รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป PDF

Description
1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป งบประมาณ ผลการดาเน นงานประจ าป งบประมาณ 2557 ด านการให ความเช อม น การตรวจสอบรายงานทางการเง นและการตรวจสอบตามกฎระเบ ยบ 17 การตรวจสอบการปฏ บ ต งานและการตรวจสอบผลการดาเน นงาน 20 การตรวจสอบการบร หาร 27 การให คาปร กษา โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดวาง 37 โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด 39 ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยง การพ ฒนาบ คลากร 41 หน า รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3 คานา รายงานผลการด าเน นงานประจ าป 2557 เล มน จ ดท าข นเพ อประมวลผลการด าเน นงาน ตามภารก จต าง ๆ ของหน วยตรวจสอบภายในท สอดคล องก บนโยบาย เป าหมาย และแผนงานประจ าป อ นสะท อนถ งว ส ยท ศน และความม งม นในการให บร การต อฝ ายบร หาร เพ อให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ความค มค าต อการใช เง น ความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทาง การเง นและการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบท เก ยวข อง ซ งเป นกลไกสาค ญในการส งเสร มให การท างาน ตาม ภารก จของสาน กงาน กศน. เป นไปอย างถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได ผลงานท ปรากฏในรายงานผลการด าเน นงานประจ าป ฉบ บน ส าเร จข นจากความร วมม อจาก หลายภาคส วน โดยเฉพาะอย างย งการได ร บค าแนะน า ข อเสนอแนะ และแนวทางพ ฒนาปร บปร ง อ นเป นประโยชน จากผ บร หารของส าน กงาน กศน. รวมท งความร วมม อระหว างผ ตรวจสอบภายใน ผ ร บตรวจ ตลอดจนผ เก ยวข องในท กหน วยงาน ซ งม ส วนร วมในความส าเร จของผลงานต าง ๆ ด งปรากฏใน รายงาน จ งขอขอบค ณไว ณ ท น และหว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ ท สนใจใน ภารก จของหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า หน า ก 4 โครงสร างและกรอบอ ตรากาล งข าราชการหน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. กศน ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ (1) กล มตรวจสอบและต ดตามผล น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ (4) น กตรวจสอบภายในปฏ บ ต การ (2) ฝ ายบร หารท วไป เจ าพน กงานธ รกาจชานาญงาน (1) รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 1. ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลและต วเลขต าง ๆ ด วย เทคน คหร อว ธ การตรวจสอบท ยอมร บโดยท วไป ปร มาณมากน อยตามความจ าเป นและเหมาะสม โดยค าน งถ ง การควบค มภายใน ความสาค ญของเร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย 3. ตรวจสอบการด แลร กษาทร พย ส นและการใช ทร พยากรท กประเภท ว าเป นไปโดยม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 4. ประเม นผลการปฏ บ ต งานด านการบร หารงบประมาณ การบร หารการเง นและการ บ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ ว าปฏ บ ต ตาม หน าท และความร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ด 5. เสนอแนะว ธ หร อมาตรการในการปร บปร งแก ไข เพ อให การปฏ บ ต งานด านการบร หาร งบประมาณ การบร หารการเง นและการบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส น และการบร หารงานด านอ น ๆ ของทางราชการ เป นไปอย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพและประหย ดย งข น 6. เสนอแนะว ธ การป องก นการร วไหลหร อการท จร ตเก ยวก บการเง นและทร พย ส นต าง ๆ ของทางราชการ 7. ประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องและคณะกรรมการตรวจสอบหร อ คณะกรรมการอ นท ปฏ บ ต งานเช นเด ยวก น เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในของส วนราชการบรรล เป าหมายและเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ มอบหมาย 8. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บ แบ งงานออกเป น 2 ฝ ายด งน 1. ฝ ายบร หารท วไป 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 รายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบของฝ าย 1. ฝ ายบร หารท วไป ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ งานธ รการ งานสารบรรณ งานผล ตเอกสาร งานบ นท กข อม ล จ ดเตร ยมการประช ม บ นท กการประช มและจ ดท ารายงานการประช ม ควบค มเก ยวก บการจ ดหา การเบ กจ าย การจ ดทาทะเบ ยนค มว สด คร ภ ณฑ ของหน วยงาน และปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2. กล มตรวจสอบและต ดตามผล ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บ ศ กษาว เคราะห และตรวจสอบความถ กต องและความน าเช อถ อของข อม ล ต วเลข หล กฐานการท าส ญญาและเอกสารต าง ๆ ทางด านการเง น การบ ญช ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารงบประมาณ การเง น การบ ญช การพ สด รวมท งการสอบหาข อเท จจร งในกรณ ท ม การท จร ต ออกแบบและประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจงในเร องท เก ยวก บงานท ร บผ ดชอบ แก ผ บร หาร หน วยร บตรวจ จ ดท าค ม อการตรวจสอบและเอกสารท เก ยวข อง จ ดเก บข อม ลเบ องต น ท าสถ ต ปร บปร งหร อจ ดท าฐานข อม ลหร อระบบสารสนเทศท เก ยวก บงาน และปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน น การปฏ บ ต งานของฝ ายอ น ๆ ท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 3 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ว ตถ ประสงค อานาจหน าท และความร บผ ดชอบ ของหน วยตรวจสอบภายใน กฎบ ตรน จ ดท าข นเพ อให ผ บร หาร หน วยร บตรวจและผ ปฏ บ ต งานท กระด บได เข าใจ ว ตถ ประสงค สายการบ งค บบ ญชา ขอบเขตการปฏ บ ต งาน อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ ความเป น อ สระและส ทธ ของผ ตรวจสอบภายใน เพ อสร างความเข าใจและความร วมม อในการปฏ บ ต งานระหว าง หน วยงานต าง ๆ ซ งจะก อให เก ดการประสานประโยชน โดยรวมของสาน กงาน กศน. ด งน น เพ อให การดาเน นงานสอดคล องก บระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการตรวจสอบ ภายในของส วนราชการ พ.ศ จ งทบทวนและปร บปร งแก ไขกฎบ ตรข นใหม โดยเห นสมควรให ยกเล ก กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน ฉบ บลงว นท 2 พฤศจ กายน 2555 การตรวจสอบภายใน ค อ ก จกรรมการให ความเช อม นและการให ค าปร กษาอย าง เท ยงธรรมและเป นอ สระ ซ งจ ดให ม ข นเพ อเพ มค ณค าและปร บปร งการปฏ บ ต งานของส วนราชการให ด ข น การตรวจสอบภายในจะช วยให ส วนราชการบรรล ถ งเป าหมายและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ด วยการประเม น และปร บปร งประส ทธ ผลของกระบวนการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างเป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค หน วยตรวจสอบภายในเป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อให บร การต อฝ ายบร หารในการให ค าปร กษา แนะน า และท าให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน และความค มค าของการใช จ ายเง น รวมท งความถ กต องเช อถ อได ของข อม ลทางการเง น การป องก น ทร พย ส น การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท เก ยวข อง 2. สายการบ งค บบ ญชา ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในเป นผ บร หารส งส ดของหน วยงาน ม สายการบ งค บบ ญชา ข นตรงต อเลขาธ การ กศน. โดยให เสนอแผนการตรวจสอบประจ าป และรายงานผลการตรวจสอบตรงต อ เลขาธ การ กศน. 3. อานาจหน าท 3.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ในการตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กหน วยงานในส งก ด ส าน กงาน กศน. และม อ านาจในการเข าถ งบ คคล ข อม ล เอกสารหล กฐาน และทร พย ส นต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานตรวจสอบ รวมท งให เข าร วมประช มก บผ บร หารในเร องเก ยวก บนโยบายและการด าเน นงาน ของส วนราชการ เพ อร บทราบข อม ลท จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน 3.2 หน วยตรวจสอบภายในไม ม อานาจหน าท ในการกาหนดนโยบาย ว ธ การปฏ บ ต งาน ของหน วยร บตรวจ รวมท งการก าหนดหร อการแก ไขระบบการควบค มภายใน กระบวนการบร หาร ความเส ยง โดยหน าท ด งกล าวอย ในความร บผ ดชอบของผ บร หารท เก ยวข อง ผ ตรวจสอบภายใน เป นเพ ยงผ ให คาปร กษาแนะนา รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 4 4. ขอบเขต ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคล มถ ง การตรวจสอบ ว เคราะห รวมท งการ ประเม นความเพ ยงพอและประส ทธ ผลของระบบการควบค มภายในของส วนราชการ และการบร หารความ เส ยงของส วนราชการ ซ งรวมถ ง 4.1 ประเม นความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการด าเน นงานในหน าท ของ หน วยร บตรวจ เสนอแนะการปร บปร งการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างต อเน อง 4.2 สอบทานระบบการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานและหร อกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส งท ทางราชการก าหนด เพ อให ม นใจได ว าสามารถน าไปส การปฏ บ ต งานท ตรงเป าหมาย ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ 4.3 สอบทานความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลการดาเน นงานและการเง นการคล ง 4.4 ตรวจสอบระบบการด แลร กษา และความปลอดภ ยของทร พย ส นของหน วยร บตรวจ ให ม ความเหมาะสมก บประเภททร พย ส นน น 4.5 ประเม นผลการดาเน นการเก ยวก บการเง นการคล งของส วนราชการ 4.6 ว เคราะห และประเม นความม ประส ทธ ภาพ ประหย ดและค มค าในการใช ทร พยากร 5. ความร บผ ดชอบ 5.1 หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ความร บผ ดชอบในการก าหนดเป าหมาย ท ศทาง ภารก จงานตรว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks