช แสดงผลในองค ประกอบต างๆ ภายในสไลด ท งข อความห วเร อง,ข อความย อย และข อความท วไป ท สร างเป นช ดๆเอาไว แล ว ค ณสามารถเปล ยน ร ปแบบฟอนต ของช ด Theme ได เช นเด ยวก น โดยเล อกร ปแบบฟอนต ท ม อย หร อสร างช ดฟอนต ช ดใหม ข นมาใช เองได ด งน 1 คล กแท บ Design (ออกแบบ) คล กป ม Fonts (แบบอ กษร) 3 เล อนเมาส ไปวางบนช ด ต วอ กษรแต ละช ดแล วด ต วอย างออบเจ คบนสไลด ผลล พธ ท ได หล งจากเปล ยน ร ปแบบฟอนต แล ว 4 คล กเล อกช ดต วอ กษรท ต องการ คล กเพ อสร างฟอนต ใหม สร างช ดฟอนต ภาษาไทย ร ปแบบฟอนต ท โปรแกรมม ให เล อกน นส วน ใหญ จะเป นฟอนต ภาษอ งกฤษ หากค ณต องการสร างช ด ฟอนต ภาษาไทยเพ อใช ก บงานน าเสนอภาไทยของค ณ ก ท าได โดยคล กเล อกค าส ง Create New Theme Fonts (สร างแบบอ กษรของช ดร ปแบบใหม ) ของห วข อท ผ าน มา แล วเล อกฟอนต ไทยท ลงท ายด วย New หร อ UPC เป นต น 1 เล อกฟอนต ภาษาอ งกฤษ ด ต วอย างฟอนต ภาษอ งกฤษ เล อกฟอนต ภาษาไทย เปล ยนร ปแบบเอฟเฟ คต Theme ด วย Theme Effects Theme Effect (ล กษณะพ เศษของช ดร ปแบบ) เป นกล มล กษณะของลวดลายเส นและการใส เอฟเฟ คต ต างๆ ท งช ดให ก บไฟล พร เซนเทช น โดยจะม ผลก บออบเจ คต างๆบนสไลด เช น ร ปวาด, เส น, กราฟ, ตาราง และ ไดอะแกรม ให ม ส ส นท สวยงาม ม ม ต เช น ให ไล เฉดส ท าให น นข น ท าให ย บลง หร อเร องแสงท ขอบภาพ เป นต น เล อกได ด งน 1 คล กแท บ Design (ออกแบบ) 3 ต งช อร ปแบบ ฟอนต ใหม ด ต วอย างฟอนต ภาษาไทย คล กป ม Effects (ล กษณะพ เศษ) 4 คล กบ นท ก 3 เล อนเมาส ไปวางบน Effect แต ละ แบบแล วด ต วอย างออบเจ คบน สไลด 4 คล กเล อกแบบ Effect ท ต องการ ร ปแบบของเอฟเฟ คต เด ม ร ปแบบของเอฟเฟ คต ใหม เล อกส พ นหล งสไลด (Background Styles) ส พ นหล งของสไลด โดยปกต ก จะแสดงตามช ดร ปแบบของ Theme ท เล อกใช แต ค ณสามารถก าหนด ล กษณะของส พ นหล งใหม เองได ด งน 1 คล กแท บ Design (ออกแบบ) คล กป ม Background Styles (ล กษณะพ นหล ง) 3 คล กเล อกส พ นหล งแบบ ท ต องการหร อ... หร อคล กเพ อเล อก ร ปแบบส พ นเอง 4 ส พ นของสไลด จะ เปล ยนไปตามร ปแบบท เล อก พ นหล งเด ม ก าหนดร ปแบบส พ นใหม จากห วข อท แล วในข นตอนท 3 หากค ณเล อกค าส ง Format Background (จ ดร ปแบบพ นหล งก สามารถ ออกแบบและจ ดร ปแบบให ก บส พ นของสไลด ได หลากหลายมากข นด งน 1 คล ก Fill (เต ม) คล กเล อกล กษณะของส พ น (ในต วอย างเล อก Gradient fill) ส ธรรมดาแบบท บ ส แบบไล ระด บ น าร ปภาพมาเป นพ น ซ อนภาพฉากหล งและ แสดงแต ส พ น 3 คล กเล อกส จาก ร ปแบบส าเร จร ป 4 คล กเล อกส ท ต องการ 5 คล กเล อกชน ดการไล ส ล กษณะของส พ นในข นตอนท ม ด งน Solid fill (ส เต มแบบท บ) เล อกส พ นแบบส เด ยว Gradient fill (ส เต มไล ระด บ) เล อกส พ นแบบไล เฉดส Picture or texture fill (เต มร ปภาพและพ นผ ว) Hide background graphics (ซ อนกราฟ กพ นหล ง) คล กเล อกถ าต องการซ อนกราฟ กท มาก บเทมเพลตหร อ ช ดธ มในช อง Type ของข นตอนท 5 ค ณสามารถเล อกชน ดของการไล ส และท ศทางการไล ส ได ด งน Linear (แนว) ไล ส เป นแนวต งหร อแนวนอน หร อไล จากม มต างๆ Radial (ร ศม ) ไล ส เป นร ศม วงกลมจากม มต างๆ Rectangular (ส เหล ยม) ไล ส เป นล กษณะส เหล ยม Path (ส นทาง) ไล ส เป นเส นทางจากก งกลาง Shade from title (แรเงาจากช อเร อง) ไล ส แบบแรเงาจากช อเร องไล ลงมา ก าหนดท ศทางและ 6 การไล ระด บส ก าหนดม ม ก าหนดจ ดเปล ยน การไล ระด บส เล อกส เล อกชน ดการไล ส คล กเอาส ออก คล กเพ มส ก าหนดความโปร งใส คล กป ม ป ด เพ อน าไปใช ก บสไลด ท เล อกไว หร อ หร อคล กป ม น าไปใช ท งหมด เพ อน าไปใช ก บท กสไลด ใส ลวดลายบนพ นหล งสไลด การใช ค าส งจ ดร ปแบบพ นหล งสไลด ท าได อ กว ธ หน งค อ คล กขวาในท ว างๆบนแผ นสไลด แล วเล อกค าส ง Format Background (จ ดร ปแบบพ นหล ง) แล วท าด งน 1 คล กขวาบนพ นสไลด แล วเล อก Format Background (จ ดร ปแบบพ น หล ง) คล กFill(เต ม) 3 คล กเล อกการเต มร ปภาพหร อพ นผ ว 4 คล กป มพ นผ ว แล วเล อกลวดลาย 5 คล กป ม ป ด ลายของ Texture บนพ นสไลด เล อกร ปภาพมาท าพ นสไลด หากค ณต องการให พ นสไลด สวยสะด ดตา หร อใส ร ปภาพท เก ยวข ององค กรและส นค า ก อาจน าเอาไฟล ร ป มาท าเป นพ นฉากหล งของสไลด ได โดยคล กเมาส ขวาบนพ นสไลด ว างๆแล วเล อกค าส ง Format Background (จ ดร ปแบบพ นหล ง) แล วท าตามข นตอนด งน 1 คล กFill(เต ม) คล กเล อกการเต มร ปภาพหร อพ นผ ว 4 3 คล กFile (แฟ ม) 5 คล กป มClose (ป ด) เพ อน าไปใช ก บ 5 สไลด ท เล อกไว หร อ. ต วอย างพ นสไลด แบบร ปภาพ จ ดร ปแบบร ปภาพ ร ปภาพท ค ณสามารถน ามาท าเป นพ นสไลด น น สามารถจ ดร ปแบบและปร บแต งให สวยงามข นได เช น เพ ม/ลดความสว าง,เพ ม/ลดความคมช ด หร อเปล ยนโทนส ภาพ โดยคล กขวาบนพ นสไลด แล วเล อก Format Background แล วท าด งน คล กPicture ปร บแต งค าความสว างและ 1 (ร ปภาพ) ความคมช ดของภาพหร อ... ความสว าง ความคมช ด ค นค าเด ม ให ร ป หร อคล กป มเปล ยนส เพ อปร บแต งส ไม แต งส ปร บตามโหมดส 3 คล กป มClose (ป ด) ปร บตาม โทนส ม ด ปร บตาม โทนส สว าง ผลล พธ การเพ ม/ลดความสว าง ผลล พธ การเปล ยนโทนส ซ อนภาพบนพ นหล งสไลด (Slide Background) ร ปภาพหร อกราฟ กท แสดงบนพ นหล งสไลด จะมาจากช ดร ปแบบของ Theme ท ค ณเล อกใช หากไม ต องการให แสดงก สามารถซ อนกราฟ กไว ก อนได ด งน คล กแท บ Design คล ก 1 (ออกแบบ) (ซ อนกราฟฟ กพ นหล ง) ว ตถ ท เป นกราฟ กท น ามา ตกแต งในสไลด (จากแบบ ของ Themeท เล อกใช )
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks